Interactief

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 3
Pagina’s: 22

Documenten

nteractief i nteractief i nteractiefinteractiefinteractiefi nteractief i nteractief het scaec bert of schaakbord een literair spelletje uit de keuke n van de zestiende eeuwse reder ij kerij op een groot vel papier tekend e je een schaak bord met 64 vakjes de kunst nu was om in elk vakje een woord of zinsdeel te noteren waarbij als je horizontaal vertikaal of diagonaal acht vakjes op een rij las er in aile gevallen een min of meer zinnige dich tregel uit zou komen literai r pu nni i nteractief ken me t erg veel draadjes een muz ikaal spel uit de achttiende eeuw op een blad muziek papier stond een groot aanta l mate n genotee rd genum me rd van i tot 6 je gooit met twee dobbelsten en en noteert de maat waar het cijfer van de dobbelsteen naar verwijs t op een leeg muz iekblad je gaat door tot het blad helem aal vol is dan ga je spelen e speelt een menuet lord een deskund ige op het terr ein van de orale vertelkunst heeft in de jaren vijftig veel gelu isterd naar professionele vertellers in cafes in bosn ie hij meldt in een studie over die ervaringe n dat bij oude verha len over strijd tussen mo slim s en chr istelijke servier s steevast die parti j won die op dat moment de meerderheid van het publiek vormde bestond het publ iek overwegend uit mos lims dan wonnen de moslims bij een me erd erh eid van serviers wonne n daarent egen de christene n lord merkt op dat de plooibaarheid van de vertellers werd ingegeven door geldelijke overweginge n de fooi aan de verteller pakt royaler uit als de eigen part ij als overwinnaar uit de strijd te voorsch ijn is gekome n het kantoor is de titel van een boek van enno develin g dat gepubliceerd is in de jaren zestig het woord gepubliceerd moet je hier wat and ers dan gebru ikelijk du iden je kocht een doos met een paar hond erd velletjes papier met afwisselend tekst en illustraties die kon je als lezer in een per soonlijke volgorde leggen het resultaat een eigenhandig gebouwd kan toor theatersport een popul air eigent ijds spelletje op het toneel staan enkele spelers tegenover het pu bliek in de zaal een van de spelers roept therna het eerste antwoor d uit de zaal is het th ema van het op te voeren ton eelstu k bijvoorb eeld de fiets van mijn om a vervolgens wordt er nog gevraagd naa r plaats en sfeer bijvoorbeeld de sahara en on heilspellen d luiden de antwoorden uit de zaal de spelers beginn en onmiddellijk zonder voorbereiding het verhaa l te spelen een sleutelwoord in de modern e computerliteratuur is het begrip interactief vroeger waren er ku nstenaars die kuns t produceerden muzikale cornposities toneelstuk ken romans die vervolgens door luisteraars kijkers en lezers gerec ipieerd werden de taakverd eling was duid elijk er was een maker en er waren cons umenten bij int eractieve computerkunst gaat het ero m dit eenrichtingsver keer te doorbreken de recipient wordt ook producent dat kan op verschillend e manieren e roept i nteractief bijvoorb eeld de nachtwacht van rembrandt op en je geeft een m eerdere of aile onder delen van het i nteractief schilderi j een nieuwe kleur bij str ipverhalen op je scherm kun je met een dru k op een toets karak nteractief interactief ters van personen wijzigen met dito gevolgen voor de loop van het verhaal bij detectives m aak je een andere verha alfiguur tot moorden aar waarna je een heel nieuw verhaal kunt gaan lezen zet de modern e int eractieve com puterprog ram matuur oud e verhoudinge n op hun kop hoe nieuw nteractief is de nieuw e interactieve kuns t op de computer met de voorbeelden uit de prehistorie waarmee ik dit stukje begon wil ik illustreren dat de modern e interactie minder nieuw is dan doorgaan s be i nteractief weerd wordt er zou een boek te schri jven zijn over de geschiedenis van de int eractie in de ku nsten als ik com pterprog rammeur was zou ik zo n boek verdom d graag lezen zelfs als het gewoon nteractief ouderwets op papier gedrukt zou zijn i nteractief