Handboek NT1, voor docenten en opleiders

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 2
Pagina’s: 21-23
t h e t v e l d handboek nt1 voor docenten en opleiders op 17 april is het eerste exemplaar van het handboek nt1 overhandigd aan jeanette noordijk directeur beroeps en volwassenen educatie van het ministerie van ocw het handboek nt1 beschrijft de actuele didactiek van het lees en schrijfonderwijs aan laaggeletterde volwassenen en geeft aandacht aan de filosofie die ten grondslag ligt aan dit onderwijs elia bohnenn marijke tiemersma hollandse luchten en ben vaske stichting expertisecentrum etv nl willen met dit boek een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverhoging van het nt1 werk anne lies van de peppel had een gesprek met elia bohnenn over het hoe en waarom van deze uitgave anne lies van de peppel stichting etv nl het initiatief voor dit handboek komt van ella bohnenn we hebben hiervoor gekozen omdat docenten praktische samenstelling en redactie naast diverse activiteiten binnen mensen zijn zij hebben behoefte aan goede voorbeelden en en buiten het onderwijs is ella bohnenn al 25 jaar actief in het ideeen die ze kunnen gebruiken voor hun eigen lessen het alfabetiseringswerk zij heeft lesgegeven aan laaggeletterden handboek ntl is geschreven door dertien mensen die het docenten bijgeschoold een didactiek en bijbehorende materia werkveld goed kennen de auteurs delen inzichten en goede len ontwikkeld en in bedrijven opleidingen voor laaggeletter ervaringen uit de praktijk in een pleidooi voor degelijk onder den ontwikkeld en onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid wijs de lezer wordt uitgedaagd om te reflecteren op het eigen handelen en vooral gemotiveerd om met alle inzet en waarom nu een handboek nt1 vermogen de laaggeletterden kansen te bieden om zich ver bohnenn inhoudelijk didactische publicaties dateren uit de der te ontwikkelen bohnenn er staat veel in wat docenten jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw dat direct kunnen gebruiken in hun lessen er staat ook veel in moest nodig geactualiseerd worden bovendien staat alles wat wat verder reikt dan de eigen lessen en de moeite waard is waardevol is verspreid over veel verschillende publicaties een om samen met collega s uit te diepen handboek is wel zo handzaam dit is een goed moment voor zo n handboek er is veel aandacht voor laaggeletterdheid vooral voor taboedoorbreking en opbouwen van samenwer de term nt1 verwijst naar het taalonderwijs soms het kingsnetwerken de inhoud mag niet achterblijven totale onderwijs aan autochtone laagopgeleide volwasse nen inmiddels nemen steeds meer volwassenen met een praktisch en motiverend andere moedertaal die goed aanspreekbaar zijn in het bohnenn het is belangrijk om de didactische inzichten op nederlands deel aan de nt1 lees en schrijfcursussen een rijtje te hebben in het handboek ntl starten we bij de een strak onderscheid tussen nt1 en nt2 is voor hen niet praktijk het boek staat vol met voorbeelden en praktijksitua relevant ties vanuit de praktijk maken we de overstap naar de theorie alfa nieuws nummer 2 mei 200g 21 t h e t v e l d vasthoudende docenten een belangrijke drijfveer voor ella bohnenn is om docenten te ondersteunen ik denk wel eens als docenten niet zo vast houdend waren geweest had het werk misschien niet meer ellbomem lwit8diiccte dlnbtfg bestaan niet omdat er geen laaggeletterden zijn het grote aantal is bekend en ook niet omdat er geen behoefte aan is maar de werving is een kwestie van lange adem en de aan tallen cursisten blijven laag dit laatste heeft te maken met de onbekendheid van het nt1 onderwijs en daar wordt nu gelukkig veel aan gedaan maar het heeft ook veel te maken met het feit dat laaggeletterden niet staan te trappelen om naar school te gaan het is investeren op de lange termijn en dat past niet altijd in de plannen of het beleid van roc s docenten hebben veel ups en downs in het werk meege maakt nu hebben ze de wind mee maar er is lange tijd haast geen aandacht voor geweest hoe hebben ze dit volge houden er moet toch iets zijn in het werk waardoor je zo gedreven blijft hiernaar zijn we op zoek gegaan kwaliteitsverbetering het handboek ntl is niet alleen voor docenten maar ook voor opleiders in het onderwijs en bedrijfsleven er is voor hen niet veel geschikt materiaal om studenten te scholen of nt1 onderwijs nt1 docenten bij te scholen bij deze laatste groep neemt de het nt1 onderwijs kent geen vaste programma s een groot vraag naar scholing weer toe dit heeft te maken met de ver aantal docenten maakt nog steeds veel materiaal zelf dat is schuivingen in het docentenbestand de nt1 docenten van op zich niet erg als het leertraject dat cursisten volgen duide het eerste uur zijn inmiddels met pensioen nieuwe docenten lijk is en het gekozen materiaal past bij hun ontwikkelingsfa en docenten met andere onderwijservaring nemen het stokje se pas dan kunnen docenten echt maatwerk leveren de over het handboek voorziet in een behoefte we weten dat andere kant is dat docenten vaak allerlei lesmateriaal bij ook opleiders in bedrijven waar laaggeletterden werken gein elkaar sprokkelen en deze manier van werken kan leiden tot teresseerd zijn in dit handboek in de bedrijven is meer aan hapsnap werken en dat willen we niet het handboek is dacht voor laaggeletterdheid en opleiders in bedrijven willen een pleidooi voor degelijk onderwijs in verschillende hoofd weten wat het onderwijs aan hun werknemers kan inhouden stukken is er aandacht voor het systematisch werken aan leer dit handboek geeft hen hierbij houvast een hoofdstuk in het doelen de leerdoelen van cursisten verschillen de een moet boek is helemaal gewijd aan leren lezen en schrijven op de memo s schrijven op zijn werk de ander wil zijn kleinkind werkvloer voorlezen docenten moeten om een leertraject te ontwer pen dat leidt tot het gewenste lees en schrijfniveau verschil wens voor de toekomst lende zaken integreren de leerwensen van de cursist reele met dit handboek wil ella bohnenn een bijdrage leveren aan lees en schrijftaken in realistische situaties ondersteunende de versterking van de kwaliteit van het nt1 onderwijs ik ben vaardigheden en de opbouw in de processen van leren lezen blij dat dit handboek er is en ik ben blij dat er weer wat err schrijven dat is ontzettend moeilijk maar wel de kern meer aandacht komt voor de inhoud van het werk via van het nt1 onderwijs stichting expertisecentrum etv nl hebben we dit toch op de alf a nieuws nummer 2 mei 200g t h e t v e l d agenda weten te krijgen ik zie sowieso meer aandacht voor bestellen de inhoud cinop organiseert de kenniskringen ntl waar het handboek nti kost e42 50 u kunt het boek bestellen via de websites in ze de expertise van docenten op een aantal thema s bunde van de drie uitvoerders van het landelijk aanvalsplan laaggeletterdheid len en ik zie nieuwe leesboekjes verschijnen wat ik nog etv nl etv nl graag gerealiseerd zou zien zijn nieuwe toetsen voor cl nop cinop nl en instroom voortgang en uitstroom die zijn er nu niet basisvaardigheden nl docenten werken met oude toetsen maken zelf iets of stichting lezen schrijven lezenenschrijven nl gebruiken nt2 toetsen dat is niet echt degelijk en eendui dig via stichting expertisecentrum etv nl hebben we dit al noten aangekaart bij de partners van het landelijk aanvalsplan 1 het handboek nti is tot stand gekomen met een bijdrage van het laaggeletterdheid er is nu nog nergens een nti toets te ministerie van ocw vanuit het landelijk aanvalsplan laaggeletterdheid bestellen van a tot z betrokken 2006 2010 5 c u 5 5 e n h e t v a k aifant2 en inburgering binnen het id college in gouda is men een speciaal inburgeringstraject aan het voorbereiden om ant2 cursisten dichter bij inburgering te brengen hiertoe is besloten omdat meedoen in wi trajecten gericht op laagopgeleiden ieerprofiellc voor ex analfabete tweedetaalleerders ieer profiel la en lb vaak toch te hoog gegrepen is hieronder een kort verslag van jacqueline veth lid van de werkgroep ant2 lnburgering jacquellne vethiid college gouda een diverse doelgoep werkgroep ant2 inburgering onder niveau a2 voor spreken en luisteren mensen die in eigen land niet of nau scheidt binnen de ant2 cursisten een haalbaar en niveau ai voor lezen en welijks naar school zijn geweest wor aantal groepen schrijven haalbaar den bij het id college in een ant2 tra zeer snelle leerders vaak anders alfa middentraject ieerders leeftijd rond ject geplaatst ook anders alfabeten met beet die wel door kunnen stromen 40 45 jaar leerprofiel ia niveau a2 weinig opleiding komen in een ant2 naar een wi traject voor laagopgelei voor spreken en luisteren en niveau traject binnen deze trajecten wordt aan den leerprofiel ic niveau a2 voor ai voor lezen en schrijven waar uitbreiding van woordenschat eenvou alle vaardigheden haalbaar schijnlijk wel maar niet altijd haal digeiinsbouw en het leren lezen en snelle leerders jong volwassenen baar schrijven in het nederlands gewerkt de soms anders alfabeten leerprofiel ib langzaam tot zeer langzame leerders alfa nieuws nummer 2 mei 200g 23