‘Het zijn maar grapjes … Het zal na een tijdje wel weer minder worden’ – Naar een anti-racistisch beleid op school

Publicatie datum: 1985-01-01
Collectie: 16
Volume: 16
Nummer: 2
Pagina’s: 86-93

Documenten

gerard heijne n het zijn maar grapjes het zal na een tijdje wel weer minder worden beleid naar een anti racistisch beleid op school een voorbeeld van hoe een engelse school een anti racistisch beleid opzette gerard heijnen ontleende met toestemming het voorbeeld aan het werkboek anti racisme op school van de anne frank stichting hij hoopt dat dit voorbeeld veel scho len mag inspireren tot het nemen van initiatieven in de eigen dagelijkse schon praktijk inleiding artikel 429 quater het nederlandse wetboek van strafrecht bevat hij die in de uitoefening van zijn beroep of be drie artikelen die bij eerste lezing redenen tot jui drijf bij het aanbieden van goederen of diensten chen zouden kunnen geven dan wel bij heigestanddoen van een aanbod ie mand wegens zijn ras achtersieli wordt gestraft artikel 137c met hechtenis van ten hoogste een maand of een hij die zich in het openbaar mondeling of bijge geldboete van ten hoogste duizend gulden schrift opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras hun godsdienst of zie je wel de nederlandse wetgeving biedt hou hun levensovertuiging wordt gestraft met ge van vast dankzij het wvs is racisme te veroordelen genisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete ve rtalen we deze regelgeving echter naar de van ten hoogste tienduizend gulden school toe dan blijven we wel met een aantal vra gen zi tt en artikel 137c is de klas bijvoorbeeld een openbare ruimte hij die in het openbaar mondeling of bij ge een klas heeft een vaste bevolking en lijkt dus schrift of afbeelding aanzet tot haat tegen of niet aan deze bepaling te voldoen voor het discriminatie van mensen of gewelddadig optre schoolplan of de kantine kan dit anders liggen den tegen persoon of goed van mensen wegens wat betekent opzettelijk een we tt elijke hun ras hun godsdienst of levensovertuiging glibber waarop in de praktijk moeilijk vat te krij wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten gen zal zijn hoogste een jaar of een geldboete van ten hoogste wegens ras godsdienst of levensovertuiging tienduizend gulden dus turken zijn lui mag maar mohammeda nenzijn lui niet 86 tegen het bezegelen van anti racisme op school voldoende dit racisme eenvoudig af te doen als zijn bezwaren te bedenken bij regels horen im afkeurenswaardig gedragen het vervolgens de rug mers sancties en die kunnen averechts werken toe te draaien in de hoop dat het zal verdwijnen de toepassing van regels vraagt bovendien de me het antwoord is gebaseerd op de wet het dewerking van alle leerkrachten en daarover valt eigen ilea beleid en op dat wat individuele nog wel wat te zeggen en tenslo tt e moet er nu scholen en mensen binnen de regio doen en zeg echt meteen met zulk grof geschut geschutterd gen ilea blz 1 worden immers het zijn maaigrapjes die de een dergelijke duidelijke stellingname van het leerlingen maken we moeten er niet teveel aan bevoegd gezag is in zijn effecten afhankelijk van dacht aan geven op die manier kun je wel aan de de invulling die er aan gegeven wordt door indivi gang blijven om overal ho tegen te roepen nee duele scholen leerkrachten en andere bij de hoor hie rvoor moeten we geen regels maken het school betrokkenen zal na een tijdje wel weer minder worden het is duidelijk dat een beleid dat van bo om enig zicht te krijgen op de manier waarop venaf wordt aangereikt kan worden geaccep een school een anti racistisch beleid kan opzet teerd in de archieven opgeborgen en nooit wor ten voeren geven we hieronder het voorbeeld den ingevoerd nooit de gang van zaken in de klas van een engelse school die niet bij de pakken zal beinvloeden kan worden afgewezen door ging neerzitten leerkrachten en de bestaande vooroordelen kan het voorbeeld is ontleend aan het werkboek versterken de noodzaak voor een beleid anti racisme op school van de anne frank stich moet worden geplaatst in de context van de wer ting afdeling vorming en onderwijs kelijke problemen die onze scholen ervaren elke school moet onderzoeken wat binnen de eigen in e en k ij kje ov e r d e g re ns vloedssfeer aan de orde is en aantonen wat er aan discriminerende racistische incidenten beledigin in engeland wordt het bevoegd gezag over de gen en aanvallen plaats vindt zowel waar dat be openbare onderwijsinstellingen uitgeoefend trekking heeft op de opstelling van leerlingen als door de zogenaamde lea s local education die van leerkrachten en overig personeel dit be author ity het land is opgedeeld in een aantal tekent dat zo n discussie moet worden gevoerd in onderwijsregio s en de betreffende lea is ver elke school in elke leraarskamer ilea blz antwoordelijk voor beheer administratie etc 1 maar ook voor begeleiding en de bovenschoolse voorzieningen hoewel een dergelijke duidelijke stellingname het beleid per authority kan aanzienlijk verschil van het bevoegd gezag het risico loopt door de len hetgeen mede afhankelijk is van het politieke scholen niet te worden opgepakt en bovendien klimaat in de betreffende regio de ilea inner in londen binnen en buiten de scholen stevige london education authority verstrekte aan de oppositie ontmoet is wel duidelijk dat anti onder haar beheer vallende scholen richtlijnen racistische krachten in de school zich daardoor om te komen tot het ontwikkelen en vastleggen ondersteund voelen en er een basis aan ontlenen van een anti racistisch schoolbeleid we citeren voor hun initiatieven dat geldt waarschijnlijk hier uit 1 lea anti racist school policies voorjaar ook voor de leden van de discusion group on 1982 uitgangspunt daarbij is dat multi cultural education een werkgroep van de de authority en haar scholen een duide no rt h westminister community schools die lijk anti racistisch standpunt in dienen te nemen met het volgende voorstel naar hun collega s kwa het antwoord van de 1 lea is duidelijk het is niet men nor t h w estm i ni ste r commu ni ty sch ool s van de discuss iegroep voor mufti cultureel onderwijs beleidsvoorstel met betrekking tot rac istische inc identen ten behoeve van het schoolreglemen t we roepen collega s in het team op om het volgende te ondersteunen 87 elk racistisch gedrag is onaanvaardbaar in deze school en het schoolreglement zou officiele sancties tegen zulk gedrag moeten bevatten ten behoeve van deze verklar ing stellen we voor als racistisch gedrag te beschouwen elk woord of elke handeling waardoor iemand op grond van ras of cultuur als minderwaardig bestempeld wordt zulk gedrag kan omvatten 1 graffiti of vernielen van bezit 2 uitschelden 3 racistische grappen of bekkentrekkerij 4 verbale bedreiging 5 anderen aanzetten om mee te doen aan bedreigin g 6 het weigeren om samen te werken met andere mensen op grond van hun etniciteit 7 uitsluiting van activiteiten op grond van etniciteit 8 geweld we vinden dat een reglement om te reageren op racisme dringend noodzakel ijk is en dat het ook richtlijnen zou moeten bevatten voor aanverwante kwest ies als seksistische vooroordelen en vooroordelen op basis van klasse milieu stand zo n reglement zou gelijkelijk van toepassing moeten zijn op leerlingen en teamleden en zou zo snel mogelijk ingevoerd moeten worden van deze zelfde school komt het hierna volgen de uitgebreide anti racist policy statement naar een muki culturele filosofie 1 a lgemene uitspraken elke school moet een leerplan bieden dat jonge mensen voorbereidt om hun plaats in te nemen in een muhi culrure le wereld north westmin ister community school betrekt niet alleen de leerlingen daarb ij maar ook hun familie en de plaatselijke gemeenschappen van waaru it zij komen de kwaliteit van de buurt e n de interactie lussen de school en de buurt z ijn de belangrijkste aandachtspunten voor de schoo we moeten ervoor staan dat al onze leerlingen een gelijke kans hebben om goed gebru ik te maken van het onderwijs dat de school biedt we moeten de leerlingen in staat stellen om hun eigen toekomstige levensstijl te kiezen en volle dig gebruik te maken van de mogelijkheden die de samenleving biedt dit betekent dat de school iedere gelegenheid zal aangrijpen om haar verzet tegen racisme te laten zien en een posi tieve houding ten opzichte van onze multi cultu rele samenleving zal stimuleren deze uitgangspunten moeten iedere geleding op school doordringen en richting geven 11 l eerlingen veel van o nze leerlin ge n k rijgen op d e volgende wijze alle leerl ingen moeten gewaardeerd worden als met racisme te mak en individuen en als lid van een etnische en culturele groep 1 namen 1 de hele staf zou moeten garanderen darde namen leerlingen worden vernederd en onzeker gemaakt als hun van leerlingen goed geschreven en u itgesproken wor naam verkeerd wordt uitgesproken den leerkrachten mo e ten gevoelig zijn op het terre in van versch illende tradities in namen en moeten leerlin gen aanmoedigen om namen van andere culturen dan hun eigen te respecteren en accepteren er zouden posit ieve stimulansen naar leerlingen en staf moeten uitgaan die namen van de leerlingen te gebruiken die door de ouders z ijn ui tgekozen in het aanmeld ings gesprek moet de naam van de leerling ouders ver zorgers correct worden weergegeven en genoteerd worden confrom de etnische of culturele orig ine 2 racistische bedreigin g 2 de volgende stappen moeten worden genomen a l ich am elijk e bedreig in g m ei een racis tisch karakter a b rappo rteren naar mentor mentr ix b racistische intimidatie deze houdt een incidentenboek bij 88 volledige rapportage naar directi e volledige rapportage naar ouders verzorger s ondersteuning betrokken leerkracht en en slacht offer s een follow up om herhaling te voorkomen c verbale bedreiging inclusief schelden racistische c d geen enkel staflid mag enige vorm van verbale grappen en bekkentrekkerij racistische bedre iging waar dan ook op school ne d anderen aanze tten om aan dergelijke bedreigingen geren dat is onacceptabel gedrag en moet worden mee te doen tegengegaan stappen moeten worden ondernomen om zowel dader als slachtoffer uit te leggen dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt een volhar dende dader moet gerapporteerd worden aan de directie e lntroducrievanliteratuurofandermateriaal e alle vormen van racistische literatuur en ander met een racistisch karakter in de school rac istisch materiaal moeten in b eslag genomen worden leerlingen worden verwezen naar de men rorhrix of de schoolleiding ouders verzorgers moeten op de hoogte gesteld worden f weigering om samen te werken met anderen f g er moeten m ogelijkh eden gesch apen worden vo or op grond van etnicitei t leerlingen om samen te werken in diverse groepen g uitsluiting van activiteiten om etnische of elk e leerling moet h et recht h ebb en o m b e tro k ken culturele redenen te worden bij alle sc hoolac t i viteiten de sc ho nl moet gara nderen dat geen enkele leerling op grond van taal of cultuur uitgesloten zal worden 3 lage verwachtinge n 3 leerkrachten dienen te weten dat hun verwachtin van de mogelijkheden van leerlingen gen van invloed zijn op de vorderingen het gedrag door de staf de media en de rest van de samenleving en de status van leerlingen leerkrachten zouden deze vorm van rac iale stereotypering is onjuist en de eigen waarden mogelijkheden en ervaringen va n schadelijk leerlingen moeten er kennen en respecteren leer krachten zouden moeten garanderen dat het plaat sen van leerlingen in p roject en leergroepen nie t leidt tot ongelijkheid tussen culturele raciale groe pen de jaarco 6rdinaro r dient de plaatsing van leer lingen te controleren en eventueel te herzien 4 onderwaardering van e igen taal en cultuur 4 alle leerlingen dienen te ervaren dat hun eigen taal binnen de school en cultuur erkend en gewaardeerd wordt 1 tea m 1 her he team moer zich bewust zijn van het bestaan en de effecten van racisme in de school 2 racisme kan tot uitdrukking komen in a onderverteg enwoo rdiging van leerkra chten in het team a culturele d iversiteit b innen h et team moet positief beoordeeld worden hoewel in het h ele tea m de af spraak geldt dat de beste aangenomen moet wor den is het belangrijk dat het team in zijn geheel zo wel on der wijzend p erson eel als nie t on der wij zen d personeel een varieteit aa n culturele achter gronden representeert op alle niveaus en afdelingen van de sch oo b het falen om kennis en ervaring m b t culturele b c speciale kennis in de schoolgemeenschap zou her verscheidenheid te delen kend en gedeeld moeten worden c onderwaardering van de betrokkenhe id van individuele leerkrachten in anti racistische activiteiten en praktijken 89 d de houding van leerkrachten t o v etnische groepen d t m g leerkrachten dienen de eigen vooronderstel e gebrek aan ontwikkeling van de noodzakelijke vaar lingen en vooringenomenheden te onderzoeken digheden om oppassende wijze te reageren op z oals die in hu n eigen ho uding tot uitdru kking ko mensen die in hun dagelijks e leven en in de media men het team moet geinformeerd zijn over raciale racisme ervaren kwesties en incidenten zowel binnen de gemeen f het gebrek om binnen de schoolgemeenschap bepaalde schap als in groter verba nd om de ervaringen van specialistische kennis te onderkennen leerlingen ui t e tnisch e gro epen te b egrijpen moeten g stereo typering op raciale en culturele gronden inclusief leerkrachten zich bewust zijn van de h istorische en racistische grappen en bekkentrekkerij eigentijdse p rocesse n die racis m e hebben veroor zaakt en in sta n d h ou den ondersteuning en advies van de au toriteiten zijn besch ikbaar en daaraan zou nascholing toegevoegd moeten worden bij het be sch ouwe n va n leerlingen als in dividuen dienen leer krachten rekening te ho uden met de eigen culturele er varingen van leerling en uit e tn ische groepen ze zouden zich ook bewust moeten worden van de complexe gevarieerdheid van normen waarden en overtuigingen en van culturele invloeden die in o nze maa tsch app ij aa n wezig zijn v leerplan het leerplan kan een krachtige bron zijn om racisme te het leerplan bedoeld en verborgen moet als onder bestendigen een belangrijke oorzaak van vooroordelen deel van het overkoepelend schoolbeleid in verschillen is onverschilligheid onwetendheid en onbegrip de vakken en lesprogramma s b ijdragen aan als het leerplan een etnocentrisch perspectief heeft geeft het aanleiding tot vervorming uitsluiting en a het wekken van begrip en interesse voor verschil miskenning en ontstaat een valse voorstelling van de lende milieu s same nlevingen systemen en cultu historische en cultu rele ervaringen van mensen en vol ren in een mondiaal perspectie f keren b het bestuderen van politieke sociale en econo mische oorza ken van racis m e en ongelijk waardig held en de h edendaagse effecten ervan op dit land en de wereld c h e t aanmoedigen van leerlingen om te leren onder ken nen da t elke samenleving zijn eigen waarden tradities en alledaagse levenspatronen heeft die bezien moeten worden in relatie tot die samenle ving d het bestuderen van niet westerse wetenschappelijke verworvenheden en van alternatieve benaderingen van de wetenschappen e het o nderzoek en van en la ten delen in ideeen me n ingen b elangen en in teresses die voortkomen uit bepaalde culturele ervaringen inh ou den worden zo gek ozen da t gevoelens van de leerlingen worden geraakt en vaar digh eden e n informa t ie worden ver worven f het ontwikkelen van die begripp en en vaardig heden die leerlingen in staat stellen tot deelnemen aan en kri tisch volgen van maatschappelijke instellingen als m edia politieke partije n e tc v leermiddelen en informatiebronnen leermiddelen kunnen racistisch zijn als leerkrachten moeten zich ervan verzekeren dat leer a ze geen rekening houden met het feit dat middelen multi cultureel zijn en positieve beelden va n 90 leerlingen leven in een multiculturele samenleving mensen uit etnische g ro epen bevatten bij het kiezen b ze negatieve voorstellingen en stereotypen van van leermiddelen kunnen leerkrachten gebruik maken etnische groepen bevatten van de richtlijnen van het centra for urban educatio c ze een valse voorstelling geven van de geschiedenis nal studies de commission fop racia equality de van landen national un ion of teachers etc die zijn bestelbaar d ze een vooringenomen beeld laten zien van de sociale via de multi culturele werkgroep en de schoolbibl io maatschappelijke en economische verhoudingen i n theca rissen multi culture leermiddelen die binnen de de wereld gemeenschap en de schoolbegeleiding staan moeten ge bruikt worden vl taal en dialect racisme kan zich uiten in de houding van de school a de school moei ontvankelijk zijn voor verscheiden ten opzichte van niet standaard dialecten accenten en heid in talen en het team moet zich bewust zijn van moedertalen van etnische groepen het kan zich ook de taal en dialectrepe rtoires van hun leerlingen openbaren in het gebrek aan waardering voor tweetalig heid en het falen om de behoeften van tweetalige leer b alle leerlingen moeten ervaren dat hun talen inclu lingen te onderkennen sief dialecten gewaardeerd worden ze moeten met zelfvertrouwen hun thuis taal kunnen spre ken beluisteren en lezen in de schoo c tweetaligheid dient beschouwd te worden als een voordeel de school moet garanderen dat er moge lijkheden zijn voor moedertaal klassen en leesma teriaal in de moedertalen d het team moet toegang hebben tot een verschei denheid van mensen uit de omgeving die een ande re taal beheersen en die als tolk kunnen optreden mededelingen moeten geschreven worden in de ge eigende voor de ontvanger taal of talen e erkend moet worden dat leerlingen uit gezinnen die een andere taal spreken speciale behoeften hebben voor hen dienen materialen en methoden ontwikkeld te worden voor alle vakken ze moeten de mogelijkheden krijgen constructief samen te werken met hen die het engels vloeiend spreken er moeten voor allen die dat nodig hebben vol doende mogelijkheden zijn voor adequaat en goed onderwijs in de engelse taal f er zou een talen be id en ralenyvracticum ontwik keld moeten worden voor de hele schoot v ka ra kter en klim aat op scho o l de aankleding van de school kan rac isme weerspiegelen het karakter en het klimaat moeten het respect to door de aanwezighe id van graffit i in en om de school nen waarop elke persoon d ie de schon l betreedt door het ontbreken van aankond igingen anders dan in recht heeft dit houdt ook in dat aankondigingen het engels en door het ontbreken van materiaal affiches en berichten geschreven worden in de belangrijkste etc waaruit de mulriculture samenlev ing tot talen van de scholengemeenschap schoolregels en u itdrukking komt regelingen moeten gevoelig zijn en respect ton e n voor de diverse culturele gebruiken bijvoorbeeld relig ie voedsel kleding etc b alle racistische graffiti in en om de school moet worden gemeld aan de concierge en wordt direct verwijderd de schoolleiding moet op de hoogte worden gesteld als dit niet gebeurt gebieden die voortdurend te lijden hebben onder graffiti zou den constant gecontroleerd moeten worden om he t 91 opnieuw verschijnen van graffiti te ontmoedigen door middel van het tentoonstellen van het werk van leerlingen aankondigingen van leerlingen van leerlin genverenigingen sportactiviteiten etc c leerlingen zouden beschikbaar moeten zijn en in geroosterd moeten worden voor de ontvangst van en zorg voor bezoe kers een de school vll naar toekomstige actie om bovenstaande voorgestelde richtlijnen te vergemakkelijken zou de staf de multiculturele werkgroep moeten zien als een voortdurende bron van ondersteuning en informatie met de verantwoording voor het onderzoeken en herzien van alle aspecten van anti racistisch en multi cultureel onderwijs en het opstarten van positieve aciies uit ilea anti racist schoolpolicies 1982 blz 5e v oproep aan ouders verzorgers uiteraard dienen ouders en verzorgers sters en hieronder geef ik de tekst weer van een openbare verkla andere bij de schoolgemeenschap betrokkenen op ring van enkele teamleden die door alle collega s wordt onderschreven wij vinden het belangrijk dat u op de de hoogte gesteld te worden van het in te voeren hoogte bent van deze verklaring en ik hoop van harte anti racistisch schoolbeleid of beter nog di dat u met ons samenwerkt in het ondersteunen van een rect betrokken te worden bij het tot stand ko fundamenteel onderdeel van datgene dat we als school men daarvan hopen te bereiken hierna laten wij twee brieven volgen van andere sir william collins beleid ten aanzien van racisme scholen waarin de schoolleiding de ouders en wij de leerkrachten en de s c hoolleiding van de sir verzorgers stars van het schoolbeleid in kennis william collins school streven er naar ons onderwijs stelt programma in bijeenkomsten lessen mentoruren en an dere beschikbare gelegenheden zo uit te werken dat 1 leerlingen wordt ingeprent dat discriminatie van s r william col l lns school mensen op g ro nd van huidskleur of culturele achter london grond onlogisch beledigend verwerpelijk en slecht rs juni 198 1 2 de historische economische en maatschappelijke re denen waarom groot brittannie een multi culturele beste ouders verzorgsterslets samenleving is geworden worden uitgelegd en 3 waar mogelijk wordt voorkomen dat welke racis al vele jaren is de sir wi lliam collins school verant tische bedreiging dan ook binnen de school plaats woordelijk voor het onderwijs aan kinderen uit vele ver vindt schillende culturen en velen van hen hebben de school we verwerpen de activiteiten van elke organisatie of aanzien en respect gebracht we z ijn er tro ts op te kun g roepering die intolerantie ten aanzien van etnische nen melden dat de broers en zusjes van vele van onze groepen in hun beleid of politiek opnemen de midden leerlingen en in somm ige gevallen hun kinderen naar school dient een plaats te zijn die mensen tot elkaar onze schonl blijven komen brengt en het begrip en tolerantie onder leerlingen ver echter de laatste maanden komt steeds duidelijker een groot de schoolleiding van de sir william collins ontwikkeling in onze maatschappij aan de oppe rvlakte school zal alles doen wat in haar vermogen ligt om dit die slechts kan worden omschreven als rac istische onver principe hoog te houden draagzaamheid een ontwikkeling die zich in afzonderlijke gevallen ook we dienen allen enige verantwoordelijkheid te aanvaar voordeed bij een minderheid van de leerlingen op de den voor het bestaan van racistische onverdraagzaam scholen heid in zijn vele vormen in onze samenleving en ik zou gelukkig zijn met uw betrokkenheid en waakzaamheid u zult reeds bekend zijn met de houding van onze om te verzekeren dat de opvattingen van de school zo school ten opzichte van tolerantie en het fundamentele als verwoord in deze brief worden ondersteund u kunt respect voor de waardigheid van alle mensen ongeacht ervan verzekerd zijn dat de staf van de school zich al op kleur en etnicite it ik vraag u nu om uw steun om te ver timaal inzet voor deze kwestie en zich door uw steun erg zekeren dat deze houding wordt ondersteund en hoog aangemoedigd zal voelen gehouden hoogachten d 92 hurlingham people racisme in lesmate ri aa l londen a de leerkrachten zullen het lesmateriaal boeken films etc onderzoeken op racistische inhoud we beste ouders en vrienden zullen geen enk el leerboek of ander lesmateriaal kopen waarin op en igerlei wijze blijk wordt gege ven de laatste tijd komen in de hele maatschappij in het bij van rac istische opvattingen zonder de jongeren steeds meer onder druk om een b het is ook mogelijk racistisch e zijn door in gebreke racistisch standpunt in te nemen en daarvan thuis of op te blijven dat wil zeggen doorga an aandacht te ge het werk blijk te geven op verschillende manieren wor ven aan het bestuderen van versch illende culturen den zowel de zwarte als de witfa jongeren onder druk we zullen actief multi etnisch onder wijs in de school gezet en iedereen ken op zijn of haar eigen manier een nastreven racist zijn tot de laatste propagandagolf hadden we in hurlingham racisme in taal niet zoveel last van racistische gevoelens of uitingen we zullen geen racistische taalgebruiken noch het be daarvan omdat de school tot op zekere hoogte de maat wuste of onbewuste gebruik daarvan door anderen tole schappij erbuiten weerspiegelt merken we helaas de reren laatste tijd enige toename van racistische gevoelens on der de leerlingen racistisch e opvatt in ge n de openlijke uiting hiervan is beperkt tot slechts enkele we ondersteunen het als mensen die in geschrift woord meisjes en we houden de situatie zeer goed in het oog of op andere wijze openlijk racistische opvattingen hul digen als disciplinaire maatregel tijdelijk van de school omdat we zulke hoge maatstaven aanleggen in wat we worden geweerd verwachten van de gemeenschap die onze school is wil racistische opvattingen leiden er slechts toe dat de op len de leerkrachten allen ouders meisjes niet onderwij leiding van allen wordt geschaad als individuen en als zend personeel bestuur bezoekers enz duidelijk ma staf staan we klaar het racisme te bestrijden indien en ken dat we een eensluidende mening hebben over deze waar het zich voordoet zaak we hebben daarom de volgende verklaring gemaakt die een anti racistisch schoolbeleid vereist opnieuw door het bestuur al gunstig is ontvangen we hopen dat de verklaring zal opvallen en zal worden besproken door veel werk zo lang er echter vanuit de nederland allen die bij de school zijn betrokken we kijken naar de se overheid geen stappen ondernomen worden toekomst in het volste vertrouwen dat we door er sa om een anti racistisch beleid daadwerkelijk vorm men aan te werken de onwetendheid en de vooroorde te geven verwacht ik veel van initiatieven vanuit len te boven kunnen komen en we ons blijven verheugen de dagelijkse praktijk initiatieven die uiteraard deel uit te maken van onze muhi racie maatschappij gedragen moeten worden door hele teams want als staf van de hurlingham school zijn we blij dat we in de strijd tegen het racisme heeft veel te maken een muhi raciale schonl werken we hechten waarde aan met deze samenwerking en met een brede bespre de ervaring en voordelen die dat geeft aan allen die bij king van de beleidsonderdelen die in dit stuk aan de school zijn betrokken multi reciale scholen en een muhi recta e maatschappij zijn niet het probleem het gereikt worden probleem is het racisme eendrachtig verzetten we ons tegen elke vorm van racisme adressen van de auteurs in dit numme r ab hooijer weerdsingel 02 33c harry van de berg petmolen 39 amsterdam n 3514 ac utrecht willem campschreur postbus 16506 yvonne leeman prinsenstraat 4l 1001 ra amsterda m 2316 hj leide n ineke van enk torenstraat 22 3513 bs den jona mastland rijksstraatweg 3 haa g 4197 ba buurmalle n henk figee prof van bemmelenlaan 5 peter reijns postbus 10982 3571 ek utrech t 1001 ez amsterda m addie gerritsen tomatenstraat 123 harry de ridder wintersoord 13 2564 cn den haag 6511 rp nijmege n oda de graaf marnixkade 81 ba rt je thijs e a p a j j w oranje nassaulaan 51 1015 zg amsterda m 1075 ak amsterda m gerard heijnen t o lijnbaansgracht 1 ba rt top vrolikstraat 228 amsterdam 1092 tv amsterdam 93