Lezen en het CITO

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 1
Pagina’s: 32

Documenten

foru m terecht worden in deze groep slechts mond jesmaat informatieve teksten gebruikt zowel bij de basisvorrnng als in de basis school dreigt het lezen van fictie terugge annerieke drongen te worden ten gunste van informatie ve teksten nogmaals zonder dat deskundigen freeman smulders daar de onderwijskundige of opvoedkundige noodzaak voor aangeven in beide gevallen lezen en het c i t o komt de naam van het cito voor heeft het cito een onevenredig grote in vloed wat niet getoetst wordt is niet de moeite waard om te onderwijzen of zien de in moer 1 993 4 staan twee opmerkingen die leesdidactici teksten slechts als een willekeurig naast elkaar gezet op een verandering in het middel en is instructie in leestechniek het doel leesonderwijs wijzen van de leesles dan gaan ze voorbij aan de es in het redactionele commentaar op pagina sentie van het lezen want lezen doe je terwille t 2o schrijft inge piena over de voorbeeldopgaven van de inhoud afsluitingstoetsen basisvorming van het ci t o en zij verbaast zich dat het gehele gebied van fic tieteksten daar niet in voorkomt scholen kun nen zelf wel aanvu ll ende toetsen ontwerpen maar juist scholen die nauwelijks iets aan fictie doen zu ll en daar niet snel toe komen zij be sluit als volgt ik hoop maar dat de basisvor ming niet leidt tot een nog verdere teruggang van het fictie onderwijs in het t vso op de pagina s 157 tot i 5 8 bespreekt kees vernooy het onderdeel technisch en begrij pend lezen uit balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool een rapport van het cito hoewel de acht negenjarigen waar dit onderzo ek zich op richtte in school voor namelijk verhalende teksten lezen werden bij het onderzoek informatieve teksten gebruikt vernooy con s tateert in dit verband dat niet de werkelijke praktijk onderzocht is maar een wenselijke praktijk hij reageert hiermee posi tief op de suggestie van het ci t o dat in het curriculum en de methoden meer aandacht geschonken zou moeten worden aan informa tieve teksten rro n rapport p 1 8 1 ook an dere deskundigen onder anderen cor aar noutse theo boland lijken blijkens diverse publicaties die mening toegedaan een inhou delijke argumentatie ontbreekt het gaat hier over leesonderwijs aan vijfde groepers acht en later negen jarigen van zeven en achtja rigen zegt jane cha ll bij de beschrijving van haar reading stages dat simple familiar stories de aangewezen lektuur is pas bij stage 3 negen tot dertienjarigen geldt reading is used to le arn new ideas to gain new knowledge etc 1994 1 moe r 32