Het Leidse onderwijsexperiment

Publicatie datum: 1986-01-01
Collectie: 17
Volume: 17
Nummer: 1-2
Pagina’s: 140-147

Documenten

ren e appel henk eve rts joop tennissen het leidse onderwijsexperimen t inleiding de le idse onderwijsorga nisatievorm in oktober 1977 is in leiden uit onvrede met marokkaanse en turkse kinderen in de leeftijd het gebruikelijke onderwijs aan buitenlandse van 6 tot 12 jaar die rechtstreeks uit het bui kinderen een andere schoolorganisatievorm in tenland afkomstig zijn en nog geen nederlands gevoerd voor deze onderwijsvorm is kenmer spreken worden in de gelegenheid gesteld ge kend dat de moedertaal van de kinderen voer durende twee jaar onderwijs te volgen in spe taal van het onderwijs is en dat buitenlandse ciaal voor hen ingerichte klassen de kinderen leerkrachten een centrale plaats in de organi worden dagel i jks uit heel leiden per bus naar satie innemen van 1977 tot 1979 is deze een school gebracht waaraan een marokkaan nieuwe organisatievorm experimenteel ge se en turkse klas verbonden z i jn in het eerste weest en daarna als een reguliere vorm in het jaar na aankomst in nederland wordt het on leidse onderwijs ingevoerd om de waarde derwijs in alle leergebi eden door een marok van deze onderwijsvorm vast te kunnen stel kaanse en een turkse leerkracht gegeven da len is gedurende enige jaren een evaluatie gelijks wordt gedurende een uur nederlands onderzoek verricht de leidse kinderen zijn in a l s vak onderwezen aan groepjes van onge die periode vergeleken met kinderen die op de veer vijf kinderen door twee neder l andse leer gebruikelijke wijze onderwijs kregen de verge krachten zodra de kinderen en i gszins in het lijkingsgroep het onderzoek was gericht op nederlands aanspreekbaar zijn volgen zij som sociaal emotioneel gedrag en sociaal culturele m i ge lessen gymnastiek en handvaardigheid orientatie nederlandse taalvaardigheid en re samen met nederlandse leeftijdgenoten kenvaardigheid voordat we ingaan op de be in het tweede l eerj aar wordt het onderwijs vindingen van dit onderzoek geven we eerst voor de helft van de schoolweek in de een beschrijving van het leidse model zoals moedertaal2 en voor de andere helft in het ne het in de experimentele periode heeft gefunc derlands gegeven het derde leerjaar na aan tioneerd komst i n neder l and gaan de kinderen niet lan ger naar dez e l e ku rsusj n 2