Kinderen van wol. Over OALT en OETC.

Publicatie datum: 2000-01-01
Auteur: Piet Mooren
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 2
Pagina’s: 65-75

Documenten

piet mooren moedertje brei breit de volgende dag boeken en schriften en brengt haar ondeugden naar school kinderen van wol maar toen de meester d e kinderen zag wa s hij vreselijk verontwaardigd over oalt en oet c kinderen van wol vervaardigd waar z iet ti deze school voor aan ik verzoek u gaat u hier gauw vandaan de laatste tijd wordt in krante n e n in debatte n wee r moedertje brei wenst een second opinion en reg elmatig aandacht best eed aan de pres taties van laat haar oogappels testen allo c hton e kinderen op de basis school zijn de mindere prestati es van die kindere n een ge volg van zo werd en d e kinde ren gro ndig beke ken verk eerd ond erwijs of verkee rde materialen m oete n op rechts e e n av e rechts e stre k en de o ude rs ee rder beg inn e n m e t nede rlands ni e t de de m ees t e rs e n juffen die fluis terden kinde ren t e spre k en m oet e n de kindere n ve rplicht to e n zei ee n juf m e t ee n s tre nge s tem naar creches waar dan allerle i voorsc ho o lse prog ram mevrouw moet u ee ns luisteren ma s met ze wo rde n d oorlope n piet mo ore n m ee nt we hebb e n niets tege n u teg e n haar of hem dat d e oploss ing vo o r een d eel lig t in h et bete r maar de l ee rlinge n hie r z ijn van vlees en bl oe d betrekk e n van de oalt docent bij het reguliere dit is geen scho o l vo or m e nse n van goe d curriculum in h e t bas iso nderwijs en bij h et inscha kelen van die docen t als brug tu ssen de o ude rs e n de moedertje brei gaat zich bij de gem e enteraad sch o ol in onde rstaand arti ke l beschrijft hij in h e t beklagen k ort de ve rande ri ng van oetc naar oalt onderwijs en geeft aan h oe de sp ecifi e ke e xp e rtise daar zat d e raad al te ove rlegge n van o a t t docente n ingeschakeld kan worde n bij en liet door d e burge m eester z eggen h e t opzetten van taalbeleid op een bas isschoo l hij d e burge rs hi e r zijn van vlees en blo e d begint echt e r m e t een gedicht over kindere n van wol dit is geen s tad v o or m e nsen van g oe d dat hij de lezer als parab e l wil vo orh oude n kindere n gemaakt van wo l zi en we hie r ni e t aan voo r vol ik zal dit d e overh e id late n we ten het gedi c ht moe dertje bre i van de israelisc he en toe n ging h ij verder ee n broodje et e n auteur uri orlev 1 98 7 laat zich lezen als ee n parab e l over de ingro ei van allochtonen moedertje brei gaat in nog hoger beroep nu in de nederlandse samenleving en de wijze bij de ministerraad zelf intussen heeft de waarop de samenleving daarop reageert in mare van het huisje van wol zich wijd en zijd dat gedicht kan moede r je bre i bij haar komst verbreid toeristen stromen toe kassa s rinke in een vre emd stadje nergens een huis vinden len maar het is allemaal te laat moedertje om in te wonen zij vertikt het echter om bij brei geeft er de brui aan en haalt op een nacht de pakken neer te gaan zitten met haar twee heel haar breiwerk uit om met haar knot wol br einaalden en een knot wol breit ze pantof en twee breinaalden elders aan een heel fel tjes een k l eedj e een vl oe rtj e een b ed ee n nieuw leven te beginnen kas t een matras een sprei een deken ee n po en gordijnen en t e n slotte een huis om in te en als de m e nsen daar aardig zijn wonen en klaar met breien aan het huisje en de wo llen kind eren hebb e n het fijn verlangt ze naar ni e uw leven in d e brouwerij dan zit z e daar nu e n breit e n bre i t en breit tot in de eeuwig heid ze bre ide e en j o ngen ze breide een meisje en allebe i kregen e en ste rke draa d voor verdrie t en voor pret en voor kattekwaad 2000 2 moer 65 h e t multi cultur el e dram a de oalt wet het onderwijs in de eigen taal en cultuur in de midden en bovenbouw van ondermeer disc ri minatie weliswaar niet in het basisonderwijs buiten de reguliere school de absolute vorm zoals in het gedicht maar in tijd plaatsvinden om maar geen tijd voor het de vorm van de segregatie in zwarte en witte beter leren beheersen van het nederlands scholen vormde voor paul scheller zooo de verloren t e laten gaan en zo mag het onder aanleiding om met zijn artikel he t multicultu wijs in de onderbouw volgens de letter van de rele drama het debat over de positie van de oalt wet all een maar tweetalig plaatsvinden allochtonen in de nederlandse s amenleving wanneer dat ten goede komt aan d e beheer te heropenen daarnaast waren het de teleur sing van het nederlands met die transforma ste ll ende onderwijsresultaten v a n allochtone tie is het w ettelijke k a der al in hog e mat e leerli ngen en hun achtergestelde positie in de bijgesteld in de door sche ffer gewenste zin huizen en banenmarkt die hij in zijn artik el in zijn verwijt aan h e t adres van d e ove rh e id aan de kaak stelde al s de open zenuw van de ri cht scheller zijn pijlen op effecten van de samenleving en a l net als het gedicht vroeg wet op het onderwijs in eigen taal en cultuur hij op het hoogste niv eau aand a cht voor de terwijl die wet al enige tijd i s vervan gen door problem a tiek die hij aan de orde stelde door de wet op het onderwijs in levende a ll ochto e e n parlementair onderzoek te eisen naar het ne talen immigratie en integr a tiebeleid want nu worden hele generaties onder het mom van welke spiegel houdt moed e r je bre i ons voor tolerantie afgeschreven hij houdt de over wanneer we he t ge di c ht l ezen v a nu i t h et heid dan ook verantwoord e lijk voor het gezichtspunt van het n e derlandse onderwijs ontstaan van de all ochton e onderklas se en hij binnen het kader van d e on lt wet i s e r g een hek e lt de repressieve tolerantie of de onver sprake van discriminatie volgens d e w et schi lligheid die daaraan te n grondslag ligt hebben kinderen van wol offi cieel het vols t e het a rt ikel van s c heller he e ft er toe bijge recht om op elk e sch ool toegelaten te wor dragen dat de roep om meer aandacht voor den maar het bevoegd gezag van het niet vaderlandse norme n en waarden tradities en openbare onderwijs m ag kinder e n w el d e g e rechte n steeds luider wordt het aantal publi lijk de toegang tot de school ontzeggen in d e cisten dat ni e uwkomers nog steeds het recht praktijk valt de toegenomen s egre ga tie van blijft gunnen op onde rwijs in hun eigen taal witte en zwarte scholen dan ook maar ten en cultuur slinkt zienderogen toch wordt er del e te b e schouwen a ls een indire c te vorm nog altijd bezwa ar aanget e kend tegen de van discrimi nati e da arnaast is de sc heiding gelijkste ll ing van integratie met as similatie het gevolg van de z e lfstandige keuze die zo hield anet blei c h onverkort vast aan ouders make n voor de s chool in hun om ge integratie als een tweezijdig pro c es v a n naar ving van hun bevolkingsgroep of naar hun elkaar toegroeien door a ll ochtonen en autoch religieuze of ideologi sc he voorkeur kortom tonen het niet t e misk ennen fe it dat leerlin de s egregatie in witte e n zwarte sc hole n is gen van all ochtone herkomst in hun school zowel een ongewild a ls e e n gewild pro c e s pres taties nog ste e ds achterblijve n al wordt e r waar de overh e id voor een b elan g rijk d e el enige vooruitgang geboekt i s echter vooral ge en gre e p op h eeft als g evolg van d e vrijheid koren op de molen voor degenen die pleit e n van onderwijs om s c holen te stichten of voor een e e nzijdige inte gratie in de dominan sc holen voor de e igen kinderen te kiezen te n e derlandse onderwijscultuur de geno e mde verande ri ng in het wettelijk tegen die achtergro nd kan de opheffing van kader is binnen de sc hoolmure n van zowel het onderwijs eerst in eigen taal en cultuur witte als zwarte scholen dan ook g eri cht op o etc en la ter van het onderwij s in eigen het geven van onderwijs dat a ll e kinderen en taal oe r ten gunste van het onderwij s in de in het bijzonder de kinderen van wol ten a ll ochtone levende talen oalt in de onder goed e kan komen daarbij is de a andacht bouw van het b asisonderwij s gezien word e n voor eige n taal en c ultuur verschoven van als het voors pel op dit nationale debat van wat eerder vooral als een recht werd be publicisten en columnisten zo moet volgens schouwd naar e en pedagogisch did ac ti s ch e 66 moer 2000 2 y l i bulut bir kedi oluverdi kedi yakla tikqa yakla ti ona yardim dediye seslendi kiigiik fare ko annesinin yanma gifti afbee lding i fragm ent uit ee n v ertaald verh a al manier om een zo soepel mog elijke ingroei in de eigen t a al en cultuur van de kinderen op en zo gunstig mogelijke beheersing van de voort te bordur e n moede rtje brei hoeft du s nederlandse taal en cultuur te kun ne n garan ae e n s econd opini o n te vragen w a nt de deren vanuit dat gezi c htspunt wordt in toe school vormt zich een zo nauwkeu ri g moge n emende mate de b e ginsitua tie van allochto lijk beeld van de allochtone kinde re n al gaat n e leerlingen al meteen bij hun entree met het daarbij vooral om de nederlandse taal en toetsen in kaart gebracht om daar zowel me t cultuur mo e dertje brei hoeft ook veel min e en nt2 programma als met aand acht voor der te vrezen dat haar kinderen aan hun lo t 2000 2 m oer 67 worden overgelaten zoals dat het geval was ging plaats e n bij de kwaliteit va n die vorm toe n he t oetc onde rwij s geiso l eerd bl eef va n van gesegrege erd ond e rwijs bovendien betrof de hoofdstroom v a n het onderwijs die aandacht voor de e igen taal en cultuur van de beleidswijziging van oetc in oalt a ll ochtone leerlingen vooral het onderwijs in onderwijs als vroege introductie op de com de midden en bovenbouw van het basison munale taal en cultuur komt wonderwel derwijs o et c docenten waren nauwelijks overeen met de bijdrage van de auteur van betrokken bij het voor a ll ochtone l eerlingen moed e rtj e brei a an de in groei va n nieuwko zo cru c iale onderwij s in de onde rbouw van mers in israe l orlev heeft immer s met menig de basis school de wetswijziging v a n oetc kinderboek bijgedragen aan het zogenaamde naar oalt heeft aan die periode t e re cht de hippy programma dat in nede rland eind hoogste pri o ri t e it gegeven e n dat nog ee ns jaren tachtig als het ops tap programma werd v e rsterkt met gezinsprogramma s e n projec ingevoerd e n enkele jaren geleden grondig ten voor onder meer peuterspeelzale n ove werd herzien onder de na a m ops tap opnie uw ri gens ging minister hedy d an c ona 1992 1 996 h et hippy progr a mma o ri enteerd e daarin voor toen ze de ontwikke ling en het nieuwkom e rs in het immi gratiel a nd isra el op ge bruik van multi c ulturel e ge zin s program de gemeensc happelijke taal en cultuur van di e ma s als ops tap opnie uw op de agenda pla a ts multiculturele samenleving t e de sociali st paul s cheller die d e ove rh eid het door judith herzberg ve rt aalde gedi cht ve rwijt de kop in het zand te st e ken voor het moeder je bre i is een metafoor voor het assimi multi c ulturel e drama dat in aanto c ht zou zijn latieproces van nieuwkomer s en voor de gaat a an dit initiati ef van zijn partij genot e mentaliteit waarmee de ge ves tigde burgers opvalle nd voorbij hen tegemoet treden he t ge dicht z et de g e volg van het ge is oleerde kad er van d e zaken op sch erp en stelt het inburge ringspro praktijk van he t oetc onde rwij s was ook dat ces op all e denkbare niveaus als regelrechte ostc docenten in hun eilandje s n a uw elijks disc riminatie aan de kaak met aan het slot de gep rikkeld werd e n om de ei gen t aa l en inkeer ten goede maar dan is het al te laat c ultuur t e combiner en me t e e n zo goed want moede rtje brei heeft intuss en haar bie mogelijke beh eers ing v a n het ne derlands en zen gepakt orlev stelt het verschijnsel van van de ned erla ndse cultuur toc h wa s e n is uitsluiting du s in extreme vorm a an de orde di e b e hee r s ing een noodzakelijk e voorwaarde en dat kan d e ogen do e n sluiten voor meer om collegi a al samen t e kunnen w e rk e n e n om verborgen vormen van uit sluiting bijvoor pr estige in h e t te am te kunnen v e rwerv en beeld wanne e r kinderen van wol waar een met het gev e n van onderwijs op een eilandje steekje aan los zit bij verwijzing naar het wordt de kans om je bekender e n du s ook speciaal onderwijs in onevenredige mate wor b e minder te make n er niet groter op met den toegewezen aan h e t mlk onderwijs in die praktijk he e ft d e o nr t wet gebroken vergelijkin g met het sio onderwijs en aldus we lis w a ar is e r no g s teeds de nodi ge ruimte minder voor vol worden aangezien dan s oort voor eigen t a al e n cultuur in d e onde rbo uw gelijke autochtone kinderen wijn s tra 1984 van het basisonderwij s maar dan to ch alle en wanneer di e aandacht nadrukk e lijk t e n goede emancipatoire rol onlz docenten komt aan de behe e rsing van het ne derlands en v a n de andere regu li ere schoolva kken daar het o etc onderwij s kwam e r in de praktijk mee blijft de aand acht voor de eigen t a al en vaak op n e er dat de oetc doc enten een c ultuur niet langer nog een doel op zichzelf eilandj e vormden in de vers c hillende vaak ma ar wordt h et ee n middel tot eman cipatie in meer of v ee l m e er dan drie te ams e n dat de de nede rlandse s amenleving on lt do c enten kinderen van wol voor die lessen apart uit de moeten laten zien dat hun bijdrag e e en positi e f les gehaald werden dus zowel voor kinderen effect heeft op de schoolloopb anen van de als voor docenten was er eerder van apartheid allo c htone leerlingen en dat daagt hen uit om sprake dan van geintegreerd onderwijs te gen hun specifieke k ennis van de all ochtone leven die achtergrond hoeft het niet te verbazen dat de talen en c ulturen in te zetten voor de onder meer de inspectie een groot vraagteken verheffing van de eig en achterban 68 moer 2000 2 d atum 140 2 00 m aa ndag 11 00 m elis gurbii z 2902 1 993 e i si c nederlands ij t 6 blz dat zij een gedege n kennis hebben van de 3 2 0 3 2 9 methodes en instrumenten die er to e doen klatter folmer j onderwijs in de eerst e en de zorg voor dat programma is e en z a ak van tw eede taal in r appel f kuik e n a teambeleid zoals werd toegeli cht me t d e ve rm ee r re d nede rla nds als twee de ta a l in wijze waarop twee tiburgse scholen daar het bas isonderwijs amsterdam meulenhoff gestalte aan gaan geven edu c atief 1 996 p 115 129 74 moe r 2000 2 lijphart a verzuiling pacificatie en kente ring in de nederlandse politiek amsterdam j h bus sy 1 98 2 4e herziene druk n ete l e nb os t lo kaa l om de rwijsbele id z oete r meer m ocw 1995 netelenbos t uitw erkingsnotitie onderwijs in allochton e l ev ende talen zoetermeer nlocw 1 995 netelenbos t voorstel tot wijziging van de wa o en de isovso in v e rband met het onderwijs in de allochtone levende tale n zoetermeer mo cw 1996 orlev u moe dertje bre i amsterdam que ri do 1987 poe ll j sparren op het plein effectief taalb el e id voor allo chtone leerlingen op d e th omas mo re school in tilburg crs hoevelaken 1 994 scheller p het multiculturele drama in nr c handels blad 29 1 2000 tesser p rapportage minde rh ed e n 1993 so c iaal en cultureel planbureau rij s wij k d e n haag z 99 3 tesser p naar een multiculturele samenl e ving in sociaal en cultureel planbureau so ciaal en c ulturee l rapp o rt 1998 25 jaar soc ial e verand ering rijswijk 199 8 p 2 35 2 7 6 tesser p e a rapportage minde rh eden 1999 sociaal e n cultureel planbureau den haag 1 999 werkgroep opstap opnieuw op stap opnieuw ams terdam averrops 1996 wijn stra j uitval van leerlingen uit culture le mind erheid sgroepen in het kl euter en la ger onde rwij s in tijdschrift voo r o rth opedagogi ek 1 984 7 8 blz 36 0 37 2 2000 2 m o er 75