Leraar moet je willen blijven worden

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 5
Pagina’s: 217-218

Documenten

redactioneel vier taakgebieden in de beroepsuitoefening van de leraar algemeen professioneel en pedagogisch handelen han delen in het onder wijsleerproces handelen in coll egiale samen herman giesbers werking en als deelnemer aan de organisatie en in de beroepsgroep en handelen ten leraar moet je willen aanzien van de eigen ontwikke ling en van onderwijsverbete ring en schoolontwikkeli ng blijven worde n nu hoef je je natuurlijk aan dit soo rt for mule ri ngen nog geen buil te vallen hetzelfde geldt voor de algemene toeli chtingen daarbij al krijg ik bij de formule ring van het derde onder bovenstaande titel is door een stuur taakgebied al vage associaties met zaken als groep beroepskwaliteit leraarschap afgelopen een verp licht pa rtij lidmaatschap in voorheen september een advies aangeboden aan de de sowjet unie of een verp lichte kerkgang minister van onderwijs over de vorm en de in verzuild nederland rol van een beroepsstandaard voor leraren zie het rapport biedt echter per taakgebied ook ook de von info in dit nummer zogenaamde concretise ri ngen en daarbij is de ideeen hierachter zijn in g rote lijnen als voor mij de pate rnalistische spruitjeslucht van volgt de grondwettelijke pli cht tot kwaliteits de ergste postbus 5i spotjes onontkoombaar bewaking van het leraarsberoep wordt binnen hier ontbreekt de ruimte om uitgebreid op nu en d ri e jaar door de minister overgedragen a ll e concretiseri ngen in te gaan maar bij het aan een beroepsvereniging van registerlera eerste taakgebied wordt onder andere gespro ren registerleraren zijn leraren die gere ken over leraren die een duidelijke beroeps gistreerd staan bij een per i oktober 1 998 te opvatting dienen te heben en die zich daarbij openen register van leraren niet iedereen dienen te baseren op recente vak onder kan echter zomaar registerleraar worden wijskundige didactische en pedagogische uiteraard moet de betreffende persoon over inzichten en deze beroepsopvatting kan hij de vereiste papieren beschikken maar zeker zij onder woorden brengen en zichtbaar zo belangrijk is dat men voldoet aan c ri te ri a maken in de wijze waarop hij zij zijn haar die geformuleerd zijn in een door de beroeps werk inri cht dansma e a p 6 vereniging ontwikkelde b e roepsstandaard in nu zal een beetje leraar van een montess o het jaar 2000 moet die standaard zijn defini ri of jenaplanschool best aannemelijk kun tieve vorm al doende en experimenterende nen maken dat zijn beroepsopvatting na al die gekregen hebben tot die tijd geldt als vol decennia werken aan onderwijsve rn ieuwing doende c ri te rium voor opname in he t regis nog steeds heel recent is maar wat moet nu ter het onderschrijven van de voorlopige die onderwijzer die zo enthousiast vertelt dat standaard voor de peri ode vanaf i oktober hij eigenlijk nooit een taalmethode gebruikt 2000 zu llen er echter c ri te ria ontwikkeld behalve als de inspectie komt maar die er worden voor re gi stratie en eventuele juridi wel in slaagt zijn leerlingen fantastische sche consequenties zo stelt het advies gedichten te laten schrijven ook hij zal best wel een recent inzicht weten te produceren niet in het minst die juri dische consequenties maar hij moet er dan wel even op letten dat dat maken nieuwsgie ri g naar die beroepsstan het op dat moment correcte inzicht is immers daard en daarover lezen we meer in naar een wie bepaalt nu wat recent is en hoe relevant beroepsstandaard voor lerare n een rappo rt van dat recente inzicht is voor de beroepsopvatting dansma wubbels koster hierin vinden we van juist die man of vrouw voor die klas een prototype van zo n beroepsstandaard en ik moet zeggen daar word ik niet vrolijk van bij het tweede taakgebied moet de leraar ik zal dit proberen toe t e li chten onder andere een gedifferentieerd scala aan werkwijzen waaronder groepswerk hante de voorlopige beroepsstandaard onderscheidt ren maar dan moet je geen 3 havo klas va n 1997 5 moer 217 3 r leerlingen hebben bij het derde taakge daar zelf ideeen over hebben en als ze daar bied wordt de leraar geacht of mee te werken zelf mee aan de slag gaan aan de begeleiding van beginnende leraren of het is in ieder geval wel zeker dat de te participeren in relevante samenwerkings stuurgroep beroepskwaliteit leraarschap niet verbanden van de beroepsgroep in het geval veel vertrouwen heeft in zulke intrinsiek van een lidmaatschap van de von en abonne gemotiveerde veranderingen in het onder ment op moer een verleidelijke eis natuurlijk wijsveld op pagina 24 van het door haar maar met dergelijke bijna dwingende formu uitgebrachte advies valt tenminste te lezen leringen win je natuurlijk geen enthousiaste beroepsvorming bij leraren leidt tot gedrags participanten normering door middel van een kwaliteits norm als een beroepsstandaard leraar moet je willen blijven worden die gedachte onderschrijf ik ten volle wat ik niet ik denk dat ik maar register accountant word onderschrijf is de geest die ademt uit de twee genoemde rapporten namelijk het idee dat literatuu r onderwijskwaliteit gebaat is bij en bevorderd wordt door van buitenaf opgelegde standaar stuurgroep beroepskwaliteit leraarschap leraar den ook al zijn die geformuleerd door een moet je willen blijven word en advies aan de heuse beroepsvereniging in het gunstigste minister van onderwis cultuur en wete nschap geval vindt zo n standaard dan navolging pen en de minister van landbouw natuurbeheer in holle retoriek en lege frasen moeizaam en viss erij inzak e een beroep s standaard registe r en opgepend in kostbare tijd die beter besteed beroepsgroep van leraren z p 1 997 had kunnen worden aan het onderwijs zelf jansma f t wubbels b koster naar een vernieuwing en kwaliteitsverbetering komt beroepsstandaard voor leraren utrecht univer pas op gang als betrokkenen dat zelf willen en siteit utrecht iv l os z j th emanu m m er taa kge r ic h t o nde rwij s kunt u gemakke l ijk uw eigen taken aan uw leerlingen de l egeren of heeft u het gevoe l d at u over bodig wor dt in het themanummer taakgericht onderwijs van moer 1997 6 l aten nederlandse en vlaamse auteurs zien hoe leerlingen en docenten al doende leren u krijgt antwoorden op vragen als hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen hoe zorg je voor zinvol l e interactie kunnen leerlingen wel aan de slag zonder da t de docent van tevoren alles uitlegt hoe begeleid je als d ocent het leerproces als je niet a lle gaten van tevoren dicht geinteresseerd maar nog niet zeker of u lid wilt worden van moer bestel dan eenmalig het themanummer door f 22 50 inclusief f 5 00 portokosten over te maken op gironummer 2831310 van de vo n postbus 75052 1070 a b amsterdam o v v t hemanummer t aakgericht on d erwijs vergeet niet uw naam en volledige adres te vermelden geinteresseerd en wilt u het themanummer gratis word da n nu lid van de vo n voor jaar gang 1 998 van moer vul onderstaande bon in en st u u r deze n aa r het vo n bureau postbus 75052 1070 a b amst erdam tel fax 020 47018 85 ja noteer mij als lid van de von per januari 98 a f 75 en ik ontvang gratis moer 1997 6 ik krijg een acceptgiro toegestuurd naam adres p ostcode en woon p laa ts tel 2i 8 moer 1997