In de lijn van de leerling

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 6
Pagina’s: 386-387

Documenten

ten slott e kunnen gebruiken binnen taakge ri cht onder wijs is dit een van de belangrijkste uitgangs punten in de tweede plaats klinkt taakge ri cht onder kris van den branden wijs als concept ook aardig en schijnbaar stabiel maar werkt het eigenlijk wel in de fan peter houtman praktijk is h e t niet zo dat als je de praktijk van de klas ingaat het in het zicht van de folkert kuiken faculteit der lette ren en algemene onderwijs kunde al ten onder gaat elsbeth van der laan de belangrijkste vraag bij het samenste llen geert van de ven van dit themanummer was daarom of je leerlingen taken kunt geven die door het in de li jn van de leerlin g uitvoeren van die taken leiden tot taalleren en kun je dat zo doen dat de leerlingen niet eerst alles uit en te na uitgelegd krijgen voor ze op weg kunnen maar weer wel zo dat als in stockholm wordt al een aantal jaar een er koersverlies of kapseizing dreigt ze dat prachtig oorlogsschip uit de zeventiende eeuw gereedschap weten te vinden danwel in hun tentoongesteld het schip is praktisch intact handen gedrukt krijgen door medeleerlingen en heeft in zijn bestaan slecht s een keer of docent en zeker zo dat ze zich niet gevaren 22 minuten daarna zonk de wasa plotsklaps op een wasaschip bevinden zonder ooit de haven verlaten te hebben he t heeft een paar eeuwen de doorgang voor diverse auteurs hebben in dit themanummer schepen e rn stig belemmerd maar tenslotte laten zien dat dat kan ze hebben de stabili heeft men het gebruikmakend van de voort teitsproef geda an door zich vragen te stell en schrijde nde techniek geborgen het is een als treu ri g verhaal zoal s vroeger gebruikelijk doe je met taakge richt onderwij s wel recht werd tijdens het bouwen de stabiliteitsproef aan verschi ll ende leerstijlen voor sommige geda a n vijftig man renden een paar keer van leerlingen lijkt h et nu eenmaal beter te wer de ene kant van het schip naar de andere als ken als ze voor het uitvoeren van de taak het s chip goed was bleef het stabiel liggen uitleg en steun krijgen juist het expliciteren de wasa dreigde na dri e ke er rennen al om te van kennis vooraf geeft deze leer li ngen zelf slaan maar naar goed koopman s gebruik besloot ve rtrouwen of doet recht aan hun kennisge men de proef dan maar niet valide te verkla richte leers tijl en kan ze tot betere prestaties ren en de wasa werd afgebouwd en to c h brengen zeewaardig verklaard vrolijk w erd het schip hoe v e rhoudt taa kgericht ond e rwij s z i ch tot bij zijn eerste afvaart toegejuicht nauwelijk s directe inst ru cti e die toch haar waarde b ewe op weg sloeg het om omdat e e n paar kanon zen heeft kun je taakge ri cht onderwijs com nen in het ru im heen en weer rolden in het bineren met he t vooraf expli citeren van doe zicht van de haven verdronk de bemanning in len bijvoorbeeld enkele ogenb li kken een onbruikbaar schip taakge ri cht onderwijs is wezenlijk anders dan dus maar d rie eeuwen later wel van grote het traditionele onderwijs zo n omslag heeft educati e ve waarde tijd nodig maar i s die tijd er wel na iedere vernieuwing volgt tegenwoordig toch binnen op twee manieren lijkt het samenstell en van een paar jaar weer een andere dit themanummer op het bouwen van een de rol van de docent is cruciaal hij of zij zeewaardig schip in de eerste plaats gaat het moet veel weten over het taall eerproces de natuurlijk om de zeewaardigheid van de docent is organisator heeft de plattegronden leerlingen zodat zij ook buiten de veilige in het hoofd van de wateren weet waar de haven van het onderwijs of de taa llessen taal klippen en sirenen zich bevinden en weet te 386 moer 1997 6 allen tijde waar de ehbo kist zich bevindt aankondigin g kan een docent wel aan al deze vereisten voldoen in de verschillende artikelen worden ant praktijkgericht woorden op deze vragen gezocht die zoek tocht is voorlopig nog niet over en dat i s taalcongres juist het goede en inspirerende aan taakge ri cht onderwijs leerlingen blijven zoeken taal in gebruik want ze zien zich steeds voor nieuwe taken ge s teld die ze moeten oplossen daardoo r leren ze ook de deskundigen blijven ook zoeken hoe zaterdag 31 janua ri 1998 vindt het vijfde streng in de leer moet je zijn wat betreft de taalcongres plaats deelnemers maken volop taakgeri chte aanpak hoe kunnen visies en kennis met de laatste ontwikkelingen op benade ri ngen gecombineerd worden zodat talengebied en met de nieuwste educatieve de didactiek verbeterd wordt producten en diensten voor docenten ten s lotte blijft de zoektocht het congre s zal een manife statie achtig ook elke dag bestaan steeds opnieuw zull en karakter hebb en na de opening van het docenten moeten ontdekken hoe zij die indi programma door s taatssecretaris netel e nbos viduele leerlingen bij het uitvoeren van die vindt het nationaal taaldebat plaats in dit b epaalde taak het beste kunnen ondersteu debat discussieren docenten beleidsmakers nen de do cent blijft zich iedere keer weer educatieve uitgevers en afgevaardigden uit afvragen wat voor een leerling de beste het bedrijfsleven over een aantal ste ll ingen aanpak is de stellingen hebben bet re kking op de doel in taakge richt onderwijs staat niet langer de taal als voe rtaal de positie van d e talendocent l e erlijn centraal me t daa ri n de vooraf uitge leren op afstand e n de functie van ict in het dachte plann en maar het onderwijs komt in toekomstig taalonderwijs de lijn van de leerling en dat lijkt ons een na het debat zull en de eerste europa plus goed uitgangspunt vignetten worden uitgereikt aan scholen die over die rol van de docent zijn wij optimis intensief gebruik maken van de doeltaal in het tisch gestemd met van avermaet 1996 en mvt en die zich inzetten voor de intern atio diverse auteurs in dit themanummer denken nalise ri ng van het onderwij s wij dat wat de leerkracht moet kunnen eigen na afloop van het debat en de uitreiking lijk betrekkelijk eenvoudig i s hij of zij moet kunnen de deelnemers kiezen uit een zestigtal de v e rknochth eid aan de leerstof kunnen presentaties er is een doorlopende informa laten gaan en de leerlingen centraal stell en of tiemarkt waari n veel uitgevers en organisaties ze aan het woord en aan het werk laten hun producten en diensten voor de onder wijsmarkt presenteren literatuur het taalcongres wordt afgesloten met ad vissers brainsessions waarbij de deelnemrs van avermaet p een innige omhelzing tus deindringende rol van de hers enen bij het sen de les en de wereld daarbuiten de rol van opnemen van taal ervaren de leerkracht in taakgericht onderwijs in von werkgroep nt2 taakgericht onde rwijs e en deelname aan het congres kost f125 inclusief onmogelijke taak antwerpen deu rn e plan lunch en koffie thee bij aankomst voor tyn 1 996 aanmelding of meer informatie kunt u de congreskrant aanvragen bij bureau taalcon gres postbus 75410 1070 ak amsterdam tel 020 4708769 fax 020 675 26 86 1997 6 moer 387