Het Nationale Dictee

Publicatie datum: 1991-01-01
Auteur: P. Bierman
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 2
Pagina’s: 69-71

Documenten

als de cursist dui delijkh eid biedt over het ty pe foru m vraag dat aan de orde is d e he rh al ings lessen bli nken uit in een nieu w ontwerp de vervangoefen i ng i n deze oefenin ge n moeten fou tieve woorden in de tekst wor p bierman d en gemarkeerd en vervangen doo r p assende woorden het nationale dictee het programma biedt geen differentiatiemo gelij kheden aan gezien het bel ang van de woordenschat zijn er in d e docentenhandleiding speciale woor h ad het zin h et nationaal dictee ja d at had denschattoetsen opgenomen de toetsvorm be het wel ke zin h et toonde aan dat d e sp elling vat diverse meerkeuze onderdelen van het nederlan d s erg moeilij k is allen d ie tot voor ko r t h et tegendee l mee nden zijn h ier conclusi e mee voor eens en a ltijd gelogenst raft n iemand h ad nul fouten zel fs de groo t ste s p el b olleb ozen d e samenstellers heb ben met zestien plus tech niet niek aan de verwachtingen weten te beantwoor i s dit aanleiding voor ons om de spelli ng dan den het p rogramma ge t uigt in het al gemeen maar wat te verbeteren en beter leerbaar te ma van een verantwoorde o p zet en bied t een goe d e ken ohemel nee j uryl id prof fen s schreef basis om aa n te sluiten op de p rimaire b eroeps h et is in nederland m et de s p elling als in en opleid ingen in de technische sector de cursis gel and met de k os t scholen ie dereen h eeft er ten worden doelb ewust geconfronteerd met de onder gel e den maar ie d ereen acht dat lijden te l eren taa l en de daaraan geko pp elde vak voor zijn eigen kindere n toch het best e inhoud mijn kritie k betreft ec hter h et n ivea u z oude n de resul taten fl orissan ter geweest van de vakin h oud dat in bepaalde gevallen vrij zijn wanneer in p laats van typ ische opzoek hoog l igt er wor d t namelijk impliciet de no woorded als bosschages boedd h abeeld queue dige referentiele kennis o p technisch geb ied p rzewal ski p aard en k as u aris courantere bij vereist zo worden vaktermen geintroduceerd voorbeel d meer werk woord svormen waren resp ectievelij k geoefend zon der aandac ht voor ingeb ouwd ik wed van niet er zou den heel de conce pten d ie daa raan ten grondslag liggen wat d s t s dt s d d s en tt s te vee l of te weinig d esond anks is zestien plus techniek b eslis t een geschreven zijn waardevol instr ument voor de technici in spe h et met h et nationale dictee geleverd e be wijs dat de spelling moeil ijk is vol gens ons van de vereniging voor wetensch a pp elijke sp elling v w s te en bovendien onn odig m oei lijk voegt zic h bij het al lan ger bestaan d e maar nog tot weinigen doorgedrongen feno meen dat dictees vooral voorkomen bij talen met moei lij k e en onlogisc h e s p ellingen zoals engels en f rans maar niet of nauwelijk s b ij fono logisc her sp ellingen al s p akweg i tal iaans en spaans persoo nlij k h eb ik nog een ander bewijs ge leverd namelij k dat het uit ste k end moge lij k is op eenvou dige wijze de s p elli ng zod anig te verbeteren dat een dictee als dit waarin so p ro minente s p ellers samen 933 fouten maa k ten ook foutloos k an wo rd e n gemaak t d icteemartelingen zou den dus eigenlijk vol tooid verleden tijd kunnen word en ik h eb aan de t v het d ictee meegeschreven en wel in d e i99i 2 moer 69 c lg p i0 giz i t gzhln i y i t 1 fi0 iy 2q ig g gl g i s lc vr w r in c rv l r ig1 pil o tel t u 1 j l i l i gzzv i e i ilw w t cl i v afl lzyrw 70 moer i99i 2 doo r de v w s ontw ikkelde verbe te rde sp elling versla g zie afbee ld ing hiernaast doodge m a kkelijk was het m ij ging h et in iede r geva l in tegen stelling tot een aantal deelnemers in de za al veel te langzaam hoeveel fouten nul geen enke willemien ras l e het schreef zoals elke ande re tek st in s p elling v w s zo h eerlij k weg inspraakrondje b en ik nu een m isda di ger zijn wij die ten b e hoeve van d e vel en voor wi e d e s p ell ing ech t te eindexamens nederlands moeilijk is de spelling willen en kunnen ver b eteren mis d adigers e e n zeer bekende n e zwolle i december 199 0 d er l ander vind t dat in ieder geval wel toen hem bij een t v interview gevraagd werd wat h ij von d van mensen die iets aan de sp elling willen veranderen zei dat misdadigers te vin d ie zaterda g och te nd voelde i k o p het sta t ion d e den ik denk dat als ik hier zou sc h rijven dat zo beke nde weeken dpaniek d oor me h een ik hem j ui st een c rimineel vind omd at hij o p slaa n 0 god strak s is h et weer m aa ndag en ik elitaire wijze de ontwikkeling van zeer moet nog zo veel op stand i g voeld e i k me oo k velen blokkeert hij mij wellicht wegens smaad omdat er van docenten verwacht werd dat ze voor h et gerec ht zou b rengen m aar h ij in een hel e zaterdag ter besch i k king zou den stel zijn verwatenh ei d mag ons op t v straffeloos len om te p raten over d e nieuwe examenpro misdadigers noemen gramma s nederlands en dat terwijl ik de aan er is een gezeg de waarom zou je h et gemak mel dingskaart voor d e vel draadpleg ing in kelijk doen als het oo k moeil ij k kan was er een zwolle zo sp o nta a n op d e bus h ad ge daan na onk ieser meedogenlozer afsluiting van het jaar het lezen van d e nieuwe voorstellen voor de van het al fa b etisme mogelij k geweest dan dit exa mens havo en vwo dac h t i k name lijk daar nationaal dictee wil ik bij zij n waarom a llereerst ging i k naar zwolle uit een soort angst d at ik strak s als het eind resulta a t van de veranderi ngen mij nie t aa n zou s taan geen rec ht zou hebb en om te mopp eren ik ha d dan immers m ij n i ns pr aak ge l egenheid voorb ij l aten gaan d aarnaas t en werkelij k dat st aat bij alles voor op vanuit die panisc h e an gst da t mij n b aan a ls docent e ned erlands n og zwaarder zou wor den terwijl ik nu al nau we lijk s het h oofd bo ven het correctiewerk houd e n er ware n nogal wat voorstellen d ie me in die zin ac hterdoc htig maakten een nieuw sc hoo l onderzoek sc hr ijf vaardigheid erbij beoordeling van een leesdos sier same nvatti nge n ook voor de x nvo e r was oo k iets principieels er zit i n de voor stellen en volgens mij is dat nieuw een trend om inhoudelijk zaken voor t e schrijven zo zul len er landelij k thema s aan ge b ode n wo r den voor h et nieuwe gedocumenteerde o p s te l er zal aanbod van lesondersteunend materiaal ko men bij vijf centraa l gekozen boeken voor de l ijst op grote schaal on t worpen toetsen cv e n i99i 2 moer 71