Lezen en eenvoudig spellen

Publicatie datum: 1993-01-01
Collectie: 24
Volume: 24
Nummer: 2
Pagina’s: 74-75

Documenten

stoppen als ze iets niet snappen laat ze woorden aan foru m strepen en dus onderscheiden die ze helemaal niet en woorden die ze maar half kennen laat klassikaal een of meer woordraadtechnieken op deze woorden los de leerlingen profiteren dan ook van elkaars ken peter nieuwenhuijsen nis en inzicht geef de leerlingen bij een tekst schriftelijke oefenin lezen en gen rond een van de genoemde technieken bijvoor beeld samengestelde moeilijke woorden verdelen in eenvoudig spellen stukken waarvan wellicht iets bekend is laat de leerlingen zelf zinnen maken met moeilijke woorden waarvan ze de betekenis hebben achterhaald ook als ze een woord in het woordenboek hebben op in zijn redactionee l in moer 8 van 1 99 2 heeft gezocht henk lammers h e t onder meer over het gi laat de leerlingen woorden omschrijven in hun eigen gantische t e n onderzoek naar leesprestaties woorden laat leerlingen aan elkaar uitleggen wat een van scholieren in 3 2 landen de nederlandse woord betekent scholieren van negen en van veertien jaar be laat elke week een of meer leerlingen een woord in haalden hierbij lage scores en tot lammer s te brengen dat ze buiten school of bij een ander vak leurstelling kwamen ons basis en voortgezet tegenkwamen en niet kenden zo mogelijk met de zin onderwijs hierdoor weer negatief in het erbij dit woord en de betekenis ervan worden klassi nieuws aanleiding tot deze reactie vormt kaal besproken misschien weet een andere leerling de echte r niet de teleurs telling van d e oud betekenis wel er worden enkele zinnen mee gemaakt hoofdredacteur naar de verrassing die de vol en het kan opgenomen worden in een klasse woor ledige uitslag van het onderzoek bij mij te denboek weeg bracht dat nu juist d e finse leerlingen oefen dit onderdeel van het leesproces met alle dit kampioensc hap gewonnen hadden sinds tekstsoorten die in de klas aan bod komen booij e a 1 97 9 nam ik heimelijk aan dat in finland slecht gelezen werd wat is het geval via diverse bronnen i s bij on s een onderzoek beke nd geworde n van d e engel s en ga spar en brown vincent van heuven 197 6 is erover begonnen booij e a citee rden hem in hun studi e boek en uit eraard heeft onlangs molen wijk 1 9 92 2 h e t opnieuw opgerakeld in zijn niet geh eel objectieve studie in het onde rzoek van gaspar en brown werden twee groepen leerlinge n vergeleken waarvan er een normaal l e erde lezen terwijl de andere gro ep leerde le zen via het zogeheten initial teaching alpha bet dit kan worden begrepen als een schrijf zoals je spreekt spelling van het engels de ita groep had het lezen en s chrijven s neller onder de knie maar later bleek dat de gewone groep toch superieur was die las later sneller en scoorde hoger op begripstoetsen de on derzoekers meende n dit te kunnen interprete ren als e en gevolg van de eenvoudige schrijf wijze wie zo leert lezen leert niet verder kijken dan zijn neus lang is opvallend ge no e g keert dit beeld in alle bronnen terug het vat samen met dat de leerlingen maar een te 74 moer 1993 2 ken tegelijk hoeven te bekijken in tegenstel versla g ling tot wie de gewone engelse spelling ge bruikt wat heeft dit alles nu met finland te maken valo moedertaal welnu de spelling van het fins nadert dicht het eenvoudigst mogelijke e en t i verhou jaarverslag 199 2 ding tussen klank en teken toevallig staat ook dit in booij e a de hypothese van gaspar en brown voorspelt derhalve dat finse leerlingen laag scoren op begripstoetsen en niet verder de veldadviescommissie voor de leerplanont kijken dan hun neus lang is dit is nu aller wikkeling moedertaal veto m heeft tot taak minst bewaarheid de finse scholieren zijn we de bestuursraad van het instituut voor reldkampioen lezen een spectaculairder falsi leerplanontwikkeling slo gevraagd en fiering van zo n voorspe ll ing kun je je in dit ongevraagd te adviseren de valo m is ver soort zaken nauwelijks voorstellen antwoordelijk voor veldgebonden vakinhou delijke en onafhankelijke advisering over pro in nederland blijkt men nogal eens wantrou dukten die door de slo worden ontwikkeld wig te staan tegenover het argument dat een voor het vak en vormingsgebied moedertaal eenvoudige spelling onderwijstijd bespaart die de val o m interpreteert moedertaal ruim ve rvolgens beter kan worden besteed in fin zodat onder deze notie ook nederlands als land vindt die tijdsbesparing werkelijk plaats tweede taal fries en onderwijs in eigen taal het ziet er naar uit dat men daar in die extra vallen verder dient ze te adviseren over de tijd niet duimendraait stukken die de slo gebruikt voor de besturing van het instituut zoals het meerjarenplan not e n en lite rat uur de resonansgroep van de valo n s i de volkskrant besteedde er kort aandacht aan er is nadien meer bekend geworden over het de vnlo m bestaat uit een kern van to men iea onderzoek via didaktief van december sen de resonansgroep die voortkomen uit 1992 de vakinhoudelijke verenigingen sectiebe 2 molenwijk verwijst in zijn studie twee maal stuur nederlands van de vereniging van lera naar mijn bo e kje beter nederlands daarbij be ren in levende talen ssty r t vereniging wijst hij d e eerste keer dat hij niet kan lezen de voor het onderwijs in het nederlands voty tweede keer dat hij niet kan schrijven en de vereniging voor de didactiek van het booij g e e a spelling wolters noordhoff nederlands vdtv groningen 1979 heuv e n v van spelling en de perceptie van grotere in 1 99 2 bestond de resonansgroep uit de vol gehelen in liet leesproces ongepubliceerd 1 976 gende personen molenwijk g c syellinqverandering van zin naa r sjaak kroon voorzitter vanuit het sbn lt onzin 1200 tot heden sdu s gravenhage von en vn n 1992 pauline bulthuis addie gerritsen mariet koolen van goch en gerrit reitsma vanuit de votv pauline bulthuis verliet de reso nansgroep per april 1 99 2 zij is opgevolgd door har ry paus jos van heesen van oost rudi liebrand tom weijers en joke wooldrik vanuit het s bn lt theo witte vanuit de vdn marjan werts heeft deelgenomen aan de ver gaderingen als waarnemer voor de leerplanaf deling basisonderwijs speciaal onderwijs en opleidingen van de slo 1993 2 moer 7 5