In memoriam: Emile Nielen (1-11-1931 14-1-1990)

Publicatie datum: 1990-01-01
Collectie: 21
Volume: 21
Nummer: 1
Pagina’s: 1

Documenten

in memoria m toen een afs p raak gemaakt op zij n conrectors k amer in z eist om te zien of we elk aar lagen na het gesprek gave n we elk aar ee n week bedenk tijd cons t ateerden na die wee k dat we d ie pe emile nielen rio d e eigenlijk niet nodig geh a d h a dden en zijn o nze sa menwerking begonnen he t oud e na i ii 1 931 1 4 i 1 99 0 scholingsteam was na een conflict met het de p arteme nt bijn a in zijn ge heel opges t apt en he t was o nze t aak een n ie uw team bijeen te bren gen in t e werken en t e b egeleiden nieuwe cur su ssen op 1 4 januari is emile nielen overleden s i nds o p te ze t ten d e conta c ten met het o ude team te 8 december wist hij dat hij on geneeslijk ziek h erstellen en h et veld te bewerk en d ie j aren was en waren hij en de zijnen zoals hij schreef behoren tot de mooiste va n mijn leven zelden in een brief aan familie en goede bekenden be heb ik zo n i nspirer e nde chef geh ad nooit h e b ik gonnen aan d e o nverwach te taak t e bed enken zo n wa rm e vriendscha psband met een collega hoe het nu verder allemaal moet geha d o nze gesprekken ver liep en bijna onver emi l e is twee keer p ennin gmeester van de anderlijk in een ch aoti sc he sfeer waarbij we van von geweest beide keren in een periode dat er alles e n nog wat overh oop haalden en ze eindig gro t e b ehoefte was aan zijn financiele des kun den bijna even onveranderlijk in een paar korte digheid ee n van de vele vaardigh eden waar hij notities va n emile waarmee we verder kond en mee gezegend was d a arnaast h eeft emile mee in ons werk me t de nasch olers met het de p arte gewerkt aan verscheidene vox conferenties ment en met alle an d ere n m et wie we te m a ken al s organisato r en als lei der van wer kgroepen h add e n of wi ld en hebben hij is zijn ond erwij sl oopb aan begonnen in het e mil e had veel gave n waarom ik hem benij dd e lage r on derwij s daarna werkt e h ij vijftien jaar hij beheerste alle as p ecten van het vak h ij was als leraar nederlan d s in het voortgezet onder een onder wijsku ndige b ij d e gratie gods hij was wijs de meeste tij d op curagao en aan de s g de erudiet en kuns t zinnig h ij kon razend snel lezen b rein i n ze i st waar hij ten s lotte b r u g k lascon en was i n staat de ingew ikkeldste o nderwerp en rector werd daarnaast was h ij docent taalkunde h eld er uiteen te zett en wat ons verenigd e was en didactiek aan d e nto opleidi ngen in 1975 een gezamenl ij ke verbazing ove r het onderwijs werd hij hoofdco rdin ator van d e nascholing een systee m waarin zoveel goe d e b edoelin gen voo r ler aren nederl and s in 198o toen de na en p re tenties zo zelden waar w o r den gemaa kt en scholin g een taak werd van d e pri maire o plei waarin desondanks wer kel ijk leren en wer ke di ngen werd hij adjunct directeur van d e s 0 l in lijke ontm oetingen mogelijk zijn je blijft la u trec ht en onderzoekme d ewerker aan he t pn t ched was een van zijn bekende standaardreacties van d e utrechtse universiteit twee jaar gele bij de vele gelegenheden dat we ons dat weer den verliet hij ned erlan d o m aan d e gajah mada bewus t wer d en hij l ach te niet toe n op ee n ge u niversi tei t in jogjakar ta i ndonesie de studie geven ogenb lik het d epartement voorstelde mij nederlands o p p oten te zette n hij had j uist te ontslaan u zult dan ook een nieuwe hoofd besloten daar nog een jaar b ij te tekenen toen coordinator moeten zoeken deelde hij de b e d e doo d zich ein d vorig jaar aankondigde een t rokk en ambtenaar mee same n ui t samen th uis lo t waarover hij in zijn afsch ei d sbrief schreef de dood van emil e is een slag voor zijn doodgaan h eb ik altij d gezegd is er ger voor de vrou w albertine voor z ij n begaafd e kin d eren a nderen dan voor de b e tro kken e persoonlij k m irjam floris en isabel en voo r zijn vele vrie n be n ik er ook niet b ang voor maar er waren na den voor hen heeft h ij als afscheid gesch reven tuur lijk wel heel veel en veel leukere pl annen wees nie t boos of verontwaardigd want on s ik h eb emile le ren kenne n in 1975 we ha dden leven was goed en d e zi ekte kort wees niet b a ng allebei gesolliciteerd naar de fu nctie van h oofd voor verdriet en tranen want verdriet brengt co rdinator nasch ol i ng en emil e en i k b e hoor wijsheid en tranen zijn de s mel t drupp e l s van de d e n b ij d e la atste selec t ie hij kreeg de b aan en eenzaamheid te recht er was nog een vacature voor co rdina to r en die wilde ik graag vervullen we hebb en w il l e m m o oij ma n i99o i moer i