Goede schoolkeuze, goed taalonderwijs?

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 4
Pagina’s: 145-146

Documenten

redactionee l di scuss i e die kreeg je als school ge woon to e b ed ee ld in v rij kort e tijd i s de sc hool van ee n burc ht jan peter houtman van profess io nalit e it ee n bunk e r als he t w ar e v er and e rd in een kas waar i ed eree n naa r goede schoolkeuze binn en kijkt d e sc hool is d e pl a ats w aar he t allem a al geb eurt daa r mo e t e n d e kind er en goed taalonderwijs optima al w ord en voorb e r eid op de maat sc ha ppij m aar da t alla ng ni e t mee r a ll ee n le re n rek e n en l ezen en sc hrij ve n d a t is m o oi m aar dan o ok i e de reen va n zwa k to t h o o g b ega a fd en w e l zo dat gee n kind b a ng ik l ees wee r ee ns i n d e kr a nt dat h et b el an g i s te fale n zich hoe ft t e ve r ve l en of wordt rijk is al s oud er d e ju is t e sc h o ol t e ki e z e n voor op gehoude n door ee n a nde r de sc ho ol mo et j e kind ik voe l m e aa n ges pro ke n b en ik wel bove ndi en d e s t ek e n di e o ud er s l a te n v alle n ve rantwo o rd b e zi g ge wees t voor mijn o ud s t e c omp e n se re n binne n en n a sc hooltijd hi e r do c hte r ik h e b gew oon gekoz e n voo r de e n d a ar worden al broodmaaltijd e n v e rz orgd dicht s tbij z ijnd e basi ssc hoo l ondanks d e we t e n g ee n wond e r dat i ed e r ee n zi ch wil be sc hap d a t d e school o nde rwij s inhoud elijk ni et mo eien met wat er binn e n de schoo lmure n st e rk i s h eb ik gekoze n vo or nabijh eid ni et geb e urt h et i s b e l a ngrijk o nz e toek o m s t allee n omd a t dat pra kti sch is maa r oo k voo r s taat o f valt erm ee du s ge v en we daa r ook mijn d ocht er ze lf d e vrie ndj es e n vrie ndin ee n groo t dee l van o ns ma atsc happe lijk inko n e tj es won e n in de buurt z o da t we gee n aut o m en aan uit h oeve n a a n te sc h affe n voor haa r s o c i a l e co ntac te n b o v endi en is d e sc hoo l kle in en n ee de afr e k e nin g is voo rlopi g ee nric htings daardo o r veili g e n knu s d aa rbij h e b ik z oveel ve rk ee r d e school zo w el in h et bas is onde r vertrouwe n in haar dat ik gee n sc hoo l in s taa t wij s al s in he t vo ortgeze t ond erw ij s mo et acht haa r l ee rgi erighe id in te damme n m ee r en m ee r vera ntw o ordin g afl egge n wat mi sschi en ve rgi s ik me h ad ik de sc ho o l zijn j e cito s cor es wat vindt bronke rs e rvan k euze serie uz er moe te n opp a kke n ik prob ee r j e weet we l v an tro u w ga at he t nie t go ed me e r i et s bij voo r te stell en maar d aarbij h e b dan k o mt de insp ec ti e kijke n al is da t dan ik mijn ei gen ve rl ede n een bee tj e tege n no g ni e t zo e r g w a nt di e kijkt soms jar enla ng to e bij sc hole n die he t heel b o nt mak e n n ee in mijn lagere sc h o oltijd ruim twinti g ja a r t ege nwo ordi g k an oo k de rec hter oord el e n ge le de n alw ee r b es tond h e t woord sc h oo l o ve r h e t o nderwij s van d e sc ho ol i e d e reen k e uz e ni e t te nmin s te ni e t in h et dage lijks mag zic h t ege nw o ordig b ekwa am ac ht en op taal gebruik elk e sc hool s tond v oor h etz el fd e h e t ond e rwij s inh o ud elijk e te rr e in j e l ee rd e er re k en e n l ezen e n sc hrij ve n e n no g w a t a a n ee n k eu s wa r e n mijn oud ers da t i s mooi zou j e z egge n p asse nd in e en gebonden d e s i gnatuur v a n d e sc hool maar d emoc rati sch e sa m e nl eving m ee r b e trok j a een ec ht e k e us was dat nie t kenhe id d at m oete n we he bb e n en a l s j e di e z a t j e eenmaal op zo n sc ho o l dan gin gen bronk e rs o p tele vi s i e vo l vuur rec ht do or zee thuis e n sc hool gesc h eide n w ege n di e elkaar zie t gaa n on gev o eli g v o o r d e j a maa rs en af e n t oe krui s te n op r appo rtav o n d en h e t de nk o ok ee ns hi e r aan d a n z o u j e bijna was alle maal h ee l simp el al s j e te ru gkijkt h e t zwi c ht e n vo or zov eel ee nvoud zi e j e w e l en e jaar vol g d e op h et a nde r e t e rwijl s teeds onde rwij s is eige nlijk zo s imp e l ie de ree n duid e lijk e r we rd wi e naar w e lk vervolg moe t zi ch kunnen ve ra ntwoord en dus waar ond erwij s zou ga an de sc h oo l m aa kt e de om de sc h ol en ni e t k euzes de sc hool w as des kundi g dit alles ond er d e kundige l eidin g van de hoo fd onde r we word e n alle maal w el e e ns verl eid door wijz er d ez e de skundigh e id s tond ni e t te r s impel e waa rh ed en kijk d e gesc hiedeni s 1998 4 moer 145 bo ekj e s e r maar op na eraan to e geven h o udt doelen zijn da a rvoor als leidraa d bedoeld aan echter doorga ans in dat h e t oorspronkelijk e de a ndere kant moet di t alles binnen het e ige n doel voorbij wordt ges tr eefd het i s nu budget en wordt men afgerek e nd op eindcij eenmaal een ve rv elend gegeve n dat eenvoud fe rs en verwijzingspercentage s deze cijfers zich niet verhoudt met gedegenheid je zou kunnen niet de kwalit e it van het onderwijs h et mi ssc hien wense n maar go e d taalond e r vatten wij s kun j e ni e t aflezen aa n d e cito sc ores oft e w el j e mo e t al s school kw a lite it le v eren st el j e voor dat sc holen zich vanuit een maar wordt afg e r ek e nd op kwa ntit e it er is ge zond e n eiging tot overle v e n puur zoud e n een eins t ein voor nodig om daar nog een gaan ric hte n op goede e indsc ore s wat moet kloppende vergelijking van te mak e n dat e r nu onde r zulke omstandigh ed e n terec ht ben ik niet maar ik vermoed dat eins te in ook kom en van het ond e rwij s in de nede rlandse zou zegge n d a t su cces relatief is zolang dat ta a l het gev al i s b en ik tevr e den m et de g emaakte j e z o u we l ge k zijn a ls j e i et s ging do en o p sc hoolke uze al i s di e ni e t zo do o rwroc ht h e t gebie d va n c reatief sc hrijve n drama of na twee j aar gaat h e t nog s teed s goe d m e t po e zi e to neelvoors te llinge n of a c tivite iten mijn dochte r f ees te n e n partijen do e n we in h et kade r van d e b oeke nweek zijn uit den met d e fiets boze of nog e en go e i e kunst in het basi s onderwij s dat is allem a al tijdve rlies zelfs din okrok us zi e ve rd er in dit nummer houdt te veel re ke ning met wat de kinderen a an spre e kt woorde nsc hat is woorde nsc hat e n dat zijn wo ord e n die he t cito aan spre k en ta ak ge richt onderwijs de twee d e fase z elf s tandi g le r e n ben je ma l e r i s g e en tijd vo or omw egen h e t wee r s a men n aar school b e le id ka n ook de boom in want ee n g r oot aantal zwakk e l ee rlingen gaat t e n k ost e van de goe de naam desnoods gaan we contrac t en me t l eerlingen aan li efs t dir ec t a a n de poort en als ze zi ch er niet a an houd e n dan i s het jamm e r m aa r hela a s d e sc hool gaat voor w a t gel ukkig op school werk en z a l je we zull e n j e l er en en da n kies j e a ls oud e r s z o n goe d e sc h ool e n dan t re ft j e kind net di e e ne d ocent op e e n team van zo n hond erd man di e geen e nk el ge voe l h ee ft ho e wi skund e a an brugklas s ers uit te l egge n verdo ri e to c h no g g ec on fron teerd m e t d e re a lite it d e soep wordt ge lukki g no o it zo h eet gege t e n als z e wordt op gedi e nd zeker ni et zo heet als ik h aar nu opdi en h e t is e n blijft echter ee n vre e md e sa me nloop van bel eid aan de ene kant moeten sc hole n zelfs t an dige r word e n e n du s e igen k e uzes m a k e n ze moete n mee r initiati e ven n e m e n om te zor gen dat d e opgro e iend e j e ugd ge lukki g e n z el fstan d ig de maa t s chapp ij in g aa t de ke rn 1 6 moer 1998 4