L’étranger, c’est mon ami… bijlagen

Publicatie datum: 1995-03-01
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 4
Pagina’s: 29-31

Documenten

bijlagen bijlage 1 lezen in intercultureel perspectief vraagstelling 7 het belang van kinderboeken kinderboeken kunnen effect hebben op de kennisoverdracht en beeldvorming rond andere cul tuurgroepen en zij kunnen een verbetering van interculturele relaties veroorzaken maar met kinderliteratuur alleen kan men nooit de doelstelling van ico bereiken enkele vragen waaardoor men zich kan laten leiden bij de selectie van interculturele kin derboeken bereik ik zowel autochtone als allochtone kinderen a lle kinderen op school dienen iets van zichzelf terug te vinden in de boeken die ze op school lezen draag ik bij aan de doelstellingen van intercultureel onderwijs boeken mogen bijvoor beeld niet kwetsend zijn voor welke groep ook verhoog en bevorder ik het leesplezier en de leesmotivatie van allochtone en autochtone basisschoolkinderen een goed uitgebouwd intercultureel leesprogramma omvat fabels sprookjes legenden en volksverhalen verhalen waarin een allochtoon kind de hoofdpersoon is of waa ri n de mul ti etniciteit van onze samenleving op een spontane wijze naar voren komt boeken waarin de problematiek van allochtone kinderen in onze samenleving voorkomt boeken over kinderen in vreemde landen o a de landen van herkomst prentenboeken met een psychologische inhoud voor jonge kinderen boeken met emoties waarin ieder kind zich kan herkennen nl gevoelens van anders zijn angst eenzaamheid jaloezie huidige situatie is er ruimte op school om interculturele lectuur a an te schaffen brochures een kleurrijke wereld jeugdboeken in het interculturele onderwijs elly nannings den haag nblc 1991 nederlands bibliotheek en lectuurcentrum postbus 93054 2509 ab den haag immigratie keuzelijst kinder en jeugdboeken antwerpen kclb p a sint eligiusinstituut v an helmontstraat 29 2060 antwerpen gewenste situatie werkgroep intercultureel leesmateriaal opstarten om eigen leesonderricht v anuit intercul tureel perspec ti ef te onderzoeken geri cht mate ri aal verzamelen v anuit concrete vragen v an leerkrachten vragen verzamelen d m v een vragenlijst leesteksten a anvullen of verv angen meer aan boekpromotie doen didactische werkvormen rond een boek inventariseren ordenen d m v een web een intercultureel boekenproject opzetten met volgende punten opzet en doelstellingen beginsituatie inhoud werkvormen media en materialen verloop startactiviteiten informatie verwerven en verwerken afsluiting evaluatie actie evalua tie maart april 1995 nummer 4 24e jaargang yt i relaties relatie met alle andere ico vraagstellingen relatie met andere componenten pijlers nt2 oetc zorgbreedte o a motivatie schoolopbouwwerk ouderparticipatie uit intercultureel basis en buitengewoon onderwijs bundel begeleiding vlaamse onderwijsraad cel migranten jozef 11 straat 68 1040 brussel bijlage 2 een concept voor de geschiedenislessen met interculturele componenten bij een interculturele benadering staan een aantal begrippen centraal cultuurcontact cultuuroverdracht cultuurconflict assimilatie integratie inpassing cultureel pluralisme multi etnische mul ti culturele maatschappij migraties beeldvorming racisme de relatie meerderheid minderheid cultuuroverdracht gebeurt door min of meer intensieve contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen die contacten komen op verschillende manieren tot stand militaire invasie en verovering internationale poli tiek kolonisatie handel de aantrekkingskracht van geschoolde specialisten de godsdienst de internationale aantrekkingskracht van religieuze centra volgende vragen stonden centraal welke contacten had men met andere culturen in de maatschappijvormen die we bestu deren hoe verliepen die contacten welke culturen hadden een invloed hoe waren de verhoudingen tussen de bestudeerde volkeren hoe dacht men over elkaar welke elementen nam men van elkaar over in hoeverre waren er wederzijdse culturele bijdragen welke waren die bijdragen mogelijke invalshoek ambiguiteit van elke boodschap in de geschiedenis de waarde van een boodschap wordt gerela tiveerd door het werken met tegenste ll ingen of elkaar aanvullende benade ringen b v een poli ti ek standpunt op een bepaald tijdstip in geschreven teksten staat in contrast met economische contacten met de verguisde groep dus po li tieke retoriek tgo econo mische contacten de rol van religie in oppositie v an volkse eigenheid en wederzijdse beinvloeding nrili 24e jaargang nummer 4 maart april 1995 geschiedenis is niet lineair brengt verschillende boodschappen het introduceren van meerdere invalshoeken in een bepaald tijdsbestek benadrukt de realiteit als een samenspel van diverse groepen met elk hun eigen verhaal hun eigen waarheid hun eigen belang gevolg situationele analyse kritisch zoeken van diverse drijfveren achter een standpunt uit innovatieproject secundair onderwijs aan migranten eerste graad de interculturele dimensie binnen geschiedenis uitwerking van enkele lessen achtergrondteksten leerplan van het gemeenschapsonderwijs 2de leerjaar a en b leerplan van het onderwijs georgani seerd door steden en gemeenten 1 ste leerjaar a en b vlaamse onderwijsraad cel migranten jozef ll straat 68 1040 brussel tussendoor vraagbaak nederlands gids voor leraren nederlands in vlaanderen en nederland waarin opgenomen informatie over nederlands als tweede taal en fries u hebt eerder in dit blad kunnen lezen over de vraagbaak nederlands en over de wijze waarop leden een exemplaar van deze gids tegen gereduce erd tarie fl kunnen verkrijgen de vraagbaak nederlands geeft een zo volledig mogel ijk overzicht van de stand van zaken in het vak geeft toegang tot bronnen en materialen overheidsregelingen relevante adressen literatuur op het vakgebied etc belangstellenden die geen lid zijn van een van de deelnemende verenigingen in vlaanderen von belgie wl wm en vlenego in nederland levende talen nederlands spl vdn en vel bestellen als volgt vanuit belgie u maakt 600 bef incl verzendkosten over op postcheckrekening 000 0896594 23 van de vereniging vlaamse leerkrachten zwijgerstraat 37 2000 antwerpen onder vermelding van vraagbaak vanuit nederland en extra muros u bestelt schriftelijk bij het algemeen pedagogisch studiecentrum postbus 85475 informatiepunt nederlands 3508 al utrecht en wacht een nota van f 24 50 excl verzendkosten af maart april 1995 nummer 4 24e jaargang nrilt