Krant in de klas? Krant in de klas!

Publicatie datum: 1985-01-01
Collectie: 16
Volume: 16
Nummer: 1
Pagina’s: 10-13

Documenten

vera kerreman s krant in de klas krant in de kla s krant in de klas in de week van 11 tot 16 februari 1985 is het voor de tweede keer krant in de klas week een promotiecampagne van de stichting met dezelfde naam scholen kunnen in die week gratis informatiepakketten aanvragen bovendien gratis dagbladen speciale krantjes over de krant en werkbladen voor de leerlingen toege stuurd krijgen in veel dagbladen verschijnt een krant leeskwis en ook radio en tele visie zullen aandacht aan deze week besteden wat doet de stichting krant in de klas eigenlijk nog meer waarom gebeurt dat wat heeft een docent moedertaal daaraan vragen genoeg voor een gesprek met de directeur van de stichting peter fiede dij dop de redactie zou het prettig vinden als lezers die met de krant in de klas werken hun ervaringen wilden doorgeven aan moer lezers u kunt contact opnemen daarover met vera kerremans via het redactie adres de stichting krant in de klas is 1 januari 1976 komen docenten dan zelf niet op het idee kran opgericht door de nederlandse dagblad pers de teknipsels mee te brengen naar school om zo hun vereniging van directeuren en eigenaren van dag les actueel te maken bladen in nederland aanleiding tot die oprichting natuurlijk doen heel veel docenten dat het pro was de vraag vanuit het onderwijs naar informatie bleem is alleen dat de docent dan doorgaans de over de krant en bezorgdheid over het feit dat enige is die kiest leerlingen zien alleen maar de leerlingen de krant niet of slecht lezen selectie van de docent kunnen zelf niet de hele de doelstelling van de stichting kik is dan ook krant bekijken weten dus ook niet wat er alle het helpen bevorderen van het kritisch lezen en maal te kiezen is bovendien gebeurt zoiets inci hanteren van kranten ze doet dit door op aan denteel en wordt vaak ook nog alleen op de in vraag gratis kranten aan scholen te verstrekken houd van een artikel ingegaan zo leer je de leer multimediale lespakketten te ontwikkelen en do lingen niet om zelfstandig en kritisch met kranten centen de mogelijkheid te bieden informatieve om te gaan bijeenkomsten bij te wonen die gehouden wor docenten hebben er vaak geen idee van hoe zij de den bij dagbladen in het hele land krant als geheel als lesmateriaal kunnen gebrui 10 ken bovendien zij hanteren zelf wel soms on roepen als journalist fotograaf redacteur belich bewust bepaalde strategieen bij het lezen van een ten nieuwsselectie wordt een hanteerbaar be krant ze bladeren zoeken lezen globaal soms grip de journalist selecteert de redacteur doet intensief zouden leerlingen dat dan niet mogen dat maar de leerlingen zelf doen het ook bij het niet alles hoeft immers even intensief gelezen te lezen de een leest andere artikelen dan de ander worden een journalist is zich daarvan bewust en in de middenklassen van het voortgezet onder schrijft zijn stukken met een bepaalde opbouw wijs blijken de door leerlingen gemaakte kranten juist over die opbouw van a rt ikelen in een krant vaak thematisch te zijn bijvoorbeeld gericht op zou je het met je leerlingen moeten hebben zo n een speciale actie daarin verschijnen a rt ikelen artikel stelt andere eisen dan een paar bladzijden van leerlingen die een mening verkondigen het in hun schoolboek we willen de docent helpen ligt dan voor de hand in te gaan op de gebruikte de mogelijkheden van het werken met kranten argumenten een manier van kritisch lezen die in te ontdekken hogere klassen kan worden uitgewerkt is het ver iedere leerling ook degene die van huis uit niet gelijken van berichten in verschillende kranten vertrouwd is met de krant moet volgens ons de in het voo rtgezet onderwijs is de krant ook kans krijgen ervaringen op te doen met kranten bruikbaar bij verschillende vakken om er specia op school kun je door er systematisch mee te le vaardigheden mee te oefenen bijvoorbeeld of werken die ervaringen enigszins gelijktrekken om de leerstof wat actueler te maken zo laat je zien dat jouw vak niet alleen in de school belang aan welke leeftijdsgroep denkt u dan rijk is maar ook daarbuiten je kunt al heel jong beginnen waarnemingen doen met behulp van advertenties foto s teke hebt u de materialen die de stichting uitbrengt ningen op school mag je de krant verknippen aangepast aan die observaties thuis meestal niet met delen uit de krant kun je we hebben voor de docentenhandleidingen het activiteiten als rubriceren sorteren uitvoeren in leerlingenmateriaal en het audiovisueel materiaal onze nieuwste uitgave voor de onderbouw van de een indeling aangebracht in basisonderwijs en basisschool staan veel suggesties voor de verschil voortgezet onderwijs en daarbinnen weer de lende vakken scheiding onderbouw bovenbouw zo ongeveer in de derde vierde klas krijgen de de handleidingen voor de leerkracht zijn bedoeld leerlingen enige notie van het begrip nieuws zo om hun meer inzicht te geven in inhoud en func lang dat tenminste dicht bij huis is streekbladen tie van het medium krant belangstelling te wek kunnen een functie gaan vervullen in de vijfde ken voor de journalistieke en technische produk en zesde klas kunnen leerlingen zelf vraaggesprek tie en didactische verwerkingsmogelijkheden te jes houden en korte berichten schrijven zij ma bieden ik wil hier met nadruk verklaren dat we ken dan graag een eigen krant ze weten dat hun geen methodes maken we werken exemplarisch stukken gelezen worden door klasgenoten en ou niet voorschrijvend het geselecteerde materiaal ders en dat ze samen een mooi eindprodukt dat gefotokopieerd mag worden moet worden moeten maken individuele capaciteiten komen gezien als hulpmiddel als voorbeeld uiteraard naar voren de een kan goed illustreren de ander kan de leraar met de in de klas aanwezige kranten kan goed koppen maken natuurlijk kun je nog actueler materiaal vinden weinig journalistieke eisen aan hun stukken voor leerlingen hebben we naast werkbladen en stellen het voornaamste is het plezier dat leerlin werkmateriaal zoals stukjes telextekst en layout gen hebben in het samenstellen van zo n krant vellen ook nog krantjes de klkkrant en de ze gaan ook de echte krant anders bekijken na krant uit de krant in de klkkrant ordenen we melijk als maakwerk van mensen artikelen en foto s thematisch in de krant uit de krant is een selectie gemaakt uit verschillende en hoe gaat het verder in het voortgezet onder dagbladen met als belangrijkste criteria de actua wijs kan de krant bij de verschillende vakken liteit en het taalbeheersingsniveau van de leerlin en docenten nog aan bod komen gen beide zijn bedoeld als een opstapje naar de ja bij leerlingen in de brugklassen zie je interesse grotere echte krant we bieden dus een concen in de techniek voor de krant als bedrijf in simu tratie van geschikt materiaal aan tijdwinst voor latiespelen kun je verschillende aspecten van be de leraar waar we ook nog informatie over de 11 krant in kwijt kunnen de krantjes zijn net zo op we kunnen natuurlijk wel aan de redacties van gebouwd als echte dagbladen met bijvoorbeeld kranten vertellen dat volgens recent onderzoek een rubriek buitenland strips foto s enzovoort veel leraren van lbo en mavo maar ook van vwo we hebben ervoor gezorgd dat de knipsels uit en havo de krant te moeilijk vinden voor hun bijna alle in nederland verschijnende dagbla leerlingen ook scholen voor journalistiek moe den komen dus er zijn mogelijkheden tot verge ten dit weten zij zouden hun programma s kun lijking te over nen aanpassen opdat journalisten in spe vooral het audiovisuele materiaal dia s film video begrijpelijk leren schrijven er is trouwens al veel band geeft uitleg over het begrip nieuws en laat veranderd als je een krant van nu vergelijkt met zien hoe een krant gemaakt wordt een van tien jaar geleden qua layout lettertype en manier van schrijven wat heeft een docent moedertaal nu in het bij een leerkracht kan natuurlijk ook zijn leerlingen zonder met de krant op school te maken kranten op leesbaarheid laten onderzoeken door ruim twintig procent van de docenten moeder met behulp van een cloze test je laat elk zoveel taal ik spreek nu even alleen over het voortgezet ste woord weg te kijken welke kranten redun onderwijs besteedt in projecten of thema s aan danter concreter schrijven dan andere dacht aan de krant als maatschappelijk verschijn sel daarnaast leent de krant zich natuurlijk bij kunt u tot slot nog iets zeggen over de resultaten uitstek om tekstsoorten en leesstrategieen waar van uw inspanningen komen meer leerlingen in onder voorspellend lezen aan te demonstreren en aanraking met kranten gaan ze beter lezen wat te oefenen ook een vaardigheid als kritisch lezen hebben ze eraan kun je aan de orde stellen bijvoorbeeld door de ongeveer driekwart van alle leerkrachten doet informatie in een krant die vluchtig snel en wel eens iets met de krant waarvan zo n 25 pro actueel is te vergelijken met de informatie in een cent vrij vaak ongeveer een kwart van alle basis encyclopedie of leerboek de rethorische analyse scholen is bekend met ons materiaal en 40 pro van kranteteksten hoe zitten die in elkaar en cent van de pa s kent ons boek voor de basis waarom zo kan vooral in hogere klassen uitge school in het voortgezet onderwijs bereiken we voerd worden de ingezonden brieven bieden veel een hoog percentage leraren maatschappijleer en mogelijkheden om argumentaties te analyseren ook wel veel docenten nederlands de moeilijk en advertenties vertonen soms taalgrapjes crea heid is om op scholen voor voortgezet onderwijs tief taalgebruik individuele docenten te bereiken veel aankondi bij verwerkingsopdrachten kunnen de andere gingen blijven steken bij directies of sectiehoof taalvaardigheden schrijven spreken en luisteren den misschien moeten we meer docenten thuis aan bod komen zelf een bepaald soort ingezon benaderen of een soort nascholing op touw zet den brief schrijven reageren op personeelsadver ten of meer adverteren tenties gaan praten met de winnaar van de plaat we buigen ons ook over de redenen die de 25 selijke schoolzwemwedstrijd en daar weer een procent leraren aanvoeren die niet de krant wil stukje over schrijven er is veel mogelijk len gebruiken in hun lessen sommigen vinden we zijn blij dat nieuwere moedertaalmethoden dat hun leerlingen nog niet aan het harde nieuws ook aandacht besteden aan de krant we hopen toe zijn psychologen zijn van mening dat ze het wel dat de communicatieve journalistieke aan dan ook niet opmerken en er dus geen schade van pak van teksten in kranten voorop blijft staan en ondervinden anderen willen bepaalde onderwer dat krapte artikelen niet steeds worden voorzien pen hun school niet in hebben maar met een se van twintig vragen naar verwijswoorden moeilij lectie van kranten zou er toch nog wel wat mo ke woorden en zo gelijk zijn weer anderen vinden het teveel ge rommel gefr bel daar kun je verder weinig aan over moeilijke woorden gesproken leerlingen doen hebben soms veel moeite met kranten lezen dat vast staat wel dat leerlingen er baat bij hebben ligt natuurlijk ook aan het feit dat kranten zelf als ze regelmatig met de krant werken in ameri er niet altijd in slagen duidelijk en begrijpelijk de ka waar newspaper in education al zo n dertig zaken uit de doeken te doen probeert de stich jaar bestaat heeft men de resultaten van leerlin ting daar ook wat aan te doen gen bij eindexamens vergeleken gedurende tie n 12 jaar groepen die regelmatig met de krant in het onderwijsbladen de prijs ontleent zijn naam aan onderwijs geconfronteerd waren en dat waren een boekje van dick verstegen waarin jonge kie dan niet alleen de groepen die thuis toch al kran zers inzicht wordt gegeven in het politiek bestuur ten kenden bleken op die examens en in het ver van ons land in het juryrappo rt staat dat de volgonderwijs hoger te scoren de overheid spon stichting krant in de klas op een toegankelijke sort daar kranteprojecten en de international en originele manier dagbladen die van essentieel reading association is er bij betrokken belang zijn voor het democratisch gehalte van de als hier in nederland pogingen gedaan worden samenleving introduceert bij de mediagebruikers onderwijs meer te laten aansluiten op individuele van morgen behoeften van leerlingen dan kan de krant daar het geldbedrag heeft de stichting bestemd voor een belangrijke rol in spelen als verlengd leermid een onderzoek naar de vraag of gericht lesmate del en als wegwijzer in de samenleving riaal over de krant vervaardigd kan worden voor buitenlandse leerlingen en hun docenten een prijs voor de stichtin g bij de stichting kik joh vermeerstraat 14 op 6 november 1984 is aan de stichting krant in 1071 dr amsterdam tel 020 763366 tst 26 de klas de kiezen en delen prijs uitgereikt een kan men een lijst aanvragen met alle publikaties prijs die twee keer eerder is toegekend in 1982 en ook informatie krijgen over de gratis kranten aan het jeugdjournaal en in 1983 aan keesings het video en het filmmateriaal 13