God giveth and God taketh away

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: ?
Pagina’s: ?

Documenten

ts ts tsts ip tsts ts tsts ip ts tststs tsts ts god giveth and god taketh away in mi jn blijd e jeugd was ik diep religieus maar ik had ook kritiek als ik deelnam aan de eredie ns t in mi jn blijd e jeugd was ik d lu isterd e na ar predikanten of bad uit mijn kerkboek erge rde ik m e regelmatig aan de antieke taal waarin de heer der heerscharen kennelijk diende te word en aa n gesproken het deftige 1 me t hoofdlett er was voor god nog veel te minnetjes je moest tegen hem zegge n e knielde niet voor hem neer ma ar neder naam valsuitgan gen waren in kerkelijk nederland s nog springlevend en ook de aanvoegen de wijs god geve god nem e de na am des heren zij geprezen was nog een alledaag se categor ie ik yond dat als gods diens t van belan g was voor h et actu ele leven je er ook in normale actue le taal in en over moes t kunnen communiceren daarom stoor de dat archaisch gedoe m e vlak voor kers tmis kreeg ik bezoek van kennissen uit cana da ik liet ze de oude stad van nijmegen zien en b racht ook een bezoek aan h et canadees kerkhof in groesb eek bij dat bezoek las ik een aan tal teksten op grafstene n van gesne uvelden god giveth and god taketh away be thou faithful into death th eir na me liveth for evermore ik yond die teksten prachti g waarom de pijn m aar ook het hou vast en de hoop van de overleve nde n krege n door de klassieke taal een historische dimensie hun leven sovertu iging maa kte deel uit van een cultuur van vele vele eeuwe n daardoor werd de pijn niet min der maar door de wijze van formuleren kreeg die pijn waardighei d ook een hee l antieke ter m wat is er met mij gebeur d tussen 1958 en 19 98 het is du idelijk ik ben een oude man geworden de geschiedenis van eigen leven omvat h eel wat meer jaren dan de te verwachten toekoms t de tijd is er debe t aan dat mijn kijkrichting ee n koerswendi ng van 180 gra den hee ft on dergaan ik wil u it he t bovenstaande een conclus ie trekken voor de inri ch ting van de nieu we ckv programma s ais je jonge mensen warm wilt laten lopen voor kunst zul je ze op de eers te plaats moeten confronte ren met hedendaagse producten dat die he de n daagse kunstp roducten in h eel wat gevallen naar de maatstaf van ou deren wein ig voors tellen is niet van belang natuurlijk is het beste wat voorbije eeuwen heb ben nagelaten klassieke kunst dus beter dan de hedend aagse doo rs nee jongeren bekijken de zaak echter no g van de andere kant hun blikr ichting moet het vertrekpun t zijn bij de didactische inri chting van he t nieuwe ku ns tenpro fiel die klassieken komen wei die zijn al zoveel eeuwe n oud dat hun toekom st ook bij deze jon geren h eu s wei verzekerd is