Het Griekse OETC

Publicatie datum: 1986-01-01
Collectie: 17
Volume: 17
Nummer: 1-2
Pagina’s: 76-83

Documenten

there se van der vegt vran a het griekse oetc tour pue3 ous te xal zas ap ovias uvayxcz ou m v otxel050e3al tai s uruxais twv natbwv eva e pz tepo t te walv nat eupv6 6tepol nat evap ootozepol ylyvo evol xpnal ol walv els to k eye l v te nat r paizelv na yap o pi os zou nv0pwnou eupu6 iac ze nat evap oaiiac seztal ii at w v ilpw tay 6 pa 4 326 a p iiepi r ou ovo xlxlages nevzaxoa l a xpov l a npi v blaztinwae 0 ii xazwvas aiov iipwtayopa zov tous axonovs zns 8 l 8aaxa a i as e l o l xa z n s a up l x s no n6ns rat zns x l sapas diuo x l xl a6es nevzaxoa l a xpov l a apyozepa 8 l azuncbvovue aznv 0 x a av6ca zous qxonous zns 8 l 8aaxaxc as z n s e x il n v l xfis y xcba aas 1tol1 iao x i tlqj10ll jloll elvq l i3aa l xa ol lblol xa c osfiynan twv ex tjvotloii swv ylq anoxznatl eupu u as xa l euapuoazi as c waze vol c ov v apuov l xa e za l azo nep l iaxxov zous e c ze 0 avo l x 6 e c va l auzo ecie exinvlxo to exxnv l xo qxo x eco zou au6tepvzau l bpv enxe ano nous yove s n p t v 8exa r epcr ou xpovla to 8nuoz l x 6 au110 ou xt o ecva l io s l o l xnz i xo auu 0 ov x1 o zov qxo x ei ou 2 vas e l 6 l xo 9 en l se wpnz s tov tufiuazos npc toaasu l as exnalbeu6ns zou a fiuou e va l uneusuvos y l a znv exna c 6euqn z n s m n zp l xrjs y x qaas xa l iio xl z loii ou ra uasffiuaia scvovzal xase eaa 50l zo npw c 0l 66i qxa ol uaci ue zous yovecs ion ovv nous uabntes vol 8laznp aouv vol ua 3ouv znv eaxnvlxij yxwqaa xal va e40asuvouv r ep la6ot epo az ls pc des zov eun ou iioxl zlcs1 i ov yla vol avaxaxv ovv zexlxa noloc ei val ol i 8lol iiapaxln a uasacvouv vol xlvouvial u evexleta xal 6l y o llp l c t avaueaa aiovs svo t o lzla 4ous xwa s vol 8nuloupyo6vzal avva lasnuaz lxa npo f x 9aza eio apspo auzo b vezal encans ava uzlxa zo neplexouevo zwv uasnuazcov o nal6ayc ylx6s 616axzlx6s zponos nou ecpap uosezal xal io uasnzlxo vxlxo nov xpnaluonolei tal yla va snlzeuxsovv ol 3xonoi nou blazunwsnxav nlo ndvc a vezal be l6lai zepn anuaqca azn rceplypacpfi zou uabnzlxou v4lxo6 nou qtloixvollv ol 6aaxa es yla vol xax ovv za evblacpe povza avayxes xal evei ne8a xase uasnzfi fex aplqtoi e pa pud c ovt oli otltlho q h o llqti h es hoi i a es j1 eiio bol y la vol y lv e t cil euxaplazn 11 exua n0 n xal vol exel ecplxza anozexe6uaza excppacovzal enca ns za uexxovzlxa axebla yla tloi otlhis eee llen zou uasnzlxov ualxov 76 de meeste griekse ouders z ijn i n de jaren kind grieks te laten leren vanwege het feit dat zestig naar amsterdam gekomen de huid ige een van hen grieks is voor andere ouders is vereniging van gr i eken in amsterdam de het een hulpmiddel bij remigratie sommige griekse gemeenschap in amsterdam en om ouders willen dat hun kinderen goed leren streken werd i n het beg i n van de jaren zeven spreken maar vinden schrijven minder belang t i g opgericht in die t ijd ontstond b ij de ouders rijk andere ouders leggen de nadruk op een behoefte aan onderwijs voor hun kinderen opleiding die zo veel mogelijk vergelijkbaar is met hu lp van de st i cht i ng we l z ijn bu i tenland met het taalonderwijs in griekenland se werknemers en met een subsid i e van het dergelijke verschillen worden teruggevonden in m i n i sterie van crm kon men sta rten met de het kennisniveau van de leerlingen wanneer griekse school n i et lang daarna kwam het ze de lessen gaan volgen voor sommigen is oetc onder de hoede van het ministerie van het grieks de thuistaal voor anderen geldt dat onderwi js en wetenschappen en werd het ge er wel eens grieks wordt gesproken en voor meentebestuur van amsterdam schoolbestuur weer anderen is het grieks nagenoeg een van de griekse school in de gemeentel ij ke or vreemde taal gan i satie is geen sprake van een school maar een ander kenmerk van de leerlingen is dat ze van lessen i n de griekse taa l en cu l tuur d i e van verschillende scholen in amsterdam maar zijn ondergeb racht b ij een gewone lagere ook uit amstelveen uithoorn en castricum school s i nds 1974 zijn we drie keer verhuisd komen de afstand van huis tot school is vaak met de leid i ng van de v i erde school bestaat groot en dat leidt ertoe dat leerlingen veelal een goede verstandhouding en komen de k l e i door de ouders worden gebracht en gehaald ne strubbelingen d i e de hu i sve st i ng op vorige in het schoolgebouw bestaat de gelegenheid scholen met z i ch meeb r acht n i et voor in het koffie te drinken en met elkaar te praten de schoolgebouw l iggen op de derde verdieping ouders fungeren dan tevens als portier en twee goed onderhouden klaslokalen die op za overbruggen de afstand van de schooldeur terdag ter beschikking staan naast deze twee tot de derde verdieping waar de lessen wor loka l en biedt de school een grote au l a om te den gegeven de situatie leidt tot een intensief musiceren en te dansen onderling contact dat zeer op prijs wordt de lessen hebben plaats op zaterdag van gesteld de ouders kiezen elk jaar een ouder 10 00 tot 14 00 uur dat het onderw ij s buiten commissie die op allerlei gebied het werk van de gewone schoolt ijd gebeu rt is een keuze van de leerkrachten ondersteunt evenementen or de ouders die het bezwaarlijk v i nden al s hun ganiseert en contacten onderhoudt met de kinderen regulie r onderw ijs moeten missen griekse gemeenschap en het platform van de voor onderwijs in de e i gen taa l en c ultuur ge vijf gemeenschappen in amsterdam behalve zien de spre i d i ng van de l eer l ingen over de griekse ook de spaanse portugese itali amsterdam en omstreken zou een i ntegratie aanse en joegoslavische gemeenschap dit van het oetc in de eigen nederlandse platform is gesprekspartner in het overleg over school organ i sator i sch over igens moeilijk rea li oetc met de gemeente seerbaar zijn de lessen worden gegeven doo r twee leer uitgangspunt e n e n d oelst e llinge n krachten het aantal l eerlingen vari ee r de in de l oop der jaren van 18 tot 32 thans zijn er 24 in neder l and wordt het griekse oetc zowel l eerl ingen ingeschreven de ouders van de door de nederlandse a l s de griekse overheid leerl ingen of z ijn be i de afkomstig u i t grieken georgan i seerd er zijn leerkrachten die worden land of hebben een gemengd huwel ij k ges l o betaa l d door de griekse overheid terwijl ande ten het l aatste komt het meest voo r de re gr i ekse leerkrachten worden betaald door meeste ouders hebben z i ch min of meer per de nederlandse overhe i d beide soo rt en oetc manent in neder l and gevestigd maar remigra kunnen zowe l in de gewone schooltijd op een tie heeft plaats in totaal zijn de afge l open ja nederlandse school als buiten schoo ltijd wor ren ongeveer 15 leerlingen naar gr i ekenland den georganiseerd ve r hu i sd verschillen in de situat i e van de ou op onze school in am s terdam gelden voor het ders gaan gepaa rd met versch ill ende e isen of oetc de volgende doe lstellingen wensen met betrekk i ng tot het onderwij s a het verbeteren van de communicatie met voor sommige ouders is het belangrijk om hun ouder s kennissen en familie i n 77 griekenland op deze verschillen kan worden ingespeeld en b het ontwikkelen van een eigen persoonlijk welk materiaal daarvoor moet worden ge heid van de leerling centraal staat hierbij bruikt in feite kan het onderwijs alleen effec het begrip van de griekse cultuur en identi tief zijn bij een vergaande mate van differen teit naast de nederlandse doel is het ver tiatie en individualisering bovendien komen de mijden van een cultuurconflict en het ont leerlingen van verschillende lagere scholen met wikkelen van een soepel gedrag tegenover verschillende scholingsconcepten beide culturen er worden in onderstaand schema vier leef c het verminderen van aansluitingsproblemen tijdsklassen en drie kennisniveaus onderschei bij eventuele vestiging in griekenland den in alle leeftijdsschema s komen beginners voor de vijfjarige en elfjarige beginners krijgen de doelstellingen van ontwikkeling van de ei vanzelfsprekend niet dezelfde methodes voor gen identiteit in of tussen twee culturen in ne gezet om grieks te leren spreken of schrijven derland en van het verminderen van aanslui en behoren daarom ook tot verschillende tingsproblemen bij vestiging in griekenland zijn doelgroepen uiteraard nogal verschillend de nadruk valt op de eerste de meeste leerlingen zullen waar d oel g ro epen naar leeftijd e n kennisnivea u schijnlijk in nederland blijven daaruit volgt dat het niet alleen om de verwerving van cognitie beginners gevorderden meer gevorder ve vaardigheden gaat maar dat sociale en de n emotionele vaardigheden evenzeer belangrijk zijn de leerlingen krijgen dan ook geen rap 4 5 jaa r x port met cijfers voor verschillende vakken wel 6 7 jaar x krijgen ze aan het eind van het schooljaar een 8 10 jaar x x certificaat waarin staat dat ze de lessen heb 11 13 jaar x x x ben gevolgd en waarin de leerkrachten hun waardering uitspreken voor hun komst naar de griekse school op hun vrije dag als de leer gegeven het aanta l leer l ingen vari ee rt de be lingen naar griekenland emigreren of remigre ze tt ing van een doelgroep in een bepaald j aar ren krijgen ze een document in twee talen is er bijvoorbeeld een doelgroep van zes lee r mee waarin staat wat ze gevolgd hebben en lingen maar soms ook van een l eerl i ng hoever ze zijn het document is voorzien van een belangrijke vraag is of de beschikbare t i jd handtekeningen van de inspecteur van de ge genoeg is om de griekse taal en cultuur te le meente en de onderwijsgevenden in grieken ren ter beschikking staan ongeveer 36 weken land worden de kinderen op school geplaatst in een jaar van vier uur per week minus ziekte naar leeftijdsniveau in de grote steden zijn op en ander verzuim l eve rt d i t ongeveer maxi vangklassen in de kleinere plaatsen worden maa l 120 uur per jaar op de leerlingen bijgewerkt na schooltijd de erva ring leert dat na een jaar volledige aanpassing activit e iten inhoud e n m a teriaal is verkregen naast algemene doelstellingen zijn er specifie doelgroep 4 5 jaar beginners ke voor een bepaalde doelgroep het onder sommige kinderen spreken en verstaan grieks scheid naar doelgroepen is gebaseerd op leef andere niet kinderen die het spreken en ge tijd en kennisniveau de uitgangssituatie wordt voelig zijn voor het schrijven kunnen activitei gekenmerkt door een grote mate van diversi ten voor het voorbereidend schrijven doen teit het kennisniveau van de leerlingen ver kinderen die geen grieks spreken raken eerst schilt bij gelijke leeftijd en een ongeveer gelijk vertrouwd met de gesproken taal ook wan kennisniveau wordt aangetroffen bij verschil neer deze laatste kinderen op de basisschool lende leeftijden er zijn beginners van vijf jaar bezig zijn met schrijven worden ze eerst ver en van elf jaar noch een indeling naar leeftijd trouwd gemaakt met de griekse klanken voor noch een indeling naar kennisniveau is dus op klanken actief worden overgebracht in letters zichzelf geschikt om groepen te vormen van woorden en zinnen of in andere volgorde leerlingen die dezelfde stof krijgen aangeboden het verschil tussen de kinderen is voornamelijk in hetzelfde tempo de vraag is hoe optimaal een kwestie van tempo in de praktijk valt de 78 s chem a van vormin gsg ebied e n tael activit eiten en materiaal vormingsgb ied a cti viteiten materiaa l voo r een de el door lee r krachten gemaakt spreken na vertellen verhalen zelfgemaakte verhalen spelletjes met nabootse n boeke n cassettes d i a s van klanken na zeggen d i a kl ankbeeld foto s van woorden en zinnen gefotokop i eerd materi aa l mime afbeelden rijmpje s kaa rtj es kwa rt et dom i leren no lo tt o puzzels divers gemaakt materiaa l danse n luisteren lu iste ren naar verha l en boeken verhalen voorge k l anken woo r den lezen door de leerkracht cassettes platen het orkest voorbereidend ove rt rekken vrij tekenen letterdozen stempe l s lezen en schrijven stempelen visuele waar gefotokopieerd materiaal neming l etters tekenen sp ijkers boeke n krassen plakken en knippen 1 z i e onder bu itensc hool s e act i vi tei te n ze doelgroep toch vaak i n tweeen uiteen het de werkvormen die worden toegepast zijn af geen bijna op individueel onderwijs neerkomt wisselend collectief en individueel collectief de specif i eke doelstel l ingen z ijn om de communicatie en sociale vaardigheden het spontaan kunnen ve rt ellen over be l eve te bevorderen individueel om in eigen tempo nissen en ervaringen i n griekenland over en volgens eigen inzicht te werken sommige de famil i e en dergelijke activiteiten worden collectief binnen de groep het kunnen begrijpen van verha l en en l i ed gedaan kijken nazeggen andere activiteiten jes en het reproduceren ervan ook met leerlingen uit andere doelgroepen to het vert rouwd raken met de letters in neelspelen zingen woord en z insverband vormen herkennen taal en cultuur zijn geen aparte vakken er en versch i llen zien door middel van teke wordt gestreefd naar integratie van het taal nen drukken stempelen krassen en kleu en cultuuronderwijs in een les of een activiteit ren van lett ers bijvoorbeeld bij het leren schrijven wordt on kenn i smaken met het huidige en vroegere derwezen hoe vroeger op potscherven of ste griekenland onder andere door middel van nen allerlei tekens werden geschilderd de kin mythologische verhalen voor k inderen deren zien daarvan voorbeelden op dia s er ontstaat discussie over die gekke letters die de versch il lende thema s die hierbi j worden vervolgens toch worden herkend en er ont gebruikt zijn staat tevens een discussie over het schip dat kort e actue l e seizoengebonden thema s ook op de potscherf staat afgebeeld dit is a l s feesten weer een aanleiding om iets te vertellen over dagelijks leven in griekenland als eten de avonturen van odyssees vervolgens wordt dorp stad fam ilie verder gegaan met kunstzinnige vorming op een groot thema hoe zie ik eruit wat met was bedekt papier worden met spijkers draag i k wat doe ik letters gekrast zoals in de oudheid thema s door de leerl i ngen ingebracht thema s uit liedjes en dergel ij ke de reizen doelgroepen 6 7 en 8 10 jaa r van odyssees deze doelgroep bestaat uit leer l ingen die pas op zes of zevenjarige leeftijd de lessen zijn 79 gaan volgen sommigen nog later sommigen gegeven e ai spreken grieks anderen niet ze volgen het d twee verschillende klanken met dezelfde zelfde programma met verschil in tempo na letters de uitspraak is afhankelijk van de twee jaar schuiven ze door naar de groep ge navolgende medeklinker dipsifa fonienda vorderden in de volgende leeftijdsklasse na au in auto en au in augo deze twee jaar moeten de volgende doelstellin e de diphtong met twee of drie letters gen zijn gerealiseerd bij het onthouden van de letters worden truc het lezen van eenvoudige zinnen in jes aangeleerd een visje in het water verhaalvor m het correct schrijven van circa 100 w u woorde n een vogel het zelf kunnen maken en schrijven van eenvoudige zinne n 8 e het begrijpen en uitvoeren van eenvoudige enzovoorts er wordt ook gespeeld met wille opdrachte n keurige combinaties van klanken die een het spontaan kunnen vertellen van eenvou woord aangeven met of zonder betekenis dige verhale n deze spelletjes hebben tot doel te begrijpen enige kennis hebben van het leven in klas dat combinaties van klanken in de ene taal siek byzantijns en modern griekenland een betekenis kunnen hebben en in de andere de thema s en werkvormen zijn vergelijkbaar niet met die van de vorige doelgroep enig verschil het grammatica onderricht bestaat uit het on in thema s is hetgeen de leerlingen zelf inbren derscheiden van woordsoorten zelfstandig gen en enkele thema s geschiedenis en orien naamwoord bijvoeglijk naamwoord werk tatie op de streek waar de ouder s vandaan woord en lidwoord van de zelfstandige naam komen woorden worden behandeld mannelijk vrou welijk onzijdig en de bijbehorende uitgangen bij het aanvankel ij k grieks leren lezen en van de werkwoorden hebben en zijn alle schrijven maken we onderscheid in activiteiten persoonsvormen en van andere veel voorko voor leer l ingen die nog niet en leerl i ngen die mende werkwoorden de eerste en derde per wel nederlands h e bben leren l ezen en schr ij soon enkelvoud het wordt aangeboden in ver ven voor de eer ste groep kan het leren lezen schillende vormen toneel invuloefeningen en schr ijven i n beide ta l en min of meer para ll el spel enzovoort de kinderen werken bijvoor lopen bij de andere k i nderen hangt het tempo beeld met woorden bij plaatjes waarbij ze de af van het kunnen associeren van wat ge leerd werkwoorden die betrekking hebben op de af moet worden in het grieks met de r eeds ver gebeelde handelingen stempelen worven kenn i s in de nederl andse lees en voor het leren spreken en luisteren wordt on schr ij f l essen dit versch ilt per individu der meer gebruik gemaakt van door de leer het leren lezen en schrijven van leerlingen die krachten zelf vervaardigd audiovisueel mate dat nog niet i n het nederlands kunnen vangt riaal tegelijk met het vertonen van dia s wor aan met het lezen van de lette r s de leerl i ngen den naast elkaar aangeboden een griekse komen vaak spontaan met de l etters van hun tekst met griekse lettertekens dezelfde tekst naam er worden dan verschi l lende spel l etj es in fonetisch schrift nederlandse schriftcode gespeeld d i e de kl anken van hun naam weer en de nederlandse vertaling ervan het fone geven sneeuww i tje is een dankbaar thema tisch schrift is bedoeld voor leerlingen die wel voor het aanleren van harde en zachte klan nederlands kunnen lezen maar nog niet of ken verder z ijn er l i edjes over dieren en hun nauwelijks grieks ze kunnen hierdoor mee klanken de l etter afbee l di ng van de k l anken doen aan een dialoog aan de hand van de wordt a l s vo l gt ondersche i den tekst het geeft bovendien de voldoening dat a klanken die met een en steeds een l e tt er de leerling al gauw grieks kan lezen het au worden afgebeeld a b diovisuele materiaal is gedifferentieerd naar b k l anken d ie met een letter worden afge leeftijd zie het eerder opgenomen schema bee l d maa r niet steeds met dezelfde letter toevoegingen zijn onder meer miniloco het o o of w odysseas spel en geografische kaarten van c klanken d i e met twee letters worden weer griekenland 80 doelgroep 8 1 0 jaar gevorderden van griekenland i nstruc t ie en oe fen mat eria a l deze leerlingen hebben de begincursus achter is beschik b aar over de m inoers en m yc ene rs de rug gedurende twee jaar en over alexander de grote over de laatste doelstellingen zijn maken de kinderen bijvoorbeel d een ei gen het zelfstandig kunnen lezen van eenvoudi boe k naar het idee van een b iografie op d e ge boeke n plattegrond van amsterdam w ord en de straten tekstverklaring en tekstverwerking op g ez ocht met g rie k se namen waa rov e r in f or het zelf maken van teksten matie o p gezocht of vertel d w ord t e r wo rden het verkrijgen van inzicht in de structuur bezoeken g ebracht aan het allard p ierson mu van de taal sorteren rubriceren van woor seum w aarvoor opdrachten worden gem aak t den en teksten en dergelij k e een meer uitgebreide kennis van de griekse geschiedenis en van de aardrijkskunde van 11 13 jarigen doelgroepen beginners griekenland indien kennis van het grieks gevorderden en meer gevorderde n tekort schiet gebeurt dit ook in he t b innen de leeftijd scateg orie 11 tot 13 jaar val nederlands len beginners gevorderden en meer g evord er de thema s zijn ten dele algemeen en ten dele den d e meer gevorderden hebben ongeveer seizoengebonden seizoengebonden thema s vier jaar onderw ijs achter de rug bevatten aspecten van het dagelijks leven zo als kleding eten en festiviteiten de concrete de beginners gebruiken een directe methode invulling hangt af van het jaargetijde een alge voor volwassenen let s learn greek van pa meen thema als ik en mijn familie wordt ver paefthimiou deze methode voor volwassenen deeld over het hele jaar een thema bevat vier is min of meer een noodgreep de onderwer aspecten conversatie tekstverklaring en ana pen in het boek zijn ni et altijd actueel voor de lyse grammatica en syntaxis en vrije expres l eerlingen daarom worden ook andere the sie rond het thema ma s ingevoegd en kopieen voor conversatie activiteiten op het gebied van de conversatie lessen uitgedeeld in de vorm van wat w il je geschieden in specifieke conversatielessen bin zeggen en hoe zeg je dat verder wordt foto nen een thema dialogen leerlingen met pro materiaal gemaakt dat d i ent als aanleiding blemen op het gebied van spreekvaardigheid voor het voeren van gesprekken het geheel krijgen extra stof tekstverwerking en analyse b i edt geen eenheid de grammatica l e cursus is gebaseerd op een aantal vragen die over elk de dialogen en de oefeningen vormen geen thema worden gesteld het grammatica thematische eenheid onderricht betreft lidwoorden en zelfstandige de leerlingen worden in het nederlands onder naamwoorden enkelvoud meervoud naam wezen i n de griekse cultuur met behulp van vallen en uitgangen persoonlijke en bezittelijke onder andere dia s er is nog geen geschikt voornaamwoorden regelmatige werkwoorden materiaal van de byzantijnse en de moderne en hun vervoeging onvoltooid tegenwoordige tijd we l van de oudheid gedacht wordt aan en verleden tijd toekomende tijd bijwoorden het maken van een reisgids voor kinderen die tijd oorzaak etc tevens een taalcursus is de syntaxis betreft hoofdzakelijk onderwerp aan het eind van het jaar verstaan de beg i n gezegde en lijdend voorwerp de vrije expres ners dagelijks gebruikt grieks en kunnen ze sie bestaat uit het schrijven van een verhaal vragen beantwoorden de passieve kennis van over het thema in eigen woorden het dramati de taal is wat meer ontwikkeld dan de actieve seren van de tekst toneel of het zingen bij het schrijven worden plaatjes en foto s ge voor de gevorderden in d eze lee ftij d sg ro ep bruikt om de eigen tekst te illustreren w ordt g ebrui k gema ak t van een g rammatica het gebruikte materiaal bestaat onder meer uit cursus voor buitenlanders ont w orpen door zelf gemaakte fotokopieen met instructie en me d e werk ers van de universiteit van s aloni ka oefenbladen boeken met aansluitende the en getiteld perissolere ellinika het boek b evat ma s diaseries cassettes met verhalen en vele oefeningen over zel fs t andi g e n aa m w oor liedjes fotomateriaal en illustraties speciaal d en en hun uit g angen w erkwoord e n verg e l ij materiaal voor het cultuuronderwijs bestaat uit k ing imperfectum amistos vtt vvt voltooi d dia s over de verschillende historische periodes toe k omende tijd en bijvoeglij k e naam w o ord en 81 h i eru i t wordt een select i e gemaakt buitenschoolse activiteite n andere taalactivite i ten z ijn het l ezen en verkla de belangrijkste buitenschoolse activiteiten ren van teksten op het bereikte n i veau en het zijn de optredens van de dansgroep en het or schr ij ven van opste llen over de ervaringen in kest elke twee jaar wordt deelgenomen aan gr i eken l and en over dageli j kse onderwerpen het folkloristisch dansfestival voor de jeugd deze opstellen kunnen aanle i ding z ijn tot een dat wordt georganiseerd door het ofdt en af conversatieles of ook omgekeerd discussie en toe wordt opgetreden voor ouders griekse gaat vooraf aan de keuze van het onderwerp gemeenschap andere scholen of in theaters de teksten en ook werkstukken van andere dergelijke optredens vinden sinds enige tijd doe l groepen worden gebunde l d en u i tgedeeld ook plaats door het nu twee jaar bestaande or aan a l le l eerl i ngen op deze wijze ontstaat een kest dit bestaat uit leerlingen leeftijdgenoten soo rt schoolblad een van de taa l act i viteiten van andere scholen en een ouder en wordt ge was voo rt s het voeren van correspondentie leid door een muziekdocente doel is de beoe met l eerl i ngen van het griekse otc in utrecht fening van griekse muziek met de leerkracht en l eerlingen u i t utrecht is andere activiteiten zijn onder meer museumbe er ook een muziekpro j ect gewee st waarbij zoek en schoolreisjes gezamenlijk met de een bestaand project over vrede i s bewerkt ouders de utrec htse kinderen speelden toneel de amsterdamse kinderen zorgden voor de wen sen voor de toekom st muz iek de variatie i n activite i ten moet e rt oe leiden dat materiaal de l eerl i ng gestimulee r d wordt en act i ef bezig er is en wordt veel materiaal gemaakt om de is met de taal cultuu rt hema s worden ont verschillende niveaus op te vangen dit mate leend aan griekse boeken riaal zou verder gesystematiseerd moeten wor den alle losse papieren moeten een eenheid voor de meer gevorderden wordt een ander gaan vormen als er een uitleg voor onderwijs boek van de un i versiteit van salonika ge gevenden komt kunnen de leerpakketten dan bruikt ta nea ellinika gra xenous alle gram gemultipliceerd worden wenselijk is ook het mati cale aspecten van de griekse taal worden maken van eenvoudig instructie en oefenma hier i n behandeld de l eerl i ngen kr ijgen een se teriaal onder andere ter controle van de ver lectie voo rgezet en maken het boek n i et ge werking van de stof hee l af van de verschillende cultuurthema s zouden in deze g roep worden onder meer gri ekse k i n draaiboeken voor dia s gemaakt moeten wor derboeken i n het nederlands ve rtaald deze den teksten op cassette en illustraties van de activiteit geschiedt met hele groepen en is dia s als oefenmateriaal door de l eer li ngen ze l f bedacht de leerl ingen de door de leerlingen vertaalde boeken zouden verta l en zoveel mogelijk zelf vervolgens wordt moeten worden uitgegeven in beide talen als besproken hoe de zinnen i n elkaar zitten nieu hulpmiddel voor kinderen met beperkte kennis we woorden worden ge l eerd uite i ndel ijk ont van het grieks en ter kennismaking met griek staat er een e i gen boek dat weer i n andere se kinderliteratuur lessen samen met het griekse origineel ge resterende wensen zijn de rangschikking van bru i kt kan worden andere activiteiten z i jn het boeken op thema s kopieen van auditief mate elkaar i nterv i ewen en ge l ezen teksten dramati riaal om mee naar huis te nemen en daar te seren de leerl i ngen helpen bij het opzett en oefenen meer fotomateriaal als hulp bij con van diaprogramma s over griekenland en he l versatielessen en bewerkingen van methodes pen feesten voor te bereiden per doelgroep zodat meer kan worden uitge gaan van de eigen situatie van de leerlingen alle drie de groepen in deze leeftijdsklasse le een ambitieus plan is voorts taal en cultuur te ren de griekse liedjes zingen die ook door het combineren in een reisgids voor de gevorder orkest worden gespeeld de tekst wordt voor den en de meer gevorderden diegenen die daar nog moeite mee hebben in fonetisch grieks geanalyseerd verder wordt organisati e in de k las er gezamenlijk gedanst het k l aslokaal moet zo ingericht worden dat het materi aa l op een duidelijk zichtbare ple k 82 staat geru b riceerd en uitnod igt tot ge b ruik d e team zouden kunnen vormen om taken op leerling moet de functie kunnen begrijpen en zich te nemen zij zouden ook kunnen worden zelfstandig o p ereren b ibliotheek en d iathee k belast met werkzaamheden als inventariseren dienen te w orden geinventariseerd er moeten kopieren voeren van correspondentie organi luisterhoeken komen voor diaklank beelden en seren van excursies verantwoord ing voor gelegenheid om de principes van de taaldruk dansgroep en orkest enzovoo rt w erkplaats in a msterdam te gaan toepassen overige wense n faciliteiten bezoeken aan musea waar overblijfselen van gewenst zijn permanente faciliteiten ter voor de cultuur zijn moeten worden gestructureerd bereiding van het te maken materiaal de ob en een vast onderdeel van het programma vor servatie tijdens toepassing en analyse en orde men ook is er behoefte aan regelmatig con ning achteraf te denken valt aan ouders die tact met grieks otc in andere steden samen met de leerkrachten een soort school h 2o 1 1 fl 11 5 lr1f4 it t jga om ic j k nh eh z l c 1n 0 v von ick tu taaldrukwerkplaats limograa f 83