Leraars praten over leerlingennotities

Publicatie datum: 1980-01-01
Auteur: Roger Roger
Collectie: 10
Volume: 10
Nummer: 3
Pagina’s: 3-5

Documenten

leraars praten over leerlingennotities wat mevrouw ons vertelt is van het hoogste gewicht mijnheer de mattos dus alles noteren ga door mevrouw w elsschot lijmen leerlingen zitten in ons onderwijs een behoorlijk deel van de dag dingen in schriften of op kwartobladen te schrijven binnen onze school voelden de leraars aan dat we op dat gebied dringend wat co8rdinatie in onze di dactiek moesten brengen omdat zowel de eisen als de methodes op dat ge bied wel erg bleken te verschillen we beslisten eraan te gaan werken binnen onze klasseraaduren elke le raar kreeg een stencil met de onderstaande tekst wij drukken hem hier af hopende dat u er in uw eigen school ook wat mee kunt aanvangen of dat hij u helpt om uw eigen didactiek op dit gebied voor uzelf te verduide lijken klasseraden hogere cyclus bespreking over de leerlingenschriften doelstellingen van de bespreking 1 de deelnemers verduidelijken voor zichzelf hun huidige didactiek inzake leerlingenschriften 2 ze nemen kennis van andere mogelijke opvattingen en methodes i v m deze zaak 3 ze vernemen iets over de priktijk van hun collega s terzake 4 ze beslissen gezamelijk en voor zichzelf of hun huidige aanpak ver beterd kan worden gebruikte methode 1 deze bladen bevatten verderop een aantal nadenkvragen het is de be doeling dat je dit blad ingevuld meebrengt naar de klasseraad op 2 wij zullen ons daar op een nader af te spreken manier in groepjes verdelen en zo elkaars systeem leren kennen 3 tenslotte proberen we in een iler2 11n conclusies te trekken en de op zet te evalueren nadenkvragen a welke van de volgende onderwijsdoelstellihgen streef jij na d m v de leerlingenschriften nummer ze in volgorde van belangrijkheid de belangrijkste 1 etc wat je niet van toepassing lijkt of niet na strevenswaardig in jouw geval merk je met 0 a de inspecteur homologatiecomnissie tevreden stellen b de leerlingen moeten materiaal hebben voor latere referentie studie voor proefwerk overhoring c de leerlingen moeten de lijn van een betoog leren volgen d de leerlingen dwingen tot luisteren en zo stil houden e ze moeten moeilijke gegevens letterlijk kunnen copferen f ze moeten leren synthetiseren gegevens ordenen bv bij een klas gesprek onderwijsleergesprek 3 g ze moeten leren tegelijk te schrijven en te luisteren h ze moeten de stof verwerken door ze in de hand te krijgen i ze moeten leren spontane gesproken taal omzetten in complexe con ventionele geschreven taal j ze moeten zelfstandig werk kunnen leveren toepassingen k ze moeten zelfstandig werk leveren als zelf synthetiseren eigen experimenten en waarnemingen beschrijven eigen interpretaties enz 1 ze moeten leren objectieve teksten schrijven m ze moeten achteraf zelfstandig de neerslag van de les kunnen noteren b op welke manier kunnen deze doelstellingen best worden gerealiseerd klasseren als a a door te dicteren b door te laten kopieren van het bord een boek c door permanent te laten noteren d door af n toe not erpauzes te geven e door een leerling te laten noteren en na een tijd te laten dicteren aan de anderen f door de notities thuis te laten maken g door schema s van de leerstof te laten overschrijven te dicteren h door stencils uit te delen i door fazen van persoonlijk werk in de les in te lassen j door het schema van de les op het bord te schrijven k door sleutelwoorden op het bord te schrijven 1 door moeilijke woorden op het bord te schrijven m door moe te delen dat wat men schrijft mee zal tellen voor het rapport n door thuis schema s te laten maken bv uit het boek c naar let je bij het nakijken van de schriften vooral op klasseer lasseren als a a spelfouten ik wordt conventionneel konventioneel b taalfouten bv ze zijn niet akkoord c fouten t gen de zinsbouw onlogische zinnen d gebruik van de juiste vaktermen i p v alledaagse omgangstaal bv niet hoeveel ze verdient hebben maar de winst niet het feit dat het warmer werd maar de temperatuur stijging e letterlijke overname van het bord het boek f duidelijke presentatie overzichtelijkheid g volledigheid h persoonlijkheid creativiteit kritische zin originaliteit rijk dom aan oplossingen i netheid j correctheid van oefeningen enz k bruikbaarheid voor latere referentie 1 andere welke 4 d wat doe je om de leerlingen te oefenen in het maken van notities klasseren als a a voorbeelden modellen van notities uitdelen en samen bespreken b regelmatig nakijken en laten meetellen voor het rapport c nakijken en met de klas bespreken d nakijken en met individuele leerlingen bespreken e tijdens de les regelmatig wenken geven voor het noteren f rondwandelen en individuen helpen g een deel van een les wijden aan hoe maak ik notities voor dit vak h de leerlingen schriften laten uitwisselen en met elkaar laten bespreken e wat valt bij het nakijken van de schriften vaak mee tegen a de bruikbaarheid ervan b de taal c de presentatie d mijn lessen e hun gebrek aan doorzicht enz resultaten het eerste wat ons weer opviel was het grote verschil tussen de prak tijk van de leraars en de grote verschillen in doelstelling tussen de vakken dat hierover wat duidelijkheid en wederzijds begrip kwam was alleen al de moeite waard en wat vooral bleek bij welk stuk van zijn pels je de kat ook oppakt het hele beest komt mee of duidelijker zelfs een detailpunt als dit blijkt al gauw fundamentele onderwijsvra gen op te roepen je kunt ze toch niet uit de weg gaan en dan is een concreet punt als dit wel een goede invalshoek r roger tweedekansonderwijs in antwerpen in leuven bestaat sinds januari 80 tweedekansonderwijs ook id antwerpen wil een groep mensen hiermee beginnen ze willen zich richten tot volwassenen met een vorm van ontraditioneel onderwijs dat voor sommigen kan voorbereiden op de centrale examencommissie lager en hoger secundair voor anderen een ingemene vorming zou zijn de initiatiefnemers zoeken nog een aantal progressieve gemotiveerde leerkrachten die bereid zijn om gratis rotwee uur per week les te geven in deze volwassenenschool geinteresseerde von leden kunnen hun naam opgeven bij mettle de ryck of linde oedrie werkgroep tweedekansonderwijs consciencestraet 46 2000 antwerpen s