Leerlast via Haalbaarheidsonderzoek

Publicatie datum: 2009-01-01
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 3
Pagina’s: 1-6
nder de loep leerlast via haa ibaa rheids onderzoek beleidsmakers taalaanbieders docenten en niet in de laatste plaats de leerders zelf zouden graag willen weten hoe lang het allemaal gaat duren voordat ze kunnen lezen en schrijven in het nederlands met andere woorden hoe groot is de leerlast van het alfa nt2 traject een een voudige vraag zonder eenvoudig antwoord in dit nummer van alfa nieuws gaan we daar op twee manieren op in deze bijdrage is gebaseerd op data van het haalbaarheidsonderzoek de andere bijdrage hierover alfabetisering nt2 wie wat en hoe lang duurt het is gebaseerd op het onderzoek wat werkt in alfabetisering nt2 ineke van de craats radboud universiteit nijmegen jeanne kurvers universiteit van tilburg leerlastonderzoeken ontheffing voor zeer laag opgeleide docenten of door vrijwilligers verbon om te weten hoeveel tijd het iemand migranten niet afgerond basisonderwijs den aan een asielzoekerscentrum kost om iets te leren noteer je de uren in het land van herkomst voor de azc in tabel i is de gemiddelde die hij bezig is geweest de een doet er schriftelijke vaardigheden daarvoor lestijd in maanden omgezet in aantal echter langer over dan de ander en je moet wel aangetoond worden dat de uren les in een azc of roc en is de wilt graag het gemiddelde weten dus kandidaten zich serieus ingespannen gemiddelde presentie van de aanvragers zoek je mensen met vergelijkbare ken hebben het vereiste a2 niveau van het weergegeven voor zover bekend uit de merken en in vergelijkbare omstandig raamwerk nt2 te halen en dat men persoonlijke gegevens de gegevens heden in het hier beschreven onder niet verwacht dat zij dit niveau binnen zijn apart voor mannen en vrouwen zoek zijn we nagegaan hoeveel onder vijf jaar alsnog kunnen halen daarvoor berekend zoals tabel i laat zien hadden wijs de aanvragers van een haalbaar moet een haalbaarheidsonderzoek aan 688 aanvragers gemiddeld 1357 uur les heidsonderzoek zie onderstaande uit gevraagd worden dat uitgevoerd wordt gehad voordat de aanvraag voor het leg gevolgd hebben en hoeveel ze daar door de voortwijzer van het roc haalbaarheidsonderzoek werd gedaan in hebben leren lezen en schrijven amsterdam tussen 2003 en medio de 233 mannen hadden gemiddeld daarvoor is gebruikgemaakt van ano 2008 hebben in totaal ongeveer 1500 meer lessen gehad dan de 455 vrouwen nieme gegevens van de voortwijzer kandidaten zo n onderzoek aangevraagd 65 van hen hadden ook nog gemiddeld onderdeel van het rocva dat in van in totaal 723 dossiers is een 65 uur les gehad op een azc de aan opdracht van de ind het haalbaarheids beschrijving en een analyse gemaakt om vragers zijn gemiddeld meer dan 80 onderzoek uitvoert zie ook marjoke na te gaan wat precies de achtergronden in de lessen aanwezig geweest roos in alfa nieuws 2008 2 en 3 zijn van de aanvragers welk en hoeveel nt2 onderwijs zij hebben gevolgd en opbrengst van 350 uur haalbaarheidsonderzoek wat deze informanten in welke periode wat is nu werkelijk bereikt in die uren sinds de invoering van de wet wel bereikt hebben aan schriftelijke les inburgering in 2003 moeten migranten vaardigheden in het nederlands toen de voortwijzer met de haalbaar die willen naturaliseren slagen voor het heidsonderzoeken begon was er nog inburgeringexamen vanaf 2003 tot taalonderwijs in nederland geen raamwerk ant2 waarin de tech 2007 was dit de naturalisatietoets de scholing in nt2 is voor de aanvragers nische niveaus van lezen en schrijven wet biedt echter ook de mogelijkheid tot verzorgd door aan een roc verbonden onder niveau ai alfa a alfa b en alfa alfa nieuws nummer 3 oktober 200g 1 n o e r o e l 0 e p tabel 1 taal lessen in nederland met aanwezigheidspercentage kenmerk totaal mannen vrouwen mant per land van herkomst weergege gemiddeld aantal uren 1357 uur 1429 uur 1320 uur ven de gemiddeld oudste aanvragers les op roe n 688 n 233 n 455 zijn tamils syriers en afghanen r gemiddeld aantal uren 606 1j ir 56 5 ijr uur vooral de eerste twee groepen zijn al les op aze 65 n 36 langere tijd in nederland en mogelijk percentage presentie 81 71 82 7 81 23 ook de afghanen die op verschillende tijdstippen zijn gevlucht eerst tijdens de russische overheersing later tijdens clal beschreven werden en bestond presentie nog geen alfa niveau b de overheersing door de taliban er nog geen begintoets alfa of voort gehaald wordt en men dus nog moeite gangstoets alfa cito die daarop geba heeft met het lezen van woorden met zoals uit tabel 2 blijkt is de gemiddelde seerd is wel waren er de intaketoets medeklinkerclusters en het begrijpen leeftijd waarop een aanvraag wordt alfabetisering nt2 i ce en de toets van heel korte zinnen en teksten gedaan 39 jaar dat is een hoge leeftijd leerondersteunende vaardigheden voor het leren van een nieuwe taal ice daarnaast bestaan er een aanvrager van het haalbaarheids sinds het grootschalige onderzoek van trajecttoetsen ice en nivor toetsen onderzoek komt gemiddeld in 135 johnson newport 1989 1991 heeft cito die weliswaar de vier taalvaardig uur nog niet tot niveau alfa b uitgewezen dat er een negatief verband heden toetsen maar niet ingericht zijn bestaat tussen de leeftijd waarop met op gebruik door analfabeten toch mogelijke oorzaken het leren van de nieuwe taal begonnen blijkt uit de gegevens die de er zijn allerlei oorzaken te bedenken wordt en het bereikte resultaat is er voortwijzer van roc s aangeleverd voor deze conclusie de leeftijd van de veel onderzoek gedaan dat onderzoek krijgt dat de prestaties van analfabete aanvragers het gebrek aan scholing in was in de eerste plaats bedoeld om te cursisten met behulp van deze toetsen eigen land confrontatie met oorlogen kijken of het behalen van moedertaalni gemeten worden vorderingen kunnen en andere narigheid en allerlei combi veau mogelijk was voor leerders die na hierop dan ook niet naar voren komen naties van factoren zijn hierop van hun elfde jaar begonnen waren er daarom heeft de voortwijzer besloten invloed zie ook het artikel fossilisatie of bleek echter steeds opnieuw een conti een serie toetsen samen te stellen om stagnatie elders in deze alfa nieuws nue achteruitgang in taalleersucces vooral kleinere stappen in de voortgang ook de organisatie en inhoud van de naarmate de leerders een hogere aan te kunnen meten de toetsen zijn te ver lessen voor alfacursisten kunnen een vangsleeftijd hebben dit gold niet delen in drie categorieen algemene leer oorzaak zijn we geven hieronder alleen voor de beheersing van gramma ondersteunende vaardigheden lees details voor enkele factoren tica maar ook voor uitspraak flege vaardigheid en schrijfvaardigheid het yeni komshian liu 1999 moyer nadeel hiervan is nu echter dat die toet persoonlijke factoren leeftijd 1999 en taalvaardigheid in het alge sen niet direct in verband gebracht kun de gemiddelde leeftijd van de aanvra meen zoals het meest recente onder nen worden met de voortgangstoets gers die het advies niet haalbaar kre zoek van abrahamsson alfa om die relatie toch te kunnen leg gen is 39 25 jaar die van de aanvragers hyltenstamm 2009 aantoont gen heeft een aantal deelnemers zowel met haalbaar gemiddeld 32 3 jaar de nederlands onderzoek op dat terrein de toetsbatterij van de voortwijzer als de leeftijd van de aanvragers varieert tus van bongaerts 1999 en van boxtel voortgangstoets alfa van het cito sen 20 tot 85 jaar waarbij 80 procent 2005 wijst hetzelfde uit long gemaakt daaruit bleek dat de analfabete van de aanvragers jonger dan 50 jaar is 199 251 concludeert dan ook dat het voortwijzer cursisten gemiddeld onge uit sierra leone guinee turkije en vermogen om een nieuwe taal te leren veer 17 woorden correct per minuut ghana zijn geen aanvragers die ouder vermindert met het klimmen der jaren lezen varierend van 0 35 woorden dat dan 50 jaar zijn de aanvragers uit en betrekking heeft op alle domeinen zou op basis van de vergelijking in de sierra leone en guinee zijn significant van taalvaardigheid bovendien conclu meeste gevallen betekenen op weg naar jonger dan die uit andere landen zoals deert hij dat die verminderde leer alfa niveau b dat impliceert dat in te zien is in tabel 2 en figuur 1 hierin vaardigheid bij sommigen al op de leef gemiddeld 1357 uur met meer dan 80 is de gemiddelde leeftijd van de infor tijd van 6 jaar begint en niet met de 2 alfa nieuws nummer 3 oktober 2009 n d e r d e l 0 e p tabel 2 leeft ijd van aanvragers met het advies niet haalbaar land van herkomst aantal deelnemers gemiddelde leeftijd somalie sierra leone en marokko tot afghanistan 18 5 4 2 21 de laagst geschoolden gerekend moe irak 126 39 26 ten worden met een gemiddelde somalie 12 3 38 68 schooltijd van minder dan i jaar marokko 52 4 54 wanneer dit naast het feit wordt gelegd syrie 35 43 66 dat aanvragers uit guinee en sierra sierra leone 34 25 82 leone ook de jongste deelnemers guinee 21 25 81 waren is het niet onwaarschijnlijk dat soedan 17 35 59 het hier onder andere gaat om vroegere turkije 11 38 09 kindsoldaten en kinderen die door hun sri lanka 10 43 7 ouders gemaand werden het oor ghana 11 35 73 logsterrein te verlaten de aanvragers overige 86 4 15 met de hoogste opleiding zijn de tamils uit sri lanka die wellicht moei totaal 711 39 21 te hebben met het alfabetische latijnse schrift dat afwijkt van het syl figuur 1 overzicht van de gemiddelde leeftijd van de aanvrager per land van herkomst labische schrift dat zij kennen van de 712 aanvragers die deelnamen aan dit onderzoek hadden 407 nooit enig 45 onderwijs in hun eigen land genoten in tabel 3 is geen onderscheid gemaakt naar sekse doen we dat wel dan blij ken de 479 vrouwen gemiddeld 0 96 jaar naar school te zijn geweest en de 244 mannen gemiddeld 1 49 jaar dit verschil tussen mannen en vrouwen 35 blijkt significant te zijn laaggeschoold in eigen land betekent voor taalonderwijs meestal dat men weinig bewuste kennis heeft over taal en niet gewend is te praten over taal wat in nt2 lessen veel gebeurt dit type leerders heeft bovendien een 25 gebrek aan schoolse vaardigheden in het algemeen wat de taallessen op zich somalie soma lie irak marokko syrie sierra guinee soedan turkije sri lanka ghana overige leone al moeilijk maakt land van herkomst alfabetisering en ntz puberteit zoals vaak beweerd wordt in scholing in het land van herkomst aan de hand van eigen meldingen van dat licht is 39 jaar oud te noemen men de 719 aanvragers die het advies niet aanvragers en van wat roes hadden zou differentiatie aan moeten brengen haalbaar kregen waren gemiddeld 1 14 opgegeven is een indeling gemaakt in in de eisen die aan volwassen onerva jaren naar school geweest in hun eigen lesmaterialen die gebruikt werden in ren taalleerders worden gesteld een land de verdeling over de verschillende de lessen aan azes en roes voor de niet onbelangrijk deel van de aanvra landen is weergegeven in tabel 3 azes waar het gaat om mensen die gers was al 39 jaar of ouder bij aan daaruit valt af te leiden dat aanvragers nog geen verblijfsvergunning hadden komst in nederland uit minste opleiding eerst guinee en die vaak nog geen nederlandse les j a l fa nl uw mm l oktob 9 3 n d e r d e l 0 tabel 3 scho ling van aanvragers met het advies niet haalbaar e p geboorteland aanta l deelnemers gemiddelde scholing in jaren de meldingen van de roc s en de cur somalie 124 0 57 sisten juist zijn aangeeft alleen regu guinee 21 0 57 lier nt2 lesmateriaal te gebruiken sierra leone 34 0 69 zoals nieuwe buren ijsbreker en zebra marokko 52 0 81 daarvoor kunnen verscheidene rede afghanistan 188 0 81 nen zijn ten eerste kunnen niveauver soedan 17 1 35 schillen binnen de les groep het noodza turkije 11 1 36 kelijk maken analfabeten onder irak 12 9 1 49 bepaalde voorwaarden mee te laten syrie 35 1 80 doen met oefeningen uit nieuwe buren ghana 11 2 18 ijsbreker en zebra men kan zich echter sri lanka 10 2 7 afvragen hoe nuttig het is een methode overige 87 1 99 te kiezen waarin de cursist nauwelijks iets kan lezen wat het geval is als het totaal 719 1 14 gemiddelde alfa niveau tussen a en b ligt het lezen van teksten uit ijsbreker tabel 4 overzicht van het lesmateriaal ingezet bij azc s of oefeningen uit nieuwe buren is dan toch echt te hoog gegrepen en er rijst soort lesmateriaal aantal percentage gegronde twijfel aan het nut van zulke alfa nt2 34 39 1 lessen aan deze doelgroep ten tweede nt2 39 44 8 kan het zijn dat voor de ontwikkeling overig 14 16 1 van mondelinge vaardigheden is geko zen voor een nt2 methode en dat indi totaal 87 100 viduele begeleiding gegeven is voor het leren lezen en schrijven zonder dat dit mochten krijgen behalve lessen van in het latijnse schrift het is natuurlijk op de inschrijfformulieren vermeld is vrijwilligers en lessen aan minderjari mogelijk dat naast de lees en schrijf ook moet niet uitgesloten worden dat gen is een onderscheid gemaakt tus methode 7 43 ijsbreker alleen gebruikt bij leerders die enkele jaren school heb sen lesmateriaal dat gericht is op alfa werd voor de mondelinge vaardigheden ben gehad en een ander schrift dan het betisering en nederlands ant2 en bijvoorbeeld omdat de rest van de klas latijnse hebben geleerd het werkelijke lesmateriaal dat niet gericht is op alfa dat gebruikte maar het is even goed niveau van lezen en schrijven bij de betisering en wel op nt2 zie tabel 4 mogelijk dat er te vroeg is overgescha intake op het roe verkeerd is inge bij het laatste materiaal wordt ver keld naar een nt2 methode nog voordat schat en de cursist terecht is gekomen ondersteld dat de gebruiker kan lezen het alfabetiseringstraject was afgesloten in een groep waar het niveau van lezen en schrijven als niet duidelijk was bij het haalbaarheidsonderzoek kwam en schrijven te hoog was welk materiaal gebruikt was is het naar voren dat het lees en schrijfniveau dientengevolge is er bij een deel van de ingedeeld onder overigen onvoldoende was hieruit kan geconclu groep wellicht onvoldoende aandacht deerd worden dat een combinatie van geschonken aan de basis van techni eenzelfde overzicht kan gegeven wor ant2 nt2 geen effectieve manier is sche vaardigheden als klank tekenkop den voor de inzet van het lesmateriaal om het doel te bereiken verder is de peling en automatisering van het lees bij roc s in tabel 5 is ook de combina combinatie alfabetisering ofnt2 met proces ten slotte zijn de zuivere analfa tie van alfabetiseringsmateriaal en inburgerings of participatiedoelen beten die geen enkel jaar scholing had nt2 materiaal opgenomen bijvoor onderscheiden als er bijvoorbeeld sprake den voltooid in het land van herkomst beeld als de alfabetiseringsmethode was van een ouderparticipatiecursus met nog afzonderlijk bekeken dat zijn 407 7 43 gecombineerd werd met ijsbreker alfabetiseringsdoelen analfabeten van wie 14 dat is i op 7 nt2 methode voor leerders met basis in tabel 5 is het opvallend dat 20 5 meteen een nt2 leergang voorgelegd school die al kunnen lezen en schrijven van de aanvragers vooropgesteld dat kreeg zoals uit tabel 6 is af te leiden 4 alfa nieuws nummer 3 oktober 2009 n d e r d e tabel 5 overzicht van het lesmateriaa l ingezet bij roc s l 0 e p soort lesmateriaal aantal percentage lezen en schrijven de vrees is gegrond alfa nt2 258 36 2 dat de bestede uren niet voldoende zijn combi ant2 nt2 228 32 0 geweest alleen plaatsing in een groep nt2 146 20 5 voor analfabeten garandeert aandacht overig 32 4 5 gefocust op het proces van lezen en ontbrekend 48 6 7 schrijven bij de analfabeten zonder enige scholing zou helemaal niet met totaal 712 100 regulier nt2 materiaal gewerkt moeten worden mogelijk alleen voor mondelin tabel 6 overzicht van het lesmateriaa l ingezet bij volledige ana lfabete n scholing 0 jaar ge vaardigheden toch laat tabel 6 zien dat deze echte analfabeten dit materiaal soort lesmateriaal aantal percentage wel voorgelegd krijgen tot in 14 35 alfa nt2 18 5 45 5 49 van de gevallen behalve verkeerde combi ant2 nt2 143 35 1 of gedwongen plaatsing kan ook de nt2 58 14 3 expertise van docenten een rol spelen overig 21 5 2 onder managers wordt nogal eens gedacht dat alfabetisering geen expertise totaal 4 7 100 van de docent vereist en worden docen ten met totaal andere expertise overge conclusies riaal bieden indirect een kijk op de inta plaatst naar de alfabetisering het tegen gespendeerde tijd ke en plaatsing als cursisten niet hoger deel is echter waar docenten in de alfa het meest opvallende gegeven is het komen dan hooguit alfabetiseringsni betisering moeten zowel vakkennis heb gemiddelde aantal lesuren dat aanvra veau b heeft het weinig zin hen te ben op het gebied van nt2 als van lees gers zonder noemenswaardig succes in laten werken met lesmateriaal dat en schrijfdidactiek voor beginners in een termen van naturalisatie hebben bestemd is voor nt2 cursisten die wel alfabetisch schrift daarnaast moeten zij gespendeerd aan het leren lezen en kunnen lezen en schrijven of hen in kijk hebben op hoe analfabeten en zeer schrijven van het nederlands 1350 uren groepen te plaatsen waar zij eigenlijk laagopgeleiden omgaan met een aantal soms hebben mensen die compleet anal niet passen op grond van de cijfers in cognitieve taken fabeet waren de basisprincipes goed tabel 5 wordt duidelijk dat dit bij 20 5 geleerd en hebben ze vooral nog meer van de aanvragers zeker het geval is en literatuur lestijd nodig om echt verder te komen bij nog 32 hoogstwaarschijnlijk de abrahamsson n k hyltenstam 2009 wat hen dan bijvoorbeeld op basis van praktijk wijst uit dat instellingen vaak age of onset and nativelikeness in a sec contracten onmogelijk wordt gemaakt gedwongen worden door gemeentes of ond language listener perception versus zo lijkt het alsof die 1350 uur helemaal intakebureaus om alfacursisten stante linguistic scrutiny language leaming geen zin hebben gehad omdat het for pede een plaats te geven in dat geval 59 2 249 3 6 mele doel niet is gehaald op grond van komt een analfabeet vaak verkeerd begintoets alfa 2007 arnhem cito de toetsen van de voortwijzer kan terecht de analfabeet wordt al dan niet bongaerts th i999 ultimate attainment uiteraard niets gezegd worden over suc met extra inzet van de docent snel de in l2 pronunciation the case of very ces bij luister en spreekvaardigheid ook basisprincipes van alfabetisering bijge advanced late l2 learners in d birdsong voor deze onderdelen geldt dat volwasse bracht of anders verdrinkt hij in de ed second language acquisition and the nen niet per definitie succesvol zijn groep waarin hij niet thuis hoort op critical period hypothesis i33 i59 mahwah ondanks eigen inzet zoals ook uit rele grond van zijn ontbrekende kennis in nj lawrence erlbaum vante internationale literatuur blijkt de het vervolgtraject blijkt die snelle start boxtel s van 2005 ean the late bird catch presentie in de lessen ligt immers hoger dan toch te oppervlakkig en te kort the worm ultimate attainment in l2 syntax dan 80 voor de hele groep aanvragers geweest te zijn en wordt zijn falen toe dissertatie radboud universiteit taakmderwijs geschreven aan andere oorzaken dan nijmegen de gegevens over de inzet van lesmate aan het gebrek aan basiskennis van het flege j e g h yeni komshian s liu a lf a nieuws nummer 3 oktober 200g 5 d e r d e l 0 e p 1999 age constraints on second lan acquisition of a second language lienden bureau ice guage acquisition joumal of memory and cognition 39 215 258 voortgangtoets alfa 2008 arnhem cito language 41 78 104 long m 1990 maturational constraints intaketoets alfabetisering nt2 1994 on language development studies in i uit een interview met twee analfabete ama s lienden bureau ice second language acquisition 12 251 285 alleenstaande minderjarige asielzoekers uit johnson j e newport 1989 critical moyer a 1999 ultimate attainment in l2 liberia in levende talen 522 199t41o 4ii period effects in second language learning phonology the critical factors of age blijkt bijvoorbeeld dat de ouders vaak wel the influence of maturational state on the motivation and instruction studies in konden lezen en schrijven maar de kinde acquisition of esl cognitive psychology 21 second language acquisition 21 81 108 ren geen school konden bezoeken vanwege 60 99 stockmann w k dalderop 2005 het strijdtoneel of grote armoede dit geldt johnson j e newport 1991 critical portfolio alfabetisering nt2 arnhem om andere redenen ook voor afghaanse period effects on universal properties of citogroep vrouwen ook bij iraakse koerden komt language the status of subjacency in the toets leerondersteunende vaardigheden deze problematiek regelmatig voor n d e r d e l 0 e p alfabetisering nt2 wie wat en hoe lang duurt het in het onderzoek wat werkt in alfabetisering nt2 dat uitgevoerd werd met subsidie van het ministerie van vrom stonden drie vragen centraal hoe ziet het alfabetiseringsonderwijs nt2 eruit wat is de leerlast voor alfabetisering in het nt2 voor de verschillende niveaus van het raamwerk alfabetisering nt2 wat zijn de belangrijkste succesfactoren daarin in het eerste ver slag van dit onderzoek staat centraal wie de cursisten en de docenten zijn hoe het onderwijs eruit ziet en wat de leerlast is in een tweede bijdrage in een volgend nummer van alfa nieuws wordt ingegaan op de succesfactoren jeanne kurvers universiteit van tilburg en willemijn stockmann roc tilburg in het onderzoek wat werkt in 2008 en eenmaal in het voorjaar van kinderen aanwezigheid in de lessen alfabetisering nt2 zijn twee keer gege 2009 ook is het mondeling en schrif door hun docenten ingevuld en over vens verzameld over de lees en schrijf telijk startniveau van de cursisten nage de docenten zoals leeftijd opleiding vaardigheid van alfabetiseringscursisten gaan via vragenlijsten werden achter ervaring en scholing daarnaast zijn aan de hand van de voortgangstoets grondgegevens over de cursisten verza diverse gegevens ingevuld over hoe het alfa cito eenmaal in het voorjaar van meld zoals leeftijd verblijfsduur aantal onderwijs er uitzag dat waren bij voor 6 alfa nieuws nummer 3 oktober 200g