Leren leren en zelfstandig werken. Een reactie vanuit de biologiedidactiek.

Publicatie datum: 1999-09-01
Auteur: Vic Damen
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 1
Pagina’s: 58

Documenten

58 teren ieren en zelfstandig werken een reactie vanuit de bi lo didacti k in de toelichting bij de vakoverschrljdende eindtermen leren ieren wordt gesteund op de visie dot ieren een actief en constructief proces is waarbij in het didoctische proces de leerling en niet de inhoud centraal stoot leerlingen moeten in steeds toenemende mate zelfstandig nieuwe kennis en vaardighe den kunnen verwerven en problemen kunnen oplossen het einddoel van het biologleonderwijs slum door volledig bij aan in de zin dat de leerlingen gelei delijk aan moeten groeien noot het zelfstandig kunnen oplossen von contextge bonden blologiegerelateerde problemen hierdoor verwerven zij op een actie ve wijzee oplosmethodes en relevante biologische basisinhouden en inzichten wij goon er dus von uit dot ieren het oplossen van problemen is de algemene probleemoplossingsvaardigheden en technieken zoals bijvoor beeld kunnen vergelijken een synthese kunnen maken een grafiek kunnen interpreteren enzovoort vormen de formele leerlijn die luc vercammen in het inleidend artikel von dit themanummer bepleit het is uitermate belangrijk dot de structurele invulling von deze vaardigheden en technieken voor alle leer krachten dezelfde is op die manier kon er in het hoofd van de leerling geen verwarring ontstaan een schoolteam al of niet geholpen door externe exper ten zal dus in functie van de lokale omstandigheden afspraken maken rond de inhoud en de introductie von de no te streven algemene probleemoplossings vaardigheden en technieken op die manier worden de algemene voordighe den in een context geintroduceerd en in verschillende probleemoplossende situaties getraind omdat het ontwikkelen van het echte leren bij leerlingen te aken heeft met het leren oplossen van problemen is leren leren inderdaad per de finitie vak overschrijdend in de concretisering von leren leren is echter het algemeen refe rentiekader aan vaardigheden en technieken formele leerlijn voor mij een essentieel onderdeel von het biologieonderwijs samen met de specifiek biolo gische denk vaardigheden draagt het bij tot de intellectuele ontwikkeling von de leerlingen het algemeen referentiekader bepaalt echter niet de gang von zaken in de biologie lessen vic damon u erperr uir departement didactiek en kritiek didactiek biolo universiteit i9ntu gie universiteitsplein 1 26 1 0 luiito vdamen uia uaiac be 29e jaargang nummer 1 sept okt 1999