Jip en Jannekes hand- en werkboek

Publicatie datum: 1987-01-01
Collectie: 18
Volume: 18
Nummer: 1
Pagina’s: 53-54

Documenten

thematische werkwijze waar ze nog weinig els schelleken s ervaring mee hadden bij de evaluatie bleek dat de gestuurde jip en jannekes hand en t2 lessen de taalverwerving in het nederlands werkboek ondersteunden de leerlingen leerden ook alge mene vaardigheden zoals het ordenen van in sekse ongelijkheid en onderwijs is een aan formatie en verslaglegger hun zelfvertrou winst voor docentenopleidingen carla petit en wen positie in de klas weerbaarheid en moti biertje sterringa combineerden in dit prettig vatie bleken vergroot communicatietaal ging leesbare handboek een brede kijk op vrouwen bij de een sneller dan bij de ander de hande in het voortgezet onderwijs met lessuggesties lingstaal uit de beginfase aanvullen of vervan voor aanstaande leerkrachten ze kozen voor gen ook de communicatievaardigheid van de een onderwijskundige invalshoek het is geen anderen in de klas is door het project vergroot methode veel meer een werk om af en toe meent de auteur op grond van evaluatieversla iets uit te pikken bijvoorbeeld uit de concrete gen waarin de klasseleerkrachten hun indruk en vaak aardige suggesties ter verwerking aan ken verwoordden dat is een nogal zwakke het begin van ieder hoofdstuk of de talrijke li basis voor de conclusie dat wanneer tweede teratuuraanbevelingen de auteurs hebben zich taallessen gegeven worden binnen het kader grondig gedocumenteerd in het eerste hoofd van intercultureel onderwijs deze lessen in stuk verantwoorden ze hun visie uitgangspun vloed hebben op de activiteiten van de hele ten en doelstellingen daarin schetsen ze het klas des te zwakker daar hezemans het be brede maatschappelijke kader waarin sekse grip ico heel wat lichtvaardiger gebruikt dan ongelijkheid is ingebed het uiteindelijk streven de auteurs van het eerste katern in dit onder is gericht op een maatschappij organisatie zoek en op de beschreven school komt juist waarin het biologisch onderscheid tussen man dat aspect slecht uit de verf het streven naar nen en vrouwen onbelangrijk is dat zou ook zo klein mogelijke affectieve filters dreigt dan mannen meer vrijheid geven beperkt te blijven tot het persoonlijk niveau in de verschillende hoofdstukken zijn recente van de anderstalige leerling theorieen ontwikkelingen en onderzoeksgege blijft dat dit deeltje een aardig beeld geeft van vens op een rijtje gezet zo gaat het tweede hoe gestuurde t2 verwerving met een extra hoofdstuk over seksespecifieke socialisatie taakleerkracht vruchten kan afwerpen als dat en behandelt het derde de maatschappelijke tenminste gebeurt in het perspectief van the positie van vrouwen de hoofdstukken vier matisch werken een aanrader voor scholen vijf en zes zijn gewijd aan de relatie tussen die hun eerste wankele schreden op dit terrein sekse ongelijkheid en het voortgezet onder nog moeten zetten wijs respectievelijk op macro meso en mi croniveau actueel is hoofdstuk zeven man kijk op taal in de meertalige kla s nelijke en vrouwelijke vakken exacte vak een gezamenlijke uitgave van het ipb en het ken blijven mannengebied zolang de leer abc krachten geen positievere verwachtingen van katern 1 de amsterdamse benaderingswijze meisjes hebben daarnaast moet aansluiting van meertaligheid immeke sixma e a f 4 65 worden gezocht bij de leerstijl van meisjes en katern 2 ahmet gaat niet meer vooruit claar de vaak andere voorkennis een illustratie laat tje hulsenbeck jose wassenberg f 7 05 bijvoorbeeld zien dat bij een verzameling katern 3 wie vragen stelt telt mee mieke meetinstrumenten de gewone huishoudcenti hezemans dirkmaat claartje hulsenbeck meter ontbreekt informatica moet volgens de f 6 4 5 auteurs een apart vak worden om niet inge besteladres aps informatiepunt basisonder lijfd te raken bij de exacte vakken die vooral wijs postbus 7888 1008 ab amsterdam een mannenaangelegenheid lijken meer vrou welijke docenten informatica zijn broodnodig het slothoofdstuk leermiddelen vermeldt re sultaten van onderzoek en geeft richtlijnen voor een analysemodel voor wie zich al eerder in deze problematiek heeft verdiept biedt het boek niet echt veel 53 n i euws wel is het prettig dat de bekende in formatie op een overzichte l ijke manier bij el kaar is gezet dat geeft meteen ook de grootste beperking aan het i s de vraag of je in de eerste de kor krachri g beste gemengde studentengroep op deze ma nier aan kunt komen met zo n gevoelig onder werp als sekseroldoorbreking de auteurs gaan voo r b i j aan mogel i jke weerstanden eventueel ook b ij co l lega l eerkrachten en hoe je daarop i n kunt gaan ze preken m i n of meer voor ei gen parochie maar de gel ovigen zu l len dit handboek in dank aanvaarden en het goed kunnen gebruiken jammer a ll een dat de spe leesvoe r c i fieke posi tie van meis j es met een n i et nederlandse etnische achtergrond geen enkele aandacht krij gt carla petit bientje sterringa sekse ongelijkheid en onderwijs wat jip en janneke nog niet leren in de docentenoplei din g k hawinkels almere versluys 1986 f 27 75 lust en leven lezen voor 16 plussers nawinkels geeft in lust en leven een overzicht van de soorten boeken waarmee hij leerlingen wil confronteren hij behandelt achtereenvol gens science fiction romantiek pornografie detective en policiers avontuur oorlog thril lers humor en literatuur in elk hoofdstuk geeft hij een populaire inlei ding op het onderwerp zo schetst hij in bij voorbeeld detective en policiers op welke for mule de klassieke detective gebaseerd is ver volgens geeft hij een groot aantal titels met korte inhoud dan volgt een citaat uit een boek waaraan hij een aantal opdrachten kop pelt bijna elk hoofdstuk is op deze manier opgebouwd slechts een hoofdstuk is gewijd aan literatuur die de toets van de schoolse norm kan doorstaan welke reden heeft de auteur daar voor nawinkels heeft bewust gekozen voor een boekje waarin leerlingen geconfronteerd worden met alles wat er te lezen valt en niet alleen met literatuur met behulp van dit boek je wil hij leerlingen in boeken laten snuffelen zonder gebruik te maken van de schoolse be handeling van literatuur door die schoolse methode vergaat zoals ieder kan weten veel leesplezier nawinkels wil allereerst van leerlin gen lezers maken intussen komen ook buiten het hoofdstuk over literatuur toch heel wat literaire werken aan de orde zo behandelt nawinkels uitvoerig remar 54