Het interculturele nader bezien – Een kijkje over de grenzen in Engeland

Publicatie datum: 1982-01-01
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 2
Pagina’s: 99-107

Documenten

yvonne leema n het interculturel e nader bezie n racism e een kijkje over de grenzen in engeland in engeland is de discussie over intercultureel onderwijs verder gevorderd dan bij ons daardoor komen ook de strijdpunten in de overigens grotendeels papieren discussie scherper naar buiten yvonne leeman beschrijft deze strijdpunten inleidin g kinderen en jongeren ineens mee te maken kr ij gen in engeland ligt het ingewikkelder ondanks de discussie over onderwijsaanpassingen als ge dat kinderen van minderheidsgroepen in enge volg van de komst van grote groepen leerlingen land geboren zijn redden ze t toch niet op d i e zelf of waarvan de ouders oorspronkelijk uit school een aantal van de verklaringen en oplos een ander land komen wordt niet alleen in ne singen die daarvoor in engeland gezocht worden derland gevoerd het is in meerdere westeuropese zullen we in d i t a rt ikel bekijken e e n van de landen sinds de tweede wereldoorlog een belang meest opmerkelijke oplossingen is d ie van de rijke onderwijs po irieke kwestie in dit a rti kel is zwa rte ouders zelf in zaterdagscholen spijkeren de aandacht op engeland gericht langer dan in ze hun kinderen bij op het geb i ed van de bas i s nederland is daar de discussie gaande vaardigheden taal en rekenen het overgrote deel van de kinderen van minder verklaringen voor de slechte schoo l prestat i es heidsgroepen die de engelse scholen bezoeken is worden b ijvoorbeeld gezocht in de biologische in engeland geboren toch zijn hun schoolpresta sfeer in het negatieve zelfbeeld van kinderen in ties laag veel van de in neder land wonende bui teko rt en in de voorschoolse socialisatie en de da tenlandse kinderen zijn tij dens hun leven gemi gelijkse leefomgeving die verklaringen leggen de greerd vaak hebben ze nog enkele jaren onder nadruk op het afwij ken van de norm van de min wijs in hun eigen land gevolgd in nederland kun derheidsgroepen zelf anderen leggen bij het zoe nen we slechte schoolprestaties van buitenlandse ken naar verklaringen juist de nadruk op de orga kinderen daa rom nog makkelijk toeschrijven aan nisatie en het functi oneren van de maatschappij aanpassingsproblemen veroorzaakt door de ver en het onderwijs tegenover minderhe i dsgroepen huizing van de ene naar de andere maatschappij zij karakteriseren de maatschappij en het onder en aan het verschil in onderw ijsmethoden waar wijs als racistisch mensen met een ande re huids 99 kleur en met een andere culturele achtergrond oost europeanen en leren die naar engeland zijn vaak afkomstig uit een derde wereldland wor gekomen om zich daar permanent te vestigen de den gediscrimineerd in de witte westerse wereld meeste zwa rte immigranten komen uit de geme dat resulteert niet alleen in slechte schoolpresta nebestlanden zoals india pakistan bangladesh ties maar ook in het inperken van de mogelijk jamaica en andere eilanden uit het carai o ische heid de eigen cultuur te behouden en te ontwik gebied zij maken ongeveer 3 5 procent uit van kelen de hele engelse bevolking sinds de race relations act van 1968 wordt in ongeveer 40 procent van de zwa rte bevolking in engeland het racisme in het onderwijs officieel engeland is afkomstig uit het caraibisch gebied erkend en als terrein van daadwerkelijk over zij worden vaak west indiers genoemd in de ja heidsbeleid beschouwd in nederland is het an ren vijftig en zestig werden zij aangemoedigd naar ders dan in engeland geen gewoonte het onder engeland te komen om te gaan werken in de wijs naar organisatie en inhoud als racistisch te noodlijdende industrieen in die tijd had enge bestempelen op grond van een vergelijking met land een groot teko rt aan ongeschoolde arbei engeland kunnen we ons afvragen of het beleids ders west indiers worden vaak als sterk veren plan culturele minderheden in het onderwijs gelsd beschouwd vergeleken met andere zwa rt e 1981 wel op de goeie weg zit in het plan wordt immigranten zij hebben vaak een christelijke slechts gesproken van cumulatie en extra zwaarte achtergrond volgens krauz 1971 is 45 procent van de achterstandsfactoren bij kinderen uit min van hen lid van de anglicaanse kerk het onder derheidsgroepen in vergelijking tot nederlandse wijssysteem op jamaica is analoog aan het engel kinderen de discrepantie tussen de normen en se west indiers spreken creools door sommigen waarden thuis en op school zou bij minderheids wordt creools als een dialect van het engels ge groepen bijvoorbeeld groter zijn kwalitatieve zien anderen zeggen dat het een aparte taal is verschillen in de problemen die zij in het onder er gaan in engeland overigens steeds meer stem wijs kunnen tegenkomen worden niet onderkend men op die het culturele onderscheid tussen en die kwalitatieve verschillen kunnen bijvoorbeeld gelsen en west indiers benadrukken en er ook op op het vlak van discriminatie op grond van ras en wijzen dat de west indiers zelf verre van een ho afkomst liggen mogene groep zijn van de westindische kinde nu volgt eerst wat informatie over minderheden ren op de engelse scholen is 95 procent in enge in engeland dan gaan we in op de verschillende land geboren opvattingen die bestaan over de integratie van in de jaren zestig vond de grootste migratie van minderheden in de maatschappij afgesloten aziaten naar engeland plaats net als de arbei wordt met een ko rt overzicht van de discussie ders uit het middellandse zeegebied die naar ne over de onderwijssituatie van zwarte kinderen in derland kwamen ging het in de eerste plaats om engeland en de gevolgen voor intercultureel on mannelijke arbeidskrachten die voor onge derwijs die daaruit getrokken kunnen worden schoold werk werden ingezet later vond gezins even voor de duidelijkheid de term intercultu hereniging plaats zo n 30 000 vluchtelingen van reel onderwijs wordt in engeland niet veel ge aziatische oorsprong zochten in 1972 hun toe bruikt eenzelfde soort discussie als in nederland vlucht tot engeland ten tijde van hun verban is daar geconcentreerd rond de termen multicul ning uit oeganda zij zijn voornamelijk goedge tureel en multiraciaal onderwijs schoolden die in de oegandese maatschappij kaderfuncties vervulden op midden en hoger ni mind erh ed en in enge l a n d veau hindoeisme islam en sikh zijn de belang rijkste godsdiensten gujarati punjabi urdu en wanneer er sprake is van de problematiek van de bengali de belangrijkste talen die de aziaten ver immigranten in engeland dan is volgens verma tegenwoordigen meer dan de helft van de azia en mallick 1981 de aandacht op gekleurde be tische kinderen op de engelse scholen is in en volkingsgroepen gericht omdat zij het zijn die in geland geboren de ogen van de engelse maatschappij problemen opleveren de navolgende informatie die voorna immigratiebeleid in engeland melijk aan bovenstaande auteurs is ontleend in een vergelijking met arbeiders uit het middel richt zich dan ook niet op wi tt e mensen zoals landse zeegebied in nederland wordt de positi e 100 van immigranten in engeland qua juridische sta teren als zij zich echt aan het engelse of neder tus vaak als beter beschreven dit gezien het brit landse leven aanpassen dat betekent dat ze niet se staatsburgerschap waarover velen zouden be mogen opvallen als anders wat betreft hun taal schikken omdat zij oorspronkelijk uit gemene gedrag kleding en godsdienst in het onderwijs bestlanden afkomstig zijn of omdat zij in enge hoeven maar weinig maatregelen getroffen te land geboren zijn maar ook de engelse regerings worden volgens deze opvatting het is voldoende politiek ten aanzien van immigranten is van een om in de eerste opvangperiode aandacht te beste laissez faire situatie in de jaren kort na de twee den aan de verwerving van engels of nederlands de wereldoorlog vanaf de jaren zestig veranderd als tweede taal in een zeer strikt beleid ten aanzien van bepaalde het kenmerkende van een meer pluralistische of groepen immigranten uitdrukking van de ver liberale visie is dat het naast elkaar leven van een scherping van het beleid is bijvoorbeeld het wets verscheidenheid aan culturen niet als negatief ontwerp nationality bill dat in 1980 is inge maar als positief en interessant wordt gezien diend en de toekenning van de britse nationali volgens deze opvatting is het een zaak van funda teit opnieuw moet gaan regelen de rechten en mentele mensenrechten dat groepen hun eigen verblijfszekerheid van groepen zwarte mensen die taal godsdienst en gewoonten in stand kunnen al in engeland wonen zullen door de voorgestel houden en verder ontwikkelen naast eerste op de maatregelen worden aangetast het zal bij vangactiviteiten zul je je vanuit deze visie in het voorbeeld voor mensen uit de gemenebest die al onderwijs ook met andere zaken moeten bezig in engeland wonen niet meer zo gemakkelijk zijn houden je zult informatie over de verschillende als voorheen om het britse staatsburgerschap dat culturen die in de maatschappij samenleven aan recht geeft op permanent verblijf te verkrijgen de leerlingen moeten geven leerlingen zouden in het vervolg zullen velen naturalisatie moeten moeten leren positief te staan tegenover verschil aanvragen via een dure vijfjarige procedure te len tussen mensen ze zouden het leven in een gen de uiteindelijke beslissing waarover men niet pluralistische maatschappij moeten leren waarde in beroep kan gaan ren extraaandacht voor het lezen van literatuur de meeste zwarte mensen zijn al tweede rangs van zwarte schrijvers is dan zeker op z n plaats burgers in engeland door hun lage economische vanuit deze opvatting hoef je in eerste instantie en sociale positie zo n wetsvoorstel zal die lage niet afwijzend te staan tegenover onderwijs in status nu ook wettelijk vastleggen imperialism eigen taal en cultuur van zwa rt e kinderen back home zo kwalificeert het manchester law meer radicaal denkenden kunnen een eind mee centre 1981 de nationality bill engeland wil gaan met de pluralistische visie maar zij wijzen zich niet meer als een imperialistische groot erop dat het niet genoeg is om louter welwillend macht voordoen in de wereld maar binnen haar en positief te staan tegenover andere culturen eigen landsgrenzen geeft zij nu opnieuw vorm aan zij leggen er de nadruk op dat de vraag onder de lage status van zwarte gekoloniseerde volke welke materiele omstandigheden en machtsver ren luidt de kritiek houdingen groeperingen leven een heel belang rijke is zij zien een maatschappij die op grond o p vattingen over integratie van ras ongelijk verdeeld is naar macht en inko men maar ook naar de beschikbaarheid over mo als iemand je vertelt een fervent voorstander van gelijkheden om je eigen definitie van de werke integratie van minderheidsgroepen in de maat lijkheid je eigen wijze van tegen jezelf en de we schappij of van intercultureel onderwijs te zijn reld aankijken verder te ontwikkelen en vorm te dan heb je nog maar weinig informatie zij kan geven zij denken dat een maatschappij die onge nog heel verschillende posities innemen die een lijkheid die structureel verankerd is actief moet meer conservatieve liberale of radicale kijk ver bestrijden volgens deze opvatting is het een illu tegenwoordigen op de integratie van minderhe sie te denken dat culturen op basis van gelijk den in de maatschappij en het onderwijs kortom waardigheid zomaar geintegreerd kunnen worden de termen integratie en intercultureel onderwijs in een multiculturele pluralistische maatschappij kunnen verschillende ladingen dekken tussen groeperingen binnen een maatschappij be mensen die er een meer conservatieve mening op staan fundamentele belangenconflicten naar ras na houden willen de minderheden alleen accep maar ook naar klasse en naar sekse cultuur moet 101 binnen deze visie niet opgevat worden als folklo cultureel onderwijs op concentratiescholen re die terug te vinden is in bepaalde eetgewoon wordt het meeste geld voor multi ethnisch onder ten of festiviteiten het gaat om manieren van wijs in het onderwijs in engels als tweede taal ge denken en doen die zich telkens ontwikkelen in stoken aansluiting op ervaringen uit het verleden en in het beeld dat dit onderzoek oplevert is niet zo relatie met de dagelijkse leefomgeving belangrijk opwekkend voor het ideaal van intercultureel on in je cultuur is bijvoorbeeld hoe je jezelf ziet en derwijs het leert ons hoe langzaam ondanks een gedraagt in relatie tot familie en vrienden hoe je lange discussie echte veranderingen in een leer denkt over werken en consumeren hoe je denkt plan plaatsvinden onderwijs in het engels als over eigendom hoe je denkt over de relatie tus tweede taal is in feite prioriteit nummer een in sen ouderen en jongeren of tussen personen van engeland de aanpassing van het curriculum aan verschillend geslacht vanuit deze visie is het niet de multiculturele maatschappij hobbelt er lang genoeg alleen iets aan de inhoud van het onder zaam achteraan we zullen er dus hard tegenaan wijs te veranderen de hele onderwijsaanpak zou moeten willen we in nederland uit de papieren moeten veranderen teneinde om te kunnen gaan discussie rond intercultureel onderwijs komen met de verschillen tussen de leerlingen het gaat volgens het onderzoek is het een uitzondering dan om verschillen naar de mate van voorberei als scholen voor voo rt gezet onderwijs lessen in ding op het schoolse leren en verschillen in de urdu of punjabi verzorgen in het reguliere on kijk op de maatschappij de onderwijsaanpak derwijs zijn weinig leerkrachten uit minderheids vanuit deze visie zal in de laatste paragraaf van groepen werkzaam op veel plaatsen hebben min dit artikel verder worden uitgewerkt derheidsgroepen buiten de officiele schooltijd om onderwijs in eigen taal en cultuur opgezet racisme in het onderwijs een praktijk zoals het onderwijs in eigen taal en cultuur in het glo in nederland heeft zich in en onderwijsbeleid geland niet ontwikkeld dat is waarschijnlijk te op centraal onderwijsbeleidsniveau werd eerst verklaren uit het feit dat de immigranten uit de nauwelijks gereageerd op de stroom leerlingen uit gemenebestlanden afkomstig zijn en niet expli het buitenland de maatregelen die naderhand op ciet als tijdelijke arbeidskrachten naar engeland onderwijsgebied genomen worden lijken sterk op zijn gehaald in de jaren zeventig was er in het die in nederland het gaat om faciliteiten voor voortgezet onderwijs wel aandacht voor een vorm onderwijs in het engels als tweede taal het toe van onderwijs in de eigen cultuur black stu wijzen van extra leerkrachten aan multiraciale dies genoemd met de bedoeling het zelfbeeld scholen en het bieden van mogelijkheden voor van de zwarte leerlingen op te krikken werd vaak extra begeleiding in apa rt e lesuren les gegeven in de eigen dans net als in nederland wonen ethnische minderhe muziek godsdienst etc de aandacht hiervoor is den geconcentreerd in de grote steden in de in grotendeels weer verdwenen apart e lessen voor dustriegebieden volgens rex 1981 is het vrij zwarte leerlingen zouden maar onnodig onder algemeen dat daar op binnenstadscholen 70 pro scheid tussen leerlingen creeren cent van de leerlingen van westindische of azia nadruk ligt nu officieel op de ontwikkeling van tische afkomst is in wijken daaromheen gaat het multicultureel onderwijs voor a lle kinderen dan om percentages van 20 en minder little en willey 1981 doen verslag van hun recente on schoolprestaties derzoek in engeland en wales naar de stand van in 1971 al was het bernard coard die opschud zaken op het gebied van multi ethnisch onder ding veroorzaakte met zijn boekje dat de opvat wijs in het voortgezet onderwijs hoewel er vol tingen van westindische ouders vertegenwoordig gens hen sprake is van een aanzienlijke mentali de en de suggestieve titel draagt how the wesi teisverandering ten gunste van de aanpassing van ndian child is made educaiionallysnb normai in de hele onderwijsinhoud aan de multi ethnische the british schon system daarin wordt scholen maatschappij is er nog maar weinig vooruitgang apert racisme verweten vanwege onder meer de op het gebied van concrete curriculumverande disproportionele verwijzing van westindische kin ringen schoten met weinig zwarte leerlingen on deren naar het engelse buitengewoon onderwijs dernemen zeer weinig op het gebied van multi tien jaar later veroorzaakte het interimrapport 102 van de commissie rampton een felle discussie westindische kinderen belangwekkend zullen over de duidelijk lage schoolprestaties van west die verschillen ook tussen de kinderen uit het indische kinderen ten opzichte van hun leeftijds middellandse zeegebied en de surinaamse en an genoten volgens het interimrapport behalen tilliaanse kinderen optreden in engeland ontbre slechts 2 procent van de westindische kinderen ken jammergenoeg goede eenduidige onder het diploma ter afsluiting van het voortgezet on zoeksresultaten om de betere schoolprestaties derwijs met een van hun vakken op het hoogste van aziatische kinderen te kunnen verklaren niveau speculaties gaan in de richting van sociaal econo voor aziatische en andere schoolverlaters zijn de mische en cultuurverschillen westindische kin resultaten respectievelijk 13 en 12 procent deren zouden bijvoorbeeld zo druk zijn in de slechts 9 procent van de westindische kinderen klas aziatische kinderen veel rustiger sommigen konden op hoog niveau het vak engels afsluiten denken dat de verschillen verklaard kunnen wor tegenover 21 procent van de aziatische leerlingen den uit de extra aandacht die aziatische kinderen voor hen is engels vaak een tweede taal en 29 op school hebben gekregen aziatische kinderen procent van de andere schoolverlaters 2 kregen vaak onderwijs in engels als tweede taal we wagen ons niet aan het bieden van meer cij terwijl er voor westindische kinderen geen specia fermateriaal over de lage schoolprestaties van le voorzieningen voor taalonderwijs waren ook westindische en aziatische kinderen taylor werden westindische kinderen vaak als kleine 1981 concludeert onder meer in een overzicht engelsen gezien die zich makkelijk zouden kun van het onderzoek naar de schoolsituatie van nen aanpassen zo werd aan de speciale proble westindische kinderen dat er op dit gebied nog men van hen te weinig aandacht besteed veel verschillende en deels tegenstrijdige resulta de lage schoolprestaties van zwarte kinderen wer ten te melden zijn de reden hiervan is dat veel den door sommigen toegeschreven aan biolo onderzoek kortlopend was en slechts op kleine gische factoren jensen 1969 zegt dat zwa rte schaal verricht ook is de vergelijkbaarheid van kinderen gewoon minder intelligent zijn dan wit gegevens vaak onduidelijk het maakt heel wat te kinderen aandacht was er ook voor de aan uit of westindische kinderen worden vergeleken passingsproblemen door de verhuizing van de ene met een andere minderheidsgroep met witte kin naar de andere maatschappij en later voor de deren die bij hen in de klas zitten of dat binnen identiteitsproblemen van zwarte kinderen die in de groep westindische kinderen onderscheidingen een witte maatschappij moesten opgroeien 3 zijn aangebracht naar milieu sekse duur van het voor ons zijn verklaringen interessant die de ver verblijf van de ouders in engeland en dergelijke antwoordelijkheid voor de slechte schoolpresta eenduidige verklaringen voor de slechte school ties niet alleen bij de kinderen leggen het is van prestaties van de westindische kinderen als groep belang dat een overheidscommissie als de com zijn dan ook niet te geven missie rampton de oorzaken van het falen op voor nederland zijn aanwijzingen over de ver school niet bij de kinderen maar bij het functio schillen in schoolprestaties tussen aziatische en neren van het onderwijs zelf zoekt de commissi e hebben jullie ervaring in het werken aan racistische dingen die je tussen kinderen ziet we hebben in de vijfde en zesde klas gewerkt met wat heet het klachten of standbeeldenthea ter mensen moeten daarbij wat ze ervaren hebben als onderdrukkend neerzetten in een stand beeld andere kinderen reageren dan het beeld komt langzaam in beweging en dan wordt het gespeeld tenslotte moeten ze ook een oplossing in een standbeeld uitdrukken dus stel dat een surinaams jongetje niet mee mag spelen omdat ie zwa rt is en hij heeft dat in een standbeeld gezet dan merk je ook hoe hij reageert hij kruipt dan bijvoorbeeld in zijn schulp daarna krijg je ook heel vaak irreele oplossingen bijvoorbeeld dat hij in z n eentje de hele boel in elkaar slaat totdat er een groepje kinderen is dat met een reele oplossing komt maar met jongere kinderen kun je dat niet doen veel te saai het is toch een beetje stilstaan lucy visch medewerkster vrek amsterdam 103 heeft voor haar onderzoek niet alleen informatie recentelijk stof heeft doen opwaaien in engelse gevraagd aan officiele instanties maar is ook scho onderwijskringen zij wijst in haar boek op het len en ouders gaan opzoeken om met hen als di succes van de zaterdagscholen bij het motiveren rect betrokkenen te kunnen praten door west van westindische kinderen om goede leerpresta indische ouders die over het algemeen cynisch en ties te leveren wantrouwend tegenover het onderzoek stonden westindische ouders en aziatische ouders laten werd vaak racisme binnen het onderwijs als de de opvoeding van hun kinderen namelijk niet uit bepalende facor voor de lage schoolprestaties ge sluitend aan het engelse reguliere onderwijs over noemd de commissie gaat er in haar rapport der over het hele land hebben ouders gezorgd voor halve vanuit dat expliciet en impliciet racisme aanvullend onderwijs in de avonduren of op za een direct en belangrijk effect op de prestaties terdag het aanvullend onderwijs voor westindi van westindische kinderen uitoefenen onder sche kinderen is sterk gericht op het aanleren van wijskrachten waarmee zij gesproken hebben basisvaardigheden zoals het goed kunnen rekenen noemden de westindische kinderen vaak de pro en het beheersen van het standaard engels daar bleemkinderen van de klas vaak hadden leer naast is er aandacht voor het ontwikkelen van krachten een lage verwachting van de intellectue kennis en begrip voor de eigen tradities en ge le prestaties van de kinderen maar hoge verwach schiedenis tingen van hun mogelijkheden op het gebied van ook stone stelt het onderwijs verantwoordelijk sport dans en drama het gevaar dat stereotype voor het falen van het westindische kind de aan denkbeelden over leerlingen gaan overheersen is dacht die daar aan indercultureel onderwijs niet denkbeeldig gevolg daarvan kan zijn dat wordt besteed ten behoeve van het opkrikken leerlingen in het onderwijs niet worden aange van het zogenaamde negatieve zelfbeeld van de spoord hoge intellectuele prestaties te leveren kinderen draagt volgens haar juist bij tot de lage maar eerder gestimuleerd worden veel aandacht schoolprestaties van zwarte kinderen met het op aan sport te besteden de commissie geeft ook treden van een steelband worden ze zo afgehou een kritische beschrijving van de mening van leer den van de werkelijk belangrijke zaken zoals met krachten die zeggen geen onderscheid te willen name het werken aan basisvaardigheden op de aanbrengen tussen de leerlingen en daardoor in zaterdagscholen wordt volgens haar aangetoond feite kleurenblind opereren leerkrachten moe dat kinderen wel degelijk belangstelling hebben ten volgens de commissie juist rekening houden voor cognitieve kennis en daarin ook goede pres met de ervaringen van westindische kinderen die taties kunnen halen zij wantrouwt de bedoelin als zwarten in een witte maatschappij moeten op gen van het engelse onderwijssysteem en gelooft groeien jammer is dat de commissie in haar niet dat engelse scholen een rol kunnen spelen in analyse veel nadruk legt op de racistische hou het koesteren van de culturele identiteit van de ding van individuele leerkrachten en niet verder kinderen volgens haar is er geen aandacht nodig het racisme in het onderwijs onderzoekt het is voor creoolse of voor westindische culturele tra iets te gemakkelijk om leerkrachten alle schuld dities op de engelse scholen aandacht daarvoor in de schoenen te schuiven het verbeteren van is slechts een goedkope pedagogische truc om het contact tussen school en ouders verdere kinderen rustig te houden maar ze ondertussen curriculumontwikkeling voor multicultureel on wel af te houden van een brede algemene ont derwijs verbetering van de opleiding van leer wikkeling krachten zijn enkele van haar aanbevelingen zo stone valt theorieen over identiteitsproblemen of algemeen geformuleerd zeggen ze weinig pas in het lage zelfbeeld van zwa rt e kinderen aan om de uitwerking ervan kunnen we zien of zulke dat die de individuele kinderen de verantwoorde activiteiten werkelijk perspectief bieden op het lijkheid in de schoenen schuiven voor hun lage terugdringen van racisme in het onderwijs schoolprestaties het eigenlijke probleem is vol gens haar het racisme in de maatschappij en in intercultureel onderwijs als pedagogische truc het onderwijs het gaat niet aan om daar waar de mythe van multiraciaal onderwijs is de on een maatschappelijke fout zit een psycholo dertitel van het boek van maureen stone 1981 gische deficiettheorie te ontwikkelen hoewel dat evenals het interimrapport van de commissie haar eigen onderzoek waarop ze de stelling ba rampton op westindische kinderen gericht is en seert dat westindische kinderen geen negatief 104 zelfbeeld hebben nogal zwak is vinden we de discussie hierover op zichzelf wel de moeite waard jammer is dat stone in haar boek een vorm van multiraciaal onderwijs bekritisee rt die erg lijkt op de gangbare praktijk van black studies ze be schrijft namelijk vooral de aandacht voor eigen taal en cultuur zoals die vorm kreeg in incidente le cursussen in muziek godsdienst en geschiede nis voor groepen van meestal uitsluitend westin dische kinderen dat maakt het minder interes sant om vergelijkingen met nederland te maken toch is het voor ons ook van belang dat zij in de discussie over allerlei prachtige multiculturele waarden weer eens expliciet de aandacht op schoolprestaties vestigt in nederland hebben we bijvoorbeeld ook de neiging een interessante dis cussie over intercultureel onderwijs te voeren waarbij we de gebrekkige opvang van buitenland se leerlingen in het reguliere voo rt gezet onderwijs boven lbo niveau gewoon vergeten stone benadrukt vrijwel uitsluitend het belang van cognitieve prestaties zij zoekt het succes van de zaterdagscholen ook voornamelijk in de aan dacht die daar besteed wordt aan basisvaardighe den misschien ligt het succes van de zaterdag scholen veel meer in de context waarin les wordt gegeven dan in het feit dat daar hard getrokken wordt aan basisvaardigheden met die context be doelen we de onderwijsaanpak het ve rtrouwen dat in kinderen wordt gesteld en de manier waar op ze gemotiveerd worden westindische kinde onderwijs levert zelfs haar eigen bijdrage aan ren zijn op zaterdagscholen onder elkaar mis ontstaan van ongelijke schoolprestaties schien is faalangst dan niet meer zo sterk in de volgende paragraaf willen we aandacht besteden aan een benadering van intercultureel onderwijs we beetje bij beetje verzamelen wel moet vanuit waar meer nadruk op de onderwijsaanpak wordt dit idee intercultureel onderwijs gekritiseerd wor gelegd we baseren ons daarbij voornamelijk op den dat erop uit is tolerantie tussen groepen te carby 1980 in die benadering is ook meer aan bevorderen om zo een evenwichtige harmonieu dacht voor de gezamenlijke strijd om racisme te ze samenlev i ng te creeren voor groeperingen die rug te dringen zich onderscheiden naar afkomst en sociaal milieu daarnaast is het een illusie te denken dat intercultureel onderwij s het mogelijk is in een ongelijke maatschappij een ge l ij ke en harmonieuze sfeer in de klas te schep het onderwijs kan in haar eentje nooit zorgen pen de scheidingen van buiten de school kunnen voor een gelijke evenwichtige maatschappij het niet anders dan daarbinnen teruggevonden wor levert zelfs haar eigen bijdrage aan het ontstaan den in een racistische maatschappij kunnen van ongelijke schoolprestaties maar ook aan het zwa rt e mensen geen of beperkte politieke en eco onderdrukken van denkbeelden die afwijken van nom ische controle en macht uitoefenen als ze het officiele gangbare denken over de manier daarover willen beschikken moeten ze tegenstand waarop de wereld in elkaar zit de kennis over de bieden aan de macht van dominante soc i ale groe manier hoe dat gebeurt in het onderwijs moeten peringen multicultureel onderwij s zal dan gede 10 5 finieerd moeten worden in termen van macht langrijk is omdat je van elkaar kunt leren om controle en strijd over denken en doen van men ruimte te geven aan de ervaringen van iedereen sen het gaat dan om mensen van verschillende zwa rte mensen kunnen bijvoorbeeld goed ve rt el klasse en verschillende sekse niet alleen binnen len over de manier waarop onderdrukking op je maar ook tussen culturen inwerkt op leerkrachten rust de zware taak het ga er maar aanstaan dat is gemakkelijker opge klimaat te scheppen waarin de ervaringen aan de schreven dan in praktijk gebracht orde kunnen komen maar als leerkracht ben je hazel carby leert ons dat het in ieder geval niet niet neutraal je hebt je eigen kijk op de wereld voldoende is om met een potje correctielak in de de denkwijze van anderen zul je moeten leren hand de negatieve ethnocentrische opmerkingen kennen dat kost inspanning over minderheidsgroepen weg te lakken het is problematisch voor leerkrachten is het dat weinig ook niet voldoende een surinaams verhaal te ver schriftelijk materiaal bestaat over de manier tellen het gaat niet alleen om aandacht voor het waarop minderheden zelf hun situatie in enge lesmateriaal we moeten ons juist ook richten op land en nederland zien over buitenlandse vrou de sociale relaties in de klas leerkrachten en wen in nederland bestaat er bijvoorbeeld weinig leerlingen denken niet allemaal hetzelfde als ze literatuur en dat wat er is is geschreven om ne in de school binnenstappen vanuit zijn of haar derlanders over hen te informeren hoe vrouwen eigen ervaringen en denkwijze zal iedereen met zelf hun leven in de nederlandse maatschappij hetzelfde lesmateriaal anders omgaan en het an ervaren hoe zij zichzelf zien in relatie tot neder ders interpreteren het is belangrijker hoe met landse vrouwen daar weten we nog weinig van lesmateriaal wordt omgegaan dan wat er ge gevolg is dat er een beeld bestaat van zielige bruikt wordt thuiszittende onmondige buitenlandse vrouwen onderwij s in eigen taal en cultuur kan binnen de er zal nog een heel gevecht geleverd moeten wor ze visie van belang zijn voor leerlingen niet als den om die beelden te herzien zoethoude rtje maar als een manier om de eigen voor een onderwijskracht blijft het gissen naar cultuur te bestuderen in relatie tot de dominan de cruciale dagelijkse ervaringen van een zwart te cultuur kind in de klas vanuit deze opvatting moet je politiek niet bui het perspectief ligt in een gezamenlijke strijd te ten de klas houden het is verstandiger om expli gen het racisme op school en in de maatschappij ciet over discriminatie te lezen en te praten dan en in een persoonlijke strijd tegen racisme in je het onderwerp maar angstvallig te vermijden be zelf alleen of in samenspraak met anderen noten school lynch j ed london 1981 en taylor 1981 deze commissie is in 1979 door de engelse regering 4 een van de eerst e boeken door vrouwen zel f geschre als onafhankelijke commissie ingesteld met de op ven meulenbelt p aysel en de anderen amsterdam dracht om de oorzaken van de lage schoolprestaties sara 1981 van kinderen uit ethnische minderheidsgroepen in de engelse scholen te onderzoeken haar eindrappo rt zal eind 1982 verschijnen het reeds verschenen inte literatuur rimrapport legt de nadruk op de situatie van westin dische kinderen omdat die over het algemeen als carby hazel multi culture in screen education 34 alarmerend wordt beschouwd spring 1980 volgens rampton 1981 zijnde gegevens gebaseerd coard bernard how the west indien child is made op een onderzoek uitgevoerd in 1978 79 in zes educa ionallysub oormal in the british school system districten met hoge con ce ntraties van leerlingen van published for the caribbean education and community ethn i sche minderheden op de scholen in die gebie workers association by new beacon books 1971 den zijn de gegevens van alle schoolverlate r s van het dodgson pauline d stewart multiculturalism or voo rtgezet onderwijs meegenomen zodat ongeveer anti racist teaching a question of alternatives in multi de helft van de schoolverlaters uit ethnische minder racialeducation vol 9 1981 londo n heidsgroepen in engeland in het onde rzoek opgeno jensen a how much cao we boost iq and scholastic men zijn achievement in harvard educational review vol 39 z i e voor een kort overzicht van onderzoek lashley 1969 h cultu re education and children of west indian little a r willey multi erhnic education the way background in teaching in the multi cultural forward schools council londen 198 1 106 manchester law centre immigration handbonk ttie thin the education of pupils of west indian origin nfer end of the white wedge manchester 198 1 berks 198 1 rampton a chairman west indian children in our rex j aims and objectives in teaching in a multicul schools interim repo rt of the comm ittee of inqui ry in tural society craft maurice ed palmer press lewes to the education of children fron ethnic minority 198 1 groups london 198 1 verma g k k mallick social personal and acade sto re maureen the education of he black child in brit mic adjustment of ethnic minority pupils in british a in fontane london 198 1 schools in educating mm igrents bathnagar j ed taylor m j caught between a review of research into croom helm ltd london 198 1 interview van de kinderkrant uitgave vrek amsterdam met abdulla en fatima uit marokko ze zitten in de zesde klas van een school in de spaarndammerbuurt in amsterdam fragment april 1979 kinderkrant k zijn jullie gelijk naar schoolgegaan in nederland abdulla ja k wat vind je ervan fatima vreemd eigenlijk die kinderen zijn heel anders en die denken die is gek en zo die komt uiteen heel ander land abdulla ze denken niks ze denken dat ik geen nederlands snap ze zeggen over mij wat k wat voor dingen zeggen ze dan bijvoorbeeld tegen je abdulla die is gek en hij gaat niet mee gymen fatima ze zeggen ook wel eens turk tegen je scheldwoorden nu nog als je over straat loopt vooral ongens pesten k weetje waar dat aan ligt fatima missch ien denken ze wat moet die hier die is buitenlandse en dit is d r eigen land niet dit is ons land k vertelde je in het begin thuis dat kinderen je ontzettend pestten fatima als ik het ve rtel zeggen ze ze wennen wel aan je en dan gaat het vanzelf over 1 k krijgen jullie nu nog maro kkaanse les fatima ja om marokko niet te vergeten alsje naar maro kko terug gaat kan je niet schrijven en alsje groot bent heb je pech gehad k denk je datje weer teruggaat fatima dat weet ik niet ik denk het wel een of andere dag zeggen ze alle buitenlanders naar hun land terugkeren k je denkt dus datje terug moet fatima ja dat denk ik abdulla ja omdat veel kinderen stelen niet alleen maro kkaanse maar ook turkse en neder landse kinderen gaan ze wat in de winkel stelen k vinden jullie het eerlijk als jullie weer terug zouden moeten fatima nou ze hebben eigenlijk een klein beetje gelijk want dit is ons land niet he abdulla ja het is de regering zijn schuld als wij niet hadden mogen komen waren wij niet hier gekomen nou zijn we wel in nederland kan je nou zeggen terug weg 107