Kijken naar boeken

Publicatie datum: 1987-01-01
Collectie: 18
Volume: 18
Nummer: 5-6
Pagina’s: 87-88

Documenten

an van der vleuten kijken naar b oek en voor een aantal onder w ijsgevenden brengt het tegen dat creatieve en ervaren leraren g eins p i hieronder besproken lespakket niets nieu w s reerd door deze handleiding ei g en materi a al m aar voor anderen kan een ge d etailleerde les gebruiken zoals ook in de sug g esties voor het senserie een zinvol hulpmid d el zijn en een sti vervolg is aange g even mulans er staan vrij te gebruiken suggesties de lessen varieren van opzet ind ividueel met in geen voorschriften soms wil je best iets tweetallen en in groepen er w orden werkbla maar heb je een steuntje nodig m enselijk en d en ge brui kt boeken video b anden cassette dus normaal banden en films wanneer leerlin g en antw oor den formuleren wordt vaak om motivering plezier dat is de belangrijkste voorwaarde tot van dat antwoord gevraagd er wordt een be lezen roep gedaan op de zelfwerkzaamheid en de met deze slogan openen de schrijvers van kij creativiteit van de leerlingen ken naar boeken het voorwoord boekpromotie d e d oelen die d e samenstellers formuleren bij is hun uitgangspunt op de meeste scholen d e lessen hebben meestal betrek k ing op de re waar aan boekpromotie gedaan wordt staat latie inhoud illustraties omslag zo is het het thema of de inhoud centraal de buiten eerste doel het boek bepalen aan de hand kant komt op de tweede plaats maar natuur van de omslag en het tw eede informa t ie ver lijk bestaat er een relatie tussen boekomslag werven over het boek door beeld en tekst te illustratie en inhoud via dit project worden bestuderen en relatie te leg gen tussen omslag jonge lezers aangezet tot een bewuste keuze en inhoud d e leerlingen k rijgen bijvoorb eeld van een boek met gebruikmaking van visuele een kopie van een boekomslag zonder tekst gegevens ervan uitgaande dat bij een gemoti d aarbij hoort een werkblad met opdrachten veerde keuze een andere relatie ontstaat tus enkele voorbeelden sen lezer en boek schrijf acht dingen op die je ziet op de omdat veel kinderen op school boekbesprekin foto k opie gen verzorgen en er daarnaast steeds meer wat heeft je buurvrouw of buurman kinderjury s komen wordt er ook aandacht ge opgeschreven schonken aan recensies en boekbesprekingen heeft die andere dingen welke kijken naar boeken bevat achtergrondinforma kijk nog eens goed naar d e fotokopie in tie voor de docent verder hoort er materiaal welk land speelt het verhaal denk je bij voor de leerlingen zelf te kopieren uit de als je goed naar de k opie kijkt lijkt het handleiding een leskist te leen bij de school boek je dan droevig mooi saai interes bibliothekendienst en enkele exemplaren van sant vrolijk spannend een drietal boeken ronja de roversdochter waarom denk je dat van astrid lindgren kleine softe en lange m aar ook komen er doelen in voor die meer wapper van els pelgrom en redt de spoken creativiteit beogen zoals bijvoorbeeld het ma van eva ibbotson ken van een omslag d aarbij moet g elet w or het lespakket is bedoeld voor de bovenbouw den op vlakverdeling typografie voorst elling van de basisschool en de brugklassen van lbo en het uitnodigende kara k ter dat dit omslag en mavo het bestaat uit negen lesopzetten moet hebben die samen een logisch geheel vormen maar hoewel boe k promotie voor de jeugd al lang waarin naar eigen goeddunken lessen wegge geen onbekende zaak meer is mogen w e toch laten of vervangen kunnen worden ze zijn zeggen dat met deze lessenserie een eigen k ijk zeer overzichtelijk opgesteld met formulering op d eze materie gegeven w ordt d oordat een van doel duur materiaal organisatievorm en min of meer onbekend facet ervan belicht indeling met andere woorden ook iemand die w ordt een pra k tisch hand b oe k met veel b ruik nooit aan boekpromotie heeft gedaan kan met baar materiaal en i d eeen die welis waar niet al deze lesbrieven uit de voeten op deze manier lemaal nieuw zijn maar misschien toch wel hebben de samenstellers voor een zeer prak meer aandacht verdienen d an ze over h et al g e tisch bruikbaar boek gezorgd en er is niets op meen krijgen voor veel basisschoolleraren di e 87 incidenteel wel eens op dergelijke wijze met jeugdboeken werken en zeker voor veel brug klasdocenten zal het materiaal nieuwe moge lijkheden bieden illustraties zijn voor kinderen kor krachhg van essentieel belang wanneer ze de relatie aan kunnen geven die er natuurlijk bestaat tus sen boekomslag illustratie en inhoud leren ze een bewuste keuze te maken en is de kans vergroot dat ze meer plezier krijgen in lezen en plezier dat is de belangrijkste voorwaarde tot lezen annerieke freema n huub lame r s samenst kijken n aa r boeke n lespakket over oms lage n en illustraties voo r de bovenbou w v an de ba siss chool en de bru gk lasse n l bo en mavo utrecht lokv 1986 prijs f 15 leesvoer lees goed leesgoed is een tijdschrift voor wie zich inte resseert in wat en hoe kinderen lezen het is de voortzetting onder een andere naam van en nu over jeugdliteratuur naast artikelen biedt het vaste rubrieken waarin kinderboeken en vakliteratuur besproken worden en verslagen van manifestaties studiedagen etc en ander nieuws te vinden zijn een abonnement kost f 45 90 per jaar daar voor krijgt men zes nummers van ongeveer 40 in bescheiden mate geillustreerde bladzijden besteladres nblc leesgoed postbus 93054 2509 ab s gravenhalte tel 070 14 15 00 speerpunt leze n de sociale en culturele aspecten van het lezen blijven in het speerpuntenbeleid met zijn be perkte invulling van leesvaardigheid buiten beschouwing in diverse werkgebieden onder wijs bibliotheekwerk uitgeverijen is veel er varing opgedaan over andere dan leestechni sche aspecten die bepalend zijn voor de wijze waarop kinderen met boeken omgaan deze kennis kan helpen bij het bepalen van de ge schiktheid van leesmateriaal het diagnostise ren van leestekorten het opheffen van mi lieuspecifieke blokkades en taal cultuur barrieres de bundel speerpunt lezen is een verzameling van 17 artikelen binnen deze bre 88