Klassieke muzen op de Parnassus van de bovenbouw

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 04
Volume: 04
Nummer: ?
Pagina’s: 117-118

Documenten

van hooff klassieke muzen op de parnassus van de bovenbouw anton van hooff klassieke muze n o p d e parnassu s va n d e bovenbouw na een titanenstrijd is in 1991 een nieuw eindexamen voor de beide klassieke talen ingevoerd de jaarlijks wisselende syllabus heeft een einde gemaakt aan een langzamerhand beschamende praktijk al s vruch t van vele jaren arbeid produceerde de eindexaminandus een stukje neder grieks of latijn dat door gaans zijn zijn herkomst uit de bron taal maar al te bruut verraadde dit in te genstelling tot de uitdrukkelijke eindexameneis alleen hoge cijfers voor de schoolonderzoeken zorgden ervoor dat percentage onvoldoendes op de eindlijst nog enigszins binnen de perken bleven nota bene voor vakken die heel wa t extra toewijding van leerlingen vragen en weinig carriere uitzicht bieden er waren echter collega s die onverdroten beweerden da t hun kandidaten gelukkig waren met de onvoldoende voor het centraal schriftelijk eindexamen deze bevestigde toch maar mooi dat klassieke talen echt moeilijke vakken waren het is leraren als normale mensen niet kwalijk te nemen dat ze primair afwij zend op verandering reageren de routine is altijd makkelijker dan de innova tie maar leraren blijven doorgaans niet zeuren behalve het vaste querulan tenhoekje dat in iedere leraarskamer te vinden is met de verontschuldiging je doet het voor je leerlingen zijn ook de klassiekers begonnen eerst skeptisch uitvoering t e geven aan de nieuwe programma s die het onderwijs in de bo venbouw nu bepalen ook de lectuur van grotere gehelen in vertaling kennis van de cultuur historisch e e n literaire achtergronden va n een aangeweze n genre auteur en een verkenning van de invloed van het thema op de europese cultuur nu na een paar jaar kan worden vastgesteld dat de meeste docenten zich heel wel voelen bij het curriculum dat de hoogwaardige kwaliteit die ze altijd al zeiden te bieden zichtbaar maakt de aanvankelijke schrik over het voortle ven als onderdeel daarvoo r heb ik nooit gestudeerd heeft plaatsgemaak t voor enthousiasme classici volgen meer dan tevoren het culturele leven ze gaan met leerlingen naar de talrijke opvoeringen van antieke toneelstukken en moderne verwerkingen ze lezen zelf recente literatuur en ze bezoeken musea vor schone kunsten de aanvankelijke terughoudendheid is inmiddels wegge smolten door het vuur van persoomijke geestdrift heel wat collega s hebben er leuke en nuttige hobby s bijgekregen leuk vak geworden de jaarlijks wisselende syllabi doen niet meer dan het eindexamenprogramma beschrijven z e moete n telken s worde n omgeze t i n leerlingenmateriaal daarom verschijne n e r ieder jaar minstens twee nieuw e boeken een voo r grieks en een voor latijn ze hebben de klassieken letterlijk een nieuw ge zicht gegeven buitenlandse collega s zijn verbluft over de creativiteit en ori ginaliteit van het gebodene tenminste wat de klassieken betreft is nederland 117 van hooff kjassiek e muzen op de pamassus van de bovenbouw nog een gidsland de bekende ehiitse schooluitgeverij klett heeft me gevraagd twee diaseries over het voortleven van de klassieken samen te stellen wat goed deed het me toen onlangs in ons letterengebouw ee n collega mij op de trap aansprak ik keek pas in het latijnse eindexamenboek van mijn dochter wat is dat een leuk vak geworden zeg de voldoening is iedere keer groot maar de spanning tevoren is dat evenzeer van de conceptie tot de geboorte doen zich problemen voor bij de produktie van het leerlingenmateriaal bijn a elk jaar vragen we ons angstig af za l het boek er op tijd zijn elk jaar haalt iedereen weer opgelucht adem als het boek er is het meest opgelucht zijn de auteurs die meestal plechtig verklaren zich nooit meer tot dit slavenwerk te lenen korte tijd later echter blijken zij op nieuw deel uit te maken van een schrijversgroep het werk is inderdaad ver slavend een didactische waakhond zulke klassieke heintje davidsen o f frank sinatra s zorgen ervoor dat een inmiddels een behoorlijke expertise is opgehoopt er is ook bewust naar ge streefd een zekere consensus te bereiken mannus goris is door de slo aan gesteld om de eenheid van de didactische conceptie1 in de gaten te houden zijn rol als didactische waakhond heeft hij inmiddels waargemaakt in diverse rapportages gelukkig heeft hij zich niet beperkt tot de rol van stuurman aan de wal onlang s heef t hi j ee n ma p met didactisch e handreikinge n late n uitkomen praktizerend e docente n daari n voorzien va n concreet materiaal proefwerkvragen over teksten opzetten voor vertaalhulp en voor reflectie bij de bovenbouwteksten homeros tacitus euripides herodotos ovidius het materiaal richt zich naar de uitgangspunten van de werkgroep die indertijd in afkorting zo n opwekkende naam droeg werkgroep examens klassieke ta len principes van de wekt waren aan te sluite n bij de ervaringwereld van de leerlingen maar niet neer te hurken hun horizon moet verbreed worden door hen te brengen tot taal tekst en cultuurreflectie deze doeleinden halen de klassieken op gelukkige wijze uit de ijzeren toren van danaa ze staan nu open voor bezwangering door de gouden regen van het andere literaturonderwijs bij de concrete onderdelen nodigt mannus goris uit tot kruisbestuiving door te verwijzen naar de eindexamenprogramma s van de andere talen de ondertitel van het pakket is van bezwijmelende diepzinnigheid klassieken in de bovenbouw muzen in close harmony ja er zitten heel wa t dubbel e bodems in de doos van pandor a die mannus goris de werkers in de onder wijsgaard biedt naast het conceptuele boekje bevat de map losbladig kopi eerbaar lesmateriaal voo r wi e da t wens t lig t o p d e bode m niet d e hoop elpis maa r ee n schijfj e i n w p 5 1 waaro p d e tekste n va n he t leerlingenmateriaal bewerkbaa r worden aangeleverd men moet hiervoor en voor verdere inlichtingen bea v d berg op werkochtenden bij de slo bellen al di t heerlijks is voor ii 55 te koop bij slo afd verkoop postbus 2041 7500 ca enschede tel 053 840840 118