Het onderwijsbeleid t.a.v. migranten in het secundair onderwijs

Publicatie datum: 1993-01-01
Auteur: Jan Lecocq
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 3
Pagina’s: 5-8

Documenten

het onderwijsbeleid t a v migranten in het secundair onderwijs jan lecocq het vernieuwde onderwijsbeleid t a v migranten dat zich tot alle onderwijsniveaus en alle onderwijsvormen richt is zijn tweede schooljaar ingegaan tijd voor een overzicht van het beleid in dit artikel beperk ik mij tot de maatregelen in het regulier secundair onderwijs m allerlei redenen en voor innovatieproject secundair onderwijs t a v al bugettaire wordt dit migranten de projectvorm impliceert dat onderwijsbeleid vooreerst alle scholen 54 verdeeld over alle netten beperkt tot een aantal gebie gecoordineerd samenwerken rond de ver den nl de onderwijsvoor schillende terreinen van het project en dat rangsgebieden dit zijn de zoge gedurende twee jaar nl tot en met school naamde vfik gebieden vlaams jaar 1992 93 fonds voor integratie kansarmen met globaal heeft het innovatieproject twee name antwerpen de limburgse mijnstreek doelstellingen het streven naar een gede hamme gent lier leuven lokeren gen integratie van de verschillende etnische mechelen sint niklaas temse vilvoorde groepen en het wegnemen van die hinder willebroek en brussel hoofdstad nissen die migrantenleerlingen ondervinden een tweede beperking die werd ingevoerd bij het opbouwen van een optimale school is dat scholen enkel voor dit beleid in aan carriere om deze doelstellingen te bereiken merking kunnen komen voor zover zij een wordt er gewerkt op drie terreinen minimum aantal doelgroepleerlingen heb onderwijsvoorrang onderwijs in de eigen ben in de eerste graad nl 10 van de taal en cultuur en intercultureel onderwijs populatie of 20 leerlingen tenslotte hebben alle maatregelen alleen betrekking op de eerste graad van het onderwijsvoorrang secundair onderwijs het eerste terrein is onderwijsvoorrang binnen dit werkgebied is alles erop gericht innovatieproject om leer en vormingsachterstanden weg te werken men maakt hierbij een onderscheid binnen het regulier secundair onderwijs tussen achterstelling en achterstand het kreeg de concrete uitwerking van het wegwerken van achterstand veronderstelt onderwijsbeleid t a v migranten de naam dat men die factoren aanpakt die buiten de jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang inc school liggen en een optimale schoolcarrie ook het nederlands in andere vakken kan re in de weg staan b v allerlei sociale fac voor weinig taalvaardige leerlingen proble toren bij het wegwerken van achterstelling men opleveren rond deze problematiek richt men zich uitsluitend op factoren bin wordt gewerkt binnen het onderdeel nen de school nederlands als instructietaal leerkrachten wordt erop gewezen welke taalproblemen leerlingen hebben bij het doornemen of achterstelling instuderen van lesmateriaal problemen die het gevolg zijn van de typische woorden binnen het onderwijsvoorrangsbeleid wordt schat en zinsstructuur onder leiding van op verschillende vlakken gepoogd achter een werkgoep worden mogelijke oplossin stelling weg te werken gen voorgesteld om leerlingen te helpen en te ondersteunen bij deze problemen vooreerst is er het pakket nt2 nederlands als tweede taal binnen dit luik wordt een derde lijn binnen onderwijsvoorrang is ernaar gestreefd de schoolse taalvaardig de werking rond differentiatie en remedie heid van migrantenleerlingen te verhogen ring door illustratieve uitgewerkte voorbeel dit gebeurt door middel van aangepast les den wordt ernaar gestreefd bij leerkrachten materiaal gebi nt op een aangepaste didac een overdraagbaar differentiatiemodel te tiek geleidelijk aan worden een aantal introduceren vooraf geselecteerde doelwoorden dat wil zeggen woorden die tot de formele school vierde en laatste lijn is studiebegeleiding se taalvaardigheid behoren zonder daarom ingebouwd in de gewone lessen wordt aan uitgesproken vaktaalwoorden te zijn bij de de leerlingen getoond hoe ze de leerstof leerlingen geintroduceerd en geimplemen kunnen verwerken en instuderen deze teerd werking wordt niet alleen door het hele leer de nt2 thema s zijn enkel op deze taal krachtenteam gedragen ze wordt ook con vaardigheidsverwerving gericht en zullen tinu aangehouden gedurende het hele dus wanneer de leerkracht dat nodig en schooljaar mogelijk acht worden aangevuld met ander lesmateriaal zodanig dat in klassen die een voldoende niveau hebben het reguliere achterstand curriculum kan worden afgewerkt vooraleer met het materiaal wordt gewerkt niet alleen de school is verantwoordelijk neemt het pms een aantal toetsen af die voor de aanpak van de moeilijkheden die het leerkrachtenteam samen met het pms migrantenleerlingen hebben om een gepas team moeten toelaten het niveau van de te schoolcarriere op te bouwen ook allerlei groep te bepalen en een differentiatielijn uit andere partijen dragen daar verantwoorde te zetten deze differentiatielijn is in het lijkheid voor er wordt een poging gedaan materiaal ingebouwd om deze achterstand weg te werken door de hele nt2 werking wordt ondersteund schoolopbouwwerk de werking is erop door teamwerking alle betrokken leer gericht alle betrokkenen bij het onderwijs krachten nederlands uit de eerste graad nl de school het pms de leerlingen de komen gemiddeld een keer per week ouders en de buurt de mogelijkheid te samen om het materiaal en de werking in geven hun verantwoordelijkheid ten aanzien de klas te bespreken en te evalueren van dat onderwijs op te nemen en hen te problemen worden besproken en oplossin motiveren om dat ook daadwerkelijk te gen voorgesteld of in team uitgewerkt doen n 22e jaargang 3 1993 men kan niet verwachten dat de school met verschillende etnische groepen tot nu deze zeer moeilijke taak alleen tot een goed toe is deze omgang vol conflicten door een einde brengt om het schoolteam hierbij te gestage opbouw van goedgekozen doel ondersteunen en om de betrokkenheid van stellingen poogt men binnen ico deze de migrantengemeenschap in deze werking omgang minder conflictueus te maken te garanderen wordt aan de scholen kennis van andere culturen begrip voor gevraagd een samenwerkingsakkoord met andere culturele uitingen en tenslotte waar een erkende migrantenorganisatie af te slui dering voor andere culturen vormen de ten alle betrokken partijen bepalen binnen strategie om dit doel te bereiken schoolopbouwwerk prioriteiten en zullen als een team trachten die prioriteiten te verwe zenlijken bijkomende middelen het is duidelijk dat van scholen die wensen onderwijs in de eigen taal mee te werken aan dit innovatieproject een en cultuur grote inspanning wordt gevraagd het beleid heeft een bijkomend pakket omkade het tweede terrein is onderwijs in de eigen ring voorzien om deze scholen te onder taal en cultuur oetc een van de doel steunen behalve een bijkomende coeffi stellingen van het innovatieproject was het cient per doelgroepleerling vastgesteld op streven naar integratie van de verschillende 0 50 uur voor 50 aanwendbaar is er een etnische groepen het beleid gaat ervan uit projectcomfort voorzien van 28 lesuren dat dat deze integratie pas mogelijk is als men uitsluitend moet dienen als leercomfort die etnische groepen ook de kans geeft om voor de betrokken leerkrachten dat wil een eigen identiteit te ontwikkelen en te cul zeggen dat leerkrachten op deze uren klas tiveren om dit te bereiken zijn de lessen vrij worden gemaakt en dat deze uren wor oetc nodig ze vormen dus eigenlijk een den besteed aan coordinatie met collega s noodzakelijke pendant van de cursus nt2 overleg in verband met de verschillende die eventueel te veel gericht zou kunnen werkterreinen of overleg in het kader van zijn op assimilatie praktisch betekent oetc een schooloverstijgende opdracht zo wer dat leerlingen die ervoor kiezen en van wie den aan de vlaamse onderwijsraad een de ouders ervoor kiezen twee uur per week aantal werkgroepen opgericht die de con aardrijkskunde of geschiedenisles volgen in crete werking in de school moeten onder hun eigen taal deze lessen worden gege steunen en waarvan leerkrachten van de ven door een leerkracht aangesteld door de projectscholen deel uitmaken bovendien ambassade werd een contingent van extra begeleiders samengesteld die elk een aantal scholen kregen toegewezen bedoeling is dat zij intercultureel onderwijs hun scholen helpen om door een school betrokken overleg het innovatieproject in te het derde terrein is het intercultureel passen in het individuele schoolwerkplan onderwijs ico in plaats van het onderwijs van elke school uitsluitend monocultureel te orienteren wil ico leerlingen voorbereiden op de realiteit van de multiculturele samenleving door ver neveninstromers schillende culturele invalshoeken in het dagelijkse onderwijs te integreren het uit regelmatig komen er leerlingen op school eindelijke doel is leerlingen te leren omgaan die pas uit het buitenland naar ons land zijn jan feb 1993 nummer 3 22e jaargang i vr gekomen ook voor de opvang van deze alle etnische groepen in ons onderwijssys kinderen heeft het beleid een structuur teem dit betekent niet dat het beleid per gecreeerd het onthaalbeleid voor fect is weliswaar wordt er door de scholen neveninstromers in elke provincie kan elk zeer ernstig werk geleverd maar toch blij net een school belasten met de opvang van ven er enkele inconsequenties het deze kinderen een ruime omkadering en intercultureel onderwijs zou om de doelstel een ondersteuning helpen de scholen om ling van integratie te kunnen bereiken drin deze leerlingen op ten hoogste een school gend in alle scholen van het vlaamse land jaar voor te bereiden om zich in te passen moeten worden geintroduceerd onderwijs in het regulier onderwijs in de eigen taal en cultuur zou door het dit betekent niet alleen dat er zeer intensief beleid moeten worden geconcretiseerd het aan de nederlandse taalvaardigheid dient te onthaalbeleid voor neveninstromers is aan worden gewerkt maar ook dat de schoolse een ernstige evaluatie toe vaardigheden die sommige van deze kinde ren in hun vroegere schoolloopbaan heb belangrijk is echter dat er in de onderwijswe ben verworven worden geactualiseerd reld iets in beweging is gebracht de perfec samen met het pms team wordt er tie is nog ver af scholen hebben tijd nodig gezorgd voor een functionele testing die de om zich nieuwe inhouden en nieuwe didacti basis kan vormen voor een verantwoorde sche principes eigen te maken scholen planning individueel aan de leerling aange hebben vooral ook tijd nodig om zich te her past orienteren in de richting van de realiteit van de multiculturele samenleving en hun onder wijs daarin in te passen droom en werkelijkheid dit onderwijsbeleid verdient alle kansen jan lecocq voor het eerst wordt er een beleid uitgestip gasthuisstraat 22 peld dat streeft naar gelijkberechtiging van 9150 kruibeke tuss 1u t ndoor leerlingenbegeleiding op 10 maart 1993 organiseert de redactie van welwijs een studiedag met als thema leerlingenbegeleiding een antwoord op veranderende leerlingsituaties de studiedag vindt plaats in de kul auditorium zegen van hee tiensesfraat 41 leuven in de voormiddag wordt de probleemstelling zo concreet mogelijk uitgewerkt in de namiddag worden een aantal gebieden van begeleiding in werksessies nader uitgediept begeleiding van sociale vaardigheden studievaardigheden persoonlijke problemen van leerlingen probleemgedrag van leerlingen en keuzebegeleiding inlichtingen nicole vettenburg hooverplein 10 3000 leuven tel 016 28 52 37 fis b j o ii k t a a y5 a t rr n s ab kv h vrg 22e jaargang nummer 3 jan feb 1993