Is lezen basisvorming?

Publicatie datum: 1989-01-01
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 1-2
Pagina’s: 85-87

Documenten

d e oorzaak van d e p roblemen rond het lezen van een b oe k wordt vaak gezocht in d e heer scha p pij van de tv en of d e video d e groene en het tijdschrift raster wijd den er nummers aan gelukkig lees ik ook relativerende opmerkin gen nog nooit eerder he b ben boeken van mo derne literaire auteurs zulke hoge oplagen be reikt ook cijfers over kopen en lenen van boe ken geven andere tendensen aan tot slot bespreken d e glas en m ooren een an dere didactische benadering waarbij meer re kening wordt gehouden met de interessen van leerlingen nawinkels lust en leven bumper tikker en diepzee van wolters n oordhoff boekbesprekin g in het artikel twintig procent van de kracht bron door dezelfde auteurs gaat het om de in vulling van de beroemde beruchte 20 van het totaal aantal uren de zogenoemde vrije ruimte addie gerritsen eerst worden alle bedreigingen van die ruimte opgesomd samen te vatten in meer uren voor de reeds bestaande vakken maken de is lezen basisvorming school in de ogen van de schrijvers tot een perfecte leerfabriek zij breken een lans voor voor mij ligt nr 6 van de 14e jaargang van buitenschools onderwijs en daar valt van alles leesgoed leesgoed is een tijdschrift over kin onder van het bezoeken van bedrijven tot het derboeken dat eind 19 8 6 de opvolger werd bijwonen van toneelstukken d e schrijvers zijn van en nu over jeugdliteratuur h et blad wordt realistisch genoeg om te zien dat dit in de uitgegeven door het nb lc en verschijnt 6x per school aanleiding kan zijn tot spanningen tus jaar het is bestemd voor iedereen die belang sen onder w ijs en vormen van culturele educa stelt in jeugd en jeugdliteratuur in de ruimste tie maar ook tot spanningen tussen leraren zin van het woord w ant ieder w il die vrije ruimte wel hebben het hier te bespreken nummer dateert al van december 19 8 7 maar het is interessant in het een lubberiaans rapport auteur kees van kader van dit themanummer over b asisvor rees behandelt de vraag of educatieve uitge ming verijen zich iets aantrekken van discussies en het verscheen als voorbereiding op het sym ontwikkelingen in het leesonderwijs op een posium lezen in de basisvorming dat op 21 bijeenkomst van vertegenwoordigers van ver januari 1 98 8 in tilburg is gehouden schillende uitgeverijen werd deze vraag be vestigend beantwoord terwijl er meteen aan als je de overigens zeer goede a rtikelen werd toegevoegd dat er een duidelijke tweede leest blijkt al direct i n het eerste lezen in de ling bestaat tussen ibo mavo enerzijds en ma basisvorming door frank de glas en piet moo vo havo vwo anderzijds ren dat er te weinig aandacht is voor het le bij grote uitgeverijen verenigd in de geu zen en voor het boek de schrijvers van het wordt vrij consequent onderzoek gedaan naar art ikel zijn niet de enigen die dit opmerken zij de situatie in het onderwijs en hoe dat te ver noemen activiteiten van anderen om hier ook talen in nieuw onderwijsleermateriaal het ge iets aan te doen de stichting lezen werd beurt daarom bijna nooit dat een bepaalde ver opgericht nblc cpnb knub nbb de nieuwingstendens ineens een groot marktaan buchmesse in frankfu rt had ook leesbevorde deel krijgt veranderingen treden op vanuit het ring als thema en boekblad bracht er een spe midden vanuit de praktijk langzame verschui ciaal nummer over uit vingen dus 85 een van de deelnemers aan het gesprek deed gantische problemen die migrantenkinderen in dit verband een aanvechtbare uitspraak ondervinden een heel belangrijk feit is name een uitgever moet excellente leermiddelen lijk dat voor deze leerlingen ook als ze in ne maken en dat betekent gebruiksvriendelijke derland zijn geboren nederlands voor het leermiddelen voor leraren en leerlingen daarbij grootste deel de tweede taal blijft en daar moet hij zich verstaan met de markt omdat hij wordt veel te weinig rekening mee gehouden anders slechte en onverkoopbare leermiddelen de ontwikkelingen van het bibliotheekbeleid maakt en wat niet verkoopt is slecht worden geschetst om na te gaan wat de consequent doorgeredeneerd zou dat er vol jeugdbibliotheek voor deze kinderen kan doen gens mij op neerkomen dat methodes die het artikel eindigt met vijf stellingen ten aan hoofdzakelijk bestaan uit oefeningen met invul zien van de materiaalvoorziening van len aanvullen en zoekvragen maar die heel allochtonen veel worden gebruikt automatisch goede me thodes zouden zijn daar valt nogal wat op af het artikel hoe trof hij haar aan van jac te dingen denk ik zo ques vos heeft als ondertitel een rondje op de vraag aan de uitgevers naar de gevol didactiek gen van de invoering van de basisvorming en de schrijver heeft grote zorgen als het gaat de mogelijkheden om door hun uitgaven het om de didactiek van het lezen het aantal stu onderwijs te helpen veranderingsprocessen op denten dat in de tweede fase tot de leraren gang te brengen komt er voor het onderwijs opleiding wordt toegelaten is klein in de vak veld een teleurstellend antwoord er zal niet bladen wordt weinig meer geschreven over li veel veranderen de vrije ruimte zal goeddeels teratuur hij noemt dat een windstilte die mis gebruikt worden om het aantal uren per vak schien te verklaren is door de nadruk op zoveel mogelijk te laten overeenkomen met communiceren het huidige aantal en als de inhoud van de d aarna bespreekt vos de visie van b oland en vakken verandert vergt dat bovendien nog anker neergelegd in jeugdboeken in de klas eens een gigantische nascholing voor en het p roject werken met boeken van de docenten slo hij noemt dat stormpjes in de vakdidac de uitgevers spelen daar een volgende rol in tiek en eindigt dan met de visie van wam de want een onderwijsverandering is in nederland m oor er is sprake van echt onderwijs wan alleen maar door te voeren na een langdurig neer door een integratie van tekstervaring en en zorgvuldig voorbereidingsproces tekstbestudering de eenzijdige subjectieve be het antwoord op de vraag naar de ideale moe leving wordt opgeheven dertaalmethode is ook al niet moedgevend men is wel van mening dat er aansluiting wie een indruk wil krijgen van de kennis van moet zijn met de lees en leefwereld van de docenten nederlands op het gebied van jeugd kinderen maar docenten zullen dat leesmateri literatuur kan terecht bij het artikel van max aal piet prins kameleon en arendsoog bij verbeek kleine wapper en lange sofia de voorbeeld gebleken uit onderzoek niet accep schrijver volstaat met het noemen vanrtitels teren in hun methode dus moet je aldus de en soms schrijvers die de geenqueteerde do uitgevers eigenlijk aan de voorwaarden van centen hem noemen zonder commentaar ik docenten sleutelen ook geen commentaar van vorming en lezen in moderne talen door verder een bespreking van waarom zou je le m aria oud de glas spreekt de titel voor zich zenl van saskia teltegen en ineke catsburg zelf in het kader van n ederlands in de basis tot slot zijn er de vaste rubrieken basisgelet vorming laat ik het buiten beschouwing terdheid beluisterd en bekeken goed gele zen en uit de tijdschriften in de eerstge lezen en allochtone leerlingen geschreven noemde rubriek worden besproken leesmoei door sabina de jong levert kritiek op het lijkheden in het voortgezet onderwijs school standpunt van de w rr dat allochtonen hun boeken lezen basisvorming in onderwijskundi eventuele achterstand alleen kunnen inhalen ge optiek onderwijs in heterogene groepen en door hen de volledige basisvorming te geven het verslagboek van de conferentie basisvor hiermee wordt geen recht gedaan aan de gi ming in de basisschool 86 abonnementen incl btw en verzendkosten nemen met het aps telefoon 020 44 18 15 f 45 90 bestellingen richten aan nblc afd gaarne vragen naar sebo ebbens of h i ske alting abonnementen postbus 93054 2509 ab den l iefst op maandag a ls geen van beiden aanwez i g is kunt u uw telefoonnummer achterl aten b ij helle de haag bestelnummer 98051 boer b i nn e n twee dagen wordt u dan teruggebe l d vak taa l de landel ij ke ve r e nig i ng van neer land i c i geeft het tijdschrift vaktaa l u it het ver s ch ijnt gem i ddeld vi er aankondigingen keer per jaar d e redactie heeft h et voornemen in 1989 themanummers uit te b rengen redact ie en corres pondenten zij n bet rokken b i j versch illende uni beter omgaan met heterogeniteit in klas en school versi te i t e n i n nederland een nieuw aps project voor het volgende cursusjaa r vaktaal 1 988 4 biedt naast de vaste ru brie k en een aanta l korte art i kel en onder dr ie noemers werk s uccesvol lere n taa l u it de facu lte iten en ontw i kke li ngen i n de lij f lijke aanwe z igheid van l eerli ngen garand eert n i et neer l and i st i ek d at ze act ie f aan het leren z ijn lede n van de lvvn krij gen het blad grat is toe hoe zou de a c tie ve l eertij d v a n een l eerl i ng in de le s gestuurd het lidmaatschap bed r aagt f 35 voor verg root k un n en word en en ho e kan he t rend e m en t studenten f 20 voorwaarde i s het bez i tten va n van d ie le e rtijd verho ogd worden een eer s tegraad s bevoegdhe i d nede rlands of af het aps s t ar t kom en d sch o o lja ar e en pr oj e ct waa r gestude e rd zij n i n de neerland i st ie k i ndien u n iet d eze themati ek op z eer prak ti sche w ij z e op sc hoo l aan de ve reis ten vo l doet ku nt u vaktaal voor kan worden ui tgew e rkt lbo t ot en m e t vwo f 15 o ntvangen s cholen d ie me e doen k rij gen gedurende drie jaren t ussen de tie n e n v ijftie n dagen beg eleid in g p er j aa r tijdschrift over onderwijs en educatie voor d aar na as t wordt i n de sc ho ol ee n aa n tal s tud ieda m olukkers g e n e n traini ng en v oor schoolleidin g werkgroe p of s ta flede n en d e va s t e co nta c tpe rs o ne n in december 1988 versc heen het ee r ste nummer g e o rgan isee rd va n timbang een t ijdsc h ri ft u itgegeven doo r het b ij d e b ege lei d i ng hoo rt over i ge ns ook het mee orga steunpunt edukat ie mol ukke rs n iser en en geven va n stu d ie dagen en tra i n ing s b ij een h e t bl ad i s b e doe l d voo r o n de r wij sgevenden met kom s te n op d e sc hoo l v oor d e do cent en m ol ukse le erli ngen van ba sisschool tot ba s is educa d e scholen d ie m ee doe n zul len h e t kernthe ma be tie de a fde li ng a ch t erg ro nd e n bevat de r ubri eke n ter omg aan m et h e t erog eni te it kiezen z ij d ie n e n in opvoed i ng l eerp l an en be l e id de praktijkrubr i eken h un org a n isat i e ee n v a st e c onta c tpe rsoon en een z ij n ba siseducatie basisonderw ijs en onderw i j s i n staf of we rkgroep t e hebben d i e mee kan denken mo l uk s e taa l e n c u l tuur ve r de r is i n dit nummer een o ve r d e toepassi ng van h et the ma i n de sc hoo l c ompl ee t maleista li g p r entenboek opgenome n ook zal de sc hoo l ee n beperkt deel van d e koste n d e reda c tie stelt zich ten doel p r aktis che hand va n d e i nt ensi eve aps beg e l e i d in g op zich moe t e n re ik in gen te b ieden i nclus i ef con c reet l esmater i aal nem en en daa rnaa s t een s p r eekbui s te z ijn van theoret ische school e n aps z ullen ee n en and er in e en c ontr act o ntwi kke li ng en de e i nd r eda ct ie is i n hande n va n va s t l egg e n zod a t he l d er i s wat de onder li nge ver han s st raver wa c hti ng e n z ij n e l k j aa r zal h et c o ntract g eev al u timb ang z al v ie r kee r per jaar verschij ne n een jaara e er d w orden b o nnement ko st f 24 voor 1989 is de jaarprijs f de man ier van werken in de sch o o l za l g erich t z ijn 18 be steladre s steunpunt edukatie mo l ukker s op het v e r g r oten van de suc c es vo lle l eertijd van po s tbus 13375 3507 lj utrecht le er l in gen d e ben ade ri ng za l da ar bij ze er p r akt is ch z ijn d e a anpak is ge richt op b e ho e ften of k n elpun serie b asisvormin g t e n d i e de d oc e n t en i n d e klass en ervar en e n op het op losse n daa rv a n m et b e hu l p va n st ud ie of t rai u itgeve rij m ar ti nu s n ij hoff b rengt de se rie b asis vor nin g s bij een kom sten eventuee l ond e rsteund door l e s ming op de markt d i e i n s peelt op de ontw i kkeling e n ob s ervat ie s rondom d e bas isvormin g de se ri e bestaat u it 15 aparte aanda c ht is e r voo r de staf w e rkg r oep de vakge ric hte dee ltje s d i e zowe l i nformat i ef als opi contactper s oon en de sc hoo ll e i d in g voo r hen wo r n ie rend van karakter z ij n d e doce nt kan hieri n l ezen d e n apa rt s tud i edagen geo rg a n ise e rd n aa s t de a an hoe de on tw i kkel i ng en op z ij n of haa r vakgebie d da c ht d ie er i n d e sc hool voor h e n z al z ij n ge s ta l te kunnen gaan k rij gen n a ast deze vak sp eci fie ke dee ltje s versc h ijn t er een dee l ba sis vorm ing al mee r i nformat ie is te ve rkrijgen door conta c t op t e gemeen ee n dee l differentiatie en ten s l otte een 87