Leren ze op de basisschool dan geen Nederlands?

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 5
Pagina’s: 263-264

Documenten

redactionee l sprake van ge integreerde taalmethodes metho des waa ri n nederland s als eerste taal en nederlands al s tweede taal geintegreerd zijn zodat allochtone leerlingen niet me e r in apar mirj am tuinder te klassen of op aparte uren extra lessen hoev e n te krijgen maar zo snel mo gelijk mee leren ze op de basisschoo l kunnen do e n in het reguliere onderwijs dan geen nederlands sinds kort werk ik voor het basisonderwijs natuurlijk heeft ieder ond e rwijs ty pe zijn eigen eige naardi gh e d e n maar h e t opv all e nd s te vind ik dat het hier niet ga a t over n e derlands w el krij g en de kinderen taallessen maar dat blijkt tot n o g to e h eb ik m e altijd b e zi g gehouden he e l iets and ers te zijn naast taal worden e r m e t h e t vo ortge z e t o nderwij s e n me t de nam e lijk bijvoorb ee ld de volge nde vakke n b ero e p s e n vo l wass en e n e ducatie ik ontwik ond e rs c heiden aanvanke lijk lez e n lere n keld e ond e r andere lesmate rial e n voor het lez en schrijv en spelling voortg ezet tech aanl eren v a n ne de rl a nd s als tw ee de taal aan nisch leze n b e grijpend e n s tudere nd lezen allo c hton e n binnen die l es mate rial e n we rd w aarde re nd le ze n kla ss ikaal l e z e n waar tot voor kort onder sc h e id ge maakt tu sse n sc hijnlijk verge et ik dan no g een pa ar le es l e ze n lui s tere n spre ke n en sc hrij v en vaak soorten die in de ver s chillend e me thod e s w e rde n z elfs a p a rte boek e n gem aa kt voor de onder sc heid e n worde n want v oor alle ve rsc hille nd e d ee l v aardi ghe de n t eg enwoor ge n oe md e v akk e n ik kan niet ov er v a ardig di g wordt vaker uitgega an van de taaltaa k di e h e de n s pre ken want taal lijkt me gee n d e curs i s te n moete n l er en bijvoorb eeld h e t afzonderlijke vaardigheid zijn ap a rte metho h o ud e n va n ee n prese nt a ti e e n worde n d e de s of in i e d e r ge val modules ontwikkeld vaa rdigh e d e n die d aarv o o r nodi g zijn binnen z o k a n h e t vo orkom e n d a t op e e n s chool ee n l es o f thema g ec ombin ee rd in dit gev a l dri e ver sc hillende bo e ken gebruikt word e n h e t gebruiken va n informatiebronnen het van dri e v e rsc hillend e uitgeverij e n voor a c h m a ke n van a antekenin ge n h et s a me nvatt e n t eree nvolg en s h et leren le z e n lere n schrijven va n info rm a ti e e n daa ro ve r ve rt ell en en ni e t en sp ellin g h e t is wel lo gis c h dat d e kinderen vo or niet s w orden die va ardigh ed en nie t e e rs t leren lez e n en d aarna pas lere n s chrijven m ee r a part aa nge bod e n en ge o e fe nd in he t maar d e volgorde waa ri n ze d e letters leren d agelijk s le v e n mo e t j e nu ee nmaal tak en l e z en en daa rna s chrij ven kan volkom en ver uit voe ren waa rv oor j e mee r d a n ee n t aa l sc hille n ee n b ee tje ge c h a rgeerd va n de woor va a rdigh eid nodi g h e bt den die z e in het en e boek l e ren s chrijven we ten ze nog niet hoe ze z e moet e n spe ll en in d e kla ss en z elf in d e b as i se du c ati e e n voor en bij ta al do e n ze dinge n die kenne lijk niets bij v o o rb ee ld n eve nins tromers in h et voort te m a ke n h ebb en m et le ze n of sc hrijve n ge z e t o nd e rwij s di e in sp ec iale klassen zo s n e l ik s n ap dat niet er b es taan ook voor het mo gelijk n e derlands moe ten l ere n word en bas isonderwijs method es waarin de vakken ve r schille nd e lesmaterialen naast elkaar ge bruikt gecombin ee rd worde n de leerkra cht werkt om d e c ur s i s te n een zo go ed moge lijk o p hen me t e en b o e k voor t aa l lezen sc hrijve n a fges te md a a nbod te geve n d a t betekent enzovoorts all e s wat ond e r nederlands zou bijvoorbe e ld de leesteks ten uit h e t en e bo e k kunnen va ll en een uitkomst zou je zo den de spre eko efeninge n uit di e m ethod e e n de k e n voora l voor de do ce nt nadat hij e e n w oo rd e nsc h a tl ess en uit wee r e e n a nd e r bo ek handleiding b es tud ee rd heeft we e t hij hoe d e ma a r in i e de r ge val v a lt alles ond e r de noemer less en georga niseerd zijn waar hij welke nederlands e n k a n er s teeds m ee r ge bruik informatie in die h andl eiding kan vinden ho e word en gemaakt van m e thod es waari n d e de differenti a ti e in d e m ethod e zit ho e d e vaardi g hed e n gecombinee rd word e n in het blokken of thema s zijn opg e bouwd het voortge zet onderwij s is overi gen s daarnaa s t he eft dus all erlei praktische voordelen 1999 5 moer 263 daarnaast zijn er natuurlijk inhoudelijke kelijk de vragen kan s t ell e n maar ni e t de voordelen als er geintegreerd gewerkt wordt antwoorden kan geven toch denk ik dat met bijvoorbeeld de transfer die van d e ene vaar name de belangrijkste factor de do c ent zelf digheid naar d e andere kan pl a ats vinden a lsj e een essentiel e bijdrage ka n lev e ren aa n het een te kst goed moet b egrijp e n mo e t je he m int e grere n va n het ond e rwij s in taal lez e n eerst goed technisch kunnen l ez e n om ove r s c hrijven sp e lling tot ee n logis c h ge h ee l het de voor d e handli gge nde koppe ling tusse n ond e rwijs in het nederl and s als er i e ma nd is l e ren le zen en leren sc hrijve n nog maar te die mij k a n zegge n h oe dat voor e lka a r t e zwijge n in het thema numm e r zin in kunst krij ge n houd ik me v a n h a rte aa nb evol en kunstzinnig taal o nd e rwijs moe r 1999 3 wor den in de artikelen over taalvorming voor beelden uitgewerkt van de mogelijkheid om onde r werp e n op e e n b e teke ni svo ll e ma ni e r vanuit vers c hillende va a rdigh e de n t e beh a n delen zi e onder and e re minjam zaa t wat kinde ren leren van taa lvorming moer 1999 3 p 163 169 d aarm ee k o mt d e i n h oude lijke s a menhang tussen de ta a la ctivit eite n in ee n klas duidelijk naar voren kortom voord e len t e over en heel praktis ch de doce nt moe t to c h al m et all erlei a nd er e b oe ken werk e n voor aardrijkskunde r e kenen en wi s kund e natuur ge sc hie denis muziek d e s tapel s rijz e n de ka st uit dus als er iets ge c ombi neerd k a n worden dan wil ied e re en d a arv a n gebruik maken ma a r wat blijkt de d oce nt e n wille n ni e t vo o r methodes die geintegr e erd taal onderwijs a anbieden blijkt op de s c holen nauwelijk s b e lang s te ll ing te zijn w at moet er gebeure n om het t aa lo nderwij s e n h e t lee s onderwij s e n het s chrijfonderwij s op d e basisschool tot een v a k t e boetseren alleen de beschikba arheid v a n d er gelijk l es mat e ria a l is kennelijk ni e t voldo e nd e du s ik doe maar ee n paar suggesties uit d e los s e pols nog me e r vakken op het roo st e r zodat de docent me t nog mee r bo e ken m oe t we rken e n d aa rom d a n in vred es naam voor taal en l e z e n ma a r ee n bo ek gaat gebru i ken ande re k e rndoelen waarin de vaardigh e den meer geintegreerd word e n vas tgest eld tus s endoe le n di e ni e t per v aardi gheid per l ee rjaar p e r k erndo e l gesplit s t word e n maar wa a rin jui s t de s a menhang wordt benadrukt andere cito toetse n w aa rin de v a ardighede n g eint egreerd worden ge toetst and e re sc h o olrapporte n waarin ge e n onder sch e id wordt ge maa kt in taal en le ze n andere instructi es op d e pabo s andere s choolbegeleiders ande r b e l eid in den haag mogelijkheden te over hoewel ik hier gemak 264 moer 1999 s