Je man is je kameraad, niet je ruggegraat

Publicatie datum: 1984-01-01
Collectie: 15
Volume: 15
Nummer: 1-2
Pagina’s: 66-68

Documenten

anelle anche s je man is je kameraad niet je ruggegraat een andere cultuur en identiteit mate gehandhaafd maar meestal heeft de vrouw meer invloed en verantwoordelijkheid in het ge je man is je kameraad niet je ruggegraat zei zinsleven dan de man kinderen kunnen meer op mijn moeder altijd creoolse vrouwen leren hun haar dan op de vader vertrouwen veel vrouwen kinderen vooral meisjes al vroeg zelfstandig te zijn gezinshoofd gaan uit werken waarbij ande zijn dat hangt samen met de familiestructuur re vrouwelijke verzorgers de kinderen opvangen waarin de vrouw van oudsher de belangrijkste de man is in de eerste plaats kostwinner faalt persoon is hij in deze rol dan neemt de loyaliteit van de bij de bosnegers in suriname de afstammelingen vrouw gaandeweg af door het gebrek aan vrije van de weggelopen slaven is dit cultuurpatroon mannen met een redelijk inkomen door on erg duidelijk de bee bee is buik baarmoeder trouw of verlating en overlijden ontstaat het ver bestaat uit afstammelingen van een stammoeder schijnsel dat veel vooral oudere vrouwen hun die tenminste drie of vier generaties teruggaat de toevlucht zoeken tot hun eigen seksegenoten echte familie bestaat dus voornamelijk uit leden mati of kompe de creoolse weet dat er een die via moederszijde aanverwant zijn slechts de grote kans bestaat dat zij op oudere leeftijd niet ze materlineale voorouders tellen een streng stel door een echtgenoot of concubaan onderhouden sel van rechten en plichten binnen de bee moet zal worden meisjes leren je man vriend is je voor een stevige matri familiale binding en soli kameraad niet je ruggegraat een les in over dariteit zorgen een huwelijk binnen de eigen bee leven is verboden echtgenoten en vaders zijn veelal af komstig uit een ander dorp een andere bee zelfstandigheid van creoolse meisjes bee leden wonen het liefst op een plaats bij el kaar gelukkig is de eenzijdige benadering van het be de mannelijke bosneger leidt vaak een weinig grip zelfstandigheid in de zin van alleen maar honkvast leven het liefst woont hij als vrij man economische ongebondenheid langzamerhand in zijn moeders dorp het huwelijk is daarom een aan het veranderen het betekent steeds meer zo vluchtige zaak mannen zijn meer tijdelijke ver wel economische ongebondenheid als mondig zorgers van hun vrouw en en kinderen onder heid het betekent onder meer opkomen voor je invloed van het christendom en de verwestering zelf ook wat betreft zaken als het huishouden komt het echter steeds vaker voor dat een man doen de situatie was eerst als er alleen jongens permanent in het dorp van zijn vrouw zijn intrek in een gezin waren dan kreeg ieder een evenredig neemt deel van de taken maar was er een meisje bij dan bosnegervrouwen hebben een onzeker bestaan droeg zij met haar moeder de verantwoordelijk ze geven veeleer de voorkeur aan een slecht hu heid daarvoor jongens doen ook nu nog uitspra welijk dan aan ongehuwd zijn want dat laatste ken als koken doe ik pas wanneer mijn vrouw betekent zonder verzorger zijn en armoe lijden ziek is en onze moeder is gestorven toen we nog maar toch zijn zij het stabiele element van de jong waren mijn zusje was de jongste geen won dorpsstructuur der dat wij als jongens van alles hebben moeten de stads creolen vertonen in hun familiestruc doen ik zie er ook niet tegenop om te koken tuur kenmerken van zowel de bosneger als de maar als ik thuiskom en mijn vrouw heeft niet ge westerse cultuur de invloed van de slavernij is kookt doe ik dat ook niet of koken is voo r erg groot geweest op de familiestructuur de eni mij zoiets als moeten verhuizen veel jongens le ge band die geoorloofd was was die tussen de ren nu thuis hun eigen kleren te wassen schoon moeder en haar jonge kinderen vrouwen en te maken en dergelijke maar vaak gaat dat ge mannen gescheiden afhankelijk van factoren als paard met de idee dat dat nodig is voor de perio gezinsgrootte en samenstelling financiele wel den dat hun vrouw het niet zal kunnen doen stand woonomgeving opleiding en dergelijke surinaamse creoolse meisjes zijn vaak zelfstandi worden eigen waarden in mindere of meerdere ger dan nederlandse meisjes van dezelfde leeftijd 66 ze krijgen al vroeg meer verantwoordelijkheid te onderwijs dan blijkt opeens dat deze ideale eigen dragen de kinderen zijn vaak lang alleen thuis schappen vaker tot conflictsituaties aanleiding ge ze worden overal mee naar toe genomen en ne ven het voorbeeld van sandra staat niet op zich men deel aan het leven van de ouderen ze horen zelf veel witte leerkrachten in het voo rt gezet er altijd bij ook als het op feestjes bijvoorbeeld onderwijs zoeken naar de juiste toon om alloch laat wordt tone leerlingen aan te spreken de leerstofgerich toch worden de kinderen vrij streng opgevoed te aanpak de strakke roosters en de soms fron meisjes worden daarbij korter gehouden dan jon tale werkvormen bieden vaak weinig gelegenheid gens er wordt op meisjes meer controle uitgeoe om de leerlingen te leren kennen ook de leer fend ze moeten meer verantwoording afleggen lingbegeleiding en het pedagogisch klimaat in het over hun gedrag over met wie ze omgaan waar voo rtgezet onderwijs wijkt sterk af van die in het ze naar toe gaan om hoe laat ze terug zullen zijn basisonderwijs de onderwijzer es trekt de hele en dat wordt zeer streng in de gaten gehouden dag met de kinderen op en omgekeerd met op jongens hebben meer bewegingsvrijheid als en aanmerkingen tussen de algemene regels door meisjes te brutaal zijn wordt geprobeerd dat te spreekt de leerkracht de individuele leerling aan temperen gedraag je niet zo jongensachtig goede en minder goede kwaliteiten en vaardig let op je woorden veel ouders vinden het niet heden komen afwisselend aan bod in de lessen netjes als meisjes surinaams praten een kleine opmerking van de leerkracht is dui door de verantwoordelijkheid die meisjes thuis delijk voor de leerling omdat de toon afgestem d krijgen en het toekomstperspectief waarin een is op die individuele leerling soms kent de on man niet de garantie voor een zeker leven is ont derwijzer es de ouders en de thuissituatie en wikkelen sommige meisjes zich tot heel zelfbe houdt hij of zij hier rekening mee wuste persoontjes dat kan in de klas soms tot de leerkracht in het voo rt gezet onderwijs richt conflicten leiden zich vooral op de studievaardigheid van de leer ling andere kwaliteiten en vaardigheden komen confl i ct e n op schoo l in mindere mate aan bod als een leerling dan niet voldoet aan de studieverwachtingen ontstaat sandra geboren in het district coronie in suriname er een negatief beeld omdat andere kwaliteiten kwam op haar achtste naar nederland net als haar va en vaardigheden nauwelijks aan bod komen dit der en vier broers voetbalde ze liever dan dat ze meisjes spelletjes deed daarnaa st deed ze voor andere meisjes gevoel van falen ontstaat bij de leerkracht en bij niet onder als het aankwam op uiterlijkheden als kle de leerling zelf ding opmaak enzovoo rt ze was een zelfbewust ad de leraar in het voo rtgezet onderwijs hantee rt rem dominant persoontje dat in al le gevallen haar recht bovendien algemene regels zonder onderscheid te opeiste op de lagere school ze zat drie jaar bij dezelfde maken des persoons het is niet mogelijk om de creoolse leerkracht gaf sandra s gedrag nauwelijks re juiste toon voor de leerlingen van zeven acht den tot conflicten maar in het voo rtgezet onderwij s klassen te vinden de waarschuwingssignalen kwam ze vaak in botsing met de nederlandse witte vaak impliciete taaluitingen ontgaan veel alloch leerkrachten van wie er een haar vooraap uitmaakte tone leerlingen als een allochtoon kind dan niet die kre eg meteen te horen dat hij dat zelf was sandra werd getypeerd als brutaal moeilijk onaangepast dat reageert met zwijgen vervalt de leerkracht in be mondde uit in vaak op de gang staan en uiteindelijk in straffende maatregelen of erger een opmerking afschrijving van school sandra achterlatend met een ge als aap maakt dan duidelijk hoeveel moeite de frustreerd gevoel van wat recht en of onrecht is leerkracht heeft gehad met de leerling daarvoor is er al veel misgegaan op lagere scholen hoor je vaak in het rijtje van er is een aantal oorzaken te noemen waarom opvoedingsidealen van leerkrachten de wens om juist creoolse meisjes en in mindere mate jon kinderen mondig weerbaar te maken gens zoveel moeite hebben met en schijnbaar als we ons het beeld van sandra voor ogen hou averechts reageren op de algemene regels en op den zou gezegd kunnen worden dat sandra als merkingen van de mannelijke leerkracht in het het ware deze eigenschappen bij de geboorte mee voo rtgezet onderwijs deze oo rz aken gelden voor heeft gekregen dus naar maatstaven van de lage creoolse meisjes uit suriname en dan vooral de re school een ideale leerling in dit opzicht oudste uit het gezin in gezinnen waar meer wes volgen we het beeld verder naar het voortgezet terse samenlevings en opvoedingspatronen zij n 67 ingeburgerd spelen deze oorzaken ook op de varen in die situatie krijgen creoolse meisjes wei achtergrond mee creoolse meisjes die al heel nig gelegenheid om sociale relaties met mannen jong naar nederland zijn gekomen beleven wes in te schatten en te hanteren de mogelijkheden terse en surinaamse patronen soms naast elkaar voor samenwerking met jongens en mannen of en soms in een mengvorm voor een langdurige vertrouwelijke band met creoolse meisjes van vijftien a zestien jaar wor mannen zonder bijbedoelingen zijn gering de den thuis en buitenshuis door de familie en ken taken in het huishouden vragen tijd zodat zij nissen als volwassen behandeld al in de vijfde thuis moeten blijven zelden komen zij alleen zesde klas van het basisonderwijs dragen zij de op straat in de periode dat zij voortgezet onder verantwoordelijkheid voor boodschappen doen wijs volgen zelfs als de taken vervuld zijn de zelfstandig koken en andere huishoudelijke ta hoofdgedachte van de moeder hierachter is om ken ook de zorg voor de opvang van jongere ge het zuinig zijn op het lichaam zo lang mogelijk te zinsleden komt hierbij in een samenlevingsvorm continueren en te controleren een compliment waarin de moeder werkt en de man vader vaak je een schouderklopje of te lang aankijken van afwezig is neemt de oudste dochter en nemen la de mannelijke witte leerkracht kan twijfels ter ook de anderen deze taken waar zij functio oproepen over de bedoelingen het feit dat een nee rt als volwassene in het gezin en wordt daar witte mannelijke leerkracht een creoolse op om als volwaardige benaderd en behandeld door haar onvolwassen gedrag en haar ondergeschik mannen en vrouwen in haar omgeving deze ont te positie als leerling wijst kan bij haar aversie wikkeling begint als ze in de laatste klassen van opwekken het basisonderwijs zit en wordt sterker in het hieruit kun je concluderen dat sommige leer voo rt gezet onderwijs er kan een discrepantie krachten iets hebben of juist missen waardoor ze ontstaan tussen de benadering thuis en de situatie op creoolse meisjes als sandra werken als een ro op school de lap op een stier het omgekeerde kan ook het het is in dat verband misschien ook dat moeders geval zijn om dit probleem te kunnen doorgron hun dochters vroeg leren om zuinig te zijn op den lijkt het me nodig dat leerkrachten vanaf het hun lichaam en om op hun hoede te zijn voor jon moment dat ze met dergelijke conflictsituaties gens de diepere achtergrond bij creoolse moe worden geconfronteerd zoeken naar andere mo ders om zuinig te zijn op het l ichaam is het idee gelijkheden overleg in aanwezigheid van een dat als een meisje vroeg met jongens omgaat dit creoolse vrouwelijke leerkracht is misschien haar kansen op het vinden van een serieuze pa rt een eerste stap om het conflict te begrijpen ner zou kunnen verminderen niet praten met het verminderen van de kans op conflicten staat vreemde jongens is een regel waardoor creoolse of valt met de bereidheid van mensen om de meisjes een extra gevoel ontwikkelen om jongens eigen houding en normen in ogenschouw te ne en mannen ergens van te verdenken men om van de opvoedingsidealen en metho een derde oorzaak van conflictsituaties met wit den van de ander te leren die houding en nor te mannelijke leerkrachten in het voo rtgezet on men zijn vaak verschillend voor meisjes en jon derwijs houdt verband met de gezinsstructuur gens brutale meisjes dat is heel erg veel leer de man vader is vaak niet aanwezig soms wordt krachten zijn etnocentrisch als ze meisjes en jon zijn tijdelijke aanwezigheid door de creoolse gens met een andere etnische en culturele achter dochter als een inbreuk op de dagelijkse sfeer er grond beoordelen 68