Leren lezen en schrijven

Publicatie datum: 1981-01-01
Auteurs: Ella Bohnenn
Collectie: 12

Documenten

willie van pee r politieke instellingen in belgi e het boek waarde landgenoten van leo neels en volgens aan de orde bij de eerste ligt het accent katelijne ronse voorziet in een dubbele behoef in de beschrijving vooral op de ve rt egenwoordi te in de eerste plaats wordt de gewone burger ging de werking en de dienstverlening van deze een duidelijk beeld geboden van de wijze waarop instellingen bij de bespreking van parlement en de instellingen van zijn land belgie functione senaat nederlands eerste en tweede kamer ren bovendien heeft zich tijdens de voorbije tien gaat de aandacht hoofdzakelijk uit naar het wet jaren een diepgaande staatshervorming voltrok gevende apparaat en zijn verhouding tot de uit ken deze ging onder meer gepaard met een zeke voerende macht daarnaast komen ook andere re decentralisatie waardoor grotere bevoegdhe controle organen op de regering ter sprake de den aan regionale bestuursorganen werden toege raad van state het rekenhof de politieke par kend maar daarmee werden ook totaal nieuwe tijen en de sociale partners het laatste hoofd bestuursorganen in het leven geroepen zoals bij stuk behandelt toekomstperspectieven waarin de voorbeeld de gewestraden en de gemeenschapsra kritiek op de politieke instellingen wordt vertaald den ieder met eigen specifieke bevoegdheden in een aantal adviezen voor de toekomst maar ook met hun onvermijdelijke documenten als geheel blinkt dit boek uit door de helderheid jargon en ambtenarenapparaat het resultaat van van de terminologische ontwarringen de over deze staatshervorming is dat de modale belg op zichtelijke tabellen en samenvattingen de frisse dit ogenblik nauwelijks meer weet hoe zijn land presentatie en de leuke illustraties spot en georganiseerd is en bestuurd wordt er is dus gro andere prenten oude affiches enz de auteurs te nood aan heldere informatie hierover ook in en de uitgeverij verdienen dan ook niets dan deze behoefte aan verduidelijking voorziet dit lof omdat zij erin geslaagd zijn een zo droge en boek ingewikkelde materie op zulke prettige en over in de inleiding worden de belgische politieke in zichtelijke wijze aan te bieden stellingen gesitueerd in een ruimer kader van poli tieke stelsels in het algemeen en van een demo leo neels en katelijne ronse waarde landgeno cratische staatsstructuur in het bijzonder ve rv ol ten onze politieke instellingen leuven u itgeve gens komen de instellingen op gemeentelijk pro rij kritak 1981 83 pag 225 bf ca f 15 be vinciaal regionaal en nationaal vlak achtereen stel adres vesaliusstraat 1 3000 leuven belgie elia bohnen n leren lezen en schrijve n b ij h et studiecentrum ncvo in amersfoort is dit boekje is geschreven om beginnende bege het boekje leren lezen en schrijven uit eigen er leiders houvast te bieden bij dit zoeken riet varing een theorie en praktijkboek voor taalcur hammen poldermans kiest voor de ideeen van sussen uitgegeven geschreven door r iet h am freire voor zijn visie op leren lezen en schrijven men poldermans op verzoek van de projectgroep voor zijn benadering van de analfabeet als repre alfabetisering en het studiecentrum n cvo sentant van de onderdrukte laag van de samenle d e l aatste jaren is het alfebetiseringswerk fors ge ving ze kiest voor problematiserend leren dat groeid het aantal projecten en het aantal begelei wil zeggen leren lezen en schrijven is niet alleen ders dat er werkt is snel gestegen een techniek die je even onder de knie moet krij er bestaat geen vastomlijnde werkwijze voor het gen maar het is een middel om greep te krijgen leren lezen en schrijven van volwassenen b egelei op je eigen situatie het betekent dat de eigen d ers en cursisten zoeken veelal samen naar de taal de ervaringen en leefomstandigheden van de juiste invulling van hun leren dit brengt nogal cursist uitgangspunt zijn voor het leren de cur wat onzekerheden met zich mee voor cursist en sist bepaalt de inhoud van het leren begeleider dit heeft consequenties voor de lessituatie in dit 44 boekje wordt een aantal criteria gegeven waaraan van het leren lezen en schrijven er wordt opge een lessituatie moet voldoen wanneer je volgens merkt dat lezen en schrijven verschillende vaar freires filosofie wilt werken op twee van deze digheden zijn dat schrijven een pro ce s is omge criteria wordt uitgebreid ingegaan namelijk het keerd aan het proces van lezen werken in groepen en de wijze van begeleiden dat het bij lezen en schrijven om verschillende bij het werken in groepen komen zaken aan de vaardigheden gaat lijkt me duidelijk maar de orde als voordelen van een groep samenstelling vraag die dan opkomt is in hoeverre kun je deze eisen die groepswerk aan een begeleider stelt e a vaardigheden tegelijk aanbieden samen leren ik bij de wijze van begeleiden wordt aandacht be vind het jammer dat dit probleem in het boekje steed aan de verschillende theorieen hierover niet aan bod komt en dat niet duidelijk wordt omgaan met cursisten evalueren enz wat riet hammen poldermans hier zelf mee doet de visie op leren lezen en schrijven wordt gecom in haar praktijk bineerd met inzichten uit het groepswerk met erg leuk vind ik het gedeelte over de waarde en bevindingen van de psycholinguistiek en de leer het nut van het radend leren de oefeningen die psychologie met theorieen over leren kennis van gegeven worden om dit leren te bevorderen zijn de bestaande lees en schrijfmethoden en prak helder en simpel tijkervaring andere onderwerpen waar je in dit boekje iets dit wordt praktisch en theoretisch uitgewerkt in over kunt vinden zijn onder andere het ee rs te ge een aantal verschillende hoofdstukken waardoor sprek het werken met codificaties het gebruik een vrij compleet beeld gegeven wordt van wat er van een cassetterecorder allemaal aan teren lezen en schrijven vastzit waar het is een boekje geworden waar begeleiders in je mee te maken kunt krijgen het alfabetiseringswerk veel aan kunnen hebben de thema s varieren dan ook van de filosofie terecht wordt er in de inleiding op gewezen dat achter alfabetiseringswerk tot de eerste les een dit niet geschreven is om de meth ode voor alfa uitgebreide beschrijving waarin je tips kunt vin betiseringswerk te introduceren een model vol den voor de start de kennismaking welk mate gens welke het juiste leren moet gebeuren ook riaal je uit deze les kunt halen en hoe je dit kunt de voorbeelden die gegeven worden zijn als uitwerken voor beginnende en gevorderde deelne illustratie bedoeld en zeker niet gegeven om klak mers keloos over te nemen en toe te passen in je eigen aan het eind is een hoofdstuk met een aantal les groep het is wel bedoeld om de begeleiders op voorbeelden en een hoofdstuk bijlagen waarin ideeen te brengen om te laten zien hoe je het enkele schema s waarop je kunt aangeven welke zou kunnen aanpakken en die waarde heeft het klanken letters geoefend zijn aan welke spel beslist lingsproblemen aandacht is besteed welke deel vaardigheden aan bod zijn geweest heel handig riet hammen poldermans leren lezen en schrij voor deelnemers en begeleiders omdat juist bij ven uit eigen ervaring theorie en praktijkboek het werken vanuit de ervaringen van cursisten het voor taalcursussen amersfoort 1981 moeilijk is om overzicht te houden over de taal je kunt het bestellen bij uitgeverij de horstink technische zaken die wel of niet aan de orde zijn postbus 400 3800 ak amersfoort bestelnum geweest mer 8001 prijs f 22 95 ook is er aandacht voor de technische aspecten 45