Ik wil een woord

Publicatie datum: 1986-01-01
Collectie: 17
Volume: 17
Nummer: 1-2
Pagina’s: 171-173

Documenten

kra cht v e rzet e n re l at ies e n e r is ee n apa rt hoo fd st u k met ged ic hte n waarom juis t die vier thema s henriette o mda t d ie belang rij k z ijn in ons ei gen bestaan en ze zijn b ove nd ien een goe d ho uva st om o n ze doe lste lling te be re i ke n vrouwe n o p e en po sit i e v e ma ni er te lat en zien n iet huilend e z ielig e m ensj e s m aar juist d e kra cht va n vrou w en d a t ko mt in al d ie th e m a s terug j ea nette ik von d d a t d e t hema s ook een heel praktisc h nut hadden a ls j e z o m a ar in het wil de w e g zoekt naa r f rag m e n ten over vrou we n die iets do en wa arui t hun k rac ht moet b lij k en da n ku n je eindeloos g a a n p utten d an w or d t boekbesprekin g het echt een ve rzamelba k ter w ijl het nu d oor die t h ema s he e l d ui delij k ge richte stu kke n zijn en er zit ook p er t he m a w e e r e e n lijn in yvo nne s o n z e bed oelin g is d a t h e t in h e t ond erw ijs g eb rui kt wor d t a ls ie ma nd lessen cathrien pauw w il g even over vrou w en in lit e rat uur da n is ik wil een woord het ge ma kkelij k e n missc h ien n o odzake lij k dat die persoon ge ric h t ka n zoeke n de thema s in h et k a d er va n de vr ou we nboe kenwe e k van heb ben in het g e brui k d us een functie e e n 2 tot 9 nove m b er 1 985 pu b lic e erd e ro c nlo leerk racht zou oo k e en va n onze thema s k un inters tud ie in samen werk in g met h et docu nen nemen m et onze lessu gg esties of andere ment atiec entru m van de feeks he t l essenpak a c tiviteit en ket ov e r vro u wenlitera tuur ik wil een woord jea nette b innen ee n the ma z ijn er g rote ver da t toov ren k an h et is een boe k van 304 pa sc h illen d e v e rsc h illen de fragme n te n bijvoor g in a s h et o mvat li ed jes ver h alen s p roo kjes beeld d ie over kracht ga an vertonen heel uit g ed ichten en roman fra gmenten g e g roe peerd eenlopen de vormen van k rac ht d e kracht van ron d een aant a l thema s e n voorzien van les iema n d d i e zic h ve r ze t tege n h aa r hui d i g e s i tu su ggesties voo r de kenners zo i ets als tikke r atie is h ee l an de rs d an de k r a cht v a n een e e n a c h te rg ron d artik e l en ee n bi b liog raf i e zijn z wan g ere vr ou w d ie alleen o p haar k am er inbegrepen om nader te informeren over doel overden k t w at wil i k d oelgroep en inhoud l a ten w e vi e r student e s n e d erlan d s aan h e t woord d ie in samenw er het boe k is ech t voor het hele voortgezette k in g met ee n aa n tal a n dere vr o u we n dit les onder wijs begrijp ik jullie m ak en geen on s e n pakk et hebben s ame n ge ste l d te w ete n derscheid tussen bijvoorbeeld lbo en v wo in yv o nne ko k henriette neuye n yvonne sp ie schoolboe kjes w ordt dat onderscheid wel ge gelen b er g en jea nette ve rloop m a akt en ook hier op de opleiding hoe zien jullie dat henriette yvonne jeanette yvonne jullie h enriette d e meeste van onze teksten zijn h ebben sam e n een boek ge m aakt vertel ee ns technisc h gez ien ni et zo moeilij k e n voor all e wat voor een b o ek dat is l ee rlinge n g esch ikt o nze n ad ru k ligt o p de yvonne s h et z ij n f r agm e n te n uit te k sten t he ma s a ls een them a e en l e erling a a n ro manf ra g menten g e dicht en verhalen s p ree kt is ze oo k eerder in staat een moeilij k s pro o kjes en liedjes e n h et b ij zond ere van die verhaal te lezen in d e meeste gevallen st aan te ksten is d a t ze alle over vrou w en gaan en al d e vaard i g heden niet centraal maar het the le door vr o u we n z ijn gesc h reven vrou wen z ijn ma wa t ko mt e r in de tek st aa n de orde en in de t e ksten s teed s de h o o fdpe rsonen h o e ga je daar zel f me e o m h enriette w e hebben d ie fra gm ente n g eg roe jeanette oo k lbo leerlingen of misschien wel p eer d rond vier t he ma s z elfst a n d i g b estaan juist lbo leerlingen komen in a anra k in g met d e 171 gebeurt enissen uit de teksten die in het boek groep kunnen leerlin g en zich over bepaal de on zi tten vriendinschap bijvoorbeeld of ouders d er w erpen beter uiten a ls he t b ijvoorbeel d misschien is dan de manier waarop het ge g aat over naf luiten o f vormen v a n seksuee l beu rt anders voor lbo leerlingen dan b ij vwo ge weld raa kt da t meisjes en jongens m a a r he t leerl i ngen maar over het algemeen hebben is g oed daar gescheiden o pd rachten b ij te leerl i ngen ouders en vr iendjes en vriendinnen geven en dingen die daarbij wel en niet goed gaan henriette veel teksten zullen w el minder ver en ik denk dat het daarom altijd aans l uit het trouwd zijn voor de jon g ens m aar i k d en k d a t gaat erom dat je je voor kunt ste l len zu l ke als ze eenmaal over een drem peltje heen zijn dingen zeggen moeders of zulke dingen doen zij er net zo goed veel aan k unnen he bben vaders of op zo n manier reageren ouders jon g ens zijn veel meer d an meisjes g e w end een jon g en als hoo fdf iguur te hebbe n m eisj e s aan welke leraren hebben jullie gedacht die hebben altijd al geleerd d at als ze sp annende met ju llie boek zullen gaan werken jeugdboe k en w illen le zen z e jong ens boek en jeanette in pri ncipe allemaal ik denk dat de moeten pa kken en dat doen z e oo k a llemaal opening daa rt oe ook heel groot is voor do jongens hoeven dat nie t d ie beschouwen centen d i e zelf denken niets te weten van meisjesboeken ook als in ferieur iets w aar je vrouwenliteratuur en boeken door vrouwen ligt als jon g en niet mee aan komt d us da ar d o or za l er geen drempel het is n i et zo dat je al een er een d rem p el zijn om b oe k en te l e zen over bepaalde bas i skennis moet hebben voordat je meisjes en h un vrien d innen soms komen er ermee bezig kunt gaan het boek is zo prak niet eens jon gens in voor m aar a ls ze zich tisch dat j e er gewoon mee kunt beg i nnen in daar overheen zetten denk i k d a t het h eel leu k principe kunnen al l e docenten ermee aan de voor ze kan zijn slag bovendien staat er nog achtergrondinfor matie in het boek zodat een docent d i e z i ch ik denk dat ik als leerkracht leerlingen boeken verder w i l verdiepen daar steun voor v i ndt moet aanreiken waar ze enthousiast over kun henrie tt e het boek zal heel vert rouwd werken nen zijn boeken die bij hen aansluiten en dit voor mensen d i e gewend z i jn te werken met klinkt meer naar iets door de strot douwen mater i aal als tikker themati sch werken i n henriette nee ik denk dat jongens net zo plaats van deelvaard i gheidsoefen i ngen u i t een goed als meisjes kunnen leren dat het leuk is school boekje maar een cursorisch werkende je in te leven in een persoon die heel anders is docent kan er ook heel goed een tekst uit kie dan jijzelf je kunt enerzijds een boek lezen zen waarvan ze denkt dat die haar klas aan wat aansluit bij jezelf waar je veel in herkent spreekt en daar cursorisch mee werken je kunt ook een boek lezen omdat het een hele yvonne k ook door de variatie in activ i teiten nieuwe kijk geeft op andere personen als je kan het boek hee l verschillende leerkrachten een boek over een ander land leest dan is het aanspreken mensen d i e do l zijn op drama of toch ook voornamelijk je inleven in iemand die mensen die zweren bij de tekstverkl aring b ij juist heel anders is dan jij wat meisjes met voorbeeld komen beiden aan hun trekken de jongensboeken al jaren gedaan en geleerd heb tekstverklari ngen zijn wel ger i cht op het begr ij ben kunnen jongens ook heel snel leren en pen op het heel nauwkeurig lezen geen pie dat doen ze later met romans ook als ze vol tepeuterige vragen a l s waarop slaat het wassen literatuur gaan lezen dan komt dat ook woordje dat in regel 248 staat voor jeanette jij zegt aansluiten bij de belevings i k kan me zo voorstell en dat meisjes het leuk wereld dat is heel leuk en een vereiste als vinden om deze lessen te krijgen maar hoe is start niet zo van dit is hun belevingswereld dat met jongens is dit pakket ook voor jon en alles moet binnen dat kadertje van die bele gens bedoeld vingswereld blijven het moet een uit yvonne k bij elke suggestie hebben we erbij gangspunt zijn om nieuwe dingen op te pak gezet aan welke klassesamenstelling wij den ken en van daaruit te beginnen dus niet ieder ken meesta l is dat een gemengde groep braaf in zijn eigen hokje laten zitten en zorgen soms adviseren wij om seksegesplitst te wer dat vooral niets buiten de streepjes komt bo ken de teksten achten we al le voor meisjes vendien denk ik dat onze teksten ook bij jon en jongens geschikt maar in een ongemengde gens aansluiten jongens hebben ook vriendin 172 netjes en zusjes jongens zien ook meisjes en henriette je moet het probleem voor die jon zitt en in een klas waar meisjes zitten en mer gens ook niet overdrijven het is geen boek ken ook wel die verschi llen op ik denk dat die voor een heel jaar nederlands en er zitten zo teksten dan verduide l i j kend zij n dat ze in be verschillende verhalen in het ene verhaal paalde teksten lezen waarom me i sjes zo doen spreekt typisch meisjes aan in het andere ver of waarom meisjes somm i ge dingen van jon haal is het toevallig een vrouw die in de eerste gens stom vinden of waarom dingen irritant plaats mens is kunnen zijn bijvoorbeeld dat liedje over naflui jeanette en je merkt zelf wel aan je klas wat ten ik denk dat heel veel j ongens daar iiber ze nog interesseert haupt niet over nadenken henriette er is ook een tekst waarin we ju i st ik wil een woord dat toov ren kan lessen de hele kleine rol die jongens daarin spelen over fictionele teksten van vrouwen een beetje uitvergroot hebben door een be co produktie van roc nlo interstudie en het paalde opdracht daar ligt dan voor de jongens vrouwendocumentatiecentrum de feeks een heel duide l ijk aanknop i ngspunt nijmegen yvonne s wij laten jongens een positief illustraties noor smal s vrouwbee l d z i en waar kracht verzet en te halen bij roc nlo interstudie nijmegen zelfstandighe i d uit spreekt en ik vind het zelf f 17 00 en bij alle vrouwenboekhandel s ook heel boeiend geschreven teksten je kunt f 21 25 je heel goed inleven ik denk dat jongens daar voor f 23 00 te bestellen bij door ook een andere k ijk krijgen op wat een roc nlo interstudie meidenboek kan zijn het zijn sterke teksten van schuylenburgweg 3 over sterke mensen dus boeiend voor 6538 lh nijmegen iedereen tel 080 459955 wij hadden ons specifiek op meiden kunnen vrouwendocumentatiecentrum de feeks richten maar voor mezelf zou ik dan een st anthoniusplaats 1 doelstelling missen dan p reek j e voor e i gen 6511 tr nijmegen parochie tel 080 230276 173