Is simulatie functioneel?

Publicatie datum: 1991-01-01
Auteur: Rob Godfried
Collectie: 22
Volume: 22
Nummer: 3
Pagina’s: 114

Documenten

foru m van gel deren maakt denkfouten bij zijn ver gel ijking met een autorij les de gesimuleerde bestemming zou voor mij een argument zijn een autorijles disfunctioneel te noe men hoe rob godfried zo de rijles heeft een door de l eerling aanvaard doel leren rijden natuurl ijk niet een plaats van is simulatie functioneel b estemming een gesimuleerde corresponden tie heeft voor de bedenker de leraar een zelfde soor t d oel als l eren rijden leren schrijven de ui tvoerders kinderen geloven echter in de amos van geld ere n heeft in een noot van gel simulatie en hebb en dus een heel ander doel de deren t 99i p ar een op mer k ing gemaakt over plaat s van b estemming het d oel van de brief i n mijn o pvat tingen ten aanzien van functioneel de praktij k wordt er dan vaak ook nog een brief taalonderwijs godfried i99o h ij stelt daarin teruggeschreven om de simulatie comp l eet dat ik gesimuleerde situaties disfunctioneel te maken m ag ik die onzin met enig recht acht in het o nd erwijs omdat mijn onderwij disfunctioneel noemen zers hart d oor zijn noot geraak t is wil ik er hier toch even o p in gaan van gel d eren h eeft niet goed ge lezen of niet goed begrep en wat i k heb gesch reven als hij amos van geldere n noteert dat i k gee n argumenten h anteer simulatie en realitei t ik vind niet in zijn algemeenheid dat gesimuleerde situat ies in het onderwijs disfunctionee l zijn en da t staat oo k nergens in mijn genoemde artikel er staat wel dat i k bij uitstek fun ctionel e taa l i n een d i ng h eeft ro b godfried in ieder geval taken al s het sc hrijven van een brief graag het gelij k aan zijn zijde ik begrijp niet wat hij kop pel aan ee n situatie waarin zo n b rief ook heeft geschreven ik begreep zij n artikel niet wer k elij k func tioneel is en ik stel dat daar in het maar wat meer is ik begrijp wat hij nu schrijft al o nderwijs m eer d an genoeg gel egenheid voor evenmin ik zal proberen de lezer deelgenoot te is voor wie daar oog voor heeft het is niet maken van mijn moei l ijkheid nodig te simuleren bovendien heb ik gedefi go dfried vin dt kinderen in de basisschool nieerd wanneer ik een activiteit disfunctioneel volwassen genoeg om ree le communicatie te vind namelij k als een leerling een taak ver bedrijven in de k las b ovendien zijn de kinderen rich t met een niet doo r hem of haar aanvaard vol gens hem heel goed in staat om zich b ewust doel met externe motivatie en zonder conse uit te s p reken voor l eerdoelen zoals leren q u en tie voo r de we rke lij kheid ook niet voor schrijven en s p re ken die door hen aanvaard eigen ken n is of vaar digheid worden maar de l eerkracht die een spel met maar er is meer aan de hand w ie in het basis de k inderen speelt en taalsituaties simuleert om onderwijs situaties simuleert moet verdraai d kinderen iets te laten zien dat hij belangrijk goed re kening h ouden met het ontwikkelings vindt krijgt een stevige vermaning van god niveau van de kin deren die in d e simu latie als fried hiertegen is de jonge kinderziel kennelij k werkelij kheid kunnen geloven je kunt ze als je nog niet opgewassen niet o pp ast dub b el bedonderen in de eerste ik weet niet hoe go d fried aan deze overtui p l aats doo r d e wer k elij ke functie van het schrij ging komt en i k neem aan dat hij zich niet reali ven van een b rief nam e l ij k de doelstelling die seert hoe contra intuitief deze is anders had je ermee he b t te verzin nen voor het k ind en in hij zich wellic ht meer moeite getroost er be d e twee de plaats door de werkelij kh eid die het wijsma teriaal voor aan t e slep en n aar mijn ge kind dan ervaa rt weer af te nemen en dat alle voel zet h ij d e wereld op zijn kop en schrijft hij maal terwij l er mijns inziens geen enkele zin kinderen een geestelijke rijpheid toe op geb ie nige reden te be d enk en valt om in de klas geen den waar zelfs volwassenen soms te kort sc hie echte brieven m et een echt doel te sch rijven ten zoal s het uitgesproken gemotiveerd zij n 114 moer 1991 3