Lespakket rond Annie M.G. Schmidt

Publicatie datum: 1988-01-01
Auteur: Theo Vesseur
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 1
Pagina’s: 37

Documenten

theo vesseur ki end e v o o r b e el d en dan e e n aant al b lad zijd en lespakket rond met ad vie z en en be w erk ing en over het m a k en annie m g schmidt van lie dt ek sten doo r d rs p flin k technisc h som s leuk v e rder iets over d ialogen en het ziezo h e h e de eerste regel staat er is een presenteren van liedjes scenes en dialogen lespakket voor de middenbouw van het voo rt informatie over het werk van annie m g en gezet onderwijs annie m g schmidt staat er een nauwkeurige vermelding van de bronnen in centraa l het pakket bestaat uit vier onder totaa l aant al pag ina s v an het b oekje 56 delen een lesboek f 9 75 of bij meer dan h et w er k sc h ri ft 2 3 b la dz ij d en be helst 40 o p 15 ex tegelij k f 5 501 een werkschrift f d rachten d eels heel voor d e ha n d li gg end 1 50 een geluidscassette met in het lesboek d eels wat inv e ntiever bij el ke op d r ac h t keurig geciteerde liedjes en teksten f 15 en een v a n voorbe d ru kte re g el tjes v o orziene open reizende tentoonstell ing ruimten voor a n twoor d en van de leerlin g en het lesboek kan een bron van i nspiratie z ijn d oet wa t school m eesterach t i g overb od ig en voor een z i nvolle serie lessen en werkuren ou der wets aan on d anks het feit dat d e re g els rond en naar aanle i d i ng van het werk van an in k leur zijn g e d ru k t ni e m g schmidt je kunt het als docent ge ik neem aan d at het lok v creativiteit en crea bru i ken je kunt het ook aan je leerlingen ge tief w er k en in onderwijs w il stimuleren w aar ven zodat z i j er i nd i v i duee l of i n grotere of om dan n iets uit deze uitg ave ma g en k l einere groep iets mee doen b ijzonder ver zovoort enzovoort je zou in d it g eval ver meldenswaard is het hoofdstuk ann i e w achten kopieer naar hartelust en selectief schmidt is geen dame geschreven door w il de 40 opdrachten zouden mijns inziens beter lem wi tmink aan de hand van een aantal c ita z ak e lijk en eenvoudig g etypt als bijla g e g ele ten van annie m g belle van zuylen robe rt ver d kunnen w orden de docent k an kiez en en burn h van alphen bach k tucholsky an de leerling oo k boven d ien is het g eheel dan dersen en verwijzingen naar o a heine car min d er b edillerig miggelt en ovidius geeft witm i nk in tien b l ad n iettemin het lesboek is boven de middel zijden een juwee l van een mogel ijkheid van maat e r wer kten ook drie docenten aan mee werken met literatuur maatschappijtradities en ik zou best willen weten w at hun aandeel is mensen van nu voo rt reffel ijk als uitgangspunt ge w eest voor enkel e lessen voortreffelij k om een leer gelui d scassett e en tentoonstelling of een deel l ing ter lezing aan te bieden d aa r ka n je nou d aarvan zijn beide heel goed in je onder w ijs wat mee en of totale schoolwerk te betrekken moeten vervolgens enke l e opmerkingen over voorle niet zen door annelies roodnat het lezen ervan naar ik hoop met herkenn ing is voor een ziezo he he de eerste regel staat er les p ak docent best de moeite waard voo rt s een stuk ket lesboe k w er k schrift g eluidscassette ten van jan roerstoel over annie schmidt en de toonstelling te bestellen en te regelen via het cabarett rad i tie een compacte samenva tting lok v ganzenmarkt 6 3512 g d utrecht tel van een stuk theatergeschiedenis met u i tge 030 33 23 28 marc spoelders d oelstelling waar te ma k en met name het ge de taalverwervi n g ven van een overzichtelijke inlei d ing op de van het ki nd voornaamste standpunten en probleemgebie den met betre k king tot kindertaalverwerving voor deze hernieuwde orientatie in het neder en het aanbieden van een w etenschappelijk landstalig onderzoek naar de eerste taalver onderbou w de levendig geillustreerde blau w werving ging a m schaerlaekens scheep met druk van het concre te taalont w i kkelingsver s gillis bei d en slagen erin een dubbele loo p bij het k ind dat n ederlands verw erft in 37