Het televisie-journaal

Publicatie datum: 1990-06-01
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 6
Pagina’s: 54-57

Documenten

het televisie journaal jan verachtert de televisie tot zondebok uitroepen voor al wat in het onderwijs en de maatschappij misloopt lokt steevast applaus uit op alle banker en nodigt ult tot meewarig meeknikken en treuren om de vele verloren gegane waarden it artikel wil een beperktaantal sugges joumalisten niet kunnen tonen wat ze graag zou ties bieden om leerlingen selectief en den willen talon zien werkt dit verhelderend dank kritisch to leren omgaan met het maar aan de gebeurtenissen in china in het bij medium televisie het gaat meer zonder op het lienanmen plpein bepaald over een kritische benadeting overal ter wergildduikt de neiging op om nieuws van het televisie journaal de aanpak is open aangenamer lifwisselender volijker to presen en dynamisch order meer omdat het medium toren m aw richtingentertainment het telfgezien televisie zelf constant evolueert hebben bevestigt de indruk to maker to hebben wie wil werken met onderstaande gegevens bezit met een objectieve bran van informatie de kijker best enige voorkennis over nieuwsgaring en heeftweinig of geen inzicht in het produktieproces nieuwsselectie in het algemeen hiyzij ziet onkel het resultaat analyse en kritische benadering van een tv jour televisie is meestal een oppetvlakkig medium en naal behoort niet tot het meest geliefde menu van dit neer dan ooit in een overbekabeld land als het de modals leading een van de redenen is het felt onze met zlin welhaast onbeperkte zap mogelijk dat tv vrijwel uitsluitend wordt ervaren als amuse heden ment geist vrijblijvend amusement het journaal mikt rechtstreeks op ition van de drie het journaai kritisch bekijken blijktnuttigerdan ooit functies van de televisie nl informeren de andere omdat het voor meer en meer mensen de enige twee vermaken en carmen de hang naar de bron van informatie wordt over water met en rond hoogste idjkcijfers genspireerd door de commer om hen gebeurt een zender als cnn brengt cials stations maald het hole mecium tot l on grote sluitend nieuws en oefentdaardoor een wereldwij pot net ales client vlot vlug flitsend en leak ogend de invloed ult menig staatshoofd kiikt er naar als gebracht ook het journaal de verpakking dreigt haar zijnibaar eerste informatiebron bij tot news belangrijor to worden dan de inhoud de realiteit confficten warden uitgevochten en some gewon wordt meer en meer verdrongen door de fictie met nen via de nieuwsmedia en de 1publieke opinie affeen kinderen hebben het moeilijk om een en wordt door diezelfde media beinvloed zonder ander to onderscheiden zit de politicus in het journalisten zou er geen hulp komen voor bepaai joumaal een debt of een spelletje het program de rampen of toch niet in dezelfde mate zeus als mablad geeft sans het antwoord w juni 1990 19de jaargang num1aer 6 55 het verdient aanbeveling dat de leedingen op doelstellingen voorhand enige nodes bezitten over nieuwsgaring nieuwsselectie et komt nog gear 1 van het to via de analyse van het tv jotinaal worden de tale nieuwsaanbod in het journaap nieuwsbewer leerlingen zich ervan bewust dat het een produkt is king nieuwspresentatie en nieuwsuitwisseling dat wordt gemaakt door bepaalde mensen dat het dus niet de maar een werkelijkheid toont die re sulteert uit bepaalde werlcmethodes een werke suggesties lijkheid die verbrokkekl is omdat zij vooral bestaat uit gebeurtenissen en minder tit socials proces voor een vragenlijst sen enzensberger bezigt in dit verband de term tchervenwereld eenwerkelijkheid die bestaat uit de structuur van net journaal de zichtbare acliviteiten van pofitieke topfiguren terwijimoeilijker traceetbare economische machts om hoe bat begint het joumaal enig idea concentrates buiten beekt blijven een werkelijk waarom held die de westerse wereld men detair toont ter wat voor een programmagaat ergewoorilijc aan nil de derde wergild alleen in termer van rust en vooraf door wet vo6r programme wordt het oncost bekeken wordr moor 198w4 p 31 meestal gevolgd hoe land duurde het de leedingen krijgen inzicht in het produldie wet was de duur van ieder item realisatie en presentatieproces van hg joumaal hoe was het opgebouwd dat wit zeggen inge evenals in het levens en wereldgevoel de way deeld den en normen die de joumaalmakers overdra welke berichten eerst watin het midden wat gen ze zien het onderscheid tissen geldeurde en als erode waarom doze volgorde objectieve informatie en ervaren dat objecteve hoeveel en wear teksten wet voor teksten informatie niet bestaat omdat informable ad rechtstreeks near de war gericht common verschaft wordt vanuit een bepaalde invalshoek tsar enders b v sociaal technisch en met een hoe fang en mar beelden doelgroep voor ogee watvoorbeelden foto s tekeningen schema s tekst dia s film marten grafieken hoe word het getoond werkwijze hebben de verschillende rubdeken hun eigen logo wanneer gebrukt men het en hoe men kan met behuip van de videorecorder tviee of hoe is de verdeling binnenland buiterdand meerdere joumaals vertonen van een zelfcle dag welke maatschappelijke sectoren krijgen aan het gewone en het laatavond joumaal van het dacht naar aanleiding waarvan zelfde net of dat van brt naast dat van vim of hoe is elk item opgebouwd structuur tekst nos of onkel de buitenlandse items van twee of fait duiding historische achtergrond enz drie netten vergelijk ze met behulp van onder staand schema nadat alio vragen besproken zijn het begrip nieuws kunnen de journaals of delen ervan een tweeds maal vertoond worden wat wellicht cal aanleicing valt er enige vergelijking to maker fusser kran geven tot aanvullingen en of correcties terwiji de tekoppen en de inhoud van het joumaal leerlingen in groepen werken nietelke groep moot kun je akkoord gaan met de stalling van de alle vragen beantwoorden kunnen zij eventueel nederlandse tv journalist aad van de heuvel bepaalde delen een tweeds derde maal bekij news n blijkt recht evenredig te zijn met het ken en beluisteren men eindigt met een synthese aantal doden ad en omgekeerd evenredig met 19 de jaargang nummer 6 juni 1990vil 56 de afstand km dus n ad km wat voor indruk maakte het journaal emotioneel vind je in dit journaai volgende eigenschappen op jou aangenaam spannend vrijblijvend terug van wat nieuws zou zijn vervelend erg topgericht hoe huger op de sociale ladder heb je voldoende informatie gehad om een hoe vlugger in het nieuws mening to kunnen vormen over de behandelde feitelijk en ondubbeizinnig economische cri items sis is geen nieuws toklat het tot zichthare work loosheid dichtbij zie de stetting van aad van de heuvel de visualiseerbaarheid en de onverwacht ilefst negatief good nieuws is geen visualisering nieuws hoed bijt man is geen nieuws man bijt hond wel zijn er volgens jou bepaalde items die belangrij actueel heet van de naald ker zijn geworden in het nieuwsbulletin door hun nieuws most veal mensen betreffen een prijs visualiseerbaarheid en vice versa wat vied jo verhoging van een rolls royce is geen nieuws hiervan die van de benzine wel zou je een vioordenboele kunnen samenstellen met een aantal steeds weerkerende beelden bij onderwerpen en gebeurtenissen die om hun de nieuwsmakers nieuwswaarde per se moeten gecoverd worden journalisten presentators politieke leiders die een toespraak houden in en ultstappende mermen voor het parlement het merk je enige ideologische attitude van de jour betreden van conferentiezalen ontvangst op het naalmakers vliegveld van een staatshoofd doze beeiden wat voor levensgevoel en wat voor wereldbeeld wordenwel eons beeldengymnastiek genoemd ademt het journaal begrijp je waarom wat voor mans en maatschappipeeld spreekt schuilt er in de visualiseerbaarheid geen gevaar uit het joumaal wat voor totaalbeeld voor oppervtakkigheid dreigen er geen soort toont men verbanden achtergronden enz vertalingere te ontstaan die al te gernakkelijk zijn zoals relschoppers woningnood stenen gooien de ideurlingen apartheidsvraagstule bezorgde gezichten van politici politieke crisis enz de nieuwsconsument leidt het visuele materiaal de aandacht af van de tekst of omgekeerd of ondersteunen ze el ste je versdilien vast in je groep naar aanleiding kaar van de interpretatie van wat je zag en hoorde behoren de nieuwslezers voor een deel ook niet wie zag wat en hoe wie hoorde wat waar en tot de visualisering mork je het aan hun outfit hoe hoe zijn de filmopnarnen gem onteerd geven ze heb je nieuwsconsument de indruk dat de gen objectieve indruk gaat de aandacht vooral nieuwsproducenten er een eigen visie op nahou near actie visuele versluiering wet den met andere wooden vind je het nieuws den er archiefbeelden getoond met welke be zakelijk opiniirend inzichigevencl duidend dra doeling mikte men op sensate waren er veel matiserend manipulerend vul zelf beelchvisselingen of niet eventueet in voet je jezelf serieus genomen door de journaal als men voldoende tied heeft is het interessant om makers onderschat overschat ails beeklen van het journaal to toner zonder tekst geefthetjournaalaanteidingom het opiouw eigen en omgekeerd om de commentaar te taten horen leven ssituatie to betrekken of niet zonder beeldband vicjuni 1990 19 de jaargang hummer 6 57 de geluidsband in hoeverre dreigt de hele verpakking van het van het tv journaal joumaal de inhoud to minimaliseren welke teksten werden zonder meervoorgelezen jan verachtert waal hoorde je commentaar bij beelden stekensbergstraat 29 was er ergens muziek 2140 westmalle zag je telkens de verbanden tussen wood en beeld waren er interviews vragen over het taalgebruik en dit towel in tek bibliografie sten als in commentaren interviews enz was de taal altijd begrijpelijk andere sinema nr 34 over televisie en verlde warden de hoofdpunten op het erode nog sans zingen herhaald waarom dank je moen 1980 4 theillailummer felevisie was de woordkeuze genuanceerd en zorgvul registratie 19812 over de knted van de t v dig wat is b v het verschil tussen een terro betichtgeving over rellen op de rellen ze10 rist vrijheidsstrijder revolutionair guerillastrij verachten j de analyse van het t v joutnaal der nationalist anarchist ging je aldword in audio visueel 1983 2 met de woordkeuze vr nederland katern 14 lobar 1978 enig ides over het aantal verschillende woor den bat dag na dag gebruikt wordt in duits land zijn het er minder ban 400 klonk de stem neutraal zakelijk ironisch waren de teksten netjes indringend kritisch vasthoudend suggestief informatief pingo rend manipulerend dramatiserend mensen decor en materiaal was er een aftiteling wat voor effect heeft dit op de kijker hoe is het decor de belichting de camerahoek rs 64 de beeldgrootte hoe zag de presentator presentatrice er uit televisie kijken vereist geen specifieke vaar kleding kapsel houding wijze van spreken digheden en kweekt geen specifieke vaar leeftijd digheden daarom vallen er ook geen vorde waarom onthouden mensen dergelijke uiterlijke ringen in to boeken en bent u op dit moment g bingen zo lang kan dit in verband gebracht geen betere of slechtere televisiek ker ban worden met de vervaging tussen fictie en reali viiftien jaar geleden het interpreteren teit of en heeft ditwellichtook te maken met de van televisiebeelden vereist geen kennis of g zogenaamde schoot functie van de televisie de ervaring elektronische bast wie is de opdrachtgever van dit joumaal i noll postman oralsgeateerd in knack h wat is voor jou echte informatie wat aankleding 26 4 89 en drama ammo on 111111 711 6 r444 1 19 de jaargang nummer 6 juni 1990 2