Gezogt: vrijwilligers

Publicatie datum: 1993-01-01
Auteur: Inge Piena
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 2
Pagina’s: 49-50

Documenten

redactionee l ten we het echter allemaal niet zo somber zien er wordt gedaan alsof wij maar iedereen voor de klas willen halen dat is natuurlijk niet zo de overheid blijft verantwoordelijk we willen niets over inge piena boord zetten en daar reet zegelijk in uinnt in het rapport staat een opleiding op hbo of weten gezogt vrijwiliger s schappelijk niveau is een vereiste tenzij expli ciete functie eisen om een andere opleiding of erva ring vragen ze i s nie t bevoegd wo rdt ni e t b e taald en to c h ik be n e e n b ee tj e ge ru st ges teld to t ik in dat geeft ze nederlands z elfde rapport l ees dat d e ov erh e ids reg ulering marja liep e e n half jaar geleden haar eerst e plaats moe t make n voor z elfre gul ering dat s tage op een kle ine lbo mavo to e n di e s tag e s chol e n volwa a rdige arb e idso rga ni s ati es moe afgelopen wa s en de direct e ur haar vro eg o m te n word en en dat die z e lfs tandige s ch ol e n de nog een poo sj e te blijven h e eft ze dat geda an gewens t e inho ud van liet b egrip kwalite it zef l m oet hij zei dat er ge en geld was om ee n zi eke l eer definie ren nu h ee ft de commi ss i e in ha ar plan kracht volledi g te ve rvangen en zij vo elde zic h n en b est een aantal vangn ette n inge bouwd om gevleid al s ove rh eid de kwalit e it t e kunn en b ewaken tijdens haar s tage li epen de le sse n prima nu maar ik kom to c h nie t lo s v a n d a t b e eld van ze er alleen voor staat valt h e t vaak toch be di e s c hooldire c te ur di e man a ger zond er ma hoorlijk t e gen er zitt e n ve el allochton en in na gements ople idin g die h et b es t e voor h eeft haar klassen maar ze we e t nie t g oed ho e di e t e met de sc hool en h et onde rwij s maa r die gee n be geleide n z e heeft de nt2 specialisatie n og ge ld en gee n me n se n h ee ft en v o l ge ns mij niet gedaan ook is de be gel e iding die de di n ee mt di e ee n fys io th e r a p e ut a an voor bio l o re cteur haar b eloofd had niet h e lemaal wat ze gi e en ee n journ ali s t voor ne derl a nds maat zich ervan had voorges teld en haar goed e schappijleer en a ardrijk s kunde nu he b ik niets voorn emens ten spijt komt er van s tud e ren teg en fy s i o th e rap e ute n e n o ok ni e t t ege n o ok niet m e er zo vee l journ ali s t en maa r z e hebb e n ni e t ge l e erd ho e ondank s dat all es is m a rja be s t tro t s op zi c h ze le s mo e te n geven wat nt2 inh oudt en we l ze lf z e ve rw acht dat de opge da n e e rvarin g ke eise n j e aan ee n toets s t elt haar ove r twee jaar makke lijker aan een baan j a ze g t d e c ommi ss i e maar van di e sc hool zal he lp en direct eur make n we ee n mana ger want di e schole n we bij de commissie adviseert o m ter ver wantoe s tanden al s deze zijn ge lukkig ee n uit sterking van liet sc h oo lrnan qem en t gedurende ten zondering elf procent van de schol e n ze gt minste vijfjaar een bedrog van 5 o miljoen b esc hik weliswaar volledig onb evo eg d e do ce nt en aan b aa r t e s te ller dat i s een m oo i pl a n m aa r h et i s het werk te hebben ripm e e s t e r e a 1 993 n og ni e t aan ge no men e n ik b e twijfel o f dat z a l maar laten we niet t e pess imi sti sc h zijn en er ge b e ur e n van uit gaan dat d eze n e n se n we l betaald krij lat e n we ee ns zeggen dat ge durend e dri e ja ar gen voor hun we rk f3 o miljo en wordt gere s erveerd dat z ou b ete kenen dat voo r f9o milj oe n d e management al voor h et uitkom e n van h e t rapp ort ov er d e steams van 1500 v o e n e en vee l vo ud aan s o toekom s t van h e t leraar schap wa s er o p z n sc hole n m oe t en wo rden o pge l e id da t wo rdt zachts t ge z eg d bezorgdheid ontstaan over de da n ee n dri e daa gse c urs us op de ve luwe h oe plannen om de bevo egdheidse i s t e late n valle n vee l s te ekt mijn sc h ooldir ec t eur van z o n leraren en lerare nopleid e rs za ge n hun baan scholing op g e n o e g o m h e m t e pro fess i o nali en daarme e d e kwalit eit van het ond erwij s al seren ik g eloof daar nie t in naar de filistijnen g e holp en worden het zou een bijzonder eff e ctieve bezuinigingsoperati e nederlands i s een kwetsbaar vak z o zo e tj es zijn gewe est aan is iedereen in onderwijsland er weli swaar volgens van es het schoolblad 1 99 3 7 m oe van overtui gd geraakt dat taalva ardigh e d en va n 1993 2 m oer 49 essentieel belang zijn het idee dat iedereen miriam ster n nederlands kan geven is voorlopig nog niet uitgeroeid als er geen goede bindende richt lijnen komen voor de functie eisen wanneer die de bevoegdheidseis vervangen gaat mijn schooldirecteur nog eens zoals koot en bie er loopt een 1 7 jarige voorspelden ouders aanstellen om nederlands te geven t kofschip weet u wel kleuter in mijn klas het plan van de commissie toekomst leraar primaire educatie een nieuw schap bevat veel dat van grote waarde kan zijn voor het onderwijs taakbelastingsverminde project voor analfabeten ring functiedifferentiatie mobiliteitsbevorde ring en professionalisering hopelijk worden de plannen in praktijk gebracht en hopelijk gebeurt dat zorgvuldig zodat marja een uit zondering blijft de primaire educatie pe is een project van de j w willemsen prinses irene s g in het kader van literatuu r de zorgverbreding zoals bekend is kampen veel al lochtone leerlingen met een achterstand al voordat commissie toekomst leraarschap een beroep met zij de basisschool betreden daarom zijn er de laat perspectief de toekomst van het leraarschap lei ste tijd zowel in basis als in voorgezet onderwijs den ctl 1 99 3 projecten ontwikkeld om die achterstanden op te hef mee gaby van der beroep van leraar moet fen op deze school hebben de leerkrachten te ma overeind blijven in het schoolblad 28 8 p 2 a ken met leerlingen die nog nooit naar school zijn 23 geweest en die alleen vanwege hun leeftijd naar het ripmeester a m j f m de jonge onbevoegd voortgezet onderwijs gaan miriam stern vertelt over lesgeven in het voortgezet onderwijs leiden re de specifieke problemen van deze leerlingen door de search vo or b el eid bv 1993 meskertest en de primaire educatie lijken die proble men opgelost te gaan worden miriam stern is nt2 docent en geeft remediele hulp een vergadering zeg wat doen we met nourdin aziz hanan latifa en de rest van die groep we zijn nu al een half jaar bezig 2 3 uur nederlands per week en ze kunnen nog niet jas of tas schrij ven soms schrijven ze de raarste dingen dop in plaats van tas hoe kan dat nou vee es ootje s misschien ja uh nee uh k wee nie hoor nee joh ben je gek die kinderen zijn hards tikke slim dat is wel zo maar hun prestaties zijn wel heel erg wisselend er valt geen peil op te trek ken vaak denk ik nu begrijpen ze het maar drie weken later weten ze niks meer fatima schrijft haar naam dan ineens als tafima okee als jull ie denken dat ze hier wel op school horen dan doen we ze in de reme diele hulp rh 5 0 moer 1993 2