Graftak

Publicatie datum: 1990-01-01
Auteur: Sophie Koers
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 2
Pagina’s: 73-74

Documenten

hou delij k samen werk en reviseren ze al veel recensi e mondel ing d e auteurs hebb en getracht de leerlingen zo veel mogelij k ui t eige n er varing te laten schrij ven b ij alle schrij flessen is d it het geval in sophie koers de kennismakingslessen waar leerli ngen vaak stu kken te k st moe t en overtypen en er ver graftak volgens alle rlei ma nipulaties mee m oeten ver r ichten om de werk ing van diverse toetsen te ontd e kken is dit anders m hofkamp we westerman oordeel aso s bigis crimi s jongerentaalwoordenboek b aarn d e fontein 198 9 het werk e n met een te k stverwerke r zal volgens 221 blz f 14 9 o de auteurs de motivatie van d e k inderen om kritisch naar hun tekst te kij ken vergroten het b arlaeus gymnasium heeft de rep utatie een door met z n tweeen achter een com p uter bezig school te zijn waar veel gebl owd gerook t en ge te zijn zullen ze oo k meer plezie r i n het schrij dronken wordt ikzelf toch a l wee r twee en een ven k rijgen lij kt mij de l essen van deze cursus half jaar leerli ng op d eze sch ool merk daar wel zullen daar ze ker toe bij d ragen z e zijn goed iets van maar doe er zelf niet aan mee toch doordacht eenvoudig van structuur en het ziet vang ik wel iets op van d e taal die d oor dat er allemaa l heel uitnodigend u it soort jongeren wordt ge b ruikt toen aan mij de boekj es hebben een prettig kl ein formaat gevraagd wer d of ik een kritiek wilde schrijven met mooie grote letters waar nodig is voor de op het jongere ntaalwoordenb oek zei ik dus ja duidelijkheid met verschillende letterty pen ge vo l gens d e auteurs van h et b oekje b estaat de werk t er staan verder grapp ige tekeningetjes jongerentaal eigenlij k ni et d aar ben ik het wel in het lee rlingenboek en hel dere schema s in h et mee eens h et boekje geeft als reden dat jonge l eerkrachtenboek het en ige punt van de vorm rentaa l e rg b eweeglij k is en h eel vaak veran dert geving dat onder de maat is is het bin dsysteem b ovendien zijn e r o nder jongeren veel ver een gesloten ringband bij herhaaldelijk gebruik schillende groepen met allemaal wee r gedeelte en dat zal zeker bij het leerlingendeeltje het ge lij k een eigen taalvariant waarom v r aag ik me val zijn zullen er al spoedig blaa djes los gaan af is dan di t b oekje geschreven en niet verschil zitten en uitvallen de prijs van de deeltjes lend e b oekjes b ij voorbeeld met d e taal van maakt d at bepaald niet goe d ka kkers mavo leerlingen of anita s leerlin zoals uit het voorafgaand e blijkt vind ik dit geri van een huishoudschool allemaal groepen materiaal een aanwinst voor elke sch ool die met die de auteurs zelf noemen tekstverwerkers wil gaan werken of dat al doet ook zeer o p merkelijk is de op merking op de i nhoudel ij k is er weinig op aan te merken afge achterfl ap over een van de auteurs marc hof zien van het pun t van het samenwerke n i k ver kamp 1966 a ls jon gere droeg h ij talloze wach t dat de meeste kinderen met enthousias waardevolle bijdragen voor dit boek aan dat is me aan deze lessen zullen werken raar omdat in het b oekje zelf wordt uitgelegd dat het over de taal van jongeren van ongeveer 12 tot ai jaar p 2i2 gaat h ofkamp is 23 en die twee jaar zijn belangrijk omdat zoals de auteurs zelf oo k zeggen jongeren taal heel snel verander t omdat jongerentaal zo beweeg lijk is het is de taal die n u door jongeren ge b r ui kt wordt lij kt het mij v r ijwel onmogelij k om zo n boekje te ma ken om d at het bij w ijze van sp rek en elk jaar zou moe ten wo rd e n verand erd de auteurs hebben ve rder woo rd e n ontleend aan radio en tel evisie kranten ges prekke n met 1990 2 m oe r 73 en uit op stellen va n jon g eren enz p 7 het met streb erig of goede cijfers willen halen en lij kt me niet reee l woor den ui t op s tellen te halen asociaal is volgens het boekje niet aangepast omdat je probee rt in op stellen je taa l zo vol onder meer tot uiting komend door het dragen wassen mogelijk te houden van kleding die afwijkt van de norm m aar b ehalve op h et begri p jon gerentaal heb ik oo k zoals wij het gebruiken gaat het juist om het kr it ie k op veel van de woord en natuur l ij k ged rag tegen ieman d die zich asociaal o p ste lt staan er veel woorden in he t boek die ik niet zegje doe n ie t zo aso k en o mdat ik nu ee nmaa l tot maar een van d e als laat ste kritiekp un t heb i k d at in de voor jongeren groep e n behoor m aar los d aarvan zijn beeldzinnen vaak termen worden gebrui kt die er veel woord en die ik wel ken en waarvan i k het tegengesteld e zijn van jongerentaal zo zal vind dat ze ni et in he t jon gere ntaalwoorden hoogsten s een volwassene schitterend in com boek ho ren b ij voorbeel d de woord en die al b in atie met act gebruiken wat een sch it teren vanaf mijn o ma s jeugd jongerentaa l waren en d e act van d ie speler was dat en niemand zal die ten gevolge d aarvan nu iede reen kent als jo ngere zeggen dat activiteiten in de aula neem een woord als aul a dat omschreven p laatsvinden d at is programmab laadjestaal word t met gro te r ui mte i n een school waar en een b elletje p l eged is weer p opulaire o ude men b ij b epaa l de gelegenh eden samenkom t ik rentaal zou w illen dat o nze school een grote aul a heeft toch is het een leu k boekje om te hebben waarin veel activiteiten kunn en plaatsvinden niet zozeer om er woorden in op te zoeken d it is meer een woord dat men met sc hool asso maar meer om eens lekker te lachen cieert en in d at verb an d dus ook met jongeren maar het is niet ech t jongerentaa l en een woord a ls lachel met de bete ke nis p lezier ma ken in onze c lub k un je lachel dat is toch gewoon al gem een b esch aafd ned erlan ds verder zijn er veel woorden die ook wel d oor jo ngeren gebruikt worde n maa r voor al d oor ouders of oude re n die p opu lair willen zijn neem bij voo rb eeld z uipen of op je l azer krij gen of stickie dat wordt nu juist niet m eer gebruikt door j ongere n die noemen dat een joint volwassene n herinneren zich dat a ls jon gere ntaal ui t hu n jeug d d e taal van van kooten als oud ere jongere dus en een woord als zweetb andje behoort tot de sp orttaal toch niet tot d e jo ngerentaal e r staan enkel e sch eldwoorden in maar ik de n k dat je als je aan schel dwoor d en wil t be ginnen toch andere moet noemen dan appel flap graftak of dwalen ik denk alleen dat je beter geen scheldwoor den kunt opnemen aan gezie n je d an zo n groot ond erwerp aansnijdt dat het wel heel m oei lij k is de goede te kiezen b ovendi en de nk ik dat een scheldwoord bij ver schillende mensen jongeren oo k verschillende b etekenissen h eeft ove r de b etek enissen trouwens er staan ook veel foute of o nvolle di ge betekenissen i n b ij voorbeeld een s tu utje kan net zo goed ee n jon gen als een meisje zijn du s de betekenis sloom meisj e is onvolledi g en trouwens ook fout stuutje heeft niets met sloom te maken maar 74 moer 1990 2