Lesgeven? Waarom zou je nog?

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 1
Pagina’s: 1-3

Documenten

redactionee l de mani er waa rop d e om ge vin g na a r do ce n t e n kijkt ve rklaart te n de le hun l age st a tu s d e o mv a ng va n h et b e roep wordt v aa k ni e t ove rzi e n de geno e md e v oord el e n van v e el martine jetten va ka nti e e n e lk e dag o m drie uur thuis v allen w eg als j e j e va k se ri e u s n ee mt do ce nte n zijn lesgeven vaa k p as laat na drie en thui s e n zijn dan n og l a n g n i et kl aa r h e t vak i s n a uw elijk s g o e d uit waarom zou je nog te oe fe n e n a l s e r ni e t avond e n e n vak anti e d age n aa n ges p e nd ee rd worde n mi ssc hi e n i s d e l age statu s d ee l s ook t e ru g t e voere n o p d e ve ra nde r end e waarde n e n nor toen ik een jaar of tien geleden aan de m en va n o nz e ca rri e r ema a tsc h a ppij h et lijkt universiteit nederlands ging studeren deed ni et mee r va n d e z e tijd om ge dur e nd e l an ge ik dat niet als hoofddoel om in de toekomst tijd exact h e tz el fde we rk t e blij ve n d oe n h e t onderwijs in het nederlands te gaan geven gevol g hi erva n is ee n in mijn oge n v reemd het leek me verstandig als ik daarbij een versc hijnsel d e b es te d ocent e n zijn ni e t gedegen vakkennis op zou bouwen tijdens l a nger doce nt en di e v o o rn a m elijk goe d l es een voorlichtingsbijeenkomst over de studie geve n m aa r d oce nt en di e h o ofdt a ke n h ebb e n werd me eigenlijk afgeraden dit te doen als ge kr ege n in h e t sc h e pp e n va n randvo orwaa r ik les wilde gaan geven kon ik beter de de n bi nne n d e sc ho ol d e nk aa n midd e n lerarenopleiding gaan volgen in plaats van m a nage me nt coo rdine r end e tak e n e n l e ra een universitaire studie bovendien werd me ren e n l ee rlin gb ege l e idin g d ez e t a ke n zijn min of meer duidelijk gemaakt dat de keuze doo r de co mmi ss i e v a n e s e nke l e j aren voor het leraarschap toch wel een erg onver gel e d e n voo r ges t eld als m o ge lijkh ed en om standige was daar was geen werk in te aan l oo pbaa n o ntwikk e lin g binn e n h e t l eraar vinden het pessimisme leek me al te kras en sc h ap t e doe n ik kreeg gelijk want inmiddels dreigt er al t oc h kan d e ca rri e r em a atsc h a ppij he t ge bre k een tekort aan leraren nederlands aan statu s va n d oce nt e n ni e t h el e m aal verkl a denk echter niet dat iedereen je nu bewon re n la t e n we d oce nt e n ee ns ve rge lijke n me t derend aankijkt wanneer je meedeelt dat je me di ci b e ide n v e rri c hte n v o or ee n gro ot besloten hebt leraar te worden integendeel deel va n hun tijd pr o du c ti ewe rk doce nt e n je zult tegenwoordig toch maar een geboren geven vee l l es c hirurge n o p e re r e n d e h e l e leraar zijn dat is ongeveer synoniem voor d ag door ee n op va ll e nd v er sc hil i s ec hte r d a t een geboren sufferd net als artsen burge me di ci o n da nks dit p ro du c ti ewer k vee l aan meesters en notarissen genoten leraren vroe z i e n ge ni e t e n hun we rk lijkt m e ec hte r ni e t ger veel aanzien tegenwoordig is dat anders vee l verantw oord e lijk e r of verdi e n st elijk e r leraren hebben weinig status en verdienen d an d at va n ee n goed e d oce nt di e voo r een weinig het zijn nu ook de docenten zelf die kl as va n d e rti g l eerli n ge n staa t l es t e geve n hun beroep als iets weinig begerenswaardigs z on de r goe d ond e r w ij s e n zo nd e r ee n goede lijken te zien de beginnende leraar is bang gezo n d h e id szo rg i s e r gee n t oe ko mst v oor ee n om over veertig jaar nog in het onderwijs te land h e t grote ve r sc hil is dat m e di ci h oge r zitten lesgeven lijkt een soort levenslange va n d e t o r en blaz e n e n d a t er n aa r h e n veroordeling leerlingen kijken vaak neer op gelui s t erd wo rdt al s zij ro ep en dat z e n og docenten af en toe klinken er ook wel meer will en ve rdi e n e n s l age n ze d a arin z e voordelen van het leraarschap deze getuigen slagen er z e l fs in t e voorko me n da t een evenmin van een hoge status lekker lang we tsvoo rs te l waar ze h e t ni e t m ee ee ns zijn vakantie elke dag om drie uur thuis b eh and eld wo rdt dat m e di c i s te rk e r o v e r k o me n da n do cent e n h ee ft v ol ge n s mij te hoe komt het nu eigenlijk dat docenten zo m a k en niet h e t fe it d a t z e zichz e l f uit s t e k e nd weinig status hebben er zijn verschillende kunn e n b esc h e rmen z e s te ll e n z e lf kw a li aspecten die hiermee te maken hebben t eits n o rm e n v oor hun fun c tion e re n op e n 199 o i m oer 1 dragen zorg v o o r ee n n a drukk elijke e i ge n p r h e t geb re k aan s t a tu s va n h et l e ra arsc hap i s ook o p h e t ni vea u van de p o liti ek te ru g t e vind e n soms gaa n de d e nkbeeld e n ze l fs z ove r d a t de vak e n p ed agogisc h e k ennis v a n d oce nte n totaal o verb o di g lijkt te z ijn gewo r d e n z o is er sinds en ige tijd s p rake v a n klasse nassis t e nt e n in h e t bas i so nde rwij s d oo r ge b ruik te m a k e n va n m elk ertba ne n na tuur lij k b iedt ee n h e lp e nde ha nd in de groe p soe l aas van k walit eitsve rbe t e rin g kun j e ec h t er ni et s pre ke n wa nt didac ti sc h e as p ec t e n kun j e nie t ove rd ragen aa n ee n kl asse n assis t ent bij n ed e rl a nd s als t wee d e taa l lijkt la n gza merh a nd de vis i e da t e lk e n e d e rla nd e r h e t n e d er lan ds zod anig b e h eers t da t hij ook goe d les k an geve n a a n ni e t n ed erl a nd s tali ge n t e ve rdw ijn e n nu d oe mt dit voo roor d ee l o p ee n a nd e re ple k wee r o p n am elijk d at o p h e t ni veau van ee n b as i ssch oolleerling ie d er een toc h wel ka n l esgeve n o o k d e p o litie ke houd i ng draag t dus b ij aa n een gevoel van ond e rw aarderin g van he t l er aa r sc h ap d e politi ek wil z o lijkt h et of all ee n maar score n in h e t on d e rwij s d a t i s b ere ikt in mijn am bt ste r mijn of h e t o nd er w ij s zi e n als ee n p ro du c t dat zo goed k oo p moge lijk effi cie nt m oet z ij n inmiddels lijkt ritzen er wel van overtuigd dat docenten meer status moeten krijgen het enzovoort het is daarbij van belang dat die aanvangssalaris voor docenten is iets opge variatie niet leidt tot een nog grotere taakver trokken zwaring van docenten voor wat minder verder is het van belang dat er een genuan interessante taken zoals het surveilleren tijdens ceerder beeld ontstaat van de invulling van proefwerken en bepaald simpel correctiewerk het leraarschap de school zou in de eerste zouden wellicht goedkopere krachten klas plaats gewaardeerd moeten worden om het senassistenten bijvoorbeeld ingehuurd kun werk dat daar centraal staat het lesgeven nen worden vakinhoudelijke en vakdidactische kwalitei met alleen meer salaris en een andere inde ten vormen eerder een noodzakelijk onder ling in de werkzaamheden van de docent zijn deel van het leraarschap dan management we er echter nog niet er wordt in de politiek kwaliteiten daarnaast is het goed dat docen wel vaak gesproken over belangrijke verbete ten uitgedaagd worden om meer variatie in ringen in het onderwijs zoals kleinere klassen het lerarenpakket aan te nemen scholen en het studiehuis maar vaak wordt over het zouden bij de invulling van dat takenpakket hoofd gezien dat hiervoor ook middelen ter echt autonomie moeten krijgen zodat leraren beschikking moeten worden gesteld kleinere in onderling overleg kunnen werken aan klassen betekent bijvoorbeeld dat er meer carrierepatronen waarbinnen het niet of of is docenten aangesteld moeten kunnen worden maar en en naast lesgeven ook ruimte voor voor een goed functionerend studiehuis zal het bedenken van nieuwe curricula en lessen een andere ruimte ter beschikking moeten series voor leraren en leerlingbegeleiding komen dan een aula 2 m oe r 1998 1 natuurlijk is het ook van belang dat er eisen in h e t alge me en i s he t v o or d e s t a tu s v e rho gesteld worden aan de kwaliteit van docenten gin g van l e r a re n v a n b elan g dat er bij ni e uw e het zou niet meer mogelijk moeten zijn dat ontwikk e linge n ni et o ver hun ho o fd e n h ee n docenten het zich kunnen permitteren om ge r e d en eerd e n b eslo te n m oe t word e n m ee r hun tijd uit te zitten zonder zich bezig te d a n tot nu t oe mo e te n l e r a r e n zi c hze lf b e t rek houden met ingevoerde veranderingen in het k en e n b e trokk e n worde n bij d e initi a ti even onderwijs daarom lijkt het idee om criteria z e mo e te n d e ge lege nh eid h ebb e n h e t b el e id voor kwaliteitsbewaking van docenten op te m e d e t e b ep a le n wannee r ze zichze lf ni e t stellen zeker niet onzinnig wel is het van seri e u s ne me n en ni et s t e rk na ar buit en groot belang dat er een goed draagvlak van tre de n z ull e n ver a nd e ringe n va n b o v e n af docenten is bij het bepalen van de kwaliteits o p ge l egd wo rd en eisen waaraan goede docenten moeten vol doen bij de zogenaamde registerdocenten is dit niet het geval zie giesbers en sturnl in moer 1997 5 met goed functionerende kwa liteitseisen zal waarschijnlijk ook de status van docenten in positieve zin beinvloed wor den in de lijn van de leerlin g themanummer taakgericht taalonderwij s kunt u gemakkelijk uw eigen taken aan uw leerlingen delegeren of heeft u het gevoel dat u overbodig wordt in het themanummer taakgericht taalonderwijs van moer 6 laten nederlandse en vlaamse auteurs zien hoe leerlingen en docenten al doende leren u krijgt antwoorden op vragen als hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen hoe zorg je voor zinvolle interactie kunnen leerlingen wel aan de slag zonder dat de docent van tevoren alles uitlegt hoe begeleid je als docent het leerproces als je niet alle gaten van tevoren dicht geinteresseerd maar nog niet zeker of u lid wilt worden van moeer bestel dan eenmalig het themanummer door f 22 50 inclusief f 5 00 portokosten over te maken op gironummer 281310 van de von postbus 75052 1070 ab amsterdam o v v themanummer taakgericht onderwijs vergeet niet uw naam en volledige adres te vermelden geinteresseerd en wilt u het themanummer gratis word dan nu lid van de von voor jaargang 1 998 van moer vul onderstaande bon in en stuur deze naar het von bureau postbus 75052 1070 ab amsterdam tel fax 020 470 18 85 ja noteer mij als lid van de von per januari 1998 a f75 en ik ontvang gratis moer 1997 6 ik krijg een acceptgiro toegestuurd naam adres postcode en woonplaats tel 1998 1 moer 3