Leren schrijven met tekstverwerker

Publicatie datum: 1986-01-01
Collectie: 16
Volume: 16
Nummer: 1
Pagina’s: 32

Documenten

leren schrijven met tekstverwerker in 1984 startte de rva onder impuls van minister j lens sens op drie plaatsen met een project voor laaggeschool den begin 1985 begon men met 15 projecten waarvan er acht met tekstverwerker werken de bedoeling van de projecten bestaat erin mensen die niet lang school hebben gelopen een aantal basisvaardighe den mee te geven zodat ze zich nadien gemakkelijker kunnen bekwamen en of zich beter in de maatschappij integreren naast een initiatie in technische vaardigheden en maat schappelijke begeleiding wordt er in het kader van moeder taalonderricht ook aan schrijfonderwijs gedaan in een paar projecten wordt met succes de tekstverwerker ingeschakeld als hulpmiddel bij het leren schrijven vol gens erik de gelder verantwoordelijke voor het moedertaal onderwijs in deze projecten zijn vooral de zwakkere leerlingen gebaat met een dergelijk hulpmiddel omdat zij gemakkelijker tikken dan manueel schrijven en op die manier een resultaat krijgen dat goed oogt wat be langrijk is voor mensen met weinig succeservaringen hoewel de huidige tekstverwerkers nog niet bedoeld zijn om te leren schrijven en zeker niet optimaal geschikt zijn voor het nederlands kan men ze volgens erik de gel der toch heel goed inschakelen in het schrijfonderwijs en bieden ze belangrijke voordelen ze laten toe dat men op een eenvoudige manier een tekst kan verbeteren her structureren herfraseren enz zonder dat men alles opnieuw hoeft te schrijven om een net resultaat te bekomen dat is een belangrijke stimulans voor zwakke schrijvers die doorgaans weinig te motiveren zijn om hun teksten te her werken en te herschrijven en die zich meestal beperken tot wijzigingen in punctuatie en spelling doordat de tekst zo gemakkelijk gewijzigd kan worden ligt de klemtoon op het schrijven als groeiproces cogni tief onderzoek heeft immers aangetoond dat schrijven cy clisch verloopt en dat de auteur pas door het schrijven zijn gedachten kan ordenen de leerlingen krijgen dus de gelegenheid om hun werk verder af te werken en te ver fijnen bovendien laat een tekstverwerker heel gemakkelijk toe om met z n tweeen of z n drieen een tekst te schrijven doordat men samen schrijft en leest is er een onmiddel lijke feedback en een continue bevraging van de handeling van het schrijven t o v het beoogde resultaat dat is heel belangrijk voor zwakkere leerlingen die door gaans geen voldoende analyse maken van het publiek waar door ze te impliciet blijven en bijgevolg hun lezer niet bereiken die bewuste controle en kritische reflexie die 32 vonk 1986 16de jg nr 1