Lezen als Boris…

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 04
Volume: 04
Nummer: ?
Pagina’s: 42-43

Documenten

jacques de vroomen lezen al s boris de geboorte van mijn eerst e kind we noemen hem boris leek op d e geboort e va n doornroosje e r stapte n vel e goed e feee n over de drempel van de kraamkamer maar ook 66n boze fee tante rina na drie jaar boze feeen werke n altijd op termijn kree g ik in d e gate n wa t z e met haa r kraambezoek ha d aangericht he t bleek bij de dagelijkse liturgi e van naar bed brengen uitkleden pyjamaatje aan tandjes poetsen plassen en voorlezen het venijn zat uiteraard i n de staart voorlezen waarom o p het boeken plankje va n de peuterkamer stond ook het werkje dat tante rina drie jaar daarvoo r ha d meegebracht mijnhee r d e hond ee n niemandalletje ove r ee n oud e ma n me t ee n hon d di e me t ee n korfje i n zij n be k dagelijk s d e kran t en ee n ver s broodj e gin g halen voo r zijn baas in ee n onbewaak t momen t ha d i k he t ee n keer van d e plank gepakt het gevolg was rampzalig boris was op slag verslaafd vana f dat moment mocht ik niets anders meer voorlezen iede r avon d opnieu w di e zouteloz e plaatje s e n wauwelende praatjes pogingen om iets anders te pakken leverde steevast felle protesten op in die periode doceerde ik overdag dat de literair e smaa k va n d e clientele t e alien tijd e gerespecteer d diende t e worden i k kon dus moeilijk s avonds bij mij n eige n vlees en bloed deze wet met voeten treden dus bleef he t iedere avond mijnhee r d e hond 1 i k wer d e r hoorndo l van i n mij n herinnering heeft het minstens een half jaar geduurd een paa r weke n teru g was ik met mijn inmiddel s zestienjarig e zoon met de auto op weg naar nijmegen even ten zuiden van de stad stelde hij mij voor te stoppen en wat fast food t e nuttigen bij een z o juis t geopen d mcdonald s restaurant qu a karak tervastheid heb ik de afgelopen dertie n jaar niet veel vorderingen gemaakt ik trapte dus op de rem en we betraden de amerikaanse versie va n luilekkerland i k za l he t hie r nie t hebbe n ove r he t voedsel dat we nuttigden ik at een cheeseburger maar over de wanden va n he t etablissemen t waartege n boekenkaste n ware n geplaatst d e glaze n deure n daarva n bleke n o p slot de kaste n hadden allee n ee n decoratiev e functie d e graduat e va n d e mcdonald s universit y di e verantwoordelij k wa s voo r d e inrichting moet een hoge pet op hebben gehad van de gemiddelde nijmeegse mcdonald s bezoeker mcdonald s staa t voo r 42 speedy e n bij de tijd kennelij k houde n karelstadbewoner s niet van dit idee dus moest er een tegenwicht gecreeerd worden boekenkasten di e diepgang lange duur en status uitstralen da t de boeke n i n feit e nie t te r han d genome n konde n worden d e kasten waren immers op slot deed niet ter zake twee uitersten va n leescultuur wa t boris op driejarige leeftij d etaleerde i s he t allerhoogste d e volledig e verslavin g aa n d e inhoud wa t mcdonald s i n he t gewee r breng t i s he t ander e uiterste he t boe k al s statussymboo l waarbi j he t feitelij k leze n volstrekt achterwege blijft twe e uitersten die ook de grenspalen zijn van de dagelijkse literatuurdidactiek laten we niet te hard lache n om di e malle jongens va n mcdo nald s het dagelijks prate n ove r boeke n i s doordrenkt va n he t mcdonald s gif terwij l he t alleen maa r dien t t e gaa n o m wa t boris als driejarige nie t kon laten dus tante rina was helemaal geen boze fee ze bereikte waar je als literatuurdocent iedere dag van dient te dromen 43