Het belang van de conferentie voor de leerplanontwikkeling

Publicatie datum: 1989-01-01
Auteur: Resy Delnoy
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 4
Pagina’s: 192-194

Documenten

r esy delnoy leerplan het belang van de conferentie voor de ontwikkeling leerplanontwikkeling de veldadviescommissie voor de leerplanontwikkeling moedertaal verleende medewerking aan de jubileum conferentie van de von de valo m levert bij dragen aan dergelijke bijeenkomsten vanwege het nut dat ze daarvan verwacht voor het adviseren over behoeften aan leerplanontwikkeling voor moeder taal onderwijs hetgeen een van de taken van veldadviescommissies voor leerplan ontwikkeling is in het volgende gaat resy delnoy secretaris van de valo m in op het belang van de conferentieresultaten voor de leerplanontwikkeling op h et eerste oo g is m isschi e n niet z o d uid e onder wijs ge ven d en zoa l vi n de n b ijvoorbeel d lij k hoe ee n conferentie waa ro p p rakt isc h t aal van bepaalde voorstellen vo o r het interculture o nd er w ijs centraal staat en w aaraan d e deel ier mak en van het leeson derw ijs en van de n emers in de toelichtin g o p de aan k on d iging eindtermen voor b asisvorming en v an werken de belofte werd gedaan dat ze met iets con m et een ontleedpro g ram ma verd er bied t e en creet s naar huis z ouden g aan kan b ijd rag en d ergelijke conferentie g ele g enhei d t e l u isteren aa n de a d vis e rin g over l e erp lanontw i kke lin g naar problemen die onder wijsgevenden onder ee n po g in g tot verd ui d elij kin g de valo m is vi nd en bijvoorbeel d b ij h et l es ge ven aan lee r voora l g einteresseerd in opvattin g en van on lin g en groepe n m et st erk uite enl op end e t aal derwijsgevenden over moeder taalonderwijs vaard i g he d en e n o m te l uis teren naar b eh oef z ij w il graa g weten h oe d ocente n d en k en over ten die z ij he bben aan o nderw ijs l e e rmate r iaal voorstellen voor veran d erin g en van het ond e r en an dere on d ersteunin g o m ond e r w ijs te wijs zoals de basisvorming de va lo m is kunnen geven dat naar hun oordeel vol d oet met na me ook geinteressee rd in d e i deee n d ie aa n d e t ali ge be h oeft e n van h u n le e rlin gen docenten zelf hebben over de richting w aarin daarvoor bood d e v on confe rentie een g u n sti z e h un on der wijs z ou d en w illen vera n d eren ge gelegenheid en daarom voldeed de va lo m d e opz et van de von conf eren tie in werk graa g aan h et verzoe k tot m e d e w er k in g g r o ep e n strom en over allerlei actuele va kin ho u de lijke t h ema s p re se ntaties v erzorgen en hetgeen de conferentie heeft opgeleverd aan discussieren over het gebodene biedt een uit presentaties staat in dit moer nummer van s teken d e g ele g enheid o m te luistere n na a r w at hetgeen er zoal over de verschillende discus 192 moe r 1989 4 p 192 1 9 4 siet af els is gegaan za l l a t e r v e rsl ag w orden begrip meertaligheid als waardevol verschijnsel geda an voor individuen en samenleving ter bevorde ring van gelijke kansen verdient nadere aan i n he t on d erstaan de stip i k een paa r o n d erwe r dacht met betrekking tot moeder taalonder pen aan uit de conferentiebijdragen waarvan wijs in een meertalige samenleving heeft de ik aanneem dat ze in de komende discussies aclo m valo m verschillende publikaties o ve r adv ise ri ng over l eer p l ano n twi kkeling ee n uitgebracht rol z ul len spe l e n ofw el in het kader v a n de aan leerplanontwikkeling voor nt2 voor zo advisering over een lopend project nederlands wel basis als voortgezet onderwijs is nog voor d e e erst e f ase van het vo o rtgez et ond er zeer veel werk te verzetten zo destilleer ik uit w ijs eindtermen ofwe l b ij de a dvisering ov e r verschillende bijdragen ook na de afronding projec ten d ie wor d en a fgerond we rk en aa n van het legio project zal de valo m probe ta a lvaar d ighe i d en legio ofwe l van een ren binnen de slo adequate aandacht voor door de vo n aangevraagd project moe leerplanontwikkeling voor nt2 bij voorkeur der taalonderwijs 4 1 2 wa arvo or de voorbe rei in samenhang met nederlands en oetc te dingen binnenkort zullen starten verkrijgen behouden in haar inleidin g wijst r i a j aarsma o p d e be in begrijpend lezen in de mee rt al i ge klas door perkinge n di e de voors tell e n voor ba sisvorm i ng sibe soutendijk worden vanuit het perspectief a ls een p rod u kt v an de nuc h tere j a r e n van het bevorderen van gelijke kansen boeien 8 0 met zich b ren ge n z e w ijst o p h et g e de voorstellen gedaan voor onderwijs in begrij vaar van d e abso l ute d o m inantie van d e pend lezen in de workshop lag een relatief sociaalecono m ische functi e va n het on d er zwaar accent op voorbereidende activiteiten w ijs als het g a at om d e eerst e fase van het voor het lezen beoogd wordt daarmee dat de voortgezet onderwijs z e pleit voor een breed lezer zich bewust wordt van zijn referentieka taa l onder w ijs ders de e rv aringen die in het project begrij pend lezen in de mee rtalige klas zijn opge i n h aar recen t e a d vies o v er het p rojectp lan daan zijn voor de valo m ook interessant v oor n e d erland s voor d e ee rste fa se van h et voor advisering inzake het leerplanontwikke voortge zet onderw ijs h eeft de va l o m ook lingsproject dat in voorbereiding is voor het aangegeven een breed onderw ijsaanbod voor basisonderwijs te staan m et naast aandacht voor communi onderwijs in het vak nederlands in mee rt alige catieve a specte n va n taa l zoals het project klassen in het voo rtgezet onderwijs door ina vo ora l n a s tr e eft ruimte voor creatief taa l g e berlet e a geeft een beschrijving van een in b ruik en het be vorderen v a n een k ri t ische hou terculturele aanpak van teksten men legt in d in g in kom e n de a dvie z en over d it p roject kan het project een accent op het overdragen van ge b rui k w ord e n gem aa kt van su ggesties d ie vaardigheden naar nieuwe situaties gezien de gedaan zijn in de bijdragen van w illem m ooij problemen die zich hiermee vaak voordoen man n ora van leersum over creatief schrij een belangwekkend aandachtspunt ven met n am e de punte n toepassi ng van li teraire middelen en reflectie daarop en het be zoals w ellicht bekend is heeft de vo n bij de oor d elen van cre at i e ve tekste n lenen zich sl o een aanvr aag in g e d iend voor het ontw ik m ijns inziens g oe d voor nad e re d isc u ssie kelen van e e n lee rplan m oede rtaa lo nde rw ijs voor leerling en van 4 12 ja a r voor d e hele uit de stroom eindtermen bavo in intercultu basisschool dus die aanvraag is momenteel in ree l per s pec t i ef z ijn beh arti ge ns waa rd i g e za behand elin g op z ijn vroegst kan het we rk in k en naa r v o ren gekome n d ie op de z eer korte 19 9 0 een aanvang nemen het is de bedoeling termijn g e br u i kt kunnen word en in d e va l o d a t in h et te sta rte n proj e ct za l w orden vo ort m zo w el bij het geven van commentaar2 op g e bo uwd o p h etgeen o n tw ikke l d is in de p ro de t weede versie eindtermen die wordt op jecten werken met b oeken en taalvaard igheid gestel d door de eindtermencommissie n eder in de basisschool op de vo n conferentie is lands als bij het ad viseren over het project oo k weer geb l eke n d a t h et t a a lon derw ijs voor l eg i o m et name de su ggestie van pieter ba d e basissc ho ol nog ni et af is ik ne em a a n dat tela a n ee n n ad ere invullin g te g eve n van he t er in i ed er geval wat lezen nt2 s p r ek en luis 193 teren en interculturele taalbeschouwing be noten t reft n og h ee l wat b ehoe ft en a an le e rp lanont adviezen en publikat i es van de valo m kunnen wi kke ling bestaa n d e v a lo m hoopt op korte besteld worden bi j het secretar iaat postbus termijn een bijdrage te kunnen leveren aan de 2061 7500 cb enschede zo lang de voorraad d iscussie over leerplanont w i k kelin g vo or moe strekt worden publikati es grat i s toegestuurd der taalonderwijs voor he t ba sison d e rw ijs me adviezen worden gekopieerd voor belangstellen de op basis van de opbrengsten van deze den recent heeft de valo m geadviseerd over von conferentie het projectplan nederlands vo 1 voor de periode 1989 1992 het advies heeft als kenmerk valo 5410 89 146 6 een overz i cht van de adviezen d ie in 1988 zijn uitgebracht is te vinden in het jaarvers l ag dat is opgenomen in moer 1989 3 2 de valo m heeft commentaar gegeven op de eerste versie eindtermen nederlands dat com mentaar zal met het commentaar op de tweede versie omgewerkt worden tot een brochure 3 aclo m i o onderwijs in een multiculturele en multi etnische s am enleving en schede 1982 valo m taalonderwijs in een multi etnische sa menl eving enschede 1987 4 voor valo m slo publ ikakti es over lezen in re l atie tot lee rp l anontwikkeling verwi js i k naar l ees onde rwijs in kaa rt gebracht slo enschede 1 986 li teratuur delnoy r j sturm aspecten van schoolse gelet terdheid een compilatie van etnografisch onder zoek naar leesonderwijs enschede slo 198 7 leeuwen j van d verrips bezig met lezen ver slag van een etnografisch onderzoek naar aspecten van leesonderwijs op een basisschool enschede slo kun 198 8 194