Hé, doe je mee? Een nieuw boek met liedjes en versjes voor kleuters.

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 2
Pagina’s: 80-84

Documenten

recensi e onderwijs aan jong e kinderen als er dus op dat gebi e d weer e e ns een nieuw boek ver sc hijnt dan i s h e t leuk om te ond e rzoeken of het voldoet aan je verw a chtingen antoinette lodewijks al s je zelf inmiddels al jaren voor een kl eutergro e p heb ge s taan ga je voor jezelf en he doe je mee voor d e kleuters st e eds meer eisen aan een dergelijk boek stell e n er mogen bijvoorbeeld een nieuw boek met liedjes best ee n aantal bekende versjes en liedjes in staan maar veel leuker is het om te kijken of en versjes voor kleuters er iet s nieuws in s ta at wat jezelf onmiddellijk aanspre e kt en waarv a n je verwac ht dat dat ook bij de kleuters het gev al zal zijn in he doe j e m ee va n hilde van haute v alt mij een ding meteen op het boek is bedoeld hilde van haute he doe je mee liedjes voor p e uters en kl e uters vanaf twee en een dansjes en versjes voor kleuters hasselt mozaiek half tot ongeveer vijf jaa r hie ruit blijkt dat 1997 298 blz isbn 90 6822 432 8 f49 dit boek e igenlijk gesc hre v e n i s voor een vlaamse s choolgroep waa r het gebruikelijk is dat kinde ren al vanaf twee en een half jaar he d oe je m ee dat is z ingend vragen naar de naar s chool gaan in n e derland zijn kinderen b ek e nde weg wat b e treft anto ine tte lodewijks van tweeenhalfjaar een he el and er e doelgroep dat zult u me rk en als u onderstaand artikel leest dan kinderen v a n vie r j aar en oud er kin lo dew ijks do et m ee e n waarom zo u u oo k niet deren van tweeenhalf kunnen in n e derl a nd m ee doe n het is natuurlijk le uk om t e z inge n een peuterspeelza al of kinderdagve rblijf be maar h e t is oo k n og een zinnige b ez ig heid moo ier zo e ken m a ar pa s vanaf vier ja a r b e zoeken kan ni et plezi e r h e b ben en ook n og de taal kinde re n de ba si sschool s timul ere n bijna o nge m e rkt al s di e vierj a rigen op de basi ssc hool komen wilt u toch ee n ve rantwoo rding va nu i t een is er gezien de ve rsc hillende voorschoolse onge de kte hoek kunt u uw kle uters b es to k en m et mogelijkhed e n een grote div ers iteit aan baga ee n taalaan bod waar z ij n o oit aan ge dacht had ge op dit gebied het ene kind kent a ll erlei de n bovendien li edj es b e te k enen rijm lie djes liedjes weliswaar vaak tradition eel het andere b e te k e n en herhaling zo nd e r dat het ve rv e le nd haas t nog ge en enkel in dat opzic ht i s het wordt liedjes kunn e n ni euwe woo rd e n aanl eren boek he doe j e mee wel een go e d b e ginpunt vaak met een refe rent iekade r waa rdoo r ze nooit je kunt starten met i ets heel s impel s om te m eer verge te n worden lie djes beteken e n oefe ning ontdekke n wat de kleutergroep aankan in in de uitspraak die je als kle ute r onopge m e rk t kan ons geval vindt de juf het zelf he el erg l e uk bijstellen als je liedjes kunt z ingen wee t je hoe de om de ze a ctiviteiten te doen en dan kan de ne derlandse taal kl ink t gro ep du s ook al sn el wat meer dan een simpel li edjes en ve rsjes z ijn de uitzonderingen op de versj e van twee a d rie re gel s p rin cip es van e rvaringsge richt o nderwijs ho e ge k ker h oe b e te r als h e t maar goe d klinkt en de d e eer st e indru k fantas ie s timulee rt he t lij kt misschie n ondoo r da cht m a ar e r geb e urt niet zom aa r wat hier het boek ziet er voor mij aan de buitenkant ond e r ve rtelt anto in e tte lodewijk s o ver haar gezellig uit al is het plaatje op de voorkaft erva ri ngen met ee n ni e uw bo e k vol versjes e n niet tekenend voor de situatie zoals die rijmpj es voo r kleuterlee rkra chten plaatsvindt in een groep met jonge kinderen het plaatje suggereert meer een midden of bovenbouwgroep van een basisschool zie liedjes dansjes versjes het zijn naar mijn afbeelding i idee wezenlijke belangrijke dingen als je bezig bent met de opvoeding van en het globaal i s het bo ek als volgt opgebouwd 8 0 moer 1998 2 en daar wel wat eenvoudig zal zijn voor een heterogene kleutergroep van een gemiddelde basisschool in nederland deze kleutergroe pen be vatten over het algemeen vier tot zesja ri gen door elkaar vanw eg e een al vastgeste ld programma h e b ik niets kunnen do e n m et de diverse liedj es en versj es rondom sinterklaa s en kerst maar ik moet z e ggen dat dat me wel spijt want daar staan he el leuke dinge n bij kunt u zich voorstellen een sint met bevroren oren omdat hij zijn mijt e r h eeft verloren een beeld e nd v e rsj e voor kl euters van 4 jaar d e praktij k in de maand januari is de rust in de kla s weer terugge kee rd na a lle fees tda g en en vakantie s dit i s dus de ide al e ge lege nh e id om een s wat din g en uit te proberen uit ons nieuwe boek eigenwijs zoals mensen uit he t ond erwijs wel vak e r genoemd worden volg ik niet dire c t de lijn die i s uit ges tippeld in h et bo e k voor de m a and januari le uker leek h e t m e om e r gewoon zo hier en daa r een s wat uit t e afb eelding i d e kaft van h e doe je me e halen versjes die m e zelf ook m e te en aan spraken het is h ee l ove rzi c htelijk in ge d e eld in ma a n den les i versje over vrienden zijn stap per maand word e n 4 of 5 th ema s uitg ewe rkt stap s tap is een v e rsj e van ze s r ege l s e n e lk thema h ee ft liedj es v ersj es en dan sj es vo o ral d e regel ov e r zwa rte piet in dit versje wa a rbij e en l ee ftijdsindic ati e v ermeld i s die no g ev en terugr eikt naar d e voorbije bij elk li e dj e ve rsje etc e te ra zijn duidelijk feestdage n spreekt d e kinderen aan zie af werkwijze en doelen aangege ve n da arn aa st bee lding 2 een versj e aanleren is een activi zijn er ook tip s boek e ntip s poppen speltip s e n te it di e bij mij in de kleute rgro ep altijd g ods diensttip s zie ook afbeeldin g 2 e n 3 pla ats vindt in de kri ng versj es vragen om achter in h e t bo e k zijn de li e djes nog ee ns uitbe e lding dus ik begin met het opze ggen apart bij elkaar g ezet met d e muziek erbij van het versje met daa rbij de nodige bewe tot s lot zijn als kopie erbijla ge diverse kleur gingen de kinderen zijn mete en geboeid en plat en opgenomen al bij de tweede keer opzeggen en uitb e elden van mijn kant zijn er kleuters die spontaan al s j e he t bo e k voor de eerst e keer doorbla gaa n m eedoen vooral voor de groep oud s t e dert is het leuk als je er b ek e nd e dingen in kleuters in de kri ng vormt de tek s t v a n het tegenkomt het is echter nog leuker om er versj e g e en enkel probleem ook bij de jui st veel onbekende ding e n in tegen te jongere kl euters doen er al een h e el stel mee komen mijn ee rste indruk van het boek i s na de nodige variaties eerst all e jonge ns dan dan ook go ed overzichtelijk e n duidelijk alle meisj es a ll e vierjarigen alle vijfj ari gen alle en d e kleurplaten achter in het boek vind etcetera kunnen bijna a ll e kl e uters het ver sje ik persoonlijk heel lelijk ik denk dat ze ook opze gg e n ook de nodige gebaren worden de kleuters niet zu ll en aansprek en nadrukkelijk ge oefend we ronden de activi na het doorlezen van enkele liedjes en teit af met een kort gesprekje over vri enden ver sje s denk ik heel voorzichtig dat het hi e r zijn e n doen dan d e j assen aan om bu i t en t e 1998 2 moer oi 2 v r ie n de n zij n versje b ron hilde van haute t hema vrienden o rganisatie klassikaal leeftijd 4 ja r igen b enodigdheden geen stap stap stap wie is dat he jou ken ik niet jij bent toch niet zwarte piet wil je soms mijn vriendje worden nou kom dan maar spelen morgen werkwijze 1 brengt het versje en op kom dan maar spelen morgen de kom beweging maken met de a rm dan mag deze kleuter bij grote klasgroepen 2 of 3 kleu ters een vriendje uit de kring kiezen en kan het versje opnieuw beg i nnen d oelen kleuters begrijpen de inhoud van het versj e kleuters begrijpen meer en meer de waarde van vrienden zij n b oekentips bourgeois p en clark b sam heeft een slechte dag clavis hasselt 1996 imai m lilly en toto clovis hasselt 1994 mac donald a en fox davies s kleine bever en de echo lemniscaat rotterdam 1990 poppenspeltips valentino de kikker en vriendjes uit gaans n en geerts c help ik heb een draak gezien clavis hasselt 1991 p 186 189 en p 129 130 godsdiensttips gesprek jezus heeft ook vrienden zijn apostelen wie was de barmhartige samaritaan afbeelding z stap stap stap een versje over vrienden zijn gaan s pele n tijdens het vormen van de rij sloeg kond e n bijna all e kleuters het opzeg wordt het versje op spe el se wijze door een ge n een score van bijna ioo pro cent aantal kleuters nog ee n s herhaald en uitge beeld het is mete e n e en mooi e gelegenh eid les 2 de grot e banaan de keuze van dit om e e n klein probleempje op te los s en van lied gaat terug op mijn eigen gezinssituatie twee kle uters die elkaar op dat moment geen mijn jongste dochter van 4 jaar heeft ditzelf hand wi llen geven de lied een aantal maanden terug op haar deze hel e activiteit nam hooguit een kwar school geleerd en met veel plezier dit is voor tiertje in beslag doordat het zo goed a an mij een aardige graadmeter of kleuters he t 82 m oe r i998 2 kleuters trekken all erlei vreemde gezichten d e g ro te banaan liedje vooral gekke bekken zijn favo ri et als het spiegeltje is rondgeweest en het versje is uit vraag ik de kleuters of ze ook dc gro he man m a fri iq die gehoord hebben wat voor verschi llende gezich ten je allemaal kunt trekken hierna gaat het spiegeltje nog verschillende malen rond daar da as a de he le dag vin je b ie boe ba b bij geef ik iedere keer een opdracht bijvoor be eld maak een lachend gezicht een boos gezi c ht etcetera ondertussen laat ik iedere v m m io dcr