Horizon

Publicatie datum: 1989-01-01
Auteur: Rob Godfried
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 5
Pagina’s: 231-233

Documenten

noten meuffels b de pe rsoon l ijke ve rge lijking en de nor male ve r dele r i n tijdschrift voor taa lbeheersing 1 1 1 een gedeta illeerdere vers i e van d it hoofd s tuk i s 1989 p 23 37 tr ouwen s al ee n s vers chenen als damhu i s et al 1983 r i jlaarsdam g effecten van leerlingenrespons op aspecten van stal vaardighe id d i ssert ati e uva 2 strikt genomen zeggen de resultaten niets over amsterdam 198 6 eventuele causal e verbanden er va l t dus niet u i t af te le i den of bepaal de l eerl ingen l ager presteren schuurs u getalscongruenti e en taalonderw ijs in door dat ze vee l tv kij ken of dat ze vee l tv k ijken forum der letteren december 1987 p 125 128 omdat ze geen zi n h ebben in zo i ets moe ilij ks als een stukje schr ij ven schuurs u s verhoeven incongruent i es in het sch rijfonderwijs in levende ta len 437 1989 p 3 bi j de g l opper komt de beoor de l ing s problematiek 2 9 voora l i n de hoofdstukken 3 t m 6 aan de orde wijk c van taa l in vi vo een reactie op henk bl oks 4 maar wannee r het i nderdaad een proefpersoon taal voor a ll edag i n gramme nr 1 1989 jrg nummer betreft moge n we de lee r l i ng een ze ke 13 p 57 75 re in ventiv i te i t niet ontzeggen fe i telij k laat de leer li ng h i e r zi en dat hij de sc hrij fopd ra cht door zi et a ls zij nde f ict ief 5 vgl voor soo rt gelij ke bev i ndingen over s chr ijf k de glopper schrijven beschreven inhoud proce s sen janssen sch il pe roord 1988 voor opbrengsten en achtergronden van het schrijf soo rtgelijke observaties ten aanzien van tekst onderwijs in de eers te vier leerjaren van het kenm er ken van dam schuurs 1988 voortgezet onderwijs s gravenhalte svo 1988 dissertatie universiteit van amsterdam literatuur 170 pag p rijs f 2 4 50 i sbn 9 0 64 72 1 38 6 bergh h van denex amens geexamine erd d is se rt atie uv a amsterdam 19 8 9 blok h taal voo r alledag den haag svo 1987 rob godfrie d dam e van u sc huurs heeft de schrij fopdracht daadwe r kelij ke i nv l oed op de z in s bouw i n tijd s ch ri ft voo r taalbehe ersing 10 1988 p 309 31 6 horizon d a mhui s r k de g loppe r h wasdorp het opstelonder wijs sie l vaardigheid in het voo rtgezet sin d s drie jaar bestaat er een door de letteren onder wijs theo rie en p raktijk amsterdam sco faculteit van de katholieke universiteit brabant 1 983 ingestelde ed du p erron p rijs d e doelstelling van deze prijs is het bevorderen van weder glopper k de fun ctionele schrijfopd ra c ht en zijds begrip tussen de verschillende etnische am s terdam sco 1985 a groepen in n ederland d eze zomer is de prijs uitgerei kt aan de samenstellers van een g l opper k de verha len betogen en beschouwingen am s terdam sco 1985 b leesmethode horizon voor belangstellen d en informatief lezen in intercultureel perspectief janssen d fun cti onel e taa l vaard i ghe id getoet st de uitgave ervan is mog elijk gemaakt door zes in levende talen 424 1987 p 561 565 subsidienten waaronder het ministerie van o w het n ederlands centrum b uitenlanders jan s sen d j s c hilperoo r d sch ri jfprocessen en de landelij ke f ederatie w elzijn b uitenlande rs sc hri jftaken i n tijdschrift voor taalbeheersing 10 en het k onin k lijk instituut voor de tropen d at 1988 p 105 12 0 het materiaal desondanks niet goedkoop is wekt enige verbazing al moet gezegd wor d en kroon s grammatic a en comm u nic atie in het on derwijs nede rl ands d isse rtat ie ku n ijmegen 1985 dat de uitvoering fraai is d e metho d e bestaat uit vier deeltjes bestem d 231 voor de groepen 5 tot en met 8 en twee trair maar kwaliteit spreiding naar verschillen handleidingen de ene handleiding a bevat de thema s en leesbaarheid voor wat zwakke verantwoording achtergronden en didactische re lezers hebben de samenstellers wel duidelijk tips de andere b bevat diverse registers voor ogen gehad naar verhaalsoort etnische groep herkomst na het verhaal volgt het onderdeel en nu land thema en werkvorm antwoorden een verder dat meestal een pagina beslaat en in woordenlijst en een lijst met adressen van in 5 rubrieken is onderverdeeld stellingen en instanties wat je nodig hebt materiaal voor de de verantwoording van de methode valt in verwerking twee delen uiteen een inhoudelijk gedeelte om te weten een klein stukje zakelijke in waarin opvattingen over een multiculturele sa formatie voor individuele verwerking menleving en intercultureel onderwijs en een om over te praten waarin er steeds voor methodisch didactisch deel wordt gezorgd een thema uit het verhaal de inhoudelijke verantwoording is helder uitge aan de eigen ervaringen van de kinderen te werkt wat me vooral aanspreekt is de na koppelen druk die wordt gelegd op het houdingsaspect goed lezen begrijpend lees vragen die in vooroordelen doorbreken affectieve betrok dividueel beantwoord moeten worden maar kenheid bij situaties dicht bij huis en verder waarbij onderlinge hulp mogelijk is weg terwijl er ook voldoende kennis moet doen verwerking via verbale en non zijn de inzet en de houding van de leerkracht verbale expressiemiddelen individueel of in worden hierbij expliciet benoemd de opbouw groepjes van de methode is eveneens helder beschre ven oordee l waar het gebruik van boeken in de klas wordt toegelicht doet zich echter een aantal proble dat er eindelijk een leesmethode voor oudere men voor de methode is duidelijk klassikaal basisschoolkinderen is die recht probeert te opgezet omdat individualisering differentiatie doen aan een multiculturele samenleving is op en groepswerk en combinatieklassen echter in zich een verdienste van de makers dat ze bo veel vernieuwende scholen voorkomen kan vendien goede verhalen en verwerkingsvormen de onderwijskundige inpassing op dergelijke bevat die duidelijk beantwoorden aan de ge scholen problematisch zijn dat hoeft niet is formuleerde doelstellingen voor intercultureel mijn ervaring maar de auteurs hebben zich er onderwijs zorgt ervoor dat scholen leerkrach niet aan gewaagd daar duidelijke aanwijzingen ten er ook meteen praktisch gebruik van kun voor te geven wel voor behandeling in klassi nen maken de prijs blijft dan echter een pro kaal verband bleem aangezien horizon toch meestal naast de gewone methode aangeschaft zal moeten de opbouw van de method e worden elk verhaal wordt voorafgegaan door een teke toch zijn er ook nadelen verbonden aan de ning of een foto en een korte introductie dan strategie d i e de samenstellers van horizon volgt de tekst waarvan het de bedoeling is gevolgd hebben dat die klassikaal gelezen wordt maar waar elk verhaal bli j ft een fragment het lezen en ook andere organisatievormen op los te laten voorlezen blijft zo steeds beperkt tot fragmen zijn de ruim gezette tekst beslaat met illustra ten het lezen van een heel boek geeft meer ties mee zo n 3 tot 8 pagina s qua volume identifi catiemogelijkheden en lijkt in het kader opklimmend in de delen 1 tot en met 4 van intercultureel l i teratuuronderwijs een be de verhalen zijn geschreven door een veelheid tere weg liever een heel boek goed dan veel van bekende auteurs waarbij opvalt dat kleine stukkies zoveel thema s passeren de slechts een kleine minderheid daarvan niet revue dat er natuurl ijk altijd wel voor iemand nederlandstalig is was het moet echter al wat b ij z i t maar daarnaast spelen ook nog de een heel karwei geweest zijn zo veel in totaal thema s u it de taalmethode de zaakvakken zo n stuk of 75 voor het doel geschikte frag de rekenprojecten en noem maar op menten van verhalen bij elkaar te krijgen na ik ben dan ook heel bl i j met het themaregister tuurlijk is een keuze van verhalen altijd arbi als een verhaal op een reeds aan de orde zijn d 232 thema aansluit kan ik het erbij halen als me thode zal ik horizon niet invoeren ook voor wie op een meer klassikale school werkt zal dat moeilijk zijn m aar ik zal zeker een exem plaar per klas aanschaffen kor krachhg k s i etaran j van dijk a li l ipaly de voogt h weda van ge l der horizon d ijkstra zeist 4 leer li ngendelen groep 5 t m 8 resp f 16 80 f 17 80 f 19 80 en f 22 50 2 doce ntenhand le i d i ngen a f 9 90 b f 19 80 leesvoer vonk a rt ikelen gebundel d de redactie van vonk het tijdschrift van von belgie maakte onder de titel goed be von den een overzichtelijke en representatieve se l ecti e u it de a rt ikelen die in de jaren 1981 tot en met 1985 i n vonk verschenen deze sel ec tie kwam tot stand met behu l p van de resulta ten van een beperkte enquete onder trouwe von leden docenten in de lerarenop l eiding en andere vonk lezers naast de vier basisvaar digheden lezen schrijven praten l u isteren ko men onderwerpen al s taalbeschouwing waar deverduidelijking expressie computers en me d i a aan bod luuk van waas r ita r ijmenans katr i en de vlaemynck walter de he rt marie anne baert red goed be von den een selectie uit vonk leuven amersfoort acco 1988 isbn 90 334 1852 5 prijs f 21 25 von k in moer 1987 3 1988 1 en 1988 5 gaven we samenvattingen van de inhoud van vonk het t ijdschrift van von belgie aan de orde kwa men de complete 17de jaargang 1987 van vonk en de nummers 1 2 en 3 van de 18de jaargang 1988 h i eronder het vervolg de nummers 4 5 6 en 7 van de 18de jaargang de laatste twee nummers van deze jaargang verschenen in 1989 met ingang van het vol gende nummer krij gt vonk een n ieuw gelaat 233