Interculturele kunstzinnige vorming

Publicatie datum: 1991-01-01
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 7-8
Pagina’s: 272-274

Documenten

recensi e d e d rie pra k tij kbroc hur es in elke brochure is een aantal voorbeeldlessen uitgewerkt men heeft de eigen ervaringen be b etty driehuis schreven die zijn opgedaan tijdens het experi menteren met de lessen het is een aardige ineke koster vorm om leerkrachten tips te geven uit de be schrijvingen valt veel te leren valkuilen kun interc ulturele nen hierdoor gemeden worden ook bij deze les bleek het noodzakelijk om de ruimte in het kunstzinnige vormin g speellokaal opnieuw te verdelen aanvankelijk mochten de kinderen zich vrij door de ruimte bewegen maar met name de oudere jongens gingen toen hard rondjes rennen en elkaar ach terna zitten zoveel kinderen zoveel beelden stichting kunstzinnige vorming amsterdam p 37 spelen met verschillen meisjes en jongens in een de opzet van het pakket om de verschillen veelkleurige kleutergroep amsterdam skva tussen jongens en meisjes te kunnen hanteren i99o f4 o en om elk kind tot zijn recht te laten komen komt in de drie praktijkbrochures goed uit de verf er is bewust nagedacht hoe elk kind aan de stichting kunstzinnige vorming amster de beurt kan komen en hoe de samenwerking dam sxvn heeft een pakket uitgebracht dat tussen jongens en meisjes bevorderd kan wor bestaat uit den in de brochure over beeldend werken de houten trein een dia geluidserie over meis worden jongens bij voorbeeld gestimuleerd jes enjongens in een veelkleurige kleutergroep hun fijne motoriek meer te oefenen en meer een verzameldoos met daarin de algemene kleur in hun werk te gebruiken meisjes wor brochure spelen met verschillen meisjes en jon den uitgenodigd groot te tekenen en meer gens in een veelkleurige kleutergroep en drie deel ruimte te gebruiken onder andere in de bro brochures spelen in een zelfgebouwd decor dra chure over drama wordt geprobeerd het ste matische vorming een prentenboek om mee te reotiepe spel van meisjes in de poppenhoek en beginnen taalvorming zoveel kinderen zoveel jongens in de bouwhoek te doorbreken in de beelden beeldende vorming brochure over taalvorming komen de verschil het pakket is bestemd voor de onderbouw len tussen jongens en meisjes niet expliciet aan van het basisonderwijs en is ontwikkeld om de orde ook bij de keuze van de prentenboe leerkrachten meer inzicht te geven in de ver ken in de voorbeeldlessen zijn de verschillen schillen tussen jongens en meisjes en hoe zij tussen jongens en meisjes niet het uitgangs daar mee om kunnen gaan er wordt tegelij punt geweest ongeacht verschillen in cultu kertijd geprobeerd rekening te houden met rele achtergrond en sekse streeft men ernaar kinderen uit verschillende etnische groepen naar dingen te zoeken die kinderen raken de de brochure spelen met verschillen en de dia mogelijkheid om ervaringen van kinderen op geluidserie de houten trein zijn algemeen van te roepen was het criterium aard en bedoeld om leerkrachten een orientatie te bieden in de drie overige brochures ligt het leerkrachten die gewend zijn om met kleuters accent op het werken in de klas vanuit de om te gaan zullen veel met het geboden mate kunstzinnige disciplines dramatische vor riaal kunnen doen het is inspirerend genoeg ming beeldende vorming en taalvorming om na te denken over de eigen vertrouwde taaldrukken zijn hiervoor werkvormen en routines en te experimenteren met de verschil methodieken ontwikkeld het is een verzorgd lende werkvormen en materialen vanzelfspre en aantrekkelijk pakket geworden dat leer kend wordt het effect vergroot wanneer leer krachten een scala aan ideeen en suggesties krachten reeds ervaring hebben met verschil biedt lende methodieken de onderwerpen van d e 2 72 moer 1991 7 8 n pluwol o eqaa i r ik c kn c f cle usdc trema en vie sca faro kv 5 acw 6e pr 0e viel 4 tk k rue b ieed acu r 14 k eu 9t ld vwy ik was u f bed wa11 hoc 9o4cc nis a je m d o t f o k w w w yh wdu bed 0 eo o 0 l t s r i s voorbeeldlessen zullen de kinderen aanspre we realiseren ons dat er bij het ontwikkelen ken zoals bij voorbeeld bewegende beestjes van onderwijsleermateriaal zeker voor de on grabbelton verkleedpartij de leeuwekooi op derbouw sprake is van een dilemma in welke tocht ongelukjes zie afbeelding hierboven mate de aangeboden suggesties uitgeschreven de uitvoering van de verschillende activiteiten moeten worden bij het verder uitwerken van vereist wel een gedegen voorbereiding tweede taaladviezen zouden de nu vlot te lezen brochures stevige boekwerken zijn ge het werke n i n ee n mee r tali ge g r oe p worden toch is naar onze mening een aantal wenken op dit gebied op zijn plaats omdat in het pakket spelen met verschillen heeft men leerkrachten bij het voorbereiden van een be zich ook gericht op de toepassing ervan in paalde les niet altijd zullen terugkijken naar de veelkleurige groepen in alle brochures wordt inleidende opmerkingen deze kritiek zullen het leren van nederlands als tweede taal onder we met een paar voorbeelden illustreren de aandacht gebracht deze aandacht beperkt zich vooral tot het geven van op zichzelf goede in de brochure over beeldend werken wordt algemene noties zoals het letten op een veilig het thema keuken behandeld in de aanbie klimaat het geven van visuele ondersteuning ding worden onder andere vragen bij het gas extra uitleg ter voorbereiding en de betekenis fornuis gesteld van herhaling in de voorbeeldlessen waar hoeveel gaspitten hebben jullie thuis in gevarieerde kijk doe en luistersituaties hoe komen de vlammen bij de gaspitten worden aangeboden zijn de adviezen helaas hoe steek je het fornuis aan nauwelijks geconcretiseerd bij dergelijke vraagstellingen is geen reke 1991 7 8 moer 2 73 ning gehouden met de verschillende taalni recensi e veaus van de kinderen er hadden bij voorbeeld vragen opgenomen kunnen worden die een appel doen op de receptieve taalvaardigheid van de kinderen diana michel wijs jij de knoppen eens aan zet jij een pan op de grootste gaspit dwars in de brochure over drama zijn een paar verha len opgenomen die op zichzelf heel leuk en spannend zijn maar qua taalgebruik moeilijk in een meertalige groep is dat voor veel kinde ren te hoog gegrepen woorden en uitdruk w geene zes keer dwarskijken leiderdorp de kingen als bulderen voor de gek houden kangoeroe 1990 19 blz f48 9o werkboek lippen op elkaar persen het woeste water f 14 65 docentenhandleiding f 14 9 o komen weinig in het dagelijks taalgebruik voor dit betekent dat aan het uitbeelden van het verhaal een zwaar gewicht wordt toege bij een nieuwe literatuurmethode hoop ik al kend om het verhaal begrijpelijk te maken tijd op een boek dat aansluit bij de belevings de brochure over taalvorming biedt door het wereld van de leerlingen een boek dat nu eens werken met prentenboeken veel aanknopings niet begint met de literatuurgeschiedenis van punten voor tweede taalverwerving de de middeleeuwen en eindigt met de literatuur druktechnieken die voor verwerkingsactivi van na 1945 teiten worden toegepast zijn daarnaast een eerst lezen en ervaren wat een tekst je kan geschikt middel het is jammer dat de aanwij doen en daarna pas achtergrondinformatie ver zingen voor het stimuleren van de tweede zamelen over tijd stroming en structuur zou taalverwerving zo summier zijn bij de lesbe ik logischer vinden het leesplezier zou voor schrijvingen wordt wel aangeraden gebruik te op moeten staan maken van tolkhulp kinderen die voor elkaar literatuur zou bovendien niet gezien moeten vertalen om het verhaal begrijpelijk te maken worden als de onaantastbare tekst in de ivoren er was ook een mogelijkheid geweest een toren maar als een vorm waarin mensen hun prentenboek in meerdere talen aan te bieden gevoelens kunnen uiten en hun bedoelingen hetzelfde boek in de eigen taal als uitgangs kenbaar maken een van de vele kunstuitingen punt in de oer les en of door ouders voorge dus lezen biedt kinderen die minder taalvaardig zes keer dwarskijken wekte bij mij door de zijn in het nederlands extra steun bovendien naam de verwachting van iets nieuws dwars wordt dan de begripsontwikkeling in de eigen liggend anders dan anders met deze verwach taal gestimuleerd eveneens bij het taaldruk ting in het achterhoofd heb ik dit boek beke ken kan de eerste taal een rol vervullen om de ken het doel van de auteur is belangstelling opgeroepen belevingen te kunnen uiten het is op te wekken voor literatuur het boek dient jammer dat de samenwerking met de oer hierbij als uitgangspunt waarbij het zowel leerkracht die hier voor de hand ligt niet meer leerboek als naslagwerk kan zijn iedereen zou wordt benadrukt een gemiste kans dit boek moeten kunnen gebruiken ongeacht leeftijd leerjaar en schooltype afgezien van deze kanttekeningen blijft ons oordeel positief de werkvormen en metho zes keer a nd er s dieken vanuit de kunstzinnige disciplines kunnen het taalaanbod in de onderbouw meer zes keer dwarskijken bestaat uit een handboek variatie geven de besproken brochures getui en een werkboek de dwarsdoorsneden in het gen daarvan ten slotte een uitbreiding van handboek zijn literaire thema s genres schrij het pakket met brochures over dansante en vers en boeken geschiedenis en stromingen muzikale vorming zou leuk zijn kritieken en verschijnselen door steeds een andere doorsnede te kieze n 274 moer 1991 7 8