Ik ben het water in de vaas. Poëzie in het voortgezet onderwijs.

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 2
Pagina’s: 51-57

Documenten

ilonka verdurmen in n e de rland wone n maa r ni e t in n ed erland ge bore n zijn acht all ochtone b eeld e nde kun s t e naars h ebben de ko ffe r s en d e ge dic ht en vorm ge gev en z e zijn v an binn en en buit en ik ben het water b eschild e rd e n bedrukt er zijn foto s kl e in e voorwe rpen een wandkle ed e n stukj es s to f in in de vaas v e rwerkt d e ko ffers gaan ove r h eri nn eri n g e n a an h e t l a nd dat in h e n w oont d e poezie in het voortgezet ge di c hte n e n b eeld e n drukk e n hun inne rlijk e v e rsch eurdh e id uit e n ton en o o k reacti es v an onderwijs ee n so ms vij a ndige buite nwe r e ld in mijn gev onden o gen kijk j e d e ve rk ee rd e ca m e ra in i s bijv oorb eeld d e t ek s t di e d e mar o kka an se di chte r mus t afa stito u sc hreef kun s t e naar claudi o goulart t oo nt d aarbij ee n in het project school der poezie van de rode kwe tsb a re n aa kt e man di e zijn a rm v oo r zijn hoed in amsterdam lezen jongeren slauerhoff ogen houdt al s d e l ee rlin ge n de t e nt oo n lucebert duo duo stitou en kouwenaar en ste lling l andko ffe rs ge zi en hebbe n m a k e n schrijven ze zelf gedichten leerlingen presenteren z e tijd e n s tw ee of mee r t ec hni ekl esse n hun hun poezie in een echt theaterprogramma in de e igen k o ffe r in ee n wa t klein e r formaat a3 rode hoed ilonka verdurmen coordinatnce van d aa rn a gaan ze zelf ee n gedic ht sc hrij ve n het project en poeziedocent vertelt ond e r b egele iding va n ee n doce nt va n d e rode h oe d hi er wo rd en dri e les ure n aan b es tee dt ee n blokuur w a arin oo k vee l po ezie d ecemb e r 1 9 9 7 e e n dond erdago c ht end op w o rdt gel eze n e n b espr o ke n e n d e daa rop ee n sc h o l en ge m ee nsc h ap in am s t erdam zuid vol ge nd e wee k no g ee n les uur o m he t ei ge n o os t een vs o kl as m e t l ee rlinge n afk o ms tig u i t su ri n a m e d e ne de rl a nd se ant ille n en d e dominicaan se r epubli ek in d e kl as staa t ee n sch oo l de r poezie k ers tb oo m ve rs i e rd m e t p as t elkl e u rige ball e n op een na zijn all e l eerlin gen z w a rt of ik be n geen lieflijke dich ter n a uwke urige r gezegd d e lee rlin gen zijn bruin ik be n de schielij ke oplic hte r va n heel li c htbruin tot heel d onk e rbruin der l iefd e zie o nder h aa r de h aat sommi ge n zij n in n ed erl a nd ge bore n maa r e n d aa rop ee n kaa klende daad d e m ees te n w erd e n in ee n and er la nd geb o re n al w on en z e al sinds j a re n in de bijlm e r ly riek is d e m oede r de r p o lit iek in ams t erdam ik b e n nie ts da n om roepe r va n op roe r op h et bord s taan d e woo rde n waar wie en mij n m ys tie k is het bed o rven voe r geluid kleur denken e n zi en on ge v ee r 24 van l e ugen waarmee de d e ugd z ich uitz i ekt lee rli ngen zitte n me t een leeg vel p api er vo or zi ch hun p etten zijn af hun j asse n zijn uit zij ik bericht dat d e dichters van fluw eel doen m ee m e t ee n proj ec t van h e t xiv o ee n schu w en hum anistisch dood gaa n same nwerkingsverband tu ssen kultu rele ins tel voor taa n zal de hete ijze re n k eel linge n en h et voortge z et ond e rwij s e n d e de r o n t roe rde be ulen mu zi ka a l opengaan s choo l der po ezie van d e rode h oe d in amste rdam he t l a nd da t in mij woont n og ik die in deze bund el woo n als een rat in de va l snak n aar h et rioo l landkoffer s van revo luti e e n roep ru mra tten h oo n h oo n nog deze veel te sch o n e poez iesch oo l e e n wee k ee rd er hebb e n de leerlin gen ee n te ntoons tell ing b ezo c ht m e t ac ht grot e ho uten lu ce ber t koffers m e t daarin ge dic ht e n van di c ht ers di e 1 9 98 2 moer 51 gedicht te voltooi e n v erv olgens werken de maar daa r is noo it le erlingen no g zes to t a c ht we ken aan de iets va n te rech t ge komen k o ffer in d e lesse n b eelde nd e vo rming of tekene n h e t v ormge ve n van de koffer gein sharita jipat 1 3 jaar s pire e rd door h e t gedic ht bi e dt ni e t a lleen de mogelijkheid o m verschill e nd e as p ect e n van in d e z e t e ks t zijn nie t le tte rlijk all e antw o or be eld e nde kunst a an d e orde t e s te ll en maar den ve rwe rkt er komt g ee n zin in vo or m et he t bre ngt oo k e en proces op gan g bij de het woord li c ht o f een zin di e e e n geluid lee rlinge n z e word en zi c h b e wus t van d e be schrijft maa r de w oo rd e n op h e t b o rd b e t e ke ni s van d e h eri nn eri ng w a ar hun ko ffe r h e bbe n sharita w el ge holp e n om d ez e h erin ov e r gaat d aarna as t le id en de gedi c ht en tot n eri n g bij zi c h z e lf op t e ro ep en d e vorm is a lle rle i gespre kk en in ams t erdam i s ee n c omp ac t zij maakt gebruik v a n herhalin gen g root deel van d e l ee rlinge n 6o tot 70 w a a rd o or h e t ge di c ht i ets b e zw e re nd e krij gt pr oce nt ni e t in ne de rl a nd gebor e n of h ee ft en z e wi sse lt van p e rsp ec tie f ze ric ht zi c h tot oude r s v an nie t n e de rl a ndse afko ms t maa r haa r mo e der je zei en tot d e l ez er mijn ook al s j e ni e t in pa ram ari bo o f c asabla nc a moeder z e i het is ee n s uggestief ge di c ht m e t gebore n b ent ku n j e mee d oe n a an dit pro inge h oud e n emoti e ac hte r a ll e regel s zweeft j ec t d e p oz i edo ce nt va n d e rod e ho e d legt he t wo o rd do o d m a ar h e t w ordt n e rge ns uit die k offe r ma a k j e voor j eze lf als hij ge z eg d he l emaal klaa r i s mag j e h e m mee naa r hui s marj am wil schrijv e n over h et la nd w a ar ne m en h e t ge di c ht in d e koffe r m oe t gaan haa r fa mili e va ndaa n komt surin a me ov e r ee n h eri nn eri ng di e b e l angrijk is voor jou h e t ka n ie ts zijn w aar j e m e t pl ezi er aan a ls ik a a n surin a m e de nk t e ru gde nkt m a ar d e ko ffe r k a n ook gaan o ve r zi e i k het al voo r m e i e ts w a t j e ve rdri e ti g m aakt d e woord en o p gro te h ui zen g rote e rve n palm bom en h e t bo rd funge r e n als vragen e n het be ant zwemm en i n cola kree k w oo rd e n d aarvan i s ee n eer s te stap om t ot ee n s a m en ja samen m et mijn familie ge d icht t e kom e n j e m oe t eerst be de nk e n vrienden b roe rs z usters ov e r w elke herin ne rin g j e wilt schrij ve n mijn opa en o m a i ed ere h eri nn erin g s pe elt zi c h af op ee n lachen o m de g rapp e n van mijn o ma b e p aa ld e plaa t s sh ari ta vult bij wa ar in ons getok van kipp e n huis ziekenhuis bij wi e moede r bij geluid gebl af van de h o n de n men sen bij kle ur li cht e n bij de nk en t oe n en d a n de nk ik aa n ne derla n d ze z iek was bij zie n a l les me t d e z e woor hoe gaa t het d a ar de n vormt ze zinn e n die het ve rh aal verte ll e n en a ls ik i n ne de rl and ben over h aar mo e de r d a n d enk ik a an su rin am e hoe za l h e t zijn daar to e n ga at h et goed ga at h et slech t je ging weg dat weet ik nie t je ze i wa nt ik b en nie t daar ik kom terug daa r in mij n twee de l a n d die dag kwam je niet meer terug we wachten dage n ma jam kenpens 1 3 jaar we wachten maanden maar van terugkomen geen rij m is nooit iets terecht gekomen mijn moeder ze i d e ge dic hte n mo ge n ni e t rijm e n en he t ik ben zie k m ogen ook geen v e rhal e n wo r de n bij rij ik moet naar het ziekenhuis m e nd e ge dic hten is de v rijhe id om te zegge n je zei wat j e wilt zegge n be p e rkt op ik hou va n ik kom terug jou rijm en maa r enkele woord e n als trouw 5 2 m o er 19 8 2 kou blauw pauw nauw en gauw de werkbunde l bovendien werkt bij e e n b eginnend dichter het zo e ken na a r rijm h e t vind e n van clich es in sommi ge le e rlingen hebben grote moeite om de hand de docent vertelt verder over h et te bepalen waar hun gedicht over moet gaan versc hil tussen een gedicht en een v e rhaal de ze krijge n e en poeziebundel samenges teld r egels van een gedicht zijn korter de leerlin door de poezi edocenten v a n d e rode hoed gen proberen regels te maken van vijf vier of waa ri n een zeventigtal ge di chte n staan van d ri e woorden alle onbelangrijke woorden dichte rs al s hanlo slauerhoff lu c ebe rt bhai mo e t e n word e n wegges treept ik hoor het colastica go rte r en duo duo daaruit kie geluid van kippen schrijft de docent op h et zen ze een re ge l die hen aanspr ee kt ge ef me bord en vraagt w e lke woord e n kunnen wor j e hand ki es t guilliano d e do ce nt komt den uitgeveegd e e rs t v erdwijnt ik hoor naast hem zitten e n s telt guilliano vragen dan het geluid v a n wat zijn het voo r samen s c hrijv en z e d e antwoorde n op wie kippen vraagt de do ce nt witte kippen moet zijn of h aar hand geven kun je h e m of nee g evl ekt e bruin e kippen hoe klinkt h aar vergelijk en met iet s uit d e na tuur wat h e t geluid van kipp e n uiteindelijk v e ran ben je dan z elf ook d e pl a ats e n d e kl e ur de rt de zin in kakele nd e bruine kippen op kom e n t e ru g in d e teks t mijn moe ders erf rach e ll a ook d e opdrac ht om ee n zin t e maken waa r ee n kleur in voor komt s t elt veel le erling en g eef me je h a nd voor problemen ik zi e d e mooie kleuren van je ben n et als een rode roos d e prachtig e bloem en om welke blo e men in een vaa s in mijn kam e r g a at h e t w a t voor kleur h ebben ze wa ar ik ben h et wa t er in de vaa s g ro ei en ze in de klas wordt druk ove rl eg d hoe het en die bl oem e n ook a l w eer die j e g eef me je h a n d gee ft voor vri end s chap e n li e fd e enzo rode je ben t net a ls ee n ste r fay alobbi blo e men komt op het bord t e s ta an hoog in de hem el e n buit e n gel e tulpen wat voor kleur h ee ft ik ben de m aa n d e luc ht d e leerlin gen kijke n uit h e t raam di e s teeds naar je kijk t d e lu c ht is grij s nee de lucht is wit de wolken zijn wit en de lu c ht is lichtblauw g eef me je h a n d het gras i s groen en soms bruin de bom en zijn zwart de huiz en zijn van stee n wat guilliano arrindelle 15 jaa r zijn het voor huiz e n wat zijn h e t voor st e nen een andere jongen kiest de regel ik veran er is veel t e b esc hrij ve n de l e erling e n der uit de bundel hij wil veranderen wat word e n ge s timuleerd om op details te l ett en moet er anders worden waar lijkt het gevoel klinkt reg en op h e t d a k and ers dan r eg e n in op dat hij van binnen voelt d e bom e n buite n rege nt het en de h ele kl as gaat luist e ren naar d e ge luide n die buiten t e ik verander hor e n zijn als j e luis tert ik wil ve ra ndere n het wordt s til in h et lokaal d an kome n de ik wil rustig wo rd en ve rhal en los over de regen in surin ame of op he t stormt bij mij van binn e n d e anti ll en over dou che n in de lauww a rme van b inn e n is veel vuu r r egen en je helemaal nat laten regenen en m e t ik wil waaie n o ver de zee al je kleren aan door de rege n gaan dansen gro te go lven make n een mei sje beschrijft ho e ze verliefd werd dan wo rd ik rus tig to e n ze ging zwemm e n in colakre ek jij ee n gouden bloem in het bruine water het is ni e t zozee r een herinneri ng die hij be s chrijft maar ee n geda c hte die v oor hem belangrijk is e n di e in hem le eft hij heeft de 1 998 2 moer 53 poezierevue foto nanou kurs jens h e l e l es stil in een hoekj e ge ze t en en gee n veld i s hij het gelukkigs t hij i s trots op zijn lette r o p papi er gez e t in de l aa t ste vijf ge di c ht e n zi et d e koffer al voor zi c h e e n minut e n komt hij sa men m e t de do ce nt to t a nd e re jon gen uit zijn kl as gh a lie d schrijft de ze te k s t i ed e re zin i s een antwo ord van h e m op ee n vraag hij weet preci es wat hij wil toe n in ne d erlan d ze gge n als d e te kst kla a r is is hij tevred en dit toen ik in de bijlm e r woo nde gedic ht komt in zijn koffer hij gaa t een z ee m et mijn m oe der vader e n zu ssen s childe re n me t grot e g ol ven e n vuur ik zat in de k am e r ik h oo rde geschree u w voetba l ik k eek n a ar de wit te d e u r of ik da ar wel durfde h ee n t e ga a n nico wil een koffer maken over voetbal hij ik d acht wa t ge b e urt e r daa r is nummer 14 net als cruijff en schrijft toe n kwa m ik de kame r u it e n zag dat mijn va d er nr 14 was cru ijff e n mijn m oe der s loeg ik b e n oo k nr 1 4 hij scoo rt v ee l ik ook d e oude rs van gh a li e d zijn inmidd e l s g e wij ho ude n va n publiek s ch eid e n e n hij woo nt bij zijn mo e d er wij h o u de n va n g roen g ras gh a lie d be s c hrijft ee n h erinn e rin g di e in h e m wij zien g raag go als woont dit moe t de t e kst worden di e in zijn goals van ons eigen koffe r komt op h et voe tbal veld zijn we het gelukkigs t de rode hoe d nico vindt he t mo e ilijk om ov e r zijn g e vo e het xivo proj ec t la ndkoffe rs i s geri cht op lens te praten ve rt elt zijn m entor later en twee deklassers en ontwikk eld door h et kun st ma akt thuis ve el ell e nde mee op h e t vo etbal web e en ins tellin g voor kunst en ond erwij s 54 moer 1998 2 en de ond erwijsm ediatheekdien s t van de de poezie revu e op e nbare bibliothe ek in am s te rdam h e t proje c t draait sinds het sc hooljaar 1 996 1 99 7 zo n tw ee hond erd lee rlinge n zitte n in d e en zal no g e e n aantal jar en aan schol en grote z aal en lui s te re n en kijk e n naar e en worde n aangeboden zoal s uit de b es chre ven flit s end pro gramm a waa ri n di c ht e rs dansers le svoorbeelden blijkt komt in dit proj e ct het muzikant e n e n rapp e rs de r evu e passe re n kunstzinnige en het s o c iale a s p ec t tegelijker h e t b e langrijk s t e onde rd eel van d e z e we rve tijd a an de orde leerlingen besc hrijven hun l ende show is h et optrede n van de l ee rlingen gevo ele ns e n h eri nn eri nge n en z e zijn int e n z e lf s i ef b ezig m e t de vormge ving van hun koffer d e po ezi e do cent van d e rode ho e d nodi g t en hun ge di c ht bij e en g edi c ht over e en l eerlinge n uit om mee t e d oe n aan de r ev u e an gs t aa njage nd on geluk wordt ee n n a uwk e u e n hun e i gen gedic ht voor t e drage n l ee rlin rige platt egrond ge t ek end me t ee n auto en ge n kunn en zi ch o ok z elf aa nmeld e n i e d ere ee n fie t s al s alle koffer s me t d a a ri n de klas wordt m e t vijf o f zes l ee rlinge n op h et gedi cht en klaar zijn k ome n z e op e en t ento on podium ve rt ege nwo ordi gd in de zaal zit een s t ellin g in de school d e biblioth ee k of arto d eskundi ge ju ry die hun presta ti es b eo or dee lt theek h e t proj ec t wordt a fgeslot e n m e t een het we ds trijd ele me nt h e lpt d e lee rlin ge n o m the ate rpro g ramma in d e rod e hoe d in hun sc hroo m te overwinn en e n de u i tdagin g amst e rdam de p oe zi erev u e van ee n optr e d en op ee n p o dium aan te gaan het publi ek b esta a t uit l ee rlinge n v an hun d e s am e nw e rking me t h et xiv o in dit proj ec t e ige n sc hool en vaa k o o k v an twee of d rie is een van de ac tivit eite n rondom j on ger e n en v r ee mde sc hole n poe zi e di e d e rod e ho e d ond er de no e m e r alle l eerlin ge n h ebb e n v an t evo r e n d e s c hool de r po ezie o r ga ni see rt er word en po ezi elesse n ge volg d e n zijn v oo rb erei d op o ok and ere p oe zielesse n gegeve n aa n j on ge h e t the ate rpr o gra mm a m et de l ee rlingen die re n in h e t v oortge ze t onde rwij s optr e d en i s uit gebre id geoefe nd e n gerep e in de s c ho ol d e r poe zie i s ee n me thodi ek tee rd vo o r v ee l l eerlin ge n i s he t de ee rs te ontwikk eld om aan d e hand van schrijfo p kee r dat z e ee n th ea te r b e zo e ke n e n in de dr ac ht en me t l ee rlin gen ge di c ht en te maken pr aktijk is ge bl e k e n da t ze vaak m e t vee l en d e rode h oed w erkt me t ee n sp ec i aal pl e zi er lui s te ren n a ar de ge di chte n va n leef voo r jonge r e n sam en ges t e lde po ezi e bund el tijdge n o t en in d e lo o p de r j a re n d e r o d e d rie d ocente n geven d e p oe zielesse n j os van ho e d i s in 1 994 b egonn e n m e t po e zi e pro h es t mac hte lt van thi e l e n ilonk a v e rdur gramm a s voor jonge re n heeft de poezie me n d e l essen zijn b e do e ld vo or alle ni veaus revue zich ontwikkeld t o t een sn el e n afwisse van h et voort ge z e t onde rwij s vo o r l eerlin gen l end pro gra mm a w a a ri n jon ge r en e n vol was v a n v s o tot vwo e n va n d e twee de tot en se n e n di c ht ers e n p e rform ers o m b eurt en me t de h oogs t e kla sse n h et gegev en dat een optr e d en 3 d oo r d e vaart in he t programm a buite nsta a nd er ee n gas tdo ce nt m e t de l ee r e n d e afwisse lin g tu sse n gesprok e n woord e n linge n komt w e rke n bi e dt ni euw e m o ge mu zi e k blij ft d e z aal ge b oe id d e jonge r e n lijkh e de n om de le erlin ge n op ee n pl e zi e ri ge zijn in elk aar e n e lk aars t ek s te n geinter es mani e r me t po e zi e t e c onfront e r e n d e c om see rd binati e va n z elf sc hrijv e n op sc hool e n ve rv ol gen s mee do e n aa n of kijk e n na ar he t th ea t er landelijke poeziemaratho n pro gra mma in d e rode hoed s pree kt d e leerlin gen aan er is ee n c on c r ee t do e l waa r de rode ho e d ric ht zi ch n i e t allee n op naar to ege w erkt wordt d e po e zi er evu e sc holen in d e regi o ams t erdam ma ar bie dt duurt on gev ee r zev enti g minute n e n vindt l essen aa n vo o r sc h o l e n in h e t h ele land op pl a ats ond er sc hooltijd d e l ee rlinge n gaan e r zond agmiddag 3 o no ve mb er 1997 vond er in klassenv erband naar to e be g el eid do or ee n ee rste l a ndelijke poe zi e marathon pl a ats d oc enten in d e r o de ho e d w aar sc hole n uit ond er ande r e old e nza a l r os mal e n c astri c um nijm ege n utrecht e n box t el a a n d e eln am e n 1 998 2 m o er 55 poezierevue actrice dette glasbouwer foto nahou kursijens 56 moer 1998 2 do c enten van de rod e hoed kwamen beelden en vergelijkingen om iets te vertellen poezi e l es se n geven en na een feestelijke voor werken met ritme en structuren schaven aan ronde op sc hoo l w erd b epa a ld w elke l ee rlin hun eigen teksten gedachten worden helder gen voor de school naar am s terdam zouden door ze te formuleren of juist duisterder een worden afgevaardigd tekst kan spannend zijn ongrijpbaar of heel b e h alve voor h e t voordra gen v an eigen direct en ontroerend gedichten kond e n de lee rlingen zi c h ook op g even voor ee n de cl a matiew eds trijd waar mo trege n in ge di c hten van di c hter s v a n hun e ig en je wo rdt er langzaamaan klets nat v a n ke uze werden voorge dra g e n dit was e e n als ee n n ulpaard wil ik in h et wate r liggen nie uw programmaonderd e el dat bijzond er all es is vies e n grijs s uc cesvol wa s de deeln e m e rs h a dd e n hun ik de o mgeving de lu ch t pr ese ntati e grondig voorb e reid z elf gedich all es is onb ere ikbaar g roo t t e n ge zo c ht en uit h e t hoofd ge leerd hun ik wo rd er m oe van voordracht wa s vaak e motioneel gelad e n e n mo trege n krac hti g e n d aardo o r bo e i e nd h e t was v e r als ee n nijlpaard wil ik in het wate r liggen ra ssend welk e ge di cht e n ware n uit gekozen e e n lang ge di c ht van ter balkt i em a nd s te lt dhiraj dhun ey 16 j aar d e vra ag v an remco c amp ert gedi c hte n v an judith h e rzberg e n je a n pierre rawi e noten en literatuur wann ee r ik mor ge n d o odga van hans andre us werd a ca p ella ge zong en op ee n ze lf i d e naam scho ol de r po e zi e ve rwij s t zowel g e m a akte mel o die e e n ge di cht van s appho n aa r h e rman gorter 1 8 64 1 9 27 die zijn w e rd e u ri tmisc h uitgeb ee ld ve rz en in 1 8 97 e n in 1 9 o5 bundeld e ond er de titel s chool der poe zi e a ls n aar het gelijk doelstelling n a mi ge ge dic ht van lu ceb ert 1924 1994 2 xiv o kulturel e in s t elling e n e n voortge z e t wat wil d e rode h o ed b er e ike n m e t al d ez e onderwij s voor inlichtinge n o ver he t pro activit eit e n jo n ge r en op ee n ple zi eri g e ma j ec t l a ndkoffe rs kunt u c ontac t opn emen ni er late n ke nnis maken me t po e zi e is d e me t conny van der bijl kun s twe b tel oi o b e lan g rijk s te doels t ellin g zel f g e dichten 6 2 6 20 r o e n mirj am van campen ond e r schrijv e n s am e n gedic hte n l ez en e n b espre wij s me diathe ekdienst va n de openb are bibli o ken i s ee n waard evo lle v ormende activiteit th ee k amsterdam tel 02 0 52 3 0 7 80 h e t zo eke n naar h e t juis t e woord op d e juis t e 3 in oktober 1 99 7 v e rsch e en bij uitge v e rij van plaat s v e rdiept de t aa lvaardigheid het deel ti ennep de blo eml ezing morge n b e n ik een vis nem en aan het th eate rprogr a mma bi edt mog e e en ke uze uit d e duizend en tek sten di e in de lijkhe de n om h et ze lfve rtro uwen van leerlin p eri ode 1994 1 997 in d e school der poezi e gen te ve rgrote n en hun s ociale va a rdighe den zijn ont s taan het zijn ge di c ht en van n ed e r te trainen de leerl ingen moe ten aandach t en landse e n allochton e jong eren van jong e r es pe c t opbrengen v oor elkaar luistere n en asielzoeke rs en vluchte li ngen over dromen zi c h c on ce ntre re n in hun e ige n tekst en kun verlangen s liefde he imw ee en over de dood nen ze zi ch uit en e n de ge dichten bi e den aanknopings punt e n voor ge sprekke n e n dis 1 ve rdurmen s amenstelling mo rge n be n ik een c uss i es in de kl as z e wi sse l e n g e dac ht e n en v is gedichte n va n j o ngere n geschre ve n voo r h e t ge voelen s uit en ze m a ke n mee dat po ezie ni et project sch ool der poez ie am s te rdam de rod e i e t s mo eilijks is in ee n duf bo e kj e maar iets hoed van tiennep 199 7 rib blz isbn 90 dat leeft e n k a n klink en p oezie wordt gepr e 5515 175 0 f19 90 s entee rd a ls taal die kan v erra sse n verwarren v e rvoer e n en verl e ide n ik begrijp er geen bal va n maar ik vind he t mooi l e erlingen ontdekken dat e en re gel op vele ma ni e re n geinte rpret eerd k a n worden zoeken naar 199 2 m o er 57