Het lesmateriaal van Amnesty International

Publicatie datum: 1988-01-01
Auteur: Fieke Bitter
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 4
Pagina’s: 41-43

Documenten

fieke bitte r ken om individuele of gezamenlijke acties te ondernemen aangezien alle pakketten gelijk van opzet zijn het les materiaal heb ik een keus gemaakt ik zal eerst de twee van amn esty international algemene pakketten bespreken en vervolgens exemplarisch het themapakket vluchtelingen voor alle pakketten geldt dat gekozen is voor binnen de organ i satie d ie ijve rt voor het na l e het aanbieden van overzichtelijk beknopt en ven van de mensenrechten amnesty interna makkelijk bruikbaar materiaal enkele lessen tional a i zijn behalve zo n 300 actieg roe kunnen voldoende zijn om de doelstellingen pen ook ve rschillende beroepsgroepen actief van het betreffende pakket te realiseren de deze g roepen van art sen advocaten jou r na leerkracht wordt voldoende materiaal en tips listen onderw ijsgevenden en ande ren probe ren geboden zodat er goed rekening kan worden elk op hun vakgebied een b ijdrage te leveren gehouden met de beschikbaare tijd het niveau aan de doelstell ingen van a i en de voorkennis van zowel de docent als de in mij n hoedanigheid van l erares nederlands en leerlingen de pakketten zijn bestemd voor de li d van de beroepsgroep onderwijsgevenden docent op basis van de handleiding kan hij heb ik het l esmateriaal dat a i momenteel een keuze maken uit het losbladig materiaal en aanb i edt geanalysee r d op brui kbaarhei d in de dit kopieren voor zijn leerlingen lessen nederlands de afgelopen drie jaar heeft de afdel i ng scho 1 rechten hebben we a llemaa l lenwerk van a i onder eind redacti e van ge ki nde r en wo rden tegenwoord i g b ij na dage lijks ra rd mens i nk en monique dekke rs twee a l ge geconf r ontee rd met a ller l ei vormen van schen mene en drie thematisch opgezette lespakket d i ng van mensen rechten zowel v ia radio en ten u itgebracht telev i sie al s mogelij k ook i n hun eigen omge in samenwerking met leden van actieg roepen v i ng de doelstel lingen van dit pakket zi jn die contacten naa r scholen onderhi elden i s d i t de leerli ngen kenn i s te laten maken met en materiaa l ontw i kkeld en eerst u itgetest voor ke l e relevante aspecten van me nsenrech het z ijn defi n iti eve vorm kreeg doc enten d i e ten met deze pakketten w ille n gaan werken ku n de leer li ngen bewust te maken van zowel nen voor steun en begeleid ing terecht bi j de hun i ndividuele als hun coll ect i eve verant onderwi jsafdel ing van de plaatselijke actie woordelijkhei d groep van amnesty i nternational de l ee r l i ngen te leren hoe zij de oo rz aken d it z ij n de pakketten en gevo lgen van recht en onrecht beter algemeen kunnen plaatsen 1 rechten hebben we allemaa l voor groep 7 het pakket bestemd voor de hoogste g roepen en 8 van het bas isonde rw ijs van de basisschool bestaat uit 39 pagina s 2 amnesty internationa l en de rechten van de losb l ad i g mater iaal voor de leerli ngen een gan mens t w ee n i veaus onder en boven zenbords pel en een docentenhandle id i ng het bouw van het voo rtgezet onderw ij s leerl i ngenmateriaa l is opgebouwd ui t vijf on themapaketten twee niveaus onder en de rde l en e l k onde rdeel behandelt een thema bovenbouw van het voo rtgezet onderwijs rege l s en rechten gelijkheid vrijhei d van me 3 de dood als straf ningsuit i ng mens enrechten en amnesty inter 4 martelen national e l k onde r dee l bestaat ui t m i n stens 5 vluchtelin gen drie l essen daa rnaa st z ijn er nog v ij f l osse iets voor m ijn collega maatschappij l eer zult u verhalen eerder verschenen i n de blauwgeru i opmerken zeker maar n i et alleen voo r te kiel van vrij nederland hem haa r iede re docent nederlands is er zic h het mater i aal l eent zich u itstekend voor het van bewust dat het u i te i nde lijke doel van al oefenen van l uis teren spreken lezen en schrij z ij n les sen het vergroten van de taalvaa rd ig ven doo r m idde l van ve rhalen pl aatje s waar heid en mond i ghe i d van z ij n l ee rl i ngen is het tekst bij ge schreven moet wor den klas se materi aa l daagt de leerlingen en de docent u it gesprekken en rollenspel worden de leerlingen om informat i e te verwerken te bediscussieren gest i mulee rd hun houd i ng te bepalen ten aan te beoorde l en om nieuwe i nformatie te zoe z i en van regels het hebben van meer macht 41 voor je mening uitkomen verlegenheid en audio visuele materiaal kan lenen veel is ver discriminatie krijgbaar bij a i zelf tegen portokosten de docentenhandleiding is erg nuttig een het pakket voor de bovenbouw ve rt oont in op greep uit het aanbod zet veel gel ijkenis met het pakket voor de on veel suggesties voor werkvormen derbouw er zijn echter meer informat i eve antwoorden op de vragen bij informatieve teksten met geri chte vragen en vragen naar de teksten mening van de leerlingen de moeilijkheids achtergrondinformatie lijst van audio graad van de teksten ligt duidelijk hoger ook visuele produkties met beschrijving van de hier kan men er een vel uitkiezen om bijvoor inhoud beeld een discussie in de klas te laten voeren het materiaal is zowel bruikbaar voor een en maar men kan ook en zeker in samenwerking kele les als voor een meer projectmatige aan met collega s geschieden i s aardrijkskunde te pak samen met bijvoorbeeld wereldorientatie kenen en zelfs wiskunde het hele pakket in de vorm van een project gieten 2 amnesty international en de rechten van de men s 5 vluchtelinge n de doelstelling van dit pakket is de leerlingen van de themapakketten bespreek ik het pak van het voortgezet onderwijs te laten kennis ket vluchtelingen omdat het het allernieuwste maken met de problematiek van de mensen materiaal is en omdat er in de media nogal rechten en het werk van a i op cognitief en wat te doen is geweest rond deze problema affectief niveau tiek het pakket voor de onderbouw bestaat uit 27 de doelstellingen van dit pakket zijn pagina s losbladig materiaal voor de leerlingen verband leggen tussen schending van de 2 pagina s met kranteartikelen een docenten mensenrechten de vluchtelingenproblema handleiding en bijlagen er zijn drie onderdelen tiek en het werk van a l introductie mensenrechten algemeen en am de leerlingen uitdagen stelling te nemen nesty international door middel van het geven van feitelijke in in de introductie vallen de voorbeelden van formatie en het belichten van de emotione martelpraktijken wat rauw op m n dak een le aspecten kranteartikel uit de bijlage is wellicht meer ge het pakket voor de onderbouw bestaat uit 29 schikt als begin van een serie lessen over pagina s losbladig materiaal voor de leerlingen mensenrechten 4 pagina s kranteartikelen een docentenhand in dit pakket vindt men leiding en een boekje vluchtelingen de drie verhalen en informatieve teksten met vra thema s zijn introductie vluchtelingen politie gen en opdrachten ke vluchtelingen en actie voor vluchtelingen stellingen voor discussies of schrijfrondes het materiaal biedt dezelfde mogelijkheden als discussieren met je mond dicht de hiervoor beschreven pakketten de leerlin ideeen voor interviews gedichten rollen gen worden gestimuleerd om na te denken spel over wat het betekent een vluchteling te zijn zaken die besproken worden zijn macht en de verschillen in taal en cultuur de gastvrij onmacht in de klas vrijheid van meningsuiting heid van nederland ten aanzien van vluchtelin regels en rechten op de eigen school het on gen en kunnen aan de hand van een aantal derscheid tussen sociale en politieke rechten stellingen hun eigen mening vormen leerlingen worden aangezet na te denken over in de docentenhandleiding wordt naast sug solidariteit verzet en opkomen voor elkaar en gesties voor lesaanpak en audio visueel mate de zin van een organisatie als a i riaal tot op de bladzijde nauwkeurig aangege in de docentenhandleiding wordt ook hier per ven welke informatie uit het boekje vluchtelin leseenheid steeds op overzichtelijke wijze uit gen men nodig kan hebben bij een bepaald on eengezet hoe men de les kan geven sug derdeel de voorbereiding blijft op deze manier gesties voor werkvormen en audio visueel ma tot een minimum beperkt teriaal worden eveneens per les aangegeven ook voor de bovenbouw bestaat het pakket achterin ten slotte vindt men in vijf bijlagen uit drie onderdelen introductie vluchtelingen veel achtergrondinformatie over mensenrech vluchtelingen algemeen en amnesty en vluch ten en een lijst van adressen waar men het telingen 42 opn i euw dezelfde opzet als het pakket voor centenhandleidingen de leerkracht beschikt de onderbouw het aantal informatieve met deze pakketten over een grote hoeveel teksten i s groter globaal genomen biedt dit heid lesmateriaal waar hij naar eigen inzicht pakket dezelfde mogelijkheden als het pakket motivatie en beschikbare tijd een keus uit kan voor de onderbouw een kritische kantteke maken n i ng het verhaal alleen van sera anstadt een suggestie tot slot 10 december 1988 zal dat ook in het onderbouwpakket zit lijkt me op allerlei manieren herdacht worden dat 40 voor de bovenbouw wat kinderachtig het han jaar geleden de universele verklaring van de delt over een 7 jarig pools meisje dat in de ja rechten van de mens door de verenigde na ren de rtig met haar familie in nederland komt ties werd aangenomen wellicht een mooie ge wonen legenheid om binnen het onderwijs in de moe dertaal iets te doen aan mensenrechten conclusie samenvattend wil ik concluderen dat de de lespakketten zijn telefonisch te bestellen bij doelstellingen door middel van dit materiaal het secretari aat van amnesty international ne waarschijnlijk dicht benaderd worden het ma derland keizersgracht 620 1017 er amster teriaal is modern overzichtelijk en zal leerlin dam tel 020 264436 men kan ook eerst gen van elk niveau aanspreken de folder amnesty international lesmate riaal dat al het lesmateriaal uitgeprobeerd is op di overzicht 1988 aanvragen daar i n staat al het verse scholen kan men niet alleen zien aan de materiaal met een beschrijving en de prijzen kwaliteit van de lessen maar ook aan de do agend a stu d iedag a nel a s ymposium taa londerzo ek pwt op vrijdag 28 oktober a s organ isee rt de ane op zaterdag 17 septembe r 1988 van 9 30 tot la nede rl andse verenigi ng voor toegepaste 17 00 uur organis ee rt de stichti ng pwt taa l weten schap weer een studiedag in g r o stichting voor pub li eksvoorlichting ove r we n i ngen s pe c iaal ge ric ht op studente n en re tens c hap en techn i ek onde r de t i te l taa l en cent afge studeerden spraak een pub li ekssympos i um ove r taal on de opzet is om studenten en re cent afgestu derzoek onder meer taalve rv a l d ia lect e n deerden in de toegepaste taal kunde en aanve r standaardtaal babyspraak mannen en wante vakgeb i eden de ge l egenheid te geven vrouwens praak om plaats jaarbeurscong reszaal utrecht lez i ngen workshop s te verzo r gen c q b ij te toegang f 50 de toegangs pr i js is incl usief wonen lunch bovend i en krij gt el ke bezoeker een gra informatie en e rv ar ingen u i t te wisselen b ij tis exemp l aa r van het boek ter sprake een in voorbeeld naar aanleid i ng van zogenaamde leiding in spraak als betekenisvol gel uid van dr poste rp r esentaties m p r van den broecke winkelpr ijs f 49 50 nade r kennis te maken met de an ela voo r i n lic htingen stichting pwt postbus dee l name aan deze studiedag staat open voo r 171 3500 ad utrecht te l 030 342099 alle be l angstellenden toegang en lu nch voo r studenten en ass i stenten in opleiding g r atis meer informatie pub li katieborden letterenfa culteiten en b ij frans geelen tel 050 635803 en sylvia nann i ng tel 050 635814 43