Het recht op onderwijs in het Nederlands

Publicatie datum: 1993-01-01
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 1
Pagina’s: 1-2

Documenten

redactionee l moeten maken dat de potentiele cursist ook zonder verblijfsvergunning les zou kunnen krijgen dat gebrek aan zo n bewijs dus van geen enkele invloed zou zijn op deelname aan een cursus nederlands maar ze zouden t egelij anne nederkoorn ke rtijd weten dat hun instell ing voor deze cur si s t ge en subsidie meer zou word e n gegeven het recht op onderwijs i n want dat was wat de geme ent e van plan was okeejullie mogen curs isten zonder verblijfsver het nederlands gunning blijven lesgeven maar dan wel onge subsidieerd met dit plan wilde de gemeente in dag m evrouw dag meneer bent u m eneer vulling geven aan het plan om de wachtlijsten bo ukrim dag ik ben han rozeb oo m gaat u zit weg te werken ten en dan begint het gesprek om te bepalen in waar zou dat op uitgelopen zijn op lijsten welke groep de potentiel e curs ist in de basise met cursi s tennamen adress e n arbeids of ducatie gepla a t st kan worden werkloo sheidsgegevens en g egevens over de mene er boukrim heeft twee jaar in frankrijk il legaliteit van mensen lij s t en die in principe gewoond en driejaar in duitsland nu is hij ze in in stellinge n blijven maar door een inspec ve n jaar in n e derland hij is dus geen nieuw teur eens in de zoveel tijd m o gen worden inge komer e n niet via het bure au nieuwkomers bij zi en de insp e cteur heeft een ee d van geheim d e basisedu catie terecht gekomen hij woont houding afgelegd maar hoe zwaar mo e t hij of bij zijn schoonzuster hij werkt in de haven zij b edreigd om de eed te br eken en de mond waar hij s cheepsladingen vis in koelcellen moet open te doen en wie lopen er allemaal wel sjouw e n hij is huiverig met zijn antwoorden eens zomaar in ee n instelling rond te kijken ge draagt zich alsof hij nauwelijks we e t wat ge in ee n op en brief aan de leden van de abop vraagd wordt zijn tolkende s choonzuster kent roe pen johan stekelenburg voorzitt e r ftvv en d e ba s i seducatie en geeft zo go e d mogelijk ant ellen vogelaar voorzitter abop op om waak woord in ve rtrouwen zaam te zijn tegen alle naar racis m e en vreemdelin de h e er boukrim is na zeven jaar deelname genhaat neigende w oo rden en da den ze schrijven aan de n ed e rlandse s ame nleving nog steeds de ten den s is niet goed we wet e n t och wat er in doodsbang om gegevens over zichzelf prijs t e de jaren dertig en lat e r isge b eurd in europa zouden ge ven we van di e geschiedenis n i e ts h ebb en geleerd dat is onbestaanbaar het schoolblad 22 1 992 i e mand zonder enige beheersing van de taal van h et land waarin hij of zij woont i s ge in plaats van leer situaties te cree re n waarin doe md e lke dag opnieuw te leve n in ee n ellen men se n red e n h ebben zich b e trokk en te voelen dige wer eld van onbegrip met gepast ge ld beta bij de nederlandse samenle vin g worde n s itua le n s v p staat met koei e lette rs in de bus en d e ti es ge cre e erd waarin zij de samenl e ving moe buschauffeur foetert op iemand die h e m voor ten ervaren als vijandig en b e dreigend b e lem een een zone rit een brie fje van honderd aan mering van de to egang tot d e nederlandse taal reikt en daarmee van enig inzicht in de nederlandse uitgan gspunt van de bas i s educatie i s dat ie norm en en waarden beteke nt ee n rem op de dere inwoner van nederland legaal of illegaal moge lijkh e id tot pos itieve o ntwikkeling van e r recht op heeft de nederlandse taal te leren men sen er is een gemeente in nederland die dat uit gan gs punt h eeft genegeerd d e ge me e nte ver d e hie rv oor genoemde ge me e nt e wil even zo cht e en instelling voor basis educati e om cur eens onder het motto weg met de wachtlijs sisten zonder verblijfsvergunnin g al s zodanig te t en zo snel mogelijk li efs t alle basiseducatie registreren intakers als han zouden het intake cursisten klaarstomen voor vervolgopleiding en gesprek moeten b e sluiten me t de vraag mag ik of betaald werk dit i s geen reeel streven met uw verblijfsvergunning even zien of zoiets betrekking tot de basiseducati e in het alge dergelijks ve rv olgens zouden ze duidelijk m e en maar nog afgezien d aarvan voor men 1993 1 m oe r 1 sen zonder ve rblijfsvergunning is als het aan de piet hein van de ve n huidige politiekvoerders ligt in dit plaatje geen plaats daarmee wordt het voor mens en die hun land ontvlucht zijn onmogelijk gemaakt ze lj mee te werken aan een oplo ssing van het schrijven als sociaal proce s probleem wannee r zij zonder angst mogen ie ren kunnen ze door te reflecteren op de situatie in hun thui s land daartege nover een houding ontwikkelen die werkbaard e r is dan ik was bang e n ik moes t daar weg vanuit die houding kan tot in naar aanleiding van u wschriive n da t in het vori welove rwogen st e rk gemotiveerde daden wo r ge numm er va n mo er verscheen s t e lde pie t he in den overg e gaan er zoude n proj ec t en kunnen van de ven het m odel va n flo we r ha yes ter discus worden opgeze t di e men sen in s taat ste llen in of si e in die bijdrage ve rzette hij z ich tegen de van ze lf voor be paalde ontvluc hte landen te werke n aan sp rek e ndh e id waa rm ee di t m od e l a ls b asis voo r een ontwikkeling van di e landen project e n opge schrijfdidactiek wo rdt gebruikt schrijven is imm ers zet en uitg evoerd do o r m e t n ed erlands e s t e un niet all een een cog nitief m aa r oo k ee n soc i aa l proces hoge r en la ger o p geleid e men se n d at is h et dit id ee werkt hij hi er verde r uit daa rtoe prese ntee rt probleem bij de wortel s aa npakken hij ee n m o del voo r h e t sc hrij ven als soci aal proces d e politi eke ma c hthebber s van dit moment waarbij de int e ractie tu sse n sc hrijve r en l eze r een cen doen we inig aan d e wortel s z e sn oeie n e n trale rol ve rvult hij besluit zijn beschouwing m e t een s no e ien maar do or m et hard e hand h et aantal bespreking va n de conse qu e nti es va n deze benadering verwijd erin gen va n vree mde linge n is vori g jaar voo r de ke rndoe le n de toe tsing en de schrijfdidactiek me t 4 7 proc ent ges t egen ten opzic ht e van r99 r e n het kabin e t ove rwee gt werkgever s gee n so ciale premies m eer te laten afdra gen voor ill e ga de derde generati e le werkne me rs z odat di e daaraan g een rec ht op e en uitk e rin g me er kunnen ontl e n e n h et i s een de gedachten over schrijven als proces komen van de maatreg el en waarm ee he t kabin e t h et uit schrijfonderzoek dat in de verenigde staten verblijf in n e de rl and van illegal e vre emdelin verricht werd wat evensen e a 1 99 1 een eer gen w il ontmoe di ge n trouw 12 1 93 ste generatie schrijfonderzoekers noemen ont waarom kom e n me nse n in do ods an gst hier wikkelt het bekende driefasige lineaire schrijf he e n waarom m et all e verlamm e nde heim model prewriting writing postwriting rohman wee blijven z e hie r waarom zijn ze bere id h e t 1965 in de tweede generatie ontwikkelt men mees t s me ri ge li chaam slop e nde en ge estd o een recursief proces denken waarvan flower de nde we rk t e do e n omdat h et in hun eige n hayes de bekendste verwoorders zijn de land beter i s omdat z e hi e r me t eerbi e d ont derde generatie is in nederland nog maar wei vangen worden nig bekend evensen e a wijzen op het werk han voelt e r niks voor o m m e n se n di e t oc h al van onder meer scribner cole 1981 voortdure nd in schrik leven nog ee n extra wertsch 1985 freedman e a 1 98 7 en langer sc hrik in de maag t e split se n bij hun vraag na a r 1987 zij geven aan dat in dat werk de nadruk o nde rwij s valt op de rol van de sociaal culturele context waarbinnen leren schrijven plaatsvindt men d e in s te lling vo or basise du c ati e heeft nee g e baseert zich op het werk van vygotsky 1962 z egdt ege n he t voo rs t el van d e ge mee nt e of d e 1987 vygotsky wijst op de samenhang tussen gem eente nu van haar planne n afzi et is n og denken taal en de sociale omgeving taal moet maar de vraa g afzi e n van di e planne n b ete ke nt worden bezien vanuit een sociaal perspectief namelijk h et ro e r om g o o ien naar e en m eer hu schrijven is dus niet een geisoleerde prive han mane aanpak d e ge m ee nte zou mo e te n dur deling maar het resultaat van een proces van in ve n ki ez en voor e en bel eid dat juis t de m ee r in teractie tussen schrijver en lezer taal en tekst en h e t nauw g e dreve n m e n se n fa ciliteiten bie dt de sociale culturele en historische context taal om zi ch te sc hol e n in de n e d erlandse ta a l e n en denken zijn in hoge mate verbonden met de cultuur interactie van het individu met zijn omgeving ande rs komen we nooit ve rd e r 2 moer 1993 1