Inhakend: aanloop in lagere klassen

Publicatie datum: 1972-01-01
Collectie: 02
Volume: 02
Nummer: 4
Pagina’s: 4

Documenten

dag haikoe uitg coli brant of va n leerlinge n va n d e vorig e jaren w e prate n no g wat ove r haikoe s e n japans e zi n voo r eenvou d e n spreke n ee n zee r rui m them a af bv licht o f water naderhan d vu l i k ee n stenci l me t d e best e haikoe s e n daar over word t da n i n d e kla s no g ee n zee r geanimeerd e besprekin g gehouden enkele resultaten morgenbrem bloei t op t lich t zic h wentelen d ik laa t mij n letter s lope n zwemt i n wate r va n d e bee k en ontro l d e zon met visse n spelend als diepzeevisse n een brugs e monni k naar he t hell e oppervla k had ee n verlicht e gees t e n waar he t ech t war m is s nacht s las t va n muggen wie zeg t daa r da t i k hie r allee n d e allerbest e heb afgedrukt h j heef t namelij k gelijk maa r e r wa s ech t keuz e t e ove r e n all e leerlingen hebbe n e r me t plezie r aan gewerkt vermeld i k to t slo t no g eve n da t ee n va n mij n v rienden me t zij n leerlinge n concre te poezi e maak t e n me t ee n 1 wb ee n dichtbund e l heef t uitgegeven poezi e i s k n derspel zegt luceber t i n ee n overigen s tragis c h ged icht roger roge r st ritacollege kontic h 7 i n h a k e n d a a n l o o p l a g e r e k l a s s e n in d e lager e e n m i d d e l b a r e school kunne n d e r g el ijke o e f e n i n g e n i n g e c o n c e n t r e e rd schrijven me t gema k e n s u c c e s ingelast worde n hler enkel e e r v a r i n g e n met l e e r lingen va n i t w a a l f jharj i tweeregelige verzen hier i s d e opdrach t ogenschijnlij k zee r e e n v o u d g a l s he t war e ee n i n v u l o e f e n i n g op he t bor d komt gee n zonder geen zonder daarna ee n e n ande r ove r rijmend e woorde n ko e en r o e o e h o e t o e rijmen ton e n tol niet vervolgen s d e opdrach t formuleren d e woorden 2 en k moete n r i j m e n i en 3 niet wat ontstaa t e r dan ee n bont e reek s verzen va n de g e k s t e tot d e f j n zi n n g s t e combinaties uitsteken d materiaa l voo r ee n aan s luitend g r o e p s g e s p r e k w a a r i n cen traal staat ho e beoordele n w e dez e verze n nu naar hu n i n h o u d e l i j k e w a a r h e i d naar hu n s p i t s v o n d i g h e i d sn cc u c t 2a t fc