Implementatiedrempels voor zelfstandig leren

Publicatie datum: 2002-01-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 3
Pagina’s: 18-29

Documenten

implementatiedrempels voor zelfstandig ieren frank verbeeck never change a winning team ik liep echter de laatste jaren met de overtuiging dat mijn team van werkvormen op de terugweg was ik opteerde vroeger vaak voor het leergesprek vanuit de overtuiging dat een goede leerkracht een aangenaam gesprek over de leerstof op gang moest brengen voor heldere notitieblaadjes moest zorgen en geen kans onbenut mocht laten om er iets leuks van te maken na verloop van tijd zag ik de bodem van mijn trukendoos en besefte ik vooral dat ik door die werkvorm mijn leerlingen passief maakte dat laatste gaf de doorslag om voor verandering te zorgen de ideale onderwijsmethode is die waarbij zowel leraar als leerling zich prettig voelen natuurlijk moet je ook je doelstellingen bereiken welke methode hierbij gebruikt wordt is maatwerk wie zich bijvoorbeeld prima voelt met spons krijtje stencil en enthousiast lesgeeft in een traditionele doceerstijl bereikt ongetwijfeld een aantal leerdoelen op zelfstandigheid zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid na k dacht er al een tijdje aan om de in ruime betekenis degene die ik gebruik leerlingen tot meer activiteiten te is zelfstandig leren elke vorm van intern brengen en zelf niet meer als corpu gestuurd leren ik vind dat ruime gebruik lente museumgids tussen het publiek handiger omdat de gren en het schilderij te staan in mijn geval zen tussen zelfstandig de ideale tussen leerstof en leerlingen die stap naar werken leren en zelfstu onderwijsmethode een andere methode zet je niet meteen die niet altijd erg duidelijk is die waarbij gelukkig kreeg ik een prima kans met een zijn als je mijn studiewij zowel leraar als universitair project vub ua uia dat de zers per rapportperiode leerling zich pre ttig mogelijkheden onderzocht voor zelfstandig analyseert er zijn er dus voelen ieren vier per jaar acht in het totaal dan merk je trou wens een amalgaam van vaak intern de naam gestuurde werkvormen voor het gemak is dat allemaal zelfstandig leren bij mij zie wat zelfstandig leren is behoeft geen intro verder opmerkingen punt 1 ductie meer ik wil wel wat afwijken van de gangbare terminologie strikt genomen is de werkvorm waarmee ik in de derde graad zelfstandig leren de werkvorm die ervoor 5 aso start is een duidelijk voorbeeld van zorgt dat je leerlingen leerbekwaam worden zelfstandig werk elke rapportperiode schuif va 31 e jaargang nummer 3 jan feb 2002 de graad van ik op naar meer zelf voorbereiding gevarieerd materiaal ik zelfstandigheid is standigheid tot ik aan denk hierbij aan de bespreking van moeilij afhankelijk van de het einde van de derde kere moderne literaire teksten niet alleen implementatie graad een vorm van vraagt de lectuur ervan wat ervaring waar drempels op zelfstandig leren heb door het voor veel leerlingen wat te hoog school bereikt de graad van gegrepen is om er zelfstandig mee te wer zelfstandigheid is af ken ook is de thematiek actueel genoeg hankelijk van de implementatiedrempels op voor een interessant klasgesprek naar aan school je werkomgeving en klassituatie leiding van de analyse bepalen dus waar je precies start en hoever je kunt gaan activiteitenles ik was ervan overtuigd dat dit het allerbeste was de les die erg veel voorbereidingstijd eiste en waarbij je de leerling veel korte acti het overzicht viteiten liet uitvoeren vooral het vreemdeta lenonderwijs pronkt hiermee en terecht een een ruw overzicht van de werkvormen lied beluisteren het meezingen de taal gerangschikt naar zelfstandigheid van de structuren erin herkennen theorie gramma leerlingen kan er als volgt uitzien ik streef tica lezen oefenen integreren twee hier niet naar volledigheid bedenkingen hierbij het is niet evident dat je in een voltijdse opdracht dit huzarenstukje extern gestuurd leren telkens kunt uithalen en dat de klas elke keer bereid is tot een dergelijk intensief uur hoorcollege tje bovendien blijf je als leerkracht uitdruk de extreemste vorm is die waarbij de kelijk aanwezig met de chronometer in de docent de tekst van de cursus voorleest en hand de leerlingen dezelfde tekst voor zich heb ben lets actiever is ongeveer hetzelfde met intern gestuurd leren een invulblaadje achteraf ook heb je het klassieke hoorcollege waarbij leerlingen ijve zelfstandig werken rig noteren dat laatste is een degelijke de leerkracht bepaalt materiaal taken en werkvorm voor sommige onderwerpen ik route er is weinig keuzevrijheid voor de gebruik dit nog steeds weliswaar hoogst leerling toch is die zelfstandig bezig en zelden wanneer ik snel een literaire con moet een gedeelte plannen de leerling text wil schetsen een cultureel paradigma traint zelfvertrouwen en werkdiscipline leergesprek zelfstandig leren lange tijd was dit mijn stokpaardje het is hier bepaalt de leerling ook voor een deel echter niet altijd mogelijk om de hele groep wat en hoe geleerd wordt zelfsturing draait hierbij te betrekken en tegelijk vriendelijk te hier op volle snelheid dankzij metacognitieve blijven en tercake soms lukt dat een aantal vragen dit is het einddoel onderwerpen lenen zich prima voor een van ieren leren de leer dit is het einddoel leergesprek en in die gevallen behoud ik bekwame leerling jam van leren leren deze methode met diverse variaties zoals mer genoeg worden die de leerbekwame invulblaadjes achteraf de discussie als metacognitieve vragen leerling jan feb 2002 nummer 3 31 e jaargang mn vaak overgeslagen vooral leerlingen die ke kritiek een onoverkomelijke drempel baat hebben bij een dergelijke zelfevaluatie vormt kritiek is trouwens erg belangrijk omdat ze nog altijd een maar we mogen niet vergeten dat scholen wankel leerproces opbou wat op bedrijven beginnen te lijken die klan voorzichtigheid wen slaan deze stap ten willen winnen en behouden wilde inno en overleg zijn over er staan immers vaties duwen roddeltreintjes in gang en die noodzakelijk geen punten op dit ge kunnen voor reputatie en leerlingenverlies het lijkt dan ook deelte is de redenering en zorgen voorzichtigheid en overleg zijn eerder twijfel op het examen worden noodzakelijk het lijkt dan ook eerder twijfel achtig om zelf toch geen metacognitieve achtig om zelfstandig leren hals over kop in standig leren hals vragen gesteld dat is huis te halen voor alle schoolvakken over kop in huis te een probleem hoe con halen voor alle troleer je dat ze die vragen zelfstandig leren lukt stellig voor een aantal schoolvakken plichtsbewust beantwoor schoolvakken nederlands is hierbij de kop den een oplossing hier loper hier lijkt het behoorlijk goed te lukken voor is de screening door toch is de overschakeling niet evident mentoren al is dit een stap terug de mentor belangrijk is de analyse van je situatie op neemt een belangrijke taak op zich en moet school hierdoor breng je de drempels in er op school gelegenheid zijn voor een der kaart en bepaal je hoe ver je wil gaan met gelijke persoonlijke begeleiding zelfstandigheid ik schets mijn persoonlijke situatie zelfstudie het andere uiterste de leerling als autodi ik werk al meer dan tien jaar aan het dact eigenaardig genoeg werd dit stadium stedelijk lyceum jan de voslei te antwer vroeger ook bereikt bij het maturiteitsexa pen de schoolbevolking bestaat voor een men na een hele schoolcarriere traditionele groot deel uit kinderen van geschoolde frontale lessen hiermee plaats ik geen arbeiders en bedienden er is een klein per vraagtekens bij het nut van zelfstandig leren centage migranten en anderstalige nieuw wel bij de bewering dat zelfstudie de eindfa komers het niveau van de school is haal se is niet alleen was die maturiteitsproef baar hoog vooral de wetenschappelijke een eenmalig buitenbeentje ook het aantal vakken bepalen het profiel dit heeft een autodidacten dat ik ooit ontmoette kan ik aantal gevolgen op een hand tellen het realistische einddoel is en blijft voor mij zelfstandig leren veel ouders zijn geinteresseerd in de stu diecarriere en de vorderingen van hun kind maar begrijpen de leerstof en de de verschuiving onderwijsontwikkelingen niet volledig de bezorgdheid om kwaliteit en slaagkansen niet iedereen heeft de behoefte om van wil wel eens tot een zeker wantrouwen methode te veranderen voorstanders van met betrekking tot innovaties leiden zelfstandig leren zoals ik kunnen dat jam mer vinden dat een aantal ouders leerlin kwaliteitsgaranties en duidelijke voor gen en collega s vaak weigerachtig staan is lichting over de begeleidende rol van de echter een realiteit en daar moeten we reke leerkracht zijn daarom een noodzaak bij ning mee houden niet omdat hun mogelij sommige ouders ontstaat namelijk nogal la 31 e jaargang nummer 3 jan feb 2002 vlug het idee dat de leerkracht naast alle er zijn diverse drempels er zijn diverse vakantiedagen ook tijdens het school waarover je moet naden drempels waar jaar het zalig nietsdoen huldigt je ken nog voor je begint over je moet maakt het jezelf een stuk comfortabeler door die analyse kun je nadenken nog wanneer je dergelijke kritiek kunt vermij aan veilige studiewijzers voor je begint den door duidelijk mee te delen waaruit beginnen ik start dus met door die analyse kun je aan veilige jouw activiteiten bestaan controleren het zogenaamde zelfstan begeleiden evalueren lesgeven en dig werken in 5 aso en studiewijzers remedieren eindig grosso modo met beginnen zelfstandig leren het jaar er is een hoge studiedruk bij de weten daarop voorlopig zonder schappelijke vakken de studievrijheid al te veel keuzemogelijkheden voor de leerlin die inherent is aan zelfstandig leren kan gen het aantal keuzeopdrachten moet maar tot een verschuiving van de inspannin met de jaren groeien gen leiden implementatiedrempels taal en cultuurbeschouwing zijn voor een aantal leerlingen geen vaste waar infrastructuur den thuis motivatie is een belangrijke studiemateriaal factor in het leerproces personen ouders collega s de traditionele doceerstijl is een vaste leerlingen waarde veel collega s zijn die methode jezelf gewoon en bereiken er ook prima resul de volgende fase taten mee in de situatie die ze gewoon zijn wetenschappelijke olympiades toe latingsproeven het ontbreekt vaak aan interscolaire wedstrijden die zelf infrastructuur en studiemateriaal standigheid en planning stimuleren ze zijn er maar voorlopig in de minderheid in een eerste fase is het voldoende dat je over twee werkruimten beschikt het klaslo kaal en een plaats voor oefeningen monde de drempels linge taalvaardigheid facultatieve lessen of bijwerklessen eventueel ook persoonlijke het is niet evident dat in mijn omgeving gesprekken in latere fasen denken we wat mij betreft elke school een methode voornamelijk aan stille werk en contact zoals zelfstandig leren hals over kop wordt ruimten maar zover zijn we nog hier ligt ingevoerd vooral het feit dat het ook gevol een eerste drempel gen kan hebben voor andere vakken zorgt voor argwaan leerlingen kunnen bij colle ik ben behoorlijk verwend wat dat betreft ga s eisen stellen omtrent de flexibiliteit naast mijn klasruimte is er een vergader zoals ze die tijdens nederlands ervaren ver lokaaltje maar net zo goed schuif ik een keerde planning heeft gevolgen voor de tafel en wat stoelen de gang op afhankelijk prestaties bij andere vakken de voordelen van je reputatie de schoolcultuur en je flexi moeten nog bewezen worden biliteit kan dit alleen al bizar lijken en je het jan feb 2002 nummer 3 31 e jaargang idee geven dat je met iets geks bezig bent aanvankelijk gaf ik garanties met betrekking de reactie van werksters collega s en tot de examenresultaten op basis van de opvoedkundig hulpperso gegevens van de voorbije jaren te felle neel kunnen een drempel afwijkingen van het gemiddelde zouden het fabeltje als factorzijn dit lijkt overdre worden bijgepast na de eerste examen zouden leerlingen ven maar ik ben ervan reeks was het duidelijk dat de slaagkansen amper werken overtuigd dat veel kleine niet in het gedrang kwamen de toetsen verdwijnt erg snel drempeltjes uiteindelijk vertelden genoeg over het niveau van de na enkele weken voor weerzin en demotiva opdrachten wie nog persoonlijke beden zuchten de tie zorgen voor de volle kingen had was altijd welkom op de vaste leerlingen zelf wel digheid bij mij op school ouderavonden ondertussen wordt de bij de collega s viel het allemaal best mee methode ook aangekondigd bij de ouders dat ze meer maar ik had een ruggen van de nieuwe leerlingen in de tweede moeten doen dan steun doordat het aan graad ook al krijgen ze die pas in de derde vroeger vankelijk een universitair graad voorgeschoteld project was ondertussen zijn mijn occasionele werkzaamheden in de de drempel waarvoor roddelende collega s gang een aanvaard beeld kunnen zorgen is eenmalig wat niet wil zeggen dat hij niet lastig zou zijn roddels het studiemateriaal moet meer dan ooit gaan hier alweer over slaagkansen over gebruiksvriendelijk zijn best wordt er een belastende werkzaamheden het andere totaalmethode gekozen die duidelijk reke sjoemelen bij deze methode bijvoorbeeld ning houdt met een lezersgroep van leerlin met sleutels collega s zijn vaak erg gevoe gen is de theorie begrijpelijk zonder al te lig voor een eventuele weerslag op hun ter veel extra uitleg zijn er sleutels voor de rein hier moeten vooral bewijzen te berde moeilijkste oefeningen zijn er tips voor ver gebracht worden met betrekking tot het diepingsactiviteiten in vlaanderen beant niveau en de studiebelasting het fabeltje woorden een aantal totaalmethodes aan als zouden leerlingen amper werken ver deze eisen voor zover ik weet is er voorlo dwijnt erg snel na enkele weken zuchten pig enkel min of meer een leemte voor lite de leerlingen zelf wel bij de collega s dat ze ratuuronderwijs meer moeten doen dan vroeger de ouders en de collega s de leerlingen het volstaat dat ouders een eenvoudige fol de twee vorige drempels werden eerder der of informerende brief krijgen opvallend vermeld omwille van een soort idee van vol in mijn situatie was dat zij zich vooral vragen ledigheid interessanter is het implementa stelden over de slaagkansen van hun kinde tieprobleem op het niveau van de leerlingen ren bezorgdheid over het studieklimaat was zelf aanvankelijk zijn leerlingen overdon niet meteen aan de orde van de dag ook derd door de studiewijzer zelfs in afge voor de opbouw van de studiewijzers was er slankte vorm en door de beloftes van vrij slechts karige belangstelling hoe de leerlin heid mits verantwoordelijkheid spoedig gen begeleid en geevalueerd werden kreeg komt de realiteit dan weer alle aandacht vooral het onder zoek naar studieprofielen en leerstijlen nlif 31 e jaargang nummer 3 jan feb 2002 voorbeeld 1 een studieplanner de letter cijfercombinaties verwijzen naar hoofdstukken in het handboek zl betekent zelfstandig leren studieplanner 5 september oktober 2001 03 09 klassikaal al wat is zelfstandig leren klassikaal huislectuur en planning werken met studiewijzers startsessie beginproblemen dictee 1 10 09 klassikaal documentaire cultureel paradigma 1885 1916 discussie in groepjes van 5 zl discussie zl zl 17 09 klassikaal documentaire auteurs van van nu en straks discussie zl discussie zl deadline opstel 1 de sollicitatiebrief zl 24 09 klassikaal documentaire streuvels discussie zl organisatie toets huislectuur facultatief correctiedag herhaling en remedie ring zl toets taalkunde taalvarianten dialect sociolect 01 10 klassikaal documentaire buysse discussie zl toets kijk en luistervaardigheid de culturele documentaire toets huislectuur 1 08 10 klassikaal luisteren naar literatuur couperus zl facultatief correctiedag herhaling en remediering zl toets literatuurbeleving 1885 1916 15 10 klassikaal a18 manipulerende kritiek klassikaal afronden vijfde periode studiewijzer 6 ontvangen zl jan feb 2002 nummer 3 31 e jaargang mit een ontegensprekelijk gevolg van zelfstan ander dat ligt gevoelig omdat mijn voorlo dig leren is de toename van het aantal toet pige oplossing enkel een beroep kan doen sen je mist als leerkracht de terugkoppe op hun relativeringsvermogen in de inlei ling die je krijgt tijdens ding tot de studiewijzer staan een aantal frontale lessen leer studietips ook over sleutelgebruik dom leerlingen maken tingen staan natuurlijk weg overpennen staat gelijk met niet oplet zich vooral druk nooit te springen voor ten tijdens de traditionele les en klakkeloos om de sjoemel taken en toetsen maar opschrijven wat gezegd wordt of op het praktijken hebben gelukkig geen bord staat het is hier een kwestie van pro uiteraard om die of weinig commentaar bleemverschuiving het stilletjes wegdro van een ander op deze toename voor men tijdens de traditionele les wordt hier de velen althans in mijn bronteksten op automatische piloot lezen groepen misschien zijn en even nadenken wanneer de sleutels wor er collega s met andere ervaringen is de den overgepend meer dan de helft van mijn toets een geruststelling zeker wanneer ze leerlingen vond gelukkig dat ze toch weten dat er op de examens analoge vra beter presteerden wanneer ze een sleutel gen worden gesteld kopieerden en erbij nadachten op hun tempo dan het wezenloos noteren van een anderzijds zijn leerlingen terecht erg kri klassieke les tisch en geven ze vaak rake opmerkingen waarom al die taken en opdrachten uitvoe toch leidt dit op lange termijn regelmatig tot ren wanneer ze voor zichzelf al hebben uit irritatie en kleine groepsconflicten zeker gemaakt dat ze de leerstof beheersen de wanneer niet alleen sleutels voor korte oefe resultaten op de toetsen bewijzen immers ningen maar ook hele taken literatuurbele hun vermoeden in dit geval moet je als leer ving worden gekopieerd je kunt stellen dat kracht open kaart spelen en eventueel tij de geirriteerde leerling dens een klassikaal moment toegeven dat een assertiviteitsoefening dit een probleem is van de eerste fase je krijgt en systematisch planning blijkt voor kunt het voorlopig niet toelaten dat leerlin nee moet zeggen tegen velen het zwaarste gen oefeningen weigeren ook al klopt hun de profiteur die de taak probleem maar redenering in een systeem dat tegelijk eist is dat echter niet te dat is net de agenda s en werkmappen controleert bij veel gevraagd heeft een uitdaging van de eventuele inspectie vervolgens zijn er nog school de nodige omka methode de plantrekkers die zich overschatten en die dering om deze training je moet beschermen tegen hun fout te geven een troost is inschattingsvermogen de weinig populaire dat er bij traditionele lessen met oefeningen maar als eerlijk aanvaarde oplossing in mijn en taken net zo goed geprofiteerd wordt klas is dat leerlingen pas de toets mogen afleggen als de opdrachten in de werkmap planning blijkt voor velen het zwaarste pro uitgevoerd zijn wie niet in orde is krijgt nul bleem maar dat is net de uitdaging van de gelukkig voor hen volgen er genoeg toetsen methode vaak merk je dat leerlingen de om het rapportcijfer te redden studiewijzer niet of slechts oppervlakkig lezen een enkele keer heb je de grappige leerlingen maken zich vooral druk om de situatie waarbij iemand de beperkte vrije sjoemelpraktijken uiteraard om die van een werkkeuze dermate interpreteert dat hij mn 31e jaargang nummer 3 jan feb 2002 midden in een willekeurige opdracht begint jezelf aanvankelijk zocht ik de oorzaak van foute planning in de structuur van de oorspronke de hoogste drempel ligt vaak bij jezelf lijke studiewijzers te lijvig en te gedetail althans dat was mijn ervaring een eerste leerd ik herinner me een dyslectische leer rare smaak heeft te maken met je notie van ling die in de papierberg verdronk de arbeidsbesef lange tijd was lesgeven leerlingen moesten toen op verschillende zwoegen voor de klas en thuis wat extra bladzijden van de bundel informatie zoeken met voorbereidingen en correctiewerk wat voor een bepaalde taak de eigenlijke ik nu meemaakte was een betrekkelijk omschrijving de studietips de metacogni comfortabele dagtaak met meer werkdruk tieve beschouwing de plaats van de buiten de klasuren dat laatste is misschien opdracht binnen het geheel lastig voor je gezinsleven maar dat lukt nog vervelender waren de dode momenten de huidige studiewijzers zijn misschien niet overdag je bent door de mondelinge oefe zo volledig maar veel handiger omschrij ningen heen je ziet de meeste leerlingen ving tips e d staan bijvoorbeeld nu allemaal rustig doorwerken je loopt je rondje in de op een bladzijde er zijn bovendien nog klas soms vertoonde ik de neiging tot andere verbeteringen dan nog lopen enke demonstratief gedrag de leerlingen moes le leerlingen verloren de laatste oplossing is ten toch overtuigd worden dat hun leer een instapperiode in de derde graad halve kracht een harde werker is of niet soms studiewijzers met minder taken en veel de jaren van frontaal hard werken hadden meer uitleg in de laatste periode van het hun sporen achtergelaten zelfs correctie zesde jaar moet planning verworven zijn ik werk in de klas beschouwde ik daarvoor als heb inderdaad leerlingen kunnen observe not done dat is nu veranderd ik heb ren die evolueerden van ongestructureerde mezelf ertoe gebracht om ander werk in werkers tot planners mijn lokaal te doen notities controleren werkjes nakijken schoolpost doornemen de meeste kritiek betreft de werkdruk niet kladjes voor toetsen maken zozeer de toetsen zorgen voor wrijving daarvoor zorgt het zekerheidsgevoel van mijn nuttigheidsgevoel moest een fameuze een degelijk resultaat wel het feit dat acti bocht maken vroeger was ik de stuurman viteiten worden opgedreven de volledige nu de loods ik moest dringend een en leerstof zit in de studiewijzers en de uurtjes ander relativeren om knikkebollen zijn verdwenen wie weinig deze wijziging niet als een mijn nuttigheids werkt moet thuis meer doen of sjoemelen degradatie te beschou wen ik weet het klei gevoel moest een met alle commentaar die daarbij hoort aan die kritiek kun je weinig verhelpen het leid nigheidje maar weer een fameuze bocht de wel tot introspectie en relativering in de deel van een geheel dat maken vroeger huidige studiewijzers zijn er uiteindelijk uiteindelijk voor ongenoe was ik de stuur man nu de loods enkele taken verdwenen dat vraagt wel gen en demotivatie kan een zekere relativeringszin en daarmee zijn zorgen mijn relativering we bij het volgende deel gekomen vaak was wat ik als stuur man vertelde gewoon blabla waren mijn persoonlijke anekdotes wel interessant genoeg viel ik niet te veel in cliches nu jan feb 2002 nummer 3 31 e jaargang vit voorbeeld 2 omschrijving van de taken lage graad van zelfstandigheid taak 3 datum agenda a18 soorten vragen nut en doelen je leert soorten interviews onderscheiden je herkent bepaalde soorten inter viewvragen en stijlen je kunt zelf dergelijke vragen opstellen en een inter view kritisch beoordelen evaluatie toetsdatum de opdracht is vergelijkbaar met die uit de werkmap dit krijg je zeker als examenonderdeel werkwijze a orienteer je op deze les wanneer heb je nog eens een interview gelezen gehoord wat herinner je je van de stijl was je het eens met de methode van de journalist b lees bronnenboek p 38 41 gewoon even lezen is onvoldoende maak een studieschema van 2 en 3 dat is een heel goede voorbereiding voor de toets en voor het examen bewaar dat blad in je werkmap c maak per twee de eerste opdracht in de werkmap p 42 d werk alleen aan de tweede opdracht in de werkmap p 42 45 je hoeft de vragen niet over te schrijven noteer gewoon hun nummer haal de sleutel bij je leerkracht en controleer zelf je antwoorden de sleutel suggereert moge lijkheden jouw antwoord kan dus ook juist zijn vraag desnoods advies aan een ander duo voor je naar je leerkracht stapt je merkt meteen het nut van zelfstandig leren je wordt getraind in zelfvertrouwen wanneer 80 van de antwoorden goed zijn heb je degelijk gewerkt mocht je meer fouten hebben dan vraag je zelf extra uitleg e lees opdrachten drie en vier in de werkmap zoiets staat je te wachten op de toets een goede raad oefen dit thuis al eens voor tv op het examen krijg je dit ook lijkt het je duidelijk vraag desnoods raad uiteraard vooraf 31 e jaargang nummer 3 jan feb 2002 ti nt lezen de leerlingen tenminste de essentie enkel een kleine schets vaak bestaat zo n van de leerstof soms is de relativering bundeltje uit de volgende onderdelen behoorlijk confronterend een algemene inleiding voor het hele schooljaar de afspraken een inleiding uiteindelijk behoud je de lessen die je met tot de methode de indeling van de cur alle plezier traditioneel gaf je wil jezelf als sus de lectuurlijst leerkracht ook wel wat gunnen en de leerlin een studieplanner een overzichtsblad gen zijn vaak dankbaar voor de afwisseling voor de hele rapportperiode hierop zelfs in een periode van het schooljaar wan staan de toetsdata de deadlines de neer de traditionele les echt geen evidente klassikale lessen de facultatieve les keuze is wie als leerkracht net zoals ik een sen vermeld zie voorbeeld 1 kletskous is moet nu wel wat op zijn lippen taken voor de periode de leerstof die bijten ik betrapte me erop dat ik tijdens mijn verwerkt moet worden rondje door de klas een paar leerlingen van hun werk hield voor een babbel eerlijk de omschrijving van de taken is afhankelijk gezegd dat gebeurt nu nog ik troost me van de graad van zelfstandigheid die de met de gedachte dat zoiets de school leven leerlingen bereikt hebben aanvankelijk is de dig houdt op dit moment zijn de leerlingen opdracht erg gedetailleerd op het betutte voor ruim twee derde zelfstandig bezig ik lende af zie voorbeeld 2 uiteindelijk wordt neem een derde voor mijn rekening de les er enkel aangegeven welk onderdeel van de sen die ik dolgraag geef de klassikale leerstof de leerling moet verwerken zie momenten met videomateriaal de facultatie voorbeeld 3 in een latere fase hoop ik ook ve herhalingslessen in het vijfde jaar keuzeopdrachten aan te bieden een alter natief parcours doorheen de leerstof op er is wat meer werkdruk thuis de studiewij die manier bepaalt de leerling zelfstandig zers herschrijf je haast jaarlijks weliswaar een gedeelte van wat geleerd wordt met veel knip en plakwerk op de computer de compensatie is de opvallende verbete 2 ring van de sfeer in de klas geen gezeur tij op school is een kleine groep allochtone dens de moeilijke laatste uurtjes op het leerlingen zij werken hard en hebben dui einde van de week zelden een conflict delijk veel capaciteiten toch reageerden zij omwille van verslapte aandacht hoewel meestal niet allen en niet altijd deze groep vaak moet je toch op je tanden bijten als je totaal anders op de studiewijzers die enkele notoire lanterfanters het absolute begeleidende teksten suggereren een minimum ziet doen de troost is dat ook je methode die ze zich tot nu toe totaal niet collega s problemen met die leerlingen heb eigen hadden gemaakt vaak hebben zij ben eventueel nodig je ze op die momen een survivaltechniek ontwikkeld zij willen ten uit voor een mentor gesprek hun diploma en zijn bereid er hard voor te werken wanneer hun leerstijlen getest wor den het systeem van vermunt bijvoorbeeld opmerkingen zie star centre 1997 antwoorden ze vaak wat ze vermoeden dat de leerkrachten 1 graag lezen voor toetsen zitten daar de het is onmogelijk om in dit artikel uitgebreid stugge blokkers die louter op hun geheugen de studiewijzers te bespreken ik geef hier steunen bij schrijftaken gebruiken ze de jan feb 2002 nummer 3 31 e jaargang kneepjes van korte antwoordzinnen waarin 3 altijd iets juist is die techniek was noodza een andere groep met survivaltechniek zijn kelijk om de basisschool eventueel mid dyslectici voorlopig schieten we daar te denschool te overleven omdat ze vaak kort studiewijzers zijn voor hen geen hulp vanuit moeilijke startblokken moeten ver instrumenten maar vormen een extra trekken volgens de leerstijlprofielen van belasting zij moeten het stellen met wat vermunt zijn zij vaak sterk reproductiege extra aandacht eventueel neem je samen richt ook al suggereert hun persoonlijke met hen de studiewijzers door hoewel ook test iets anders waardoor de test zijn dat is overdonderend waarde behoudt de discrepantie spreekt boekdelen in de eerste fase worden deze 4 leerlingen wel intensiever begeleid boven zelfregulerend leren wordt voor een groot dien heb ik een positieve evolutie kunnen deel bereikt aan het einde van het zesde observeren hoewel ze in de laatste fase het jaar merkte ik deze attitude bij een aantal stadium van zelfregulerend studeren nog leerlingen plannen orienteren kritisch niet bereikt hadden selecteren bijsturen toch zit ik met het voorbeeld 3 omschrijving van de taken hogere graad van zelfstandigheid taak 3 datum agenda a6 lectuur moeilijkere tekst het abstractieproces nut en doelen niet alle teksten die je ooit te lezen krijgt zijn glashelder om eerlijk te zijn de meeste zullen wat stijl en coherentiefouten bevatten die de leesbaarheid a antasten ook deze tekst is niet meteen een voorbeeld van boeiende en duide lijke lectuur tijd om je hie ri n te oefenen bovendien krijg je informatie over de relatie tussen onze psyche en de realiteit en dat we die laatste vooral niet kennen evaluatie controle van je notities werkwijze a de eerste twee opdrachten in de werkmap a6 p 8 9 voer je meteen uit je weet hoe b daarna lees je de tekst in je bronnenboek a6 p 20 23 intensief per twee sleutel je aan de derde vierde en vijfde opdracht in de werkmap er is geen sleutel vi 31e jaargang nummer 3 jan feb 2002 gevoel dat we voorlopig de lat te hoog leg de volgende fase gen schriftelijk reflectievragen zelfs orien tatievragen beantwoor blijft het hierbij volgens de wet van de den was niet meteen sloomheid wel wat ik doe wordt op school zelfregulerend populair ik vermoed dat getolereerd de meeste drempels zijn geno leren wordt voor we activiteiten eisen die men op een na wie een groot deel wij zelf nooit ernstig zou volgt het wordt pas bereikt aan het den uitvoeren zelfregule interessant wanneer ver een leerkracht einde van het zes rend werken gebeurt con kan geen schillende collega s spon schoolcultuur de jaar merkte ik stant bij wie het onder de taan voor deze werkvorm veranderen deze attitude bij knie heeft zoals ook het kiezen en na overleg de een aantal leertin schrijfproces niet langer leerlingen de mogelijkheid gen plannen een brave opeenvolging is bieden om zowel de werktijd persoonlijker orienteren van noodzakelijke stap te verdelen vakoverschrijdend te werken en kritisch selec pen maar eerder een net intenser begeleid te worden teren bijsturen werk van herhaalde stap pen zo vermoed ik dat zoiets kan enkel wanneer de directie en de ook zelfreflectie werkt pedagogische begeleiding regelmatig de ondertussen heb ik de schriftelijke vragen vraag stellen een leerkracht kan geen vervangen door een occasioneel gesprek schoolcultuur veranderen gelukkig merk ik over de werkwijze belangstelling bij sommige collega s ik begin al een heel klein beetje aan uitbreiding en vakoverschrijding te denken frank verbeeck louis mastplein 24 2660 antwerpen hoboken verbeeck frankqpandora be bibliografie star centre inventaris leerstijlen voortgezet onderwijs tilburg katholieke universiteit brabant divisie onderwijs en opleidingspsychologie 1997 jan feb 2002 nummer 3 31 e jaargang