Inspraakrondje Eindexamens Nederlands Zwolle, 1 december 1990

Publicatie datum: 1991-01-01
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 2
Pagina’s: 71-73

Documenten

doo r de v w s ontw ikkelde verbe te rde sp elling versla g zie afbee ld ing hiernaast doodge m a kkelijk was het m ij ging h et in iede r geva l in tegen stelling tot een aantal deelnemers in de za al veel te langzaam hoeveel fouten nul geen enke willemien ras l e het schreef zoals elke ande re tek st in s p elling v w s zo h eerlij k weg inspraakrondje b en ik nu een m isda di ger zijn wij die ten b e hoeve van d e vel en voor wi e d e s p ell ing ech t te eindexamens nederlands moeilijk is de spelling willen en kunnen ver b eteren mis d adigers e e n zeer bekende n e zwolle i december 199 0 d er l ander vind t dat in ieder geval wel toen hem bij een t v interview gevraagd werd wat h ij von d van mensen die iets aan de sp elling willen veranderen zei dat misdadigers te vin d ie zaterda g och te nd voelde i k o p het sta t ion d e den ik denk dat als ik hier zou sc h rijven dat zo beke nde weeken dpaniek d oor me h een ik hem j ui st een c rimineel vind omd at hij o p slaa n 0 god strak s is h et weer m aa ndag en ik elitaire wijze de ontwikkeling van zeer moet nog zo veel op stand i g voeld e i k me oo k velen blokkeert hij mij wellicht wegens smaad omdat er van docenten verwacht werd dat ze voor h et gerec ht zou b rengen m aar h ij in een hel e zaterdag ter besch i k king zou den stel zijn verwatenh ei d mag ons op t v straffeloos len om te p raten over d e nieuwe examenpro misdadigers noemen gramma s nederlands en dat terwijl ik de aan er is een gezeg de waarom zou je h et gemak mel dingskaart voor d e vel draadpleg ing in kelijk doen als het oo k moeil ij k kan was er een zwolle zo sp o nta a n op d e bus h ad ge daan na onk ieser meedogenlozer afsluiting van het jaar het lezen van d e nieuwe voorstellen voor de van het al fa b etisme mogelij k geweest dan dit exa mens havo en vwo dac h t i k name lijk daar nationaal dictee wil ik bij zij n waarom a llereerst ging i k naar zwolle uit een soort angst d at ik strak s als het eind resulta a t van de veranderi ngen mij nie t aa n zou s taan geen rec ht zou hebb en om te mopp eren ik ha d dan immers m ij n i ns pr aak ge l egenheid voorb ij l aten gaan d aarnaas t en werkelij k dat st aat bij alles voor op vanuit die panisc h e an gst da t mij n b aan a ls docent e ned erlands n og zwaarder zou wor den terwijl ik nu al nau we lijk s het h oofd bo ven het correctiewerk houd e n er ware n nogal wat voorstellen d ie me in die zin ac hterdoc htig maakten een nieuw sc hoo l onderzoek sc hr ijf vaardigheid erbij beoordeling van een leesdos sier same nvatti nge n ook voor de x nvo e r was oo k iets principieels er zit i n de voor stellen en volgens mij is dat nieuw een trend om inhoudelijk zaken voor t e schrijven zo zul len er landelij k thema s aan ge b ode n wo r den voor h et nieuwe gedocumenteerde o p s te l er zal aanbod van lesondersteunend materiaal ko men bij vijf centraa l gekozen boeken voor de l ijst op grote schaal on t worpen toetsen cv e n i99i 2 moer 71 1990 p iq want hoewel men vrij lij kt te zijn d ocenten konden komen maximaal een per om hier al d an niet aan mee te doen wordt er school natuurlijk druk uitgeoefend om dat wel te b ij de entree koffie lag een stencil van veront doen zowel door de verleidelij kheid van het waardigde neerl and ici over zaken waaraan ik ondersteunend aanbod als door het feit dat nog geen ge dachte had gewijd over de samen men al s sectie b innen een school nu eenmaal op stel l ing van de commissie over de vertegen een lijn moet komen een derde poging tot woordiging van bepaalde organen binnen de in houdel ij ke invulling van het examenpro commissie over gevol gde p rocedures en ik gramma is ten s lotte het taalkund e experiment wist meteen ik ben een vreemde in dit land ik dat d e commissie op eigen initiatief gaat starten h ad me tot dan toe niet beziggehouden met de voor het v w o onderwijsp olitieke kant van de zaak ik was mijn ervaringen met p rojectonderwijs en alleen inhoudelijk geinteresseerd in de voor met name met roldoorbrek end onderwijs heb stell en en veranderingen niet in hoe maar in dat ben mij bewust gemaak t van een van mijn be ze tot stand gekomen zijn langrijk ste ideal en teaching for a be tter world later heb ik dat gevoel ik ben een vreemde om het met de titel van een austral isch boek te hier nog een paar keer gehad niet omdat ik zeggen fien gerber 1986 ik probeer door echt maar een b e k ende zag maar omdat er een mijn keuze van lesmaterialen literatuur zake sfeertje hing van ons kent ons i k had bij voor lijke tek s ten werkvorme n mijn leerl ingen beeld nauwelij k s een van de afkortingen waar voor te bereiden op een tolerante multicultu mee gesmeten werd paraat von vllt sco rele rech tvaardige samenleving wereldwijd velon gooi het maar in mijn pet wat zet i k toe maar en a l s d an de commissie van de mezelf weer te k ijk zeg gni ffelend heb ik me nieuwe examen p rogramma s sch rijft taal en voor zitten stellen hoe verbijsterd de voorzitter taalgebruik zijn zulke belangrijke en interes van de commissie zou zijn de heer b raet de sante versc h ijnselen d at ze enige systematische b raet werd er ge fluisterd als hij zou weten dat aandacht in de bovenbouw verdienen cvety alles wat hij er zo vanzelfsprekend uitgooide 1990 p zo dan den k ik daar kan ik dan nog voor een groot deel van de aanwezigen hele heel wa t interessante re verschijnselen en pro maal niet zo vanze l fsprekend was er is een tijd blematieken naast of tegenover zett en ik leer geweest dat ik me onder dit soort omstandig m ijn l eerlingen heu s samenvatten maar ik wil heden onzeker ging voelen nu vind ik het wel zelf de inhoud van de oefente k sten bepalen i k verte d erend als mensen hun eigen belangstel vind literatuuronderwijs heel belangrijk maar lingssfeer tot norm verheffen ik heb er geen behoefte aan dat van bovenaf wordt bep aal d welk e gedichten of romans ik na een plenair vragenrondje gaan we in sub moet behande l en zelfs als dat vol gens het groepen uiteen vertegenwoordigt u het verre cito de toetsbaarh eid van ons vak zou b evor zuiden informeert een heer op de trap dat deren ik met mijn zuidnederlands accent slechts nou dat ging ik zeggen in zwolle zo onge brabantse ben stelt hem teleur blijkbaar ben veer en ik ging ook horen i k was benieuwd ik niet de enige die heeft bedacht dat valken wat nu eige nl ijk herschrijfo p drachten waren burgse leerkrachten toch wel erg gemoti ik hoopte dat ik nog nieuwe ideeen op zou kun veerd moesten zijn om zich op zaterdagmor nen d oen rond verwerking van de boekenlijst gen to uur in zwolle te laten raadplegen dat leesdossier en ik wi lde eens horen of colle deel van het veld schittert dan ook door afwe ga s er hetzelfde over dachten als ik zigheid in zwo ll e bespreking van de commissievoorstellen in groepen tien voor mij volslagen onbekenden in de aula van het carolus clusiuscollege waar in een koud klaslokaal de openingszetten het in de loop van de dag steeds kouder werd wie neemt initiatief wie laat zijn sic bereid waren zo n zestig mensen bijeen sneu voor heid zien om gespreksleider te zijn zonder zich de commissie die in de uitnodiging zo opti expliciet aan te bieden prachtig mistisch had gesteld dat er slechts honderd we selecteren de onderdelen die we willen be 7 2 moer 1991 2 sprek en al snel voel ik affiniteit met sommi wij hebb en vee l alternatieven aangedragen h ij gen afstand jegens anderen geeft aan op welke pu nten de commiss ie wel verbijstering over de enorme verschillen in de suggesties van zwolle over zal nemen en o p opvattingen in prioriteiten in lespraktijk stel wel k e niet en dan ontdek i k tot mijn schrik letje autonomen als onze groep represen tatief dat al hetgeen wij in zwolle bij elkaar gepraat is dan kan de commissie d oen wat ze wil de heb ben slecht s zal functioneren zoa l s de laatste insp rekers spreken elkaar zo danig tegen dat uitslagen die binnen k omen van landelijk e ver de opinies elkaar op h effen sommige docenten kiezingen we kunnen als laatst geraad pleeg zijn gekomen om te zeggen dat he t voorgestelde den de reeds vaststaande trends s l echts aan spreekvaardighei d sprogramma absoluut on scherpen of enigszins afzwakken z uc ht leve haalbaar is en dat ze zich daartoe niet gesc hoold de democratie voelen anderen beweren dat iets vergel ij kbaars als uitsmijter krijgen we te horen dat tegen de al jaren deel uitmaakt van hun schoolonder landelijke o p inie in toch gestart zal worden met zoek sommigen juichende ontwi kkeling in de het taalkunde experiment b ijzonder zuur voor richting van meer moge lijkheden tot schrijven zwoll e wij waren het fel st tegen m aar ja je op basis van gegeven informatie ten zeerste toe gaat niet voor niks in zo n commissie zitten we anderen zouden het liefst opsteltitels zonder moeten die l ui die zich natuurlij k uit de naad enige toelic hting willen hebben gewerkt hebben ook hun lolletje gunnen en i k hoor allerlei l euke originel e en spannende we kunnen taal kunde gewoon over vijf jaar ideeen voor lezen voor de lijst ik ga mijn sec nog afstemmen tiegenoten vragen of we die vo l gend jaar niet in kunnen voeren in de vierde samen met mijn maatje rijd ik per trein terug en stiekem zit ik intussen alle aanwezigen te naar nijmegen we vertellen elkaar hij jonge bekijken met in mijn achterhoofd de vraag met docent ik routinier waarom we kicken op wie van deze mensen in de so l licitatiecommis onderwijs op het vak nederlands op jongelui sie zou ik kans maken s zondags corrigeer ik zonder walging trend s literatuur na de tweede groepsronde de plenaire verslag geving weer de meest uiteenlopende opvattin cvert voortgangsverslag nr 3 voorlopige voor gen een van mijn groepsleden k omt zomaar stell en eindexamenprogramma s neder landse speciaal naast me zitten ik ben gevleid de taal en letter kunde voor vwo en xavo z pl woordvoerster van onze groep ac hter de mi 1990 crofoon laat de inbreng van mijn nieuwe maatje fien john rob gerber eds teachinggeography op een bepaald punt weg ik voel met hem mee for a tetter world z pl australia geography want oo k mijn toch zo prachtige principiele teachers association with t h e jacaranda press opmer k ingen halen de censuur van onze 1 986 groepssecretaris niet allicht je k unt alleen de tendens weergeven van wat er binnen een groep gezegd wordt maar er gaan dan toch we l erg veel nuances verloren onbevredigend is dat vooral als het je eigen nuances zijn volgende keer ga ik mezelf maar op geven a l s secretaris denk i k hihi afronding braet praat hij praat in de ik vorm vreemd voor een commissievoorzitter ik suggereer bij mijn maatje dat de rest van de commissie daarom vast niet veel in te brengen zal hebben blijkt toch mee te vallen zwolle krijgt een hoog cijfer van braet want 1991 2 moer 73