Het is maar dat u het weet!

Publicatie datum: 1980-01-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 6
Pagina’s: 53-56

Documenten

het is maardar u het vit lulkoekloze methoden bestaan nie t deze markante uitspraak noteerde ik 26 septem geschiedenis ber i i uit de mond van een collega frans bij wie aardrijkskunde ik te rade was gegaan naar aanleiding van pro etc blemen van anderstaligen in de lessen nederlands in het v o uitgaande van zijn volstrekte deskun en je weet waar ik het over heb eigen falen digheid geef ik deze uitspraak door die onder wordt verhaald op een zuiver taalaspect en als ie streep t bovendien mooi waar het mij hier om dereen daarin getrap t is met aller instemming gaai is het wel zo terecht dat die anderstaligen door respectievelijk afgeschoven richting leraar steeds maar verwezen worden naar de leraar ne taal derlands wat ondergaat een autochtoon neder het is tijd dat ik daar namens vele collega s ne lands kind eigenlijk bij de entree in de brugklas derlands eens revanche voor neem wat voor koek krijgt die te slikken ik heb naar aanleiding van een ervaring van een laten we nou eens franny nemen die komt haagse leerling haar aardrijkskunde boek eens be kersvers van de lagere school waar ze gemoti keken veerd en hee goed werkte in de eerste week in die anderstaligen bevestigen in een opzicht een kennis meieen vak geo geheten lange traditie in het voortgezet onderwijs en wel geo komt voor in de naam van een goedlopende het verschuiven van de verantwoordelijkheid naar d w z redelijk verkochte en goed ogende de leraar nederlands maak de volgende invuloe methode aardrijkskunde dit voor de lezer die fening voor het woord geo de van dale wilde pakken daar komt het woord niet in voor de geo geor ze kunnen niet eens dend eerder een letter dan een woordspe zo luistere n heef die meimode franny had zich aardig aan schrijven de aanwijzingen van dit boek gehouden en zo goed spelle n via een uittreksel die het boek zelf geeft een normaal uit hun woorden komen halve waarheid in d r hoofd geleerd deze luidt fa tsoenlijk le z e n wat m oeten ze da n bij een va k a ls wiskund e natuur ku nd e 53 1 u ittreksel par 3 wat is sociale geografie natuurlandschap in de vorige leerjaren hebben we getracht uit te eerst twee begrippen leggen wat sociale aardrijkskunde nu eigenlijk yingericht landschap voor een vak is in de tweede klas kwamen we tot de voorlopige definitie sociale aardrijkskunde par 1 h et ingerichte landschap bestudeert de ingerichte omgeving h et gaat om h et ing erichte l and schap we zijn nu een eindje gevorderd op het pad der geografie dat heeft niet alleen tot gevolg dat we ingericht m et nu voortaan ook de term geografie gaan gebrui inrichtingselementen ken we gaan ook iets toevoegen aan de definitie landschap waarin de mens inrichtingselementen in de eerste plaats willen we de nadruk leggen op heeft aangebrach t wat de menselijke groep er toe brengt de omge e r zij n verschil le nd e soorten ingerichte land ving te gaan inrichten elke menselijke groep schapp en heeft met elke wijze van inrichten de bedoeling stads de welvaart van die groep te dienen dit wel h aven vaartsstreven van de mens is van zo fundamentele ind u strie betekenis dat wij dit in onze definitie gaan op agrarisch 3 nemen weliswaar zegt het boek je mag de tekst niet aan het welvaartsstreven zit een merkwaardige domweg uit je hoofd leren eveneens p 24 kant een groep kan enorm zijn best doen om zo waaraan dit stuk uittreksel ook ontleend is goed mogelijk te voorzien in zijn behoeften maar maar franny werd kennelijk geacht woordelijk te het is ondenkbaar dat de leden van die groep op reproduceren nadat een jongetje dat helemaal een goede dag tegen elkaar zouden zeggen zie niks wist te zeggen naar z n plaats gestuurd was zo al onze behoeften zijn volledig bevredigd we met een drie 3 kreeg fian de beurt ze kreeg zijn dus klaar met ons streven naar welvaart dezelfde vraag verte eens wat is aardrijkskun immers een mens is nooit tevreden de en wist te zeggen de aarde uh de aarde uh die inrichtingselementen heeft of zo uh hoewel in de rijke landen is de welvaart al zo stilte ver doorgedrongen dat er mensen zijn die zich ja dus bemoediging franny met inrich realiseren dat een ongeremd doorgaan met dit tingselementen of zo de daarop volgende welvaartsstreven grote gevaren met zich mee kan vraag resulteerde ook voor fran in zwijgen en ze brengen immers het steeds verder inrichten van werd naar haar plaats gestuurd franny s pro de ruimte kan grote schade toebrengen aan ons bleem luidt nu begrijpt u dat nou oom sie ik leefmilieu en daardoor ons welzijn en misschien had wel iets gezegd en kreeg ook een drie wel ons bestaan bedreigen het beklemtonen van haar probleem is natuurlijk dat ze getraind de nadelige kanten van de inrichting is een be wordt in verbalismen en een drie verdiende voor langrijke taak van de geografie onvoldoende geschooldheid daarin en dat ze te maken kreeg met een docent die nooit iets ge ai deze overwegingen brengen ons ertoe de socia hoord had van verschijnselen als stress e d le geografie als volgt te definieren haarprobleem wordt scholing op een steeds ho de sociale geografie is de wetenschap die bestu ger niveau in een vergelijkbaar soort wartaalge deert hoe de menselijke groepen geleid door hun want straks in een hogere klas moet die bruik streven naar welvaart en welzijn hun natuurlijke halve leugen die ze in de brugklas geleerd heeft omgeving hebben ingericht en deze inrichting nog weer bijgesteld worden dit gaat in een demotive steeds wijzigen ter bevrediging van hun steeds rend want volwassen klinkend proza als volgt veranderende behoeften pag 27 5 54 ook dit zal franny ooit moeten leren oplepelen boek bijvoorbeeld goedgekeurd door de bond met veel energie za ze ondoorleefde automatis van nederlandse schoolmeesters 3 vonit men leren presenteren als een hoogst originele variant op een onzer nationale hobbies t in trap overigens ik heb nog wat in petto hoe leer je pen van open deuren ik hoor haar al praten dit nu wat sociale geografie is daar komt ie welvaartsstreven van de mens is van zo funda mente betekenis aan het welvaartsstreven uitt reksel s zit een merkwaardige kant sla bla bla het blijkt hier overigens te gaan over sociale geo hoofdstuk i wat is aardrijkskunde grafie en wat de sociale geografie ontdekt de nadelige kanten van de inrichting zie direct bo b 1 zie blz 24 en 25 ven de laatste alinea dat moet beklemtoond 2 zie blz 26 worden en dat beklemtonen is een belangrijke 3 sociale geografie is taak van de hele geografie klopt dit of moet k de wetenschap die bestudeert in een inrichting hoe dan ook we kunnen uit hoe de menselijke groepen franny s brugklashappening als leraren neder geleid door streven naar welvaart en welzijn lands een lering trekken zolang dit soort metho hun natuurlijke omgeving hebben ingericht en den niet zorgvuldig gecorrigeerd is op wartaal ge deze inrichting nog steeds wijzigen ter be bruik heeft geen enkele uit een ander vakgebied vrediging van hun steeds veranderende behoef recht van spreken of verwijten maken ten en die correctie dient deskundig te gebeuren ik wil helemaal niet beweren dat moeilijke woorden wilt u dat voor morgen leren t kan niet schelen of begrippen omzeild moeten worden maar om hoe maar niet uit het hoofd nu echt klippen te creeren als het ware om stuk dan voelt u hoe het voelt lopen te bevorderen dat lijkt me toch te gek stel van der ree waarom wel op een huishoudelijk apparaat laan van haagvlier 2 9 goedgekeurd door de nederlandse vereniging van 2271 xl voorburg hu isvrouwen en waarom niet op een school noten de geo geordend basisbegrippe n h dragt w a hofland onder redactie van prof zet ve rvolgens die belangrijke punten onder el dr r tamsma zevende druk meulenhoff educa kaar in je schrift tief amsterdam 1972 100e t m 119e oplage je krijgt dan een korte samenva tt ing die we voortaan 1977 uittreksel noemen idem deel 1 voor de brugklas een uittreksel maken is moeilijk vooral bepalen wat vijfde druk 24e t m 33e oplage 1974 belangrijk is valt niet mee je mag dan ook blij zijn idem werkboe k als je in de eindexamenklas een goede samenvatting vijfde druk 152e t m 176e oplage 1979 kunt maken we zullen dus veel oefenen deze aanwijzing voor de stud ie volgt hier letterlijk om je te helpen de belangrijkste punten te vinden je hebt het begin van dit boek doorgewerkt wat staan er in de tekst tekentjes de zinnen na zo n te moet er nu gebeuren ken bevatten altijd een belangrijke mededeling heel je mag de tekst niet domweg uit je hoofd leren vaak kun je vier of vijf regels uit het boek samenvat maar je m oe t wel een paar belangrijke din ge n ten in een zin onthouden h i eronder volgt als voorbeeld het uittreksel van par we zullen je uitleggen wat je m oet doen 1 t m 7 neem het over in je schrift bepaal eerst wat belangrijk genoeg is om te ont met behulp van dit uittreksel vertel je de inhoud van houden die paragrafen na 55 het slot is onthullend in plaats van de leerling te la wat m oet ik met die inrichtingselementen en hoe ten oefenen in het omgaan met driehoeks cirkel en onthoud ik die troep in geo naam dat is de kwestie vierkantsymbooltjes en daarna te laten vergelijken met een gewenst resultaat m oet die leerling een we zullen dus veel oefenen belooft heel wat maar v oo rgeschreven uittreksel overschrijven wat is het wat precies doel daarvan wellicht een poging tot integratie met een spelfout is nooit weg een ander vakonderdeel schrijven maar dat kunnen sinds 1976 bestaat toch hoe wij denken leren en ze toch al vergeten van frederic vaster nota bene boek van de maand geweest april 1976 dus toegankelijk voor dorre droefenis levert de laatste aanwijzing op met leken waarin voldoende staat om dit soort stress behulp van dit ui tt reksel vertel je de inhoud van die situaties te onderkennen als volstrekt ondeu gdelijk paragrafen na voor je pupillen en je zelf bosch en keuning hoe operationaliseert mooi woordl de leerling dit baa rn met behulp van in gewoon hollands w a t moe tt ie over de maatschappijbevestigende oudbakkenheid doen kan h ij z n u i tt r eksel meenemen en aan d e van het hier gezegde immers een mens is nooit te hand daarvan een sappig verhaal vertellen over in vreden valt een hoofdstuk apart te schrijven ik be richtingselementen aan wie vertel je die inhoud van perk me tot deze opmerking alleen leerplichtigen de paragrafen na wat de schrijvers h i er aan de leer kun je dit soort waarheden voorschotelen zoals je lingen overlaten is niet gering de verwerking van dienstplichtigen rustig kunt vertellen als je een flits deels gezochte geo ideeen en het efficient memori ziet m oe t je je ogen sluiten anders word je blind se re n daarv an daar hebben ze t i ps voor nod i g 56