Leren leren. Een invulling vanuit de wetenschappen.

Publicatie datum: 1999-09-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 1
Pagina’s: 14

Documenten

14 lo ren i e ren een invulling vanu it de wetenschappen bij de recalisatie van de vokoverschrljderde eindtermen ieren leren moet sterk het accent komen te liggen op probleemoplossend gedrag de school moet de kinderen ieren leren het is niet voldoende leerstof aan te brengen les te geven en trucjes te ieren took blijkt bij een toets of een exomen de leerstof niet echt verwerkt en gekend de discrepantie tussen de overladen leerplannen en de toegemeten tijd is hiervan zeker de omac zelfs het aanleren von een heuristiek blijkt niet steeds succesvol om een leerling vroogstukken te ieren oplossen het probleem zit dieper we moeten inzicht hebben in de wijze waar op leerlingen leren hoe ze nieuwe kennis en inzicht verwerven ook motivatie speelt een belangrijke rol bij het ieren naast affectieve factoren zoals een gun stige leeromgeving en leerklimaat een goede relatie leraar leerling het pro duct van het ieren is een middel het proces van leren i s veel belangrijkerl wie als leraar bij de leerlingen meer wil bereiken dan memoriseren en reprodu ceren maar werkelijk wil dat zij inzicht verwerven en weten hoe ze over een onderwerp iets kunnen leren moet hen eeh methode aanleren leerlingen moe ten de gelegenheid krijgen zelfstandig te leren niet occasioneel moor syste matisch de werkvormen in de klas moeten aangepast worden we moeten overschakelen van doceren naar onderzoeken de eindtermen ieren leren zul ion binnen de wetenschappelijke vakken dan ook aan bod komen binnen de eindtermen onderzoekend leren leren onderzoeken dot zijn gemeenschoppe lijke eindtermen voor de vakken fysica chemie en biologie het onderzoekend ieren is gericht op het verwerven van een stevige en opera tionele kennisbasis en biedt de gelegenheid om het geleerde in een grote diversiteit van contexten aan te wenden het geven von zelfstandige opdrach ten biedt bovendien meer mogelijkheden tot differentiatie noor tempo en niveau wij kunnen don ook alle uitgangspunten van luc vercommen in het inleidend artikel op dit themanummer onderschrijven sonja de craemer hogeschool west viaanderen departement lerarenopleiding didactiek fysica sint jorisstraat 7 1 8000 bivgge decraemets hpi hageschool wmbe 29e jaargang nummer 1 sept okt 1999