Groetjes van opa

Publicatie datum: 1989-09-01
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 1
Pagina’s: 4-6

Documenten

groetjes van opa bert van hoogenbemt nu het kleinkind gedoopt wordt zal opa bens vertellen hoe het allemaal is begonnen geen lang verhaal met veel waar en wanneer been namen noemen want opa wordt vergeetachtig aileen wat herinneringen aan al die lieve mensen die erbij zijn geweest en die samen hebben gewerkt en geloofd noem het omzien in vertedering e v o n is ontstaan uit het actions provokes love seeks friendly feelings from vormingswerk van de others dat was het leerkrachtmodel dat ons inspi stichting lodewijkde raet reerde de niet autoritaire opvoeding de kriti en het zachte anarchisme sche leraren wilden zelfs een anti autoritaire van mei 68 in de stichting opvoeding en op de v o n conferentie 1971 in lisp in de zomer van 1970 een noordwijkerhout definieerde de uitgever van moer project voor een meer democratisch luidop de democratie niet als een spreiding maar onderwijs in de jaren 70 ook de klassitua als een afbraak van macht tie zou gedemocratiseerd worden de leraar als de studentenrevolte had ook de stekelige vraag kameraadbegeleider wij dweepten met de inter geformuleerd mar de maatschappelijke relevan actieroos van timothy leary de democratische tie van elk vak en het antwoord vereiste wel een se leraar moest daar zoveel mogelijk in de vakken m rieuze denkoefening dat denken gebeurde dan en l gaan staan rechts in het midden je weetwel natuurlijk collectief en leidde tot eindeloze pala agree participate cooperate affectionate friendly vers onder het motto inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht maar we waren enthousiast en we wilden de we von 1 nformat i e reld verbeteren von i nformat e vc n nformat i e in de zomer van 1970 liepen ook in het von i nformat college in tielt twee cursussen van de stichting wij en de taal van de kleuter von nformat i e en creativiteit in opvoeding en vormings work de eerste werd gegeven door een nederlander die van dichtbij betrokken was geweest bij de oprichting van v o n ts 4dschr itt nl een jaar tevoren uit dit contact mettle deelnemers van die 4 1411101 1 1 10iniihr twee cursussen is de v o n belgid ont mr sc til 4nt vljfmaa l staan met als duidelijke karaktertrekken per 4 1alir van bij het begin 1 positief pluralisme leerkrachten van eerste ja ar alle netten en overtuigingen wilden wesa hummer a sept 1989 19 de jaargang nummer 1 menbrengen in een vereniging in de overtuiging dat alle taalleerkrachten van mekaar te leren dat meningsverschillen complementair zijn en dat hadden en dat besef heeft van bij het begin de de dialoog wederzijdse verrijking brengt v o n het karaktergegeven van een zelfhulpgroep 2 democratisering van het moedertaalonderwijs 5 sterke samenwerking met nederland veel in de klassituatie en de doelgroepen wij spraken mingen namen deel aan de conferenties in neder van positieve discriminatie van de kansarmen land en heel wat nederlanders gaven cursus op 3 sterk accent op het ontwikkelen van de creativi onze conferenties didactisch stonden wij trou teit als middel tot persoonlijkheidsontplooiing haar wens tegenover hen heel wat achterop meer vrijheid en verantwoordelijkheid in het allerheiligenweekend 1970 vond dan in de 4 verticals doorstroming van de taaldidactiek van jeugdherberg te gent op het sint pietersplein de kleuterschool tot universiteit het was ons duidelijk stichtingsvergadering plaats er kwam een bestuur van zes een kleu terleidster een on derwijzer een re ip 00006 r g s o 1000 00001 10002 2 0 a 4600100 gopto gent en drie licentia 0 g 6 0 1 006 6 0 4 4 boo g r000 c 09 14443 3 118 8 8000 8 1 4 1 ia is0000 ten erwas zelfs een 00000000000000000000000000000000000000000040400000909600009009090000900 heel lieve klooster zuster bij weliswaar regpa komucw we aaa orocmic000rai4v n0 ping niet meer in het rijke 2 3 ow smog 1970 or qualm jtmaimennetta komax gums utt arta tn roomse habijt writatamo ease ott 40exim ervarinwo u1t te 3 navemser 1970 er w0adt mart sin belslocm g voq 9p te nienten maar dat was nog ototmi g 1970t 01 pit 014 00wftaculte i tt0t lan0 tian vi venteginwoon duo door rttm scilounsto p ft hettrtaotar vontivis n 99 0 maar net voorbij ecm ovvy 01a voor de kt0140h ittacw oftisouszim k1 in de beginfase leef re p tukt een aievws aoo t 1i0ppea over war noontogastragst kamm 1970 met btollsem von ol g rtuti angry moon st kum nam or k00 den er in het bestuur pen orem nogal wat spannin 21 ocoenoer 1970 tem ne0a9tni0t van f lk standaaa0 1 kent tot itertkvisv kr van evi logetmug lto oir von stalut maar uniiew000und staate gen iemand was 441e itt prartiar 014te zettea xerbtvakantir 70 er imart tbuout tesesetvt en gimlet op kst ggitirre nunmv duidelijk toegetre 1 141 de 1 11 0n 1 nforma1w iaa terri pres den met de bedoe waarult oestaat de l uk0eft4000w0 41t a tegit 1 van von informatie voischtjtet wa y 1 00n or oretypir y o yaw oe 1 kleine confirent1e 1 en tau u rtlinzari itot lormumurpoliresersowasp r ausid al vie 014 trey seonetariaat om inliontingen vrozo worot eer exemptaak van 11010 1nponmatie nr i 1 toe 0tirruoko v0onlop14 nog tratis elk viol our orrytykoftryr y tracht als multtrtiwlm op te tonocot 91 1 tuc nituwwoomstton 014 hirt mowi timm int efitc wonfn oe rim rzeoomet 014 00k al day ieit t01110 debt aat als ten veneni0 414 v001 ntt onvenvij0 in ntt ntotimanos fa dar met jr mist kim try ovum aanv a 01 014 herman vhk cauwen0lagne h00nna y kaat 57 6 9710 zwijnaardel treed dds op als vermentgvuldiger van de vonadee i multipliceermultiplioeer nit secretartaat brenot aan dt rand van de ontvanun aorengenolles in kaart daak war mum van attamostellrom g m z1chtsaar w0notn zal or von alples in net wnw otellen 014 artrkgroipen tot stano ye apiary watourli4n nom at om paternalistisone werki0t4te van pgvon witt e e14 a kait 26 or nanoco o4t ot moowe1 1te1411 v1aao 114 ort s 41wa 14af hargtr osul vow vok bitnkonomn ttn0 aanaaarin vo den aonttittettvolotta ovianottat vat vilt met ten von lam p hoe komt 4 aan laden vookstrei p t 11 van ot te oijunkomot at trroftelookokomot frk eue tiottl1410e 0r4 11 t111 pg v11110 imnik0en t army ia 20u0ek het katoirlialt 14n vinoeno et1 teo oe verkzaaw de eerste imam te vgientsgs tonk 19 de jaargang nummer 1 sept 1989v an ling voor de v v l te ijveren toen die haring niet het zo direct van het latijn gustus komen en dat braadde werd de ijveraar niet meer gezien een was toch zo cultureel hoogstaand weet je wel dat ander ijverde voor de a b n kernen en dat bracht ze goesting mee naar huffs haman en de voorzit met zich mee dat wij door de vereniging voor ter van v o n nederland heeft jaren na mekaar in beschaafde omgangstaal schuinwerden bekeken zijn openingswoord van de conferenties de aan omdat zij uit inside information aan de weet waren wezige vlamingen met veal guesting begroet gekomen dat wij het niet sans waren met hun elitaire standpunten daardoor werd dan de ijve de eigenlijke opgang van de v o n bij ons is maar raar in het bestuur weer schuin bekeken onze begonnen met de conferenties de eerste tien jaar lieve penningmeester nam zijn taak van lschatbe zijn erzo een twaalftal geweest met naar schatting waarder alto letterlijk op hij bewaarde de schat gemiddeld een zeventigtal deelnemers en er is zo goad dat hij geen facturen betaalde en dat leidde aardig wat beweging van uitgegaan zonder tot spanningen met de wroeter van het clubje de overheidshulp organiseerden wij bijscholing in in secretaris ternaatsverband de meeste conferenties duur die gaf op zijn eentje onze gestencilde v o n in den twee dagen en we leerden gretig van mekaar formatie uit waaruit later vonk zou groeien en hij we stopten er ons enthousiasme onze vrije tijd en schreef het blaadje vol met lessuggesties en aller onze centen in en we kregen een vrij goede res lei wenken van radio hilversum dat kreeg je vijf pons van collega s uit alle netten niettegenstaan of zesmaal per jaar in je bus met in het laatste de al de naieve ondeskundigheid de improvisatie hummer een maning tot betalen als het geld niet en het eindeloos geouwehoer waarmee de verga binnen was voor nieuwjaar ging je van de lijst het deringen en conferenties sums gestoffeerd waxen ledenaantal was dus een voortdurend huger lager heeft de beweging in die eerste jaren toch heel wat en datwerkte die eerste jaren nogal ontmoedigend op gang gebracht op de stichtingvergadering berichtte een stage omzien in vertedering ook naar de warms vriend dame nog vol verontwaardiging hoe zij in haar les schap die uit onze samenkomsten is gegroeid naar was geschoffeerd door een rijksinspecteur die haar het enthousiasme en het dynamisme van de velen had voorgehouden dat hetwoordje guesting been die heel die beweging hebben bemand in deze tijd nederlands was rijksinspecteurs in die tijd waren van gladde technische efficiontie klinkt het haast een snort hogere wezens die een keer of drie in anachronistisch maar toch wens ik het kleinkind een leraarsleven onverhoeds in je les neerstreken een flinke portie van die warmte en bezieling van om alles wat je verkeerd zei of deed op de bon te opa s generatie toe zetten dat kwam in je dossier op het ministerie en dat noemden ze pedagogisch didactische bege leiding het was de glorietijd van de puristen het bert van hoogenbemt krioelde van de zeg wel zeg niet boekjes en je vaartdijk 136 kreeg al taalzuivering s morgens op de radio bij het 2950 zemst hofstade ontbijt goes ting was dus tout maar de im zen one nan sturtio oan ts or watt num or jt mixoei laat oit kitt 00111arden aanwezige ne kass ta p irfoiy je sip kenkoria 1 0 11 mtt van da von itoort4 nexitniti 40 k or jot e ire its titicitellea n t atel rzeil oat nt t e 04 kiner derlanders von eeo t1 11mil ct van fl4nvnano swept en rigttit ons daf vvislaitjt hit car den het zo een 44 ty 4 1107 st esituttatott ussogi t tr set un elkaaromajj in in wvicomme van mit 4vik 441forit t110 00140e en bijzonder leuk itlarhaan vel or ocimi hottigataa osotowi4 1 woord zij ken opoatonsivedertaalonde rwi4emdel wkeemggzondy0r011 den het niet maar ze zagen vint sept 1989 19 de jaargang nummer 1